Sverige Platå Sprinter 6
Ej kapitalskyddad
SVERIGE
PLATÅ
SPRINTER
Med
Optimal
Start
Marknadsexponering mot Sverige
Villkor
Riskindikator
Kategori:
Certifikat
Risknivån är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.
Kapitalskydd:
Nej
Investeringsbelopp:
10 000 kronor per Certifikat (exklusive Courtage)
Risknivå normalutfall
- Hur stor är risken i placeringen?
Exponeringstid:
5 år
Deltagandegrad:
250%, indikativt (lägst 220%)
Optimal Start:
Lägsta Stängningskursen för Underliggande Index
veckovis de första 7 veckorna
Platå:
20% (Platån mäts från Optimal Start)
Kursfallsskydd:
70% av Startkurs (Kursfallsskyddet mäts från Optimal
Start)
Emittent
Credit Suisse AG, London branch
Emittenttrisk
S&P A / Moody’s A2
Notering:
NASDAQ OMX Stockholm AB
(Möjlighet att avyttra Certifikatet före
förfall)
För vidare information om SPIS (Strukturerade Placeringar i Sverige) Riskindikator se
www.strukturerade.se.
Sista anmälningsdag:
9 september 2016
1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk
Placeringens risknivå vid emissionstillfället.
Risknivå extremutfall
6
- Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall?
Riskmåtten är beräknade under förutsättning att placeringen hålls till förfall.
För vem passar placeringen?
Vilka huvudsakliga risker följer med placeringen?
Placeringen passar investerare som tror på en positiv marknad och vill minska tajmingrisken vid investeringen. Investeraren exponeras mot OMXS30 Index med en Deltagandegrad om 250 procent och visst Kursfallskydd vid i viss mån negativa scenarion.

Placeringen är förknippad med risk. Det investerade beloppet kan både öka
och minska i värde under Exponeringstiden. Placeringen innebär även att investeraren har en kreditrisk på Emittenten.
Vad utmärker placeringen?

Vid ett negativt scenario då Underliggande Index på Slutdagen har sjunkit med
mer än 30 procent, återbetalas Investeringsbeloppet minskat med nedgången
för Underliggande Index.

Certifikatet är inte kapitalskyddat och hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat.

5 års Exponeringstid med 7 veckors Optimal Start för att minska tajmingrisken vid
investeringens start.

En avkastning vid ett positivt utfall motsvarande en Deltagandegrad om 250 procent multiplicerat med Indexutvecklingen upp till Platån, därutöver full exponering
mot Underliggande Index (exkl. utdelningar).

Undviker ett negativt utfall så länge Underliggande Index inte har fallit under Kursfallsskyddet vid Exponeringstidens slut.
Marknadsföringsmaterial
Göteborg
Helsingfors
Köpenhamn
London
Luxemburg
Malmö
New York
Oslo
Stockholm
Om riskerna i investeringen
En investering i Certifikaten är förenad med ett antal risker. Nedan sammanfattas några av annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutarisker, råvaruprisrisker
de mer framträdande riskerna. För mer utförlig information om dessa och övriga risker, och/eller politiska risker. En investering i Certifikat kan också innebära att hela det investevänligen ta del av Emittentens grundprospekt med tillhörande slutliga villkor avseende rade beloppet förloras.
produkten.
EMITTENTRISK
Hela återbetalningsbeloppet är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra
sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd
riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ
riktning. Ett sätt att bedöma Emittentens kreditvärdighet är att titta på dess kreditbetyg
som är A enligt Standard & Poor’s Rating Services, en division av The McGraw-Hill
Companies (AAA representerar högsta möjliga kreditbetyg medan CCC- är lägsta) och A2
enligt Moody’s Investor Service (Aaa representerar högsta möjliga kreditbetyg medan Caa3
är lägsta). Under vissa omständigheter kan en behörig resolutionsmyndighet fatta beslut om
nedskrivning eller konvertering av emittentens skulder, vilket kan resultera i att investerare
förlorar hela eller delar av sin investering. Investeraren tar ingen risk på Carnegie genom att
investera i Certifikaten under dess Löptid. Investeringen omfattas inte av den statliga
insättningsgarantin.
LIKVIDITETSRISK
Om Investeraren väljer att sälja Certifikaten före Återbetalningsdagen sker detta till rådande
marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid
och det kan vara svårt eller omöjligt att sälja Certifikaten. Det kan exempelvis inträffa vid
kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs
restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln.
SPECIFIKA RISKER AVSEENDE OLIKA STRUKTURERADE
PLACERINGSPRODUKTER
Många aktörer ger ut olika certifikat. Även om dessa certifikat kan ha likartade namn kan de
vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten
mellan olika certifikat, inklusive prissättningen av dessa, ofta är begränsad. De strukturerade
produkternas avkastning bestäms ibland av komplicerade samband som kan vara svåra att
förstå och som i sin tur gör det svårt att jämföra produkterna med andra placeringsalternativ. Innan du köper en viss strukturerad produkt bör du sätta dig in i hur den fungerar. För
att få en helhetsbild av Erbjudandet bör Investeraren, innan en investering i Certifikaten
sker, ta del av Prospektet.
SKATTER
Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma.
Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna
av en investering i Certifikaten utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra
skatteregler, såväl svenska som utländska, kan även ändras under innehavstiden, vilket kan
få negativa konsekvenser för Investerare.
VALUTARISK
I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på Certifikatet, så kallad direkt valutapåverkan. Detta är
dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, det vill
säga löper med fast växelkurs. Dock kan valutakursförändringar indirekt påverka avkastningen. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av
MARKNADS- OCH EXPONERINGSRISK
ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i
Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastindexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar
ning och återbetalning på Certifikaten. Hur den underliggande exponeringen kommer att
såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. Aktuell produkt är valutaskyddad.
utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland
Viktig information om marknadsföringsbroschyren
använts i denna Marknadsföringsbroschyr. Källa för data är Bloomberg och Carnegie om
inget annat explicit angivits.
Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för
vissa strukturerade placeringsprodukter. Koden anger riktlinjer för innehåll i marknadsfö- RÄKNEEXEMPEL
ringsmaterialet. För vidare information om branschkoden och för ordlista gällande struktu- Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av
rerade placeringsprodukter, se www.strukturerade.se.
Certifikaten. Räkneexemplet visar Certifikatens avkastning baserat på rent hypotetiska
avkastningsnivåer och de indikativa villkoren. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses
MARKNADSFÖRING
som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning.
Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett
bild av Erbjudandet och Certifikaten. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av RÅDGIVNING
Emittenten, de bindande villkoren för Certifikaten och Carnegies erbjudande. Innan beslut Om de aktuella Certifikaten är en lämplig respektive passande investering måste alltid
tas om investering uppmanas Investerare att ta del av det fullständiga Prospektet. Informat- bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken denna Marknadsionen finns tillgänglig på www.carnegie.se samt hos Emittenten. Carnegie reserverar sig för föringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgiveventuella skriv- och räknefel i denna marknadsföringsbroschyr. Ord i löptexten i detta ning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligdokument vilka börjar med stor bokstav finns definierade under ”Definitioner” på sidan 7. heten i att investera i Certifikaten ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra
med sina professionella rådgivare. En investering i Certifikaten är endast passande för
HISTORISK ELLER SIMULERAD HISTORISK UTVECKLING
investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförInformation markerad med * avser historisk information och information markerad med **
liga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeavser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Carnegies egna
ringsmål som stämmer med de aktuella Certifikatens exponering, löptid och andra egenberäkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller,
skaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringdata eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken historisk
en.
eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling
eller avkastning samt att Certifikatens Exponeringstid kan avvika från de tidsperioder som
BRANSCHKOD STRUKTURERADE PRODUKTER
Prospekt och villkor för certifikaten
Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare ska därför, innan ett investeringsbeslut tas, ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Carnegie och Emittenten.
Prospektet innehåller viktig information om Certifikaten och risker angående investeringen.
Certifikaten emitteras av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet
innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, Carnegies erbjudande och de bindande
certifikats-villkoren, så som detaljregleringar av samtliga aspekter och även reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp som olika former av störningar avseende hela eller
delar av den underliggande exponeringen och/eller relevanta hedgningsarrangemang,
införandet av nya skatteregler eller annan lagstiftning med inverkan på instrumenten eller
relevanta hedgningsarrangemang. Investerare ska därför ta del av Prospektet i dess helhet.
ning eller avbryta Erbjudandet om Carnegie bedömer att marknadsförutsättningarna
försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt 200
000 000 kronor totalt för Certifikaten. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltaganderaden understiger 220 procent.
EVENTUELL KREDITFÖRÄNDRING / ANNAN VÄSENTLIG NY
INFORMATION
I de fall Emittenten under Anmälningsperioden informerar Carnegie om en förändring av
sitt kreditbetyg eller annan ny väsentlig information kommer Carnegie på Emittentens
begäran att publicera sådan information på www.carnegie.se. Det är mycket viktigt att
Investeraren tar del av denna information i syfte att skaffa sig kunskap om varför kreditbeVILLKOR FÖR FULLFÖLJANDE, BEGRÄNSNING AV ERBJUDANDET
tyget (eller annan väsentlig information) har ändrats samt för att erhålla ett eventuellt
Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade Nominella Beloppet för besked kring huruvida Investeraren erbjuds att dra tillbaka sin Teckningsanmälan. Erbjuds
Certifikaten understiger 20 000 000 kronor. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat Investeraren att dra tillbaka sin Teckningsanmälan måste Investeraren aktivt kontakta
av att det inte, enligt Carnegies bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt Carnegie för att utnyttja denna rättighet inom den begränsade tidsperiod som står till buds.
försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet.
Carnegie äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden, begränsa Erbjudandets omfatt-
2 • SVERIGE PLATÅ SPRINTER 6
Sverige Platå Sprinter 6
” Sverige Platå Sprinter 6
erbjuder förhöjd exponering
mot den svenska aktiemarknaden
och minskar den initiala
tajmingrisken vid placeringens
start via Optimal Start”
Svensk ekonomi har klarat sig bra när många andra länder i Europa
har varit i recession och den svaga kronan bör lyfta vinsterna i de
svenska exportbolagen.
•
Sverige Platå Sprinter 6 erbjuder en förhöjd exponering mot OMXS
30 Index med Optimal Start för att minska den initiala tajmingrisken
vid placeringens start.
•
Deltagandegrad om 250 procent1 och Kursfallskydd om 70 procent
av Startkurs.2
Svenska aktiemarknaden bör gynnas av en återhämtning i Europa
Svensk ekonomi har klarat sig bra sedan finanskrisen när många andra länder i Europa har varit
i recession. Sveriges tillväxt är nu god, särskilt jämfört med övriga Europa, då exporten får
draghjälp från en svag krona och ett allt starkare Europa, samtidigt som inhemska sektorer
såsom bygg och detaljhandel också förbättras. Att Storbritannien nu röstat för att lämna EU
skapar osäkerhet på de finansiella marknaderna, främst politisk osäkerhet och i tider av oro kan
svenska börsen dämpas. Samtidigt är det tryggt att svensk ekonomi är stark, att Sverige har ett
stort överskott i bytesbalansen och sunda statsfinanser.
Riksbankens omsvängning med negativ styrränta och fokus på en svagare krona gynnar också
svensk tillväxt och börs. Den svagare kronan bör lyfta vinsterna i de svenska exportbolagen
som utgör en stor del av OMXS30 Index.
De svenska bankerna väger tungt på börsen och har mer buffertkapital än många europeiska
banker. De har också gjort kostnadsbesparingar och gynnas av en stark inhemsk ekonomi.
Sverige Platå Sprinter 6 erbjuder investeraren en exponering mot OMXS30 Index med en
Deltagandegrad om 250 procent upp till Platån och därutöver full exponering mot Underliggande Index (exkl. utdelningar), samtidigt som investeringsbeloppet är skyddat om Indexutvecklingen inte fallit mer än 30 procent vid Slutdagen.
Historisk utveckling för Underliggande Index*
Grafen nedan visar historisk utveckling för Underliggande Index.3 Historisk utveckling är ingen
garanti för framtida utveckling.
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
jun-06
jun-07
jun-08
jun-09
jun-10
jun-11
jun-12
jun-13
jun-14
jun-15
jun-16
OMXS30 Index
Källa: Carnegie och Bloomberg.
1
2
3
Deltagandegraden fastställs senast den 22 september 2016, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 220 %.
Observera att Kursfallsskydd endast ger ett begränsat skydd och att hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. För mer information se ”Emittentrisk” och övriga risker med investeringen på sidan 2.
Källa: Bloomberg 2016-06-20.
(
SVERIGE PLATÅ SPRINTER 6 •3
Marknadsexponering mot
Sverige
Sverige Platå Sprinter 6 har 5 års Exponeringstid och ger exponering mot OMXS30
Index.
Kursfallsskydd
100 % av Investeringsbeloppet tillbaka på
Återbetalningsdagen villkorat av att Indexutvecklingen inte har fallit mer än 30 % från
Startkurs på Slutdagen.4
Platå
Vid en positiv utveckling av Underliggande
Index erhålls Indexutvecklingen multiplicerat
med en Deltagandegrad om 250%5 upp till
Platån om 20 %, vilket innebär en avkastning
om 20% x 250% = 50%. Om Indexutvecklingen överstiger Platån multiplicerat med
Deltagandegraden erhålls Indexutvecklingen.
Sverige Platå Sprinter 6
Sverige Platå Sprinter 6 ger Investeraren exponering mot den svenska aktiemarknaden via
OMXS30 Index samtidigt som investeringsbeloppet är skyddat om Indexutvecklingen inte fallit
mer än 30 procent från Startkurs vid Slutdagen.
En eventuell uppgång av Underliggande Index, upp till Platån, multipliceras med en Deltagandegrad om indikativt 250 procent, vilket innebär en avkastning om 50 procent (Platå x
Deltagandegrad).
Om Indexutvecklingen vid Slutdagen överstiger Platån men understiger Platån multiplicerat
med Deltagandegraden (dvs mellan 20 procent och 50 procent) blir avkastningen alltjämt 50
procent (Platå x Deltagandegrad).
Om Indexutvecklingen skulle överstiga Platån multiplicerat med Deltagandegraden (dvs
överstiga 50 procent) erhålls Indexutvecklingen. Placeringen kan då jämföras med en direktinvestering i Underliggande Index (exkl. utdelningar). Hela investeringsbeloppet kan gå förlorat.
Så här fungerar det
Utfall av en investering om 100 Certifikat à 10 000 kr, det vill säga 1 000 000 kr totalt Investeringsbelopp.
200
180
God potential och hög risk
Möjlighet att avyttra Certifikatet
före förfall
Certifikatet avses noteras på listan för certifikat vid NASDAQ Stockholm och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar.
Carnegie avser att under normala marknadsförhållanden dagligen ställa köpkurs, och om
möjligt även säljkurs avseende Certifikaten.
160
Platå x Deltagandegrad
140
Indexutveckling
Sverige Platå Sprinter 6 har en Deltagandegrad om 250 % mot Underliggande Index
upp till Platån och därutöver full exponering
mot Indexutvecklingen. Certifikatet är ej
kapitalskyddat och hela Investeringsbeloppet
kan gå förlorat.
120
Platå
100
Startkurs
80
Kursfallsskydd
60
40
20
0
0
1
2
3
4
5
Tid (år)
EXEMPEL 1
Om Indexutvecklingen på Slutdagen är positiv och högre än Platån multiplicerat med Deltagandegraden erhålls Investeringsbeloppet plus Indexutvecklingen.
Investeringsbelopp + Indexutveckling (+80%) = 1 800 000 kr
EXEMPEL 2
Om Indexutvecklingen på Slutdagen är positiv och högre än Platån, men lägre än Platån multiplicerat med Deltagandegraden (indikativt 50 procent), erhålls Investeringsbeloppet plus Platån
multiplicerat med Deltagandegraden.
Investeringsbelopp + Platå (20%) x Deltagandegrad (250%) = 1 500 000 kr
För- och nackdelar
+
+
–
–
Den svagare kronan bör lyfta vinsterna i de svenska exportbolagen som
utgör en stor del av OMXS30 Index.
Optimal Start möjliggör en bättre
Startkurs och därmed bättre avkastningsmöjlighet än en traditionell investering.
Ej kapitalskyddad. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat.
Förhöjd Deltagandegrad endast upp
till Platån.
EXEMPEL 3
Om Indexutvecklingen på Slutdagen är positiv, men lägre än Platån, erhålls Investeringsbeloppet plus Indexutvecklingen multiplicerat med Deltagandegraden.
Investeringsbelopp + Indexutveckling (+10%) x Deltagandegrad (250%) = 1 250 000 kr
EXEMPEL 4
Om Indexutvecklingen på Slutdagen understiger 100 procent av Startkurs men överstiger 70
procent av Startkurs (Kursfallsskyddet) erhålls endast Investeringsbeloppet.
Investeringsbelopp = 1 000 000 kr
EXEMPEL 5 (RISK FÖR ÅR 5)
Om Indexutvecklingen på Slutdagen understiger 70 procent av Startkurs (Kursfallsskyddet)
justeras Investeringsbeloppet ner med Indexutvecklingen.
Investeringsbelopp - Indexutveckling (-40%) = 600 000 kr
4
5
Observera att Kursfallsskydd endast ger ett begränsat skydd och att hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. För mer information se ”Emittentrisk” och övriga risker med investeringen på sidan 2.
Deltagandegraden fastställs senast den 22 september 2016, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 220 %.
4 • SVERIGE PLATÅ SPRINTER 6
Hur beräknas avkastningen?
Optimal Start***
Investerare köper ett Certifikat med möjlighet till avkastning utöver Investeringsbeloppet. Storleken på avkastningen beror på
tre faktorer:
 Indexutvecklingen
 Deltagandegrad
 Platå
I dagens turbulenta och osäkra marknad kan det vara svårt för en investerare att veta vid
vilken tidpunkt man ska investera. Med Optimal Start beräknas Startkursen som den lägsta
av Stängningskurserna på Startdagarna för Underliggande Index under de första 7 veckorna
av Exponeringstiden, totalt 8 observationer. Genom att erbjuda Optimal Start ökar möjligheten för att investeringen ska ge god avkastning. Den initiala tajmingrisken minskas således. Den röda grafen visar hur Optimal Start gynnas av att beräkna Startkursen som det
lägsta av Stängningskurserna under de första sju veckorna på Exponeringstiden jämfört
med ordinarie exponering (blå graf). Hypotetiska beräkningar är ingen garanti för
framtida utveckling eller avkastning.
Indexutveckling
Indexutvecklingen definieras som den
procentuella rörelsen för Underliggande
Index med beaktande av relevant Startkurs
och Slutkurs.
Startkursen bestäms av den lägsta
Stängningskursen för Underliggande Index
på Startdagarna (Optimal Start).
Slutkursen bestäms av Stängningskursen
på Slutdagen för Underliggande Index. Se
Prospekt för vidare detaljer.).
Deltagandegrad
Deltagandegraden är indikativt 250 % och
speglar hur stor hävstång som erhålls mot
underliggande tillgång, det vill säga storleken på uppgången för underliggande tillgång som Investeraren får ta del av. Om
den utvecklas positivt, upp till Platån,
multipliceras denna med Deltagandegraden
för att få fram slutvärdet.
Deltagandegraden fastställs senast den
22 september 2016 och kommer att bero
på de då rådande marknadsförutsättningarna. Indikativ Deltagandegrad är 250 %
men den kan bli högre eller lägre. Carnegie
kommer att återkalla Erbjudandet om
Deltagandegraden understiger 220 %.
Platå
Platån innebär att Indexutvecklingen multipliceras med en Deltagandegrad om 250
% upp till Platån på 20 %.
Om Indexutvecklingen överstiger 50 %
(Platån x Deltagandegraden) får investeraren del av den fulla uppgången, det vill
säga placeringen kan jämställas med en
direktinvestering i Underliggande Index
(exkl. utdelningar).
Avkastning
Om Indexutvecklingen på Slutdagen är
positiv och överstiger 50 % (Platån x Deltagandegraden) erhålls Indexutvecklingen.
Om Indexutvecklingen på Slutdagen är
positiv, men lägre än 50 % (Platån x Deltagandegraden), erhålls denna, upp till Platån, multiplicerat med Deltagandegraden.
Om Indexutvecklingen är negativ, men
överstiger Kursfallsskyddet om 70 % av
Startkurs, erhålls endast Investeringsbeloppet.
Om Indexutvecklingen på Slutdagen är
lägre än 70 % av Startkurs justeras Investeringsbeloppet ned med Indexutvecklingen.
Hela Investeringsbeloppet kan således gå
förlorat.
6
*** Se “Viktig information” på sidan 2.
170%
160%
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Räkneexempel***
10
11
12
13
14
15
16
17
*** Se “Viktig information” på sidan 2.
Beräkning av avkastningen
Exemplet nedan illustrerar utfall av en investering om 100 Certifikat à 10 000 kr, det vill säga
1 000 000 kr totalt Investeringsbelopp. Deltagandegraden är indikativt 250 procent upp till Platån. Vid eventuell avkastning därutöver (Platå x Deltagandegrad) erhålls Indexutvecklingen, dvs
full uppsida på Underliggande Index (exkl. utdelningar).
IndexPlatå Deltagande- Avkastning Avkastning på
utveckling
grad
Investeringsbelopp
Investeringsbelopp
Total
utbetalning
Årseffektiv
avkastning6
+80 %
20 %
250%
80%
800 000 kr
1 000 000 kr
1 800 000 kr
12,03 %
+50 %
20 %
250%
50%
500 000 kr
1 000 000 kr
1 500 000 kr
8,02 %
+30 %
20 %
250%
50%
500 000 kr
1 000 000 kr
1 500 000 kr
8,02 %
+20 %
20 %
250%
50%
500 000 kr
1 000 000 kr
1 500 000 kr
8,02 %
+10 %
20 %
250%
25%
250 000 kr
1 000 000 kr
1 250 000 kr
4,15 %
+/-0%
20 %
250%
-
0 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
-0,40 %
-10%
20 %
250%
-
0 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
-0,40 %
-20%
20 %
250%
-
0 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
-0,40 %
-40%
20 %
250%
-40%
-400 000 kr
1 000 000 kr
600 000 kr
-10,07 %
Årseffektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning i relation till Investeringsbelopp med hänsyn taget till Courtage.
(
SVERIGE PLATÅ SPRINTER 6 •5
Beskrivning av Underliggande Index
Om Indexutvecklingen för Underliggande Index på Slutdagen har sjunkit med mer än 30
procent från Startkurs kan Avkastningen på Certifikatet likställas med en direktinvestering i
Underliggande Index (exkl. utdelningar).
Sverige (OMXS30 Index)
OMXS30 Index är ett börsvärdesviktat index sammansatt av cirka 30 aktier som är noterade
på NASDAQ OMX Stockholm AB. Aktierna är utvalda efter deras handelsomsättning.
OMXS30 Index beräknas sedan 30 september 1986. För mer information om OMXS30
Index se www.nasdaqomxnordic.com.
Bolag i Underliggande Index
ABB
Nordea Bank
Alfa Laval
Nokia
Assa Abloy
Sandvik
Atlas Copco (A-aktien)s
Svenska Cellulosa AB (SCA)
Atlas Copco (B-aktien)
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
Astrazeneca
Securitas
Boliden
Svenska Handelsbanken
Electrolux
Skanska
Ericsson
SKF
Fingerprint Cards
SSAB
Getinge
Swedbank
Hennes & Mauritz
Swedish Match
Investor
Tele2
Kinnevik
Teliasonera
Lundin Petroleum
Volvo
En investering i Certifikaten medför inte, och kan inte jämställas med, att äga underliggande eller delar av
underliggande. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet.
6 • SVERIGE PLATÅ SPRINTER 6
Erbjudande och anvisningar i sammandrag
Carnegie erbjuder investering i Certifikaten enligt följande försäljningsvillkor. De fullstän- TILLDELNING
diga villkoren för Certifikaten och annan viktig information återfinns i Prospektet, vilket I händelse av att fler Certifikat sålts än vad som emitterats fördelas Certifikaten i den
finns tillgängligt på www.carnegie.se.
ordning som Teckningsanmälningarna har inkommit och registrerats.
ANMÄLAN
Anmälan ska ske på Teckningsanmälan. Endast en Teckningsanmälan per Investerare
kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Teckningsanmälan kan komma att
lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten. Teckningsanmälan finns tillgänglig per telefon 08 – 5886 9200.

Emittenten avser att inregistrera Certifikaten på listan för certifikat (Strukturerade Produkter) vid NASDAQ OMX Stockholm AB. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande
av NASDAQ OMX Stockholm AB. I syfte att hålla en andrahandsmarknad kommer
Carnegie under normala marknadsförhållanden ställa köpkurs och, om möjligt, även
Ifylld Teckningsanmälan ska ha kommit Carnegie tillhanda senast klockan 17.30 den 9 säljkurs för Certifikaten. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge.
september 2016.
SELLING RESTRICTIONS
LIKVIDDAG OCH BETALNING
Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Certifikat komma att överföras
eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att
understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning
betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma att makuleras.

Betalningen måste vara Carnegie tillhanda senast den 16 september 2016.
EUROCLEAR SWEDEN AB
Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system.

INREGISTRERING VID BÖRS
The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933
and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not
be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Carnegie has
agreed that neither itself nor any subsidiary of Carnegie will offer, sell or deliver any Notes
within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the United States by any dealer
(whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of
the Securities Act.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY
Certifikaten beräknas vara registrerade på Investerarens depåkonto eller VP-konto den
TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S.
29 september 2016.
PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE
DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE
RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.
Ersättningar och avgifter
För att Carnegie ska kunna ge dig som Investerare bästa möjliga service har Carnegie avtal
med olika leverantörer av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Carnegie
en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som
du erlägger för de tjänster Carnegie tillhandahåller dig kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. Carnegie kan vidare erhålla ersättningar från emittenter
vid köp eller försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersättningar kan
erhållas från Carnegie.
ERSÄTTNINGAR FRÅN CARNEGIE
produkter tillhandahållna av samma emittent. Carnegie kalkylerar med ett arrangörsarvode
om maximalt 1,2 % per år av produktens nominella belopp, under antagandet att aktuell
produkt innehas till förfall. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Carnegie bedömt pris
för de finansiella instrument som ingår i den strukturerade produkten. Arvodet ska bland
annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat
i produktens pris.
COURTAGE
Courtage tillkommer med 2 procent av Nominellt belopp.
De certifikat Carnegie tillhandahåller kan ha förmedlats av extern part. Sådan förmedling
TOTALKOSTNAD
kan ha riktats till dig. För denna förmedling erlägger Carnegie en ersättning till den exter-na
parten. Ersättningen ingår i priset på Erbjudandet och beräknas som en engångsersätt-ning  Exempel vid en investering som motsvarar ett Nominellt belopp om 100 000 kr i
Certifikat med fem års löptid;
på Nominellt belopp som förmedlats av extern part.
Courtage 2 %
2 000 kr (betalas utöver investerat belopp)
ERSÄTTNINGAR TILL CARNEGIE
De produkter Carnegie tillhandahåller ges ut av olika emittenter. Carnegie får ersättning för Maximalt arrangörsarvode 1,2 %  5 år
försäljning av dessa från respektive emittent. Ersättningen beräknas som en procentsats på Maximal totalkostnad
det investerade beloppet. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter och mellan olika
6 000 kr (inkluderat i investerat belopp)
8 000 kr
Definitioner
”Anmälningsperiod” avser perioden, från och med den 11 ”Erbjudandet” avser försäljning av Certifikaten av Carne- på någon utav Startdagarna under Exponeringstidens första
juli 2016 till och med 9 september 2016.
gie.
7 veckor, totalt 8 observationer.
”Avkastning” för Certifikatet avser Indexutvecklingen om
denna på Slutdagen är positiv och överstiger 50 % (Platån x
Deltagandegraden). Om Indexutvecklingen på Slutdagen är
positiv, men lägre än 50 % (Platån x Deltagandegraden),
erhålls denna, upp till Platån, multiplicerat med Deltagandegraden. Om Indexutvecklingen är negativ, men överstiger
Kursfallsskyddet om 70 % av Startkurs, erhålls endast
Investeringsbeloppet. Om Indexutvecklingen på Slutdagen
är lägre än 70 % av Startkurs justeras Investeringsbeloppet
ned med Indexutvecklingen. Hela Investeringsbeloppet kan
således gå förlorat.
”Bankdag” avser en dag då banker i Sverige i allmänhet har
öppet.
”Carnegie” avser Carnegie Investment Bank AB (publ),
med Internetadress www.carnegie.se.
”Exponeringstid” avser perioden från och med den 22
september 2016 till och med den 22 september 2021 och
avser perioden när Certifikaten har en exponering mot
Underliggande Index.
”Platå” avser 20 %. Indexutvecklingen multipliceras med
en Deltagandegrad om indikativt 250 % upp till Platån på 20
%. Om Indexutvecklingen överstiger 50 % (Platån x Deltagandegraden) erhålls Indexutvecklingen.
”Indexutveckling” definieras som den procentuella ”Prospekt” avser Credit Suisses grundprospekt (daterat 28
rörelsen för Underliggande Index med beaktande av rele- april 2016) med tillhörande slutliga villkor avseende Certifivant Startkurs och Slutkurs för Underliggande Index.
katen samt de handlingar som införlivats däri genom hänvisning. Detta hålls tillgängligt hos Carnegie och via Carne”Investerare” avser den som investerar i Erbjudandet.
gies hemsida på Internet www.carnegie.se eller hos Emitten”Investeringsbelopp” avser det belopp som investeras i ten.
Erbjudandet, det vill säga 10 000 kr per Certifikat.
”Slutdag” avser 22 september 2021.
”Kursfallsskydd” avser minst 100 % skyddat Investeringsbelopp på Återbetalningsdagen villkorat av att Indexutveckl- ”Slutkurs” avser Stängningskursen för Underliggande
ingen ej understiger 70% av Startkursen på Slutdagen. Index på Slutdagen.
Kursfallsskyddet är 30% nedgång från Startkurs och ger ”Startdag” avser den 22 september 2016, 29 september
endast ett begränsat skydd. Hela Investeringsbeloppet kan 2016, 6 oktober 2016, 13 oktober 2016, 20 oktober 2016, 27
gå förlorat på Återbetalningsdagen. Vid försäljning före oktober 2016, 3 november 2016 och 10 november 2016.
Återbetalningsdagen kan dock delar av Investeringsbeloppet ”Startkurs” avser den lägsta Stängningskursen för Underoch/eller avkastningen utebli.
liggande Index på någon av Startdagarna under Expone-
”Certifikat” eller ”Sverige Platå Sprinter 6” avser indexlänkade certifikat med ISIN nummer CH0305148154, kortnamn på NASDAQ Stockholm; IC6OMXPLAOS1ICS och
kortnamn
hos
Euroclear
Sweden
AB;
”Leveransdag” avser den dag då Certifikaten registreras på
IC6OMXPLAOS1ICS 211007.
Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli
”Courtage” avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift den 29 september 2016.
om 2% som tillkommer Investeringsbeloppet.
”Likviddag” avser den 16 september 2016 och är det
”Deltagandegrad” avser den faktor som multipliceras med datum då Investeringsbeloppet senast ska erläggas av
Indexutvecklingen för att ge Avkastning. Deltagandegraden Investerare.
är indikativt 250 % upp till Platån. Deltagandegraden
fastställs senast den 22 september 2016 och kommer att ”Löptid” avser perioden från och med den 29 september
bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbju- 2016 till och med den 7 oktober 2021 och avser perioden
dandet kommer att återkallas om Deltagandegraden under- mellan Leveransdag och Återbetalningsdag.
stiger 220%.
”Marknadsföringsbroschyr” avser detta dokument.
ringstidens första sju veckor, totalt 8 observationer.
”Stängningskurs” för Underliggande Index på en Bankdag
avser den kurs som Emittenten nyttjar som Bankdagens
officiella stängningskurs.
”Teckningsanmälan” avser den teckningsanmälan som
krävs för deltagande i Erbjudandet.
”Underliggande Index” avser OMXS30 Index som
beskrivs närmare i avsnittet ”Beskrivning av Underliggande
Index” och i Prospektet.
”Återbetalningsdag” avser den dag kvarvarande Investe”Emittent” avser Credit Suisse AG, London branch, dess ”Optimal Start” bestämmer Startkurs för Underliggande ringsbelopp samt eventuell avkastning på Investeringsbeefterföljare och övertagare.
Index genom att använda sig av den lägsta Stängningskursen loppet utbetalas och förväntas bli den 7 oktober 2021.
(
SVERIGE PLATÅ SPRINTER 6 •7
Erbjudandet i korthet
Aktuellt erbjudande
Anmälan inges till
Carnegie Investment Bank AB (publ)
Structured Financial Products
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
Anmälningsperiod
11 juli 2016 – 9 september 2016
Lägsta investeringsbelopp
100 000 kr (motsvarande 10 Certifikat à 10 000 kr)
Deltagandegrad
Offentliggörs den 29 september 2016 på
www.carnegie.se
ICKE KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR
Exponeringstid
22 september 2016 – 22 september 2021
Europa 9/24 High Yield 7
Andrahandsmarknad
Certifikaten avses inregistreras på listan för certifikat
vid NASDAQ OMX Stockholm AB
Löptid 5 år, platå: 20%, deltagandegrad: 250%
Europa 3/8 Investment Grade 4
Löptid 5 år, kupong: 3,75%
Löptid 5 år, kupong: 6,5%
Sverige Platå Sprinter 6
USA 25/35 High Yield 7
Löptid 5 år, kupong: 5%
Emittent
Credit Suisse AG, London branch
Courtage
Tillkommer med 2 % av Investeringsbelopp
Kortnamn på Nasdaq OMX Stockholm AB
IC6OMXPLAOS1ICS
Betalning
Kontant enligt avräkningsnota, dock senast den 16
september 2016
ISIN
CH0305148154
Förvaring
Certifikaten kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller
VP-konto. Den som saknar depå alternativt VPkonto kan öppna en förvaringsdepå hos Carnegie
Tids- och betalningsplan
Sista anmälningsdag
9 september 2016
Utskick av avräkningsnota
Sker löpande
Likviddag
16 september 2016
Första dagen på Exponeringstiden
22 september 2016
Leveransdag
29 september 2016
Sista dag på Exponeringstiden
22 september 2021
Återbetalningsdag
7 oktober 2021
Övrigt
OM CARNEGIE
Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande
oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena Securities, Investment Banking
och Private Banking. Antalet medarbetare uppgår till
cirka 700, fördelat på kontor i sju länder. Carnegie ägs av
Altor Fund III och personalen genom Cibvestco AB.
Carnegie har arrangerat strukturerade placeringsprodukter sedan 1994. Inom segmenten för institutionella
placerare och privatkunder är Carnegie sedan många år
en av de största och ledande aktörerna. Den unika
positionen möjliggör ett brett utbud av placeringsalternativ och att Carnegie kan säkerställa placeringsprodukternas relevans baserat på rådande marknadsklimat.
VIKTIGT
Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende
Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som
finns tillgängligt på www.carnegie.se. För mer information se ”Emittenttrisk” och övriga risker med investeringen på sidan 2. Om Certifikaten säljs av innehavaren
före Återbetalningsdagen sker detta till en marknadskurs
som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan
vara såväl lägre som högre än det Nominella Beloppet.
BRANSCHKOD
Carnegie är ansluten till Strukturerade Placeringar i
Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa
Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa
strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer
OM CARNEGIE RESEARCH
Carnegie Research är Carnegies nordiska analysavdel- för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på
ning. Inom analysavdelningen sker såväl bolags- som www.strukturerade.se.
omvärldsanalys samt strategiarbeten. Carnegie Research
består av omkring 50 analytiker i de nordiska länderna,
vilket gör det till det största analysteamet i Norden
utanför storbankerna. Våra analytiker bevakar över 300
börsnoterade nordiska bolag och följer utvecklingen hos
utländska, konkurrerande bolag samt gör omvärldsanalyser av trender i de globala marknaderna. Carnegie
Research har också ett strategiteam som gör konjunkturprognoser, bedömer börstrender och ger sektorrekommendationer. Carnegie Research är topp-rankat och
rankas återkommande mycket högt i utvärderingar av
såväl internationella som lokala aktörers analysverksamhet.
EMITTENTEN: CREDIT SUISSE AG, LONDON
BRANCH
Credit Suisse bildades den 13 maj 2005 genom en
sammanslagning av de två entiteterna Credit Suisse och
Credit Suisse First Boston. Emittentens kreditbetyg var
vid denna broschyrs framtagande ”A” enligt Standard &
Poor’s Rating Services, en affärsenhet inom The
McGraw-Hill Companies, och kreditbetyg ”A2” enligt
Moody’s Investor Service. För en mer detaljerad beskrivning av Credit Suisse AG och dess ägare se Prospekt. Credit Suisse AG är inte ansvarigt för innehållet,
korrektheten eller fullständigheten i denna Marknadsföringsbroschyr.
Strukturerade placeringsprodukter • Telefon: 08 – 5886 92 00 • E-post: [email protected] • www.carnegie.se