Värdegrund och yrkesetiska aspekter

advertisement
Värdegrund och yrkesetiska
aspekter
Värdegrund
• Samtidigt som värdegrunden innebär
något gemensamt för oss kan den
betyda olika saker för var och en av
oss.
Värde-grund
• Begreppets båda delar är i viss mening
oförenliga
• Grund - konkret
• Värde - abstrakt
Är grunden fast och värdena föränderliga?
Kan samhället ändras i sina grunder och
värderingar vara svåra att förändra?
Värdegrunden
• Mänskliga relationer och hur vi är mot varandra och
andra.
• Kunskaps- och demokratiuppdrag ska vävas
samman.
• Förhållningssätt - skall göras synligt och tydligt i vårt
arbete.
Frågor:
- Vad innebär det att arbeta värdegrundande?
- Är värdegrunden en grund av värden?
- Eller en grund för värden?
Ex Skolans värdegrund
• Vissa s k oförytterliga värden är inte
förhandlingsbara - ex människors lika
värde.
• Dessa värden utgör en minsta
gemensam nämnare som alla bör eller
ska vara överens om
Värdegrunden är
• Instrument för tolkning
• Instrument för orientering
• Instrument för trovärdighet - etiska
principer
Värderingar
•
•
•
•
•
•
•
•
Grundläggande uppfattningar
Påverkar vårt handlande
Bra/dåligt
Gott/ont
Ger attityder
Ger beteenden
Är ofta övertagna av andra
Påverkar ofta andra
Yrkesetik
• Yrkesetik är en del i
värdegrundsarbetet.
• Yrkesetiken tar upp principer för
yrkesutövarnas förhållningssätt och vad
som är specifikt för yrkesrollen.
• En gemensam värdebas ligger till grund
för moraliska ställningstaganden i
yrkesutövningen.
Varför behövs en formulerad
yrkesetik
•
•
•
•
Instrument för trovärdighet
Höja statusen
Höja ansvarsnivån
Analysinstrument i etiska frågor i
vardagen
• Beroendeställning - maktförhållande
Läraryrkets yrkesetik
• Innehåller ett flertal lojaliteter
Barnen - individ/grupp
Kollegor
Föräldrar
Yrkesrollen
Samhället
”Jag själv”
KLOK-modellen
för etiskt ställningstagande
• Kärna
• Likhet
• Omständigheter
• Konsekvenser
Prövning av moralisk förförståelse att använda KLOKhet
• Kärna - vad är kärnan i konflikten? Om
kärnan löses försvinner den viktigaste
konflikten.
• Likhet - finns det tidigare erfarenheter av
konflikter som kan användas för lösningen av
problemet?
• Omständigheter - tar lösningen av problemet
hänsyn till alla relevanta omständigheter?
• Konsekvenser - vilka blir konsekvenserna av
lösningen av konflikten?
KLOK-modellens tre
kontrollpunkter
•
•
•
Hur motiveras lösningsförslaget?
Strider förslaget mot grundläggande
etiska normer och rättigheter?
Vilka attityder signalerar
lösningsförslaget för dem det direkt
berör?
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards