Går det att vila sig i form?
Är ett recept lösningen?
Elisabeth Rydwik
Med Dr. Leg Sjukgymnast
Disposition
•
•
•
•
•
•
•
Rehabilitering
Fysisk aktivitet
Effekter av träning för äldre
Rehabilitering på geriatrisk klinik
Teamets betydelse
Motivation
Recept?
Geriatrisk rehabilitering
Kännetecknas av en helhetssyn på
den äldre personen och ett
situationsanpassat arbetssätt
utifrån den äldre personens specifika
behov
Foto: Yanan Li
Definition av rehabilitering
Insatser som ska bidra till att en person med
förvärvad funktionsnedsättning, utifrån
dennes behov och förutsättningar,
återvinner eller bibehåller bästa möjliga
funktionsförmåga samt skapar goda
villkor för ett självständigt liv och ett
aktivt deltagande i samhället
Foto: Yanan Li
Team-arbete
Undersköterska
Dietist
Kurator
Arbetsterapeut
Sjuksköterska
Läkare
Sjukgymnast
Modifierad figur ad modum Gunnar Akner
Logoped
Definition av team
Ett team är en grupp med minst två personer
som är ömsesidigt beroende av varandra
för att uppnå gemensamma mål och som
därför måste samarbeta och koordinera
sina handlingar med varandra
Definitioner
• Fysisk aktivitet
Alla muskelkontraktioner som resulterar i
en ökad energiomsättning
• Fysisk träning
Planerad motions- och träningsrelaterad
fysisk aktivitet i syfte att höja eller bibehålla
prestationsförmågan
Foto: Yanan Li
Fysisk aktivitetsnivå
Ref: Jonker et al Diabetes Care 2006
Fysisk aktivitetsnivå
Ref: Jonker et al Diabetes Care 2006
Fysisk aktivitet/hälsa
•
Förebygga
hjärt – kärlsjukdomar
depression
diabetes
högt blodtryck
benskörhet
cancer, vissa former
demens
•
Behandling
diabetes
högt blodtryck
depression
benskörhet
Lägre aktivitetsnivå hos kroniskt sjuka
90
80
70
60
50
Låg aktivitet
40
30
20
10
0
KOL
RA
Ref: Arne. SJPHC, 2009
DM
Healthy
Ekbom-Bak. Läkartidningen 2010;107:587-588
Ref: Kallings. Läkartidningen 2010;107:2090-2095
För att uppnå god hälsa och fysisk
kapacitet
Rörlighetsträning
2 ggr/vecka
Styrketräning
3 ggr/vecka
Konditionsträning
≥30 min 5 dagar/vecka
Vardagliga fysiska aktiviteter
på måttlig intensitetsnivå
Ref: ACSM, Cirkulation, 2007
Fysisk
träning
Fysisk
aktivitet
Effekter – Rehabilitering institution
• Forster et al, Cochrane 2009
Styrketräning – 24 studier
Gångträning – 20 studier
Rörlighetsträning – 12 studier
Balans – 9 studier
Kondition – 6 studier
Fö
rfl
yt
tn
Ref: Forster et al, 2009
li g
he
t
L
a
AD
rm
åg
Rö
r
sf
ö
Ba
la
ns
us
ke
ls
ty
rk
a
in
g
M
Antal studier
Resultat – Cochrane
25
20
15
S
10
NS
5
0
Funktionsförmåga
Barndom
Vuxen
Tröskel till beroende
Ålder
Enligt: A Kalache WHO
Ålderdom
Spridning av
funktion hos
individer
ADL-funktion efter sjukhusvistelse
Ref: Covinsky et al J Am Geriatr Soc 2003
Foto: Yanan Li
Förflyttning/sängliggande
Låg grad – 16%
Måttlig grad – 32%
Hög grad – 52%
Medicinsk orsak till sängläge – av de
med låg aktivitet 42%
Ref: Brown et al. J Am Geriatr Soc, 2004
Fysisk aktivitet/sängliggande
Ref: Brown et al. J Am Geriatr Soc, 2004
Konsekvenser av sängliggande
• Fysiologiska
Muskelstyrka minskar med 1-5% per dag
Hjärtfrekvensen ökar
Slagvolymen minskar
Minskad tolerans för träning
Ökad risk för blodpropp, lunginflammation och trycksår
• Psykologiska
Ingen social stimulans
Liten känsla av delaktighet
Bristande tilltro till sin förmåga
Rädsla att utföra dagliga aktiviteter
Ref: Harper & Lyles, 1988, Kortebein et al, 2008
Fysisk aktivitet/träning på
vårdavdelning
• Resultat
Kortare vårdtid (1 dag)
Fler skrevs ut till eget boende (6%)
Minskad vårdkostnad
Ref: de Morton et al Cochrane 2009
Team-arbete
Undersköterska
Dietist
Kurator
Arbetsterapeut
Sjuksköterska
Läkare
Sjukgymnast
Modifierad figur ad modum Gunnar Akner
Logoped
Orsaker till bristande motivation
Vem har satt målen?
Är målen person- eller
verksamhetscentrerade?
Är de realistiska och mätbara?
Nedstämdhet/Depression
Nedsatt nutritionstillstånd
Nedsatt kognition
Konfusion
Hur kan vi motivera?
Tilltro till förmåga – self-efficacy
Hinder
Fördelar
Socialt stöd
Motiverande samtal
Fysisk aktivitet på recept vid
utskrivning
Rapport från Örebro län
Web-enkät till verksamhetschefer
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Antal svar (23%)
FaR JA
FaR NEJ
Positiva
Kommentarer om FaR
"FaR kan användas på en stor del av våra patienter och för en del får
man modifiera men påpekanden om fysisk aktivitet är oerhört
viktigt i varje enskilt fall."
"Vi har delvis tillämpat detta i öppenvård. Information/utbildning pågår
generellt i hela landstinget, kampanjen har f a varit i primärvård.
Utbildning inplanerad till läkare här vid Geriatriska kliniken."
"Vi använder det begränsat för neuro-pat i öppenvård samt även i
geriatrisk öppenvårdsrehabilitering. Dock är inte konceptet helt
utvecklat, vår sjukgymnastgrupp arbetar med när, var hur. Fys på
recept för geriatriska patienter med mycket begränsad
rörelseförmåga, ibland begränsad kognition, är dåligt utvecklat."
Går det att vila sig i form?
NEJ!
1.
2.
3.
4.
Är ett recept lösningen?
Flera lösningar behövs
Teamarbete för att öka aktivitetsnivån för
inneliggande patienter
Aktiverande och inbjudande vårdmiljö
Recept på sängläge om medicinsk orsak
föreligger
Fysisk aktivitet på recept vid utskrivning