Avdelning Östergötland – utb i tecken för föräldrar och styrelsens

Motion till Årsmöte i Svenska Downföreningen
Datum: 2017-03-01
Motionär: Avdelning Östergötland
Tillgång till föräldrautbildning i tecken kombinerat med tal
Bakgrund
Det är vedertaget att bruk av tecken främjar språklig utveckling. Synminnet av ett tecknat ord
är längre än hörselminnet av det sagda ordet. Därmed ökar tecken möjligheten till att det
förmedlade (hinner/kan) uppfattas och tolkas. Tecknet för en rad ord är, tillskillnad från det
uttalade ljudet, även i sig illustrerande av ordets betydelse. Vidare är det kognitivt väldigt
mycket mer krävande att uttala ett ord än vad det är att teckna ett ord. Med hjälp av hand-påhand träning kan formandet av ett tecken läras ut och övas på ett handfast, enkelt och tydligt
sätt. (Även detta till skillnad från det uttalade ljudet för ett ord, vilket är svårt att visa, att lära
ut och att förklara hur det formas. Det är dessutom extra svårt att förmedla detta till någon
med begränsat språk och med lägre kognitionsnivå.) En person med begränsat tal och/eller
uttal kan genom att kombinera tal och tecken öka sin möjlighet till kommunikation.
Behov
Föräldrar till barn med Down syndrom uppmuntras att använda tecken i form av tecken som
stöd (TSS) eller i form av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).
Det kan dock, kanske beroende på var i landet man bor, vara svårt att hitta kurser för att lära
sig nog mycket tecken (för TSS eller TAKK). Via BHU i tex Linköping erbjuds framförallt
nybörjarkurser i TSS där endast ca 400- 500 tecken ingår. Utbudet av fortsättnings- och
fördjupningskurser är begränsat.
Föräldrar som har barn som är beroende av teckenspråk för sin kommunikation erbjuds via
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ”Teckenspråksutbildning för föräldrar”, TUFF.
Vid TUFF är det dock fullt teckenspråk som är i fokus, dvs med grammatik och
meningsbyggnad skild från den i den talade svenskan. Till teckenspråk är det varken tänkt
eller enkelt att kombinera tal. Vidare förmedlas i teckenspråk tex grammatiska signaler via
rörelser i ansiktet, kroppshållning och blickriktning. Likaså spelar längden på utförda tecken
in för den förmedlade innebörden.
De föräldrar, och barn, som har behov tecken för TSS och TAKK kan därför ha svårt att
erhålla den behövda teckenkunskapen via TUFF.
Önskemål
Det vore önskvärt att fortsättnings- och fördjupningsutbildning i tecken riktade för TSS och
TAKK erbjöds, bl.a., föräldrar till barn med Down syndrom. Detta för att möjliggöra lämplig
och tillräcklig användning av kombinationen tecken och tal i kommunikationen med barnen.
Vi föreslår att årsmötet beslutar att Svenska Downföreningen verkar för att SPSM även
erbjuder utbildning i tecken i kombination med tal. Nästa delmål skulle kunna vara att
verka för att dessa utbildningar skall genomföras på habiliteringar i landstingen.
Styrelsens yttrande över motion 3
TILLGÅNG TILL FÖRÄLDRAUTBILDNING I TECKEN KOMBINERAT MED TAL
BAKGRUND
Det är vedertaget att bruk av tecken främjar språklig utveckling. Synminnet av ett tecknat ord
är längre än hörselminnet av det sagda ordet. Därmed ökar tecken möjligheten till att det
förmedlade (hinner/kan) uppfattas och tolkas. Tecknet för en rad ord är, tillskillnad från det
uttalade ljudet, även i sig illustrerande av ordets betydelse. Vidare är det kognitivt väldigt
mycket mer krävande att uttala ett ord än vad det är att teckna ett ord. Med hjälp av hand-påhand träning kan formandet av ett tecken läras ut och övas på ett handfast, enkelt och tydligt
sätt. (Även detta till skillnad från det uttalade ljudet för ett ord, vilket är svårt att visa, att lära
ut och att förklara hur det formas. Det är dessutom extra svårt att förmedla detta till någon
med begränsat språk och med lägre kognitionsnivå.) En person med begränsat tal och/eller
uttal kan genom att kombinera tal och tecken öka sin möjlighet till kommunikation.
Föräldrar till barn med Down syndrom uppmuntras att använda tecken i form av tecken som
stöd (TSS) eller i form av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).
Det kan dock, kanske beroende på var i landet man bor, vara svårt att hitta kurser för att lära
sig nog mycket tecken (för TSS eller TAKK). Via BHU i tex Linköping erbjuds framförallt
nybörjarkurser i TSS där endast ca 400-500 tecken ingår. Utbudet av fortsättnings- och
fördjupningskurser är begränsat.
Föräldrar som har barn som är beroende av teckenspråk för sin kommunikation erbjuds via
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ”Teckenspråksutbildning för föräldrar”, TUFF.
Vid TUFF är det dock fullt teckenspråk som är i fokus, dvs med grammatik och
meningsbyggnad skild från den i den talade svenskan. Till teckenspråk är det varken tänkt
eller enkelt att kombinera tal. Vidare förmedlas i teckenspråk tex grammatiska signaler via
rörelser i ansiktet, kroppshållning och blickriktning. Likaså spelar längden på utförda tecken
in för den förmedlade innebörden.De föräldrar, och barn, som har behov tecken för TSS och
TAKK kan därför ha svårt att erhålla den behövda teckenkunskapen via TUFF.
Motionären tycker att det vore önskvärt att fortsättnings- och fördjupningsutbildning i tecken
riktade för TSS och TAKK erbjöds, bl.a., föräldrar till barn med Down syndrom. Detta för att
möjliggöra lämplig och tillräcklig användning av kombinationen tecken och tal i
kommunikationen med barnen.
Lokalavdelning Östergötland föreslår att årsmötet beslutar att Svenska
Downföreningen verkar för att SPSM även erbjuder utbildning i tecken i kombination
med tal. Nästa delmål skulle kunna vara att verka för att dessa utbildningar skall genomföras
på habiliteringar i landstingen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svenska Downföreningen
Linnégatan 75, BV
114 60 Stockholm
[email protected]
www.svenskadownforeningen.se
Org.nr: 802411 – 5761
Telefon: 08 - 730 48 25
STYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE
Det behöver klargöras att föreningen inte kan påverka SPSM och deras uppdrag direkt,
eftersom deras uppdrag utgår från regeringens regleringsbrev och riksdagens instruktion.
Föreningen kan verka för att påverka riksdag och regering.
Styrelsen anser att förening redan verkar i den riktning som motionen anger. Som exempel
på detta kan nämnas
 Debattartikeln Ge oss vårt språk som publicerades 21 mars 2017 i Dagens samhälle
(Tidning för beslutsfattare på den offentliga marknaden) och var undertecknad av
Svenska Downföreningens ordförande tillsammans med representanter från 13 andra
organisationer.
 Skrivelse till utbildningsminister Gustav Fridolin som inlämnades 20 mars 2017 och var
undertecknad av Svenska Downföreningens ordförande med temat Alla medborgare
måste få rätt till språk.
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att:
 Motionen anses vara besvarad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svenska Downföreningen
Linnégatan 75, BV
114 60 Stockholm
[email protected]
www.svenskadownforeningen.se
Org.nr: 802411 – 5761
Telefon: 08 - 730 48 25