Nationalräkenskaper 2016
Utrikeshandel med varor och tjänster
2016, 3:e kvartalet
Exporten av tjänster fortsatte minska under tredje kvartalet
2016
Exporten av tjänster minskade ytterligare under tredje kvartalet 2016 och stannade på en nivå
som var lägre än under motsvarande kvartal året innan. Exporten av tjänster uppgick till 5,3
miljarder euro, medan importen av tjänster uppgick till 5,8 miljarder euro. Exporten av tjänster
minskade med fem procent under tredje kvartalet jämfört med året innan medan importen av
tjänster ökade med fyra procent under motsvarande period. Uppgifterna framgår av
Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor och tjänster.
Import och export av tjänster
Den sammanlagda exporten av varor och tjänster minskade med tre procent under tredje kvartalet 2016
jämfört med motsvarande period året innan. Den sammanlagda importen var för sin del på samma nivå
som året innan. Under tredje kvartalet 2016 exporterades varor och tjänster för 18,3 miljarder euro respektive
importerades för 18,7 miljarder euro. Varuexporten enligt Tullen sjönk med fem procent, men p.g.a. att
Helsingfors 15.12.2016
Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.
varuexporten inom förmedlingshandel och tillverkningsuppdrag mångdubblades minskade dock nedgången
av den totala exporten av varor och tjänster till tre procent.
Utrikeshandel efter region
De olika regionernas andelar av totalexporten och -importen av varor och tjänster har i huvudsak varit
oförändrade under år 2016 jämfört med motsvarande perioder året innan. Exporten till Ryssland är dock
ett undantag. Den har sjunkit under statistikens hela granskningsperiod när man jämför respektive kvartal
med motsvarande kvartal året innan. Andelen export till Ryssland sjönk under tredje kvartalet 2016 både
för varor och tjänster jämfört med motsvarande kvartal året innan.
Exporten av varor och tjänster efter region enligt betalningsbalansen
From andra kvartalet 2015 har det skett en stabilisering av minskningen av importen av varor och tjänster
från Ryssland. Merparten av importen från Ryssland härrör från varor och ingen betydande nedgång har
skett i tjänster efter första kvartalet 2014.
Utrikeshandel med tjänster efter tjänstepost
Exporten av telekommunikations-, datateknik- och informationstjänster* fortsatte minska under tredje
kvartalet 2016. Jämfört med motsvarande kvartal året innan sjönk den med 16 procent och från föregående
kvartal med 17 procent. Exporten av telekommunikations-, datateknik- och informationstjänster har senast
varit på en lika låg nivå i början av år 2013. Deras andel av tjänsteexporten sjönk med över tre
procentenheter jämfört med motsvarande period året innan. Nedgången av exporten av tjänster minskade
dock på grund av att värdet av royaltyer och licensavgifter, ej specificerat någon annanstans, ökade med
en tredjedel under motsvarande period. Deras andel av tjänsteexporten ökade med nästan fyra
procentenheter. Också exporten av fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster ökade, medan
exporten av byggande och projektleveranser samt produktionstjänster minskade när man jämför tredje
kvartalet år 2016 med motsvarande kvartal år 2015.
2
Export av tjänster efter tjänstepost
Ökningen av importen av tjänster förklaras främst av att importen av fackmässiga tjänster och
managementkonsulttjänser samt turismen ökade. Importen av fackmässiga tjänster och
managementkonsulttjänster ökade rentav med 40 procent jämfört med motsvarande period året innan.
Andelen för byggande och projektleveranser av importen minskade också jämfört med tredje kvartalet
året innan.
Statistik över utrikeshandel
Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster är en del av betalningsbalansen.Statistiken omfattar
specificeringar av varor och tjänster på en mer detaljerad nivå. Anvisningarna och rekommendationerna
i betalningsbalansmanualen (BPM6), som används inom betalningsbalansen, överensstämmer med
nationalräkenskapssystemet (ENS 2010). Nationalräkenskaperna publiceras på kvartals- och årsnivå.
Uppgifter om gränsöverskridande varuhandel publiceras av Tullen. Varuhandeln som publiceras av Tullen
används som källmaterial för statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster. I statistiken görs
avräkningar och tillägg som beror på definitionerna för att komma fram till varuhandeln enligt
betalningsbalansen.
Tullens statistiktjänst, [email protected], 029 552 335.
3
Innehåll
Tabeller
Tabellbilagor
Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro.........................................................................................5
Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro.........................................................................................5
Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro........................................................6
Revideringar i denna statistik......................................................................................................................................7
4
Tabellbilagor
Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro
2015
2016
3:e
4:e
1:a
2:a
3:e
kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet
1 Varor och tjänster totalt
18 794
20 044
17 869
19 331
18 284
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen
13 237
13 937
12 283
13 987
13 009
1.1 Varuhandeln enligt Tullen
13 047
13 689
12 156
13 632
12 397
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet och trepartshandel
190
249
127
354
612
5 557
6 106
5 586
5 344
5 275
1.2.1 Produktionstjänster
365
395
349
308
290
1.2.2 Transport
743
620
602
707
694
1.2.3 Turism
758
482
613
522
772
1.2.4 Byggande och projektleveranser
480
610
326
377
336
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster
109
112
117
112
118
1.2.6 Royaltyer och licensavgifter ej specificerat någon annanstans
482
702
559
550
657
1.2 Tjänster totalt
1.2.7 Telekommunikations- datateknik- och informationstjänster
1 567
1 888
1 803
1 592
1 316
1.2.8 Övriga affärstjänster
978
1 206
1 154
1 118
1 022
1.2.8.1 Forsknings- och utvecklingstjänster
105
130
111
134
102
1.2.8.2 Fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster
241
309
343
352
303
1.2.8.3 Tekniska handelsrelaterade och övriga affärstjänster
632
767
701
632
617
75
91
62
57
71
1.2.9 Övriga tjänster
Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro
2015
2016
3:e
4:e
1:a
2:a
3:e
kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet
1 Varor och tjänster totalt
18 658
20 355
18 345
19 646
18 690
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen
13 032
13 758
12 444
13 391
12 863
1.1 Varuhandeln enligt Tullen
13 337
14 155
13 012
13 795
13 250
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet
1.1.3 CIF-FOB -omvandling
1.1.4 Övriga skillnader
-80
-79
-64
-68
-72
-866
-931
-858
-902
-859
642
613
355
566
544
5 626
6 597
5 901
6 255
5 826
178
211
197
198
181
1.2.2 Transport
1 205
1 331
1 361
1 410
1 154
1.2.3 Turism
1 136
1 091
977
1 147
1 261
1.2.4 Byggande och projektleveranser
387
489
224
315
254
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster
256
304
279
320
253
1.2.6 Royaltyer och licensavgifter ej specificerat någon annanstans
203
178
183
221
158
1.2 Tjänster totalt
1.2.1 Produktionstjänster
1.2.7 Telekommunikations- datateknik- och informationstjänster
567
786
668
673
600
1 598
2 105
1 895
1 853
1 854
1.2.8.1 Forsknings- och utvecklingstjänster
389
434
437
388
421
1.2.8.2 Fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster
380
634
520
513
533
1.2.8.3 Tekniska handelsrelaterade och övriga affärstjänster
830
1 037
938
952
900
96
102
115
116
111
1.2.8 Övriga affärstjänster
1.2.9 Övriga tjänster
5
Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro
2015
2016
3:e
4:e
1:a
2:a
3:e
kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet
Import Totalt
18 658
20 355
18 345
19 646
18 690
..Europa
15 359
16 578
15 020
16 691
15 492
..EU28
13 068
14 363
13 129
14 364
13 252
......Euroområdet
7 784
8 517
7 791
8 539
7 838
........Nederländerna
1 318
1 482
1 358
1 469
1 357
........Tyskland
2 883
2 930
2 764
2 926
2 759
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet)
5 284
5 845
5 338
5 825
5 415
........Storbritannien
717
836
806
904
746
........Sverige
3 016
3 334
2 945
3 204
3 065
....Europa utanför EU
2 291
2 215
1 891
2 327
2 239
........Ryssland
1 648
1 503
1 239
1 593
1 593
..Amerika
1 167
1 417
1 127
1 043
1 113
........Förenta Staterna (USA)
640
906
676
702
690
..Afrika
159
146
142
170
144
..Asien
1 720
1 743
1 608
1 479
1 713
........Kina
740
707
654
591
745
..Övriga och okänd
253
471
448
264
228
Export Totalt
18 794
20 044
17 869
19 331
18 284
..Europa
12 927
14 047
12 407
13 448
12 516
..EU28
10 504
11 595
10 268
11 217
10 338
......Euroområdet
6 213
6 920
6 187
6 800
6 056
........Nederländerna
1 051
1 062
1 060
1 045
995
........Tyskland
1 894
2 007
1 882
2 401
1 870
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet)
4 292
4 675
4 080
4 417
4 282
........Storbritannien
1 050
1 168
1 001
996
1 032
........Sverige
2 274
2 495
2 098
2 367
2 323
....Europa utanför EU
2 422
2 451
2 139
2 231
2 177
........Ryssland
1 199
1 146
854
802
888
..Amerika
2 278
2 139
2 035
2 156
2 127
........Förenta Staterna (USA)
1 495
1 381
1 588
1 629
1 626
..Afrika
480
482
407
486
399
..Asien
2 889
3 041
2 805
3 003
3 004
........Kina
842
852
813
965
936
..Övriga och okänd
220
335
215
237
238
6
Revideringar i denna statistik
Revidering av varor och tjänster enligt betalningsbalansen, mn euro
1. publicering Föregående publicering (2016-09-15) Senaste publicering (2016-12-15) Revision
Import 2015Q1
av
2015Q2
varor
2015Q3
13 325
13 227
13 227
-98
12 820
12 769
12 769
-52
12 998
13 032
13 032
34
2015Q4
13 604
13 758
13 758
154
2016Q1
12 499
12 528
12 444
-54
2016Q2
13 411
13 411
13 391
-19
Export 2015Q1
av
2015Q2
varor
2015Q3
13 439
13 191
13 191
-248
14 435
14 285
14 285
-150
13 475
13 237
13 237
-238
2015Q4
13 920
13 937
13 937
17
2016Q1
12 397
12 201
12 283
-114
2016Q2
13 856
13 856
13 987
131
Import 2015Q1
av
2015Q2
tjänster
2015Q3
5 675
5 824
5 824
149
5 914
6 066
6 066
151
5 466
5 626
5 626
160
2015Q4
6 185
6 597
6 597
411
2016Q1
5 595
5 692
5 901
306
2016Q2
5 983
5 983
6 255
272
Export 2015Q1
av
2015Q2
tjänster
2015Q3
5 399
5 428
5 428
29
5 331
5 413
5 413
82
5 410
5 557
5 557
148
2015Q4
5 820
6 106
6 106
287
2016Q1
5 418
5 612
5 586
168
2016Q2
5 221
5 221
5 344
123
7
Nationalräkenskaper 2016
Förfrågningar
Risto Sippola
029 551 3383
Terhi Tulonen
029 551 3604
Ansvarig statistikdirektör:
Mari Ylä-Jarkko
www.stat.fi
Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Statistikcentralen
Kommunikation och informationstjänst, Statistikcentralen
tel. +358 29 551 2220
www.stat.fi
Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy
tel. +358 20 450 05
www.editapublishing.fi
ISSN 2343-4236 (pdf)