Ek teori- och metodutveckling ”Doktrinhistoria” - nutid *Vad är

F1
Ek teori- och metodutveckling
”Doktrinhistoria” - nutid
*Vad är NEK för ett ämne?
Ek som fenomen, synsätt på detta
Ek som teori/ämne
-metod, vetenskaps-/kunskapssyn
-grundl antaganden
*Vad är ett ämne
Metodsynsätt – vetenskapssyn, approach…
Domän – vad studeras
*Varför studera hist utveckling? (Sandelin)
 Allmänbildning
 Lära av historien – misstag, framgångar, ”sanningar”, heterodox
 ortodox
 Staying power, eviga sanningar…..
 Bakgrund till nutida ideer
 Förstå hur tänkande påverkas av historisk samhällsutveckling
 Inte ta ”det senaste” för givet
*Fallgropar




Bedöma utifrån sin tid el nutid?
Översätta till modernt språk?
Exegetik
Även en blind höna….
”The inexact and separate science of economics”…..
Separate:
 Förhärskande mainstream, homogent
 Naturvetenskapliga ambitioner, generell kunskap
 Gammalt paradigm, på-/tillbyggnad i st f ombyggnad
Inexact:
 Samhvetenskap  individer  strategier/valt beteende
 Komplext
 Ideologi/moral/etik – normativ/positiv, the art of economics…
Hur utvecklas en vetenskap?
 Relativistiskt – utifrån omvärldsförändringar
 Absolut – inomvetenskapligt, ökad professionalism, förfinade
metoder, ökad kunskap
När började det?
Guan Zhong (Kina) 700 BC: Marknadsbyte, egenintresse, S/D,
marknadsbyte, penningvärde….
Grekland – Platon, Aristoteles….Specialisering, ”juste” pris, ränta,
ocker, äganderätt, knapphet – needs ≠ wants, betydelsen av
betalningsmedel (modelltänkande)
Arabländerna,al-Ghazali(1000) – Islam, totalbild (ekonomi del av
samhället)….specialisering, utbyte, pengar, skatter
Skolastiken, Thomas av Aquino – ”rätt” pris – jämvikt vid
konkurrens, ränta = ocker = synd….att få ekonomi att stämma med
bibeln…
Antiken & skolastiken
 Ekonomi inordnas under ”högre makter” – Olympen eller bibeln
 Rättvisa priser – ersättning motsv produktionskostnader, inga
övervinster
 Handel, specialisering – individuell nivå
 Ingen ”samhällsekonomi”
 Ekonomi kopplat till etik
Merkantilismen (15-1700):
Framväxande handelssamhälle, ökande ekonomisk aktivitet, frigörelse
från feodalismen, minskat inslag av självhushållning
Nationer, kolonier, städer, marknadsplatser, handelsbolag,
begynnande industrialisering
”Från kyrkan till handelsmännen” – argumentation utifrån
egenintresse
Doktrininslag:
 Samhällets rikedom = betalnmedel gnm handel (sälja dyrt, köpa
billigt)
 Främja nationell ekonomi, bytesbalans, kolonier
 Produktion för att sälja, konsumtion nödvändigt ont
 Minimilöner → konkurrensfördelar, arbetare på tårna
 Nationell förmögenhet – ”valutareserv”, arbetskraft
 Regleringar, privilegier: importbegränsningar, ”nationella”
företag, skråväsende
 Nollsummespel, ”värden” = bytesvärden
 Konflikt mellan privatintressen o nationella → styrning
nödvändig
 Moral/etik??
Analytiska bidrag:
 Ekonomin som en helhet, möjlig att analysera, orsak – verkan,
ekonomiska samband/lagar
 ”Nationalräkenskaper” – betydelsen av statistik
 Nationella, ömsesidiga fördelar av handelsutbyte, specialisering
 Kvantitetsteorin – samband penningmängd o priser
Fysiokraterna
Naturlagar styr, jordbruk det enda produktiva
Kretsloppstanke:
Ekonomin följer naturlagar → laissez faire