HÖK 16 - Vårdförbundet - Aktiviteter och utbildningar

HÖK 16
2016-12-01 – 2019-03-31
Kontinuerlig dialog
Syfte:
Gemensamt verka för att grundutbildning och
specialisering på ett bättre sätt svarar upp mot
behoven av kunskap och kompetens
Anteckning till löneavtalet bil 3
Centrala parter ska göra en uppföljning av
löneavtalets tillämpning samt analys av
lönestatistiken
Anteckningar till AB
Förändringar 2018-04-01
•
•
•
•
Natt 36 tim och 20 min
Natt region och landsting 34 tim och 20 min
Rotation 20% 36 tim och 20 min
Rotation 30% 34 tim och 20 min
Avrundar uppåt
• Vid beräkning av andelen nattpass av den
totala arbetstiden
Löneöversyn 2018
• Avräkning 0,2% för natt
• Avräkning 0,4% för rotation
.
• Max 200 övertidstimmar får sparas. För
överstigande timmar utges ekonomisk
ersättning nästkommande månad.
Övriga anteckningar till AB
• Kompetensutveckling ska ingå i
utvecklingssamtalet. Detta ska formuleras i
individuella utvecklingsplaner som inkluderar
fortbildning.
.
• Parterna avser att gemensamt ta fram
Centrala parters syn på arbetstider. En bilaga
till HÖK.
• Partsgemensamt arbete om natt i
kommunerna. (avstämning nov 2017, klart nov
2018.
• Partsgemensamt arbete om karriärutveckling
• Inventera tillgången på specialister.
• Kartlägga hur förekomst och utformning av lokala modeller för
karriärutveckling och specialisering kan bidra till
verksamhetsutveckling.
• Sprida erfarenheterna
• Särskilt fokusera på förutsättningarna för specialisering för BMA,
RTG och BMSK
Utbildningsanställningar
• Parterna ska gemensamt stödja det lokala
arbetet med utbildningsanställningar i
enlighet med parternas samsynsdokument.
• Följa upp och utvärdera
• Uppföljning 2018-12-31 samt inför 2020-12-31
då arbetet ska vara slutfört.
Fördelar
• En skrivning i centralt avtal är långsiktigt
eftersom det inte kan sägas upp hur som helst
• Höjer golvet
• Gäller endast Vårdförbundets medlemmar
§5 AB Höjd sysselsättningsgrad
• När arbetstiden höjs ska heltidsarbete eftersträvas
• Ag ska skriftligen meddela erbjudande
• At svarar inom 14 dagar
§ 13 AB Arbetstid
•
•
Möjligheten att ersätta rast med måltidsuppehåll
utvidgat till fredag lördag söndag och helgdag
(Förut bara under natt)
I övrigt krävs kollektivavtal
§ 13 Arbetstid (mom. 6b)
• Kompensationsledighet ska inte
ses som arbetad tid (Avvikelse från
ATL)
Möjlighet till lokal avvikelse
Bättre skrivning där ag ska tydliggöra
grunderna för bortagen rätt till
övertid.
Obekväm arbetstid
Ersättningen höjs med märket 2,2%
§ 12 Omreglering på grund av sjukersättning
§ 28 Sjukdom
§ 29 Föräldraledighet
Tydliggör arbetstagarens ansvar att
informera arbetsgivaren om
ersättningar från försäkringskassan
§ 35 Turordning
•
•
•
•
Gemensam turordning för at med i huvudsak
jämförbara arbetsuppgifter
Sammanläggning av högst tre driftenheter
Alla fack ska enas inom 7 dagar
Vid oenighet beslutar ag
Omställningsavtalet KOM-KL
En principöverenskommelse ger ag möjlighet att avsätta 0,3% av
lönesumman till lokala omställningsåtgärder under 2017-2019
Tidig lokal omställning TLO-KL
•
•
Ag gör en handlingsplan för året som
skickas till omställningsfonden
Kan användas i följande situationer…
………….