ÖVERGRIPANDE MÅL INLEDNING Fresta församling har sin

advertisement
ÖVERGRIPANDE MÅL
INLEDNING
Fresta församling har sin identitet och därmed sitt uppdrag och sin uppgift i att vara en del av den
evangelisk-lutherska kyrkan. Här finns rötterna till vår teologi och därmed också människosyn och
värdegrund.
I en tid då kunskapen om vad Svenska kyrkan är och står för inte kan sägas vara självklar och det finns
många andra samfund och religioner i vår närhet, är det viktigt att börja med att skapa en
grundtrygghet i vår egen identitet, värdegrunden, som blir utgångspunkten för allt vi är och gör som
Fresta församling.
Tolkningen av vårt uppdrag och vår uppgift i ljuset av omvärldsanalysen mynnar sedan ut i fem
övergripande mål:
•
FÖR HELA LIVET
•
SAMVERKANDE
•
GUDSTJÄNSTEN I CENTRUM
•
DET KRISTNA KULTURARVET
•
FÖR EN BÄTTRE VÄRLD
I anslutning till målen drar vi slutsatser gällande utvecklingsområden och vägval. Målen är
komplementära, alltså alla fem målen ska i olika utsträckning genomsyra allt vi som församling vill
vara och göra.
I det pastorala programmet får vi en bild av det vi gör idag men också ett viktigt redskap att analysera
det som behöver utvecklas.
Organisationsplanen utgår från värdegrunden och målen och utgör bilaga till
församlingsinstruktionen. Där definieras styrning och ledning, organisationens former,
ansvarsområden, ekonomiska principer samt delmål för alla våra verksamheter. Organisationsplanen
skapar möjlighet att genomföra målen.
Värdegrunden – en evangelisk-luthersk kyrka
Utgångspunkten för allt vi som församling är och gör finns i värdegrunden.
1. Alla människor är lika mycket värda och lika viktiga som skapade och älskade av Gud. Även
om vi har olika begåvningar och roller vill vi se och bemöta varandra som gåvor från Gud. Alla
har rätt att vara med och hitta en plats i församlingen som tar tillvara ens kompetens utifrån
helhetens bästa.
2. Vår bibeltolkning utgår från att Jesus är bibelns stjärna och kärna och tolkningen av bibeln i
sin helhet ses i ljuset av detta. ”Hur skulle Jesus ha agerat här och nu?” är en fråga vi behöver
ställa oss, inte minst i människosynsfrågor.
3. Nåden som innebär att Gud älskar oss utan krav på motprestation och tron som en Guds
gåva till oss, är i centrum för vårt sätt att förstå Gud och ska prägla vårt sätt att tala och
handla som församling. Förlåtelsen som Gud ger innebär alltid en möjlighet att resa oss när vi
faller.
4. Vi är inte en församling med perfekta människor utan ser behovet av att ta emot det Gud
vill ge och sedan ge det vidare. Oavsett vilken roll vi har i församlingen behöver vi hitta en
styrka som utgår från att vi inte är oövervinnerliga i oss själva, utan också beroende av andra.
I vårt uppdrag ligger därför att ha en särskild förståelse för att människor kan behöva stöd.
Utifrån ovan sagda finns en stark handlingskraft och möjlighet att som församling
tillsammans uppnå våra övergripande mål.
5. Mönstret för oss som kyrka och församling blir att först ta emot och fördjupa relationen till
Gud och sedan ge det vidare i form av att arbeta för en bättre värld. Först bön sedan arbete
som ger oss en riktning utåt mot samhället som vi också är en del av. Vi är således
samhällsengagerade för att Gud själv är det och gett oss i uppdrag att fortsätta förvalta Guds
skapelse.
6. Som evangelisk-luthersk kyrka är vi dessutom en del av den världsvida kyrkan med rötterna
i urkyrkan och ska värna det arv vi fått. Barn och ungas särställning i kyrkan har just sina
rötter i att Jesus själv ställer barnen och de unga i centrum. Vi är dock inte en
åsiktsgemenskap utan förenas av dopet och tron.
7. I tilliten till att Gud bär allt och inte överger sin skapelse får vi som kyrka också bli bärare av
hopp. När situationen runt omkring i vår omvärld, både nära och långt bort, är
bekymmersam och hopplöshet breder ut sig, får vi som församling peka på att det finns ett
hopp, inte för att kyrkan är bättre på att hoppas utan för att vårt hopp är grundat i Gud. Vi är
inte optimister i meningen att vi förväntar oss att allt ständigt ska bli bättre utan vi är
hoppets människor som oavsett om utvecklingen blir bättre eller sämre, kan stå stadiga i att
Gud är med oss.
1
samtid och framtid
VÄRDEGRUNDEN FÖRTYDLIGAR det uppdrag och den uppgift vi som församling har och ska bilda
utgångspunkt för allt det som vi som församling är och gör.
Det uppdrag och den uppgift vi värdegrundsbaserat ska utföra i Fresta församling ska också utgå från
de behov och omständigheter som råder i Fresta församling idag men också framtida behov och
omständigheter behöver beaktas så att vi kan vara församling på ett långsiktigt och hållbart sätt.
Då Fresta församling är en relativt liten församling med begränsade resurser så kan vi inte möta alla
behov som finns utan behöver göra prioriteringar, vägval.
Värdegrunden och de övriga övergripande målen ger oss därför en inriktning för vårt arbete de
närmaste 3 åren.
FÖR HELA LIVET – byggstenarna
I Fresta församling bor 12 345 personer, varav 67,5% är medlemmar i Svenska kyrkan. I områdena
Bollstanäs, Odenslunda och Fresta föds man och växer upp. Boendeformen är nästan uteslutande
radhus eller villa. Mer än 3 700 personer är under 20 år och omkring 1 100 av dessa är mellan 5 och 9
år. När man blivit ung vuxen flyttar man ut för att studera och bilda familj och återvänder sedan i 3035 årsåldern. I åldern 40-49, för de flesta en intensiv period av arbete och familjeliv, bor det drygt 2
300 personer i församlingen. Därefter bor man kvar till dess man inte orkar med huset längre – då
går flytten till grannförsamlingen där det finns äldrebostäder. Befolkningen i Fresta väntas öka i
långsam takt de närmaste 10 åren.
Människors inkomst är relativt hög men många har samtidigt dyra lån. Församlingens ekonomi som
baseras på medlemsavgiften är än så länge förhållandevis god men följer förstås kyrkans
medlemsutveckling. Medlemsutvecklingen påverkas statistiskt främst av antalet avlidna, oftast äldre
människor som i hög utsträckning varit medlemmar, och de nydöpta som utgör de nya
medlemmarna.
Fresta församling är en del av stockholmsregionen och resor till och från arbetet samt
boendesituation och livsstil påverkas förstås av det. Samtidigt är det en församling med drag av
landsbygd och starkare känsla av hembygd än i en vanlig förort. Befolkningssammansättningen och
infrastrukturen påminner om en mindre stad nära storstaden. Utifrån den omvärldsanalys vi gjort, i
relation till målet att vi vill vara en församling för hela livet, drar vi följande slutsatser:
SLUTSATS
Att vara en församling för hela livet innebär inte att försöka göra allt för alla utan om att skapa öppna
mötesplatser med god gemenskap och möjlighet till fördjupning och växande oavsett var i livet vi
befinner oss.
Att vara tillgängliga blir ett aktivt vägval i arbetet för hela livet. Vi vill prioritera bemanning och lokalt
placerade resurser, dvs. att personalen arbetar på plats och att inte lägga ut verksamheter på
entreprenad. Så skapar vi öppenhet och en trovärdig tillgänglighet.
2
Vi vill finnas till för barn och ungdomar under hela deras uppväxt i Fresta. Vi vill därför utveckla en
organisation som sammanhållet arbetar med denna målgrupp och söker
kontaktytor, skapar mötes- och undervisningsplatser samt upprätthåller och bekräftar kontinuitet i
de ungas relation till församlingen.
Vi vill utveckla verksamheter för den stora gruppen av föräldrar närmast med familjerådgivning och
samtalsstöd i samverkan med legitimerade terapeuter. Vi vill också medvetandegöra möjligheten till
själavård i förhållande till denna grupp.
Vi vill också bedriva verksamhet som erbjuder gemenskap och fördjupning för de som inte längre
yrkesarbetar, men ofta besitter både stor kompetens och god hälsa. Vi behöver bli bättre på att
inspirera och tillvarata människors kraft, vilja och engagemang. Det finns utrymme för flera att delta i
arbetet för andra och att på olika sätt ta ansvar för församlingens liv och gemenskaper. En sådan
ökad delaktighet är i sig och i första hand ett förverkligande av vårt uppdrag men också i andra hand
en resursfråga. Detta område vill vi utveckla.
Vi vill ha ett brett och rikt musikliv som på ett särskilt sätt skapar möten mellan församlingsbor och
församling.
Vi vill också värna och glädjas över alla de kontakter församlingen har med organisationer,
arbetsplatser och människor oavsett om det sker ofta eller sällan.
Vi behöver se över tillgänglighetsfrågor, tillämpa barnkonsekvensanalysen och vara generösa med
våra lokaler och öppna för olika sorters möten här.
SAMVERKANDE - externt och internt
När Gud skapar världen sägs: Låt oss göra människor till vår avbild. Redan i Gud själv finns en inbyggd
samverkan och att vara församling är därför ett uppdrag vi utför tillsammans. Samverkan blir också
nödvändigt för att möta den ökade rörlighet som finns i vår tid där man rör sig mellan församlingar
och kyrkor samt hjälper oss att prioritera vad vi som församling ska göra.
Att samverka externt i vårt närområde är därför en del av vårt uppdrag. Samverkan med Upplands
Väsby kommun, Arbetsförmedlingen, företagare i och utanför Infra City med sina 160 företag, skolor,
föreningar, de andra församlingarna i Väsby samt Väsby kristna råd hjälper oss att se vad vi som
församling ska göra i relation till vad andra i närområdet redan gör. Vidare behövs samverkan inom
Sollentuna kontrakt, Stockholms stift och Svenska kyrkan på riksnivå, också det för att se vad vi ska
göra och vad som redan görs.
Samverkan är således en resursfråga, eftersom vi inte själva kan göra allt, men är också en möjlighet
att, utifrån vår värdegrund, fullgöra vårt uppdrag och arbeta för en bättre värld.
3
Genom samverkan blir vi mer närvarande på ett personligt plan och det kompletterar den närvaro
som äger rum i våra egna lokaler. All samverkan ska vara ändamålsenlig och bidra till att uppfylla mål
och riktlinjer för Fresta församling.
Paulus beskriver församlingen som en kropp med många delar och i detta sammanhang riktas blicken
mot vår interna samverkan, att tillsammans vara och arbeta som Fresta församling. Alla delar i
kroppen är lika viktiga men har olika uppgifter. Anställda, förtroendevalda, ideella medarbetare, alla
som på olika sätt deltar i församlingens liv är delar i en och samma kropp som får sin ledning från
Kristus.
ledorden för intern samverkan är:
öppen, professionell och för helhetens bästa
Helheten avser här en förståelse för församlingens uppdrag, uppgift, mål, och beslut samt den roll
och det ansvar man har i relation till andra i organisationen. Denna helhet ska förstås i ljuset av vår
värdegrund. Värdegrunden ska förstås inom den ram som organisationens beslut sätter. Professionell
ska också förstås som ett förhållningssätt som bygger på den roll och det ansvar man har i
organisationen. För att åstadkomma en god samverkan behöver vi en organisation som är tydlig,
reglerad och som hjälper oss att se allt det vi gör som vår gemensamma angelägenhet. Kyrkoherden
ansvarar för detta i organisationsplanen och var och en har ansvar för att se sin roll i organisationen.
Förtroendevalda sätter tillsammans med kyrkoherde upp mål, reglerat av kyrkoordning och
församlingsinstruktion, anställda verkställer målen genom att bedriva verksamhetsutveckling som
leder till församlingsutveckling. Samordningen för verksamhetsutvecklingen sker i en
verksamhetsutvecklingsgrupp och en förvaltningsutvecklingsgrupp.
En liten organisation som vår ställer krav på oss att samverka klokt och rätt.
SLUTSATS
Extern och intern samverkan är en del av vårt uppdrag och blir ett sätt att hantera våra resurser klokt
nu och inför framtiden. Det andra redan gör får vi glädjas åt och stötta men vi behöver inte göra det
själva. Ensam är inte stark utan tillsammans utvecklar vi Fresta församling.
När det gäller anställda, förtroendevalda och särskilt utsedda personer ligger prioriteringen i att
skapa en ökad tydlighet i organisationen och utveckla densamma så att den ännu mer möjliggör
samverkan.
Först behöver vi förstå och hitta vår roll i församlingen och organisationen och få den att fungera,
sedan behöver vi utifrån det arbeta värdegrundsbaserat. Att förstå skillnaden mellan team och
besättning samt hitta en god balans mellan hög ambition och långsiktighet är centralt. På så sätt kan
vi fullfölja målet ”samverkande” ändamålsenligt.
4
GUDSTJÄNSTEN I CENTRUM - fördjupning
Fördjupning är centralt för vårt uppdrag och ska finnas både för de som vill kunna växa i sin tro, och
för de som vill ta del av kyrkans teologiska och antropologiska tradition. Det är ett behov vi på olika
sätt vill kunna möta och ett behov som vi som kristen församling är relativt ensamma om att kunna
tillgodose. En ambition är att gudstjänst- och andaktsliv ska bli så tillgängligt och givande att det ännu
mer kan bidra till att fylla människors behov av fördjupning och därmed vara i centrum av
församlingens liv, inte bara teologiskt. Vidare vill vi att gudstjänsten som dimension ska finnas i allt
det vi gör.
SLUTSATS
Att i alla verksamheter erbjuda fördjupning och gudstjänst/andakt är en del av vårt uppdrag men
uppfyller också ett viktigt behov, som om inte vi gör det, sällan kan uppfyllas någon annanstans. Att
arbeta med gudstjänstutveckling kopplat till huvudgudstjänsten och skapa både fördjupning och
delaktighet är en viktig utmaning.
DET KRISTNA KULTURARVET - bevara, utveckla och levandegöra
Då Fresta församling och dess församlingsbor kan sägas värna kyrkobyggnaden, kyrkogården samt de
traditioner som ryms i det kristna kulturarvet är det viktigt för oss som församling att inte bara
bevara kulturarvet utan också utveckla och levandegöra det. Heliga Birgitta som född i församlingen,
pilgrimsleder som påminner om vår historia samt våra kulturhistoriska byggnader är något vi vill
prioritera.
SLUTSATS
I kulturarvet ligger också en förkunnelse av evangelium och i detta mål ligger att församlingens
förvaltning påtagligt är med och utvecklar församlingens liv. Här finns också en medvetenhet om att
människor som inte deltar varje vecka i våra verksamheter kan uppskatta och ha en relation till
kyrkan och kyrkogården som vi som församling värdesätter och vill vårda. Vidare vill vi att
kyrkorummet ska vara öppet för människor och att vi årligen ska ordna aktiviteter som lyfter fram
det kristna kulturarvet.
FÖR EN BÄTTRE VÄRLD
Mission betyder uppdrag och utgår från Jesus Kristus. Att förmedla vår värdegrund är samtidigt att
arbeta för en bättre värld. Fresta församlingens hjälpfond för akut ekonomisk kris är ett verktyg för
detta. Församlingen vill också möjliggöra arbetsträning och bereda arbetstillfällen för arbetslösa
ungdomar som kan befinna sig i riskzonen. Likaså att på sommaren kunna anställa ungdomar på
5
kyrkogården som då får en chans att pröva på yrkesliv. Att göra själavården synlig är också ett viktigt
område. Specifikt vill vi också arbeta för en bättre miljö, rättvis handel och vara en lokal röst i viktiga
samhällsfrågor i stort och smått.
SLUTSATS
De områden vi de närmaste 3 åren särskilt vill utveckla är miljödiplomering som innebär att vi lever
mer som vi lär och låta opinionsbildning som bygger på vår värdegrund bli en lokal och aktuell röst.
Former för att bli mer aktuella i vår opinion behöver tas fram. Likaså vill vi ta ett större ansvar för
ekonomisk, etisk och social rättvisa vad gäller all upphandling som då ska bedömas utifrån detta
perspektiv.
Diakonin behöver göra vägval. Utöver det vi gör idag av församlingsdiakoni i våra egna lokaler
behöver vi bestämma om vi ska arbeta mer socialt och uppsökande eller satsa institutionellt och
bygga ett äldreboende som också uppfyller ett viktigt behov. Diakonal inventering ska börja ske
under år 2015.
SLUTORD – övergripande mål
Fresta församling vill bildligt talat vara ett träd med djupa evangelisk-lutherska rötter. Rötterna
skapar växtkraft och har fäste i grunden när det blåser. På trädet växer 5 stora grenar; för hela livet,
samverkande, gudstjänsten i centrum, det kristna kulturarvet och för en bättre värld.
6
Download