HIV vid graviditet och förlossning

HIV vid graviditet och
förlossning
Kvinnor som får sin HIV-diagnos via provtagning på MVC skall snarast
remitteras till infektionsmottagningen Sunderby sjukhus. Därifrån sker
samordning med specialistmödravården vid Kvinnokliniken Sunderby
sjukhus . Patienten tas om hand av ett HIV-team bestående av ssk/usk, PAL
samt kurator. Initialt får patienten information om HIV och
smittskyddslagens föreskrifter och utökad provtagning sker för att
diagnostisera co-infektioner/STD samt fastställa aktuellt immunstatus.
Smittspårning inleds. Alla HIV-relaterade prover tas vid
infektionsmottagningen.
-Om kvinnans HIV-status uppfyller kriterierna för initiering av behandling
förbereds kvinnan för detta men behandlingen bör om möjligt undvikas
under första trimestern.
-Om kvinnans HIV-infektion inte i sig är behandlingskrävande skall antiviral
behandling påbörjas i v 14-18 för att förhindra transmission till barnet.
-Om kvinnan redan har pågående välfungerande antiviralbehandling vid
konstaterad graviditet kan denna med några få undantag fortsätta.
All medicinering ges enligt RAV`s behandlingsrekommendationer
www.rav.nu.
Kopia på journalanteckning vid initiering av ART sänds från infektionsmott
till såväl mvc som smvc för att kunna kopieras in i MVC-journalen (Partus).
Samordning sker så att åb på infektionsmottagningen för kontroll av
behandling kan kombineras med besök på specialist-MVC för
tillväxtkontroll etc. Förlossningsplanering görs i god tid, senast
graviditetsvecka 32. I de fall förlossningen skall ske med elektivt sectio
utförs detta 2-3 veckor före beräknad partus.
Om kvinnan önskar avbryta graviditeten handläggs detta via Kvinnokliniken
enligt deras gängse rutin. Kvinnan följs därefter upp via
infektionsmottagningen för kontroll av HIV-infektionen med åb enligt
ansvarig läkares bedömning.
KONTROLLER UNDER GRAVIDITET
På mvc:
Basprogram.
På infektionsmottagningen:
Klinisk kontroll samt provtagning av CD-4 och HIV-RNA bör ske minst en
gång varje trimester v 10, 20 och 30 samt 3 veckor före planerat sectio samt i
samband med förlossningen.
Om dessa tidpunkter ej sammanfaller med följande händelser görs ytterligare
provtagning
-inför behandlingsstart
-inför förändringar i behandlingen
-4 veckor efter insatt eller förändrad behandling och därefter var 4:e vecka
tills HIV-RNA < 50 kopior/ml. Om behandlingen inleds sent under
graviditeten tas provet 1-2 veckor efter behandlingsstart.
Huvudprocess
Ansvarig
Processledare
Sida
Graviditet och förlossning
Anna Pohjanen, Suzanne
Wendahl
Anna Pohjanen
1 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Dokumenttyp
Vårdrutin
VARD-5-3939
2016-11-28
4.0
Vid planerad vaginal förlossning bör HIV-RNA dessutom kontrolleras var
14:e dag fr.o.m. vecka 34 med begäran om snabb-svar.
Resistensbestämning kontrolleras före behandlingsstart
I vissa fall krävs kontroll av läkemedelskoncentrationer, detta ordineras av
ansvarig PAL.
På smvc:
Vecka 12 för information.
Vecka 18 för datering mm.
Vecka 28 för tillväxt- och allmän kontroll.
Vecka 30-32 för förlossningsplanering.
Därutöver enligt individuell bedömning.
Observera att de patienter som planeras för en vaginal förlossning, i tillägg
till låga virusnivåer, även skall ha en låg obstetrisk risk.
TVÄRPROFESSIONELL TRÄFF (vid behov)
Ansvarig infektionsläkare sammankallar i god tid, minst 4 veckor före
planerad förlossning, till en träff med ansvarig obstetriker, barnmorska,
barnläkare, infektions.ssk samt kurator från infektionskliniken för
genomgång av det enskilda patientfallet och planerad behandlingsregim i
samband med förlossning oavsett förlossningssätt.
FÖRLOSSNING
Patienten vårdas på BB Sunderby sjukhus.
Om kvinnan har HIV-RNA i plasma < 50 kopior/ml vid förlossningen
Kvinnan rekommenderas att ta sina antiretrovirala tabletter inför sectio även
om fasta inför operationen föreskrivs. Vid sectio ges även sedvanligt
antibiotikaprofylax.
Vid planerat sectio ≥ 34 gestationsveckor behöver inte intravenöst
RETROVIR ges.
Vid vaginal förlossning och vid sectio < gestationsvecka 34 ges iv
RETROVIR till modern under förlossning/sectio. Iv infusion med
RETROVIR 2 mg/kg under 1 timme och därefter 1 mg/kg/timme tills
avnavling skett. Vid planerat sectio < vecka 34 startas infusionen 4 timmar
före beräknat ingrepp. Vid vaginal förlossning ges RETROVIR 2 mg/kg
kroppsvikt under en timma som uppladdningsdos när värkarbetet kommit
igång eller vid vattenavgång då man planerar att fortsätta till vaginal
förlossning/akut sectio inom kort.
Där förlossning väntas ske inom 1 timme eller vid akut sectio inom ca
samma tidsperiod, startas infusionen snarast och uppladdningsdosen 2mg/kg
kan ges på 30 minuter istället för en timme.
Vid prematurförlossning < gestationsvecka 34 ges dessutom VIRAMUNE
(nevirapine) po till kvinnan i engångsdos (tablett 200 mg) 4-12 timmar före
barnets beräknade födelse.
Barn födda > v 34 ges RETROVIR (4mg/kg X 2 av mixtur 10mg/ml) i
monoterapi. Ges till barnet med start 4 timmar efter förlossningen.
Behandlingen ges i 4 veckor.
Barn födda < v34 ges RETROVIR 2 MG/KG x 2, efter 2 veckor dosändring
till 3 ggr per dag till barn födda v 30-33.
Om kvinnan inte hunnit få VIRAMUNE (nevirapine) > 2 timmar före
förlossningen (tillräcklig mängd har inte hunnit passera över placenta) ges en
extra dos VIRAMUNE (nevirapine) om 2 mg/kg till barnet omedelbart efter
förlossningen.
Huvudprocess
Ansvarig
Processledare
Sida
Graviditet och förlossning
Anna Pohjanen, Suzanne
Wendahl
Anna Pohjanen
2 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Dokumenttyp
Vårdrutin
VARD-5-3939
2016-11-28
4.0
Om kvinnan har eller misstänks ha HIV-RNA i plasma > 50 vid förlossning
Förlossning med sectio.
Intravenöst RETROVIR under förlossningen, se ovan.
VIRAMUNE (nevirapine) per oralt till kvinnan i engångsdos 4-12 timmar
före beräknade födelse.
Post-expositionsprofylax med tre preparat till barnet se PM RAV 2010
Hiv-infektion hos kvinna som upptäcks i samband med förlossningen
Kvinnan ges omedelbart RETROVIR iv och VIRAMUNE 200 mg X 1 samt
VIREAD 490 MG x 1.
Om möjligt genomförs ett akut sectio före etablerat värkarbete och
vattenavgång.
Blodprov tas för senare analys av PCR-HIV, CD-4 och resistensbestämning.
Gängse kombinationsbehandling till kvinnan. Behandlingen ska pågå i minst
4 veckor oavsett CD-4 tal.
Till barnet ges postexpositionsprofylax med tre preparat, se PM RAV 2010
Läkemedlen enligt ovan beställes via infektionsmottagningen och förvaras
på avd 35`s medicinrum tills datum för sectio.
Kvinnan får ej amma sitt barn, oavsett virusnivåer.
UPPFÖLJNING AV KVINNAN
På mvc:
Efterkontroll i vanlig ordning.
På infektionsmottagningen:
Återbesök för kontroll av HIV-status efter ca 1 månad.
UPPFÖLJNING AV BARNET
Klinisk us och provtagning sker via barnkliniken SY
Provtagning 0-2 dagar: Hb, LPK, TPK, PCR-HIV-RNA(viruslab HS)(.Om
modern inte haft positivt HIV-RNA med samma test som används på barnet
tas även HIV-DNA) Navelsträngsblod används EJ pga risk för
kontamination från moderns blod.
Provtagning-6 veckor: Hb, LPK, TPK,PCR-HIV-RNA, PCR-HIV .( Om
modern inte haft positivt HIV-RNA med samma test som används på barnet
tas även HIV-DNA)
Provtagning >4 mån:Hb, LPK, PCR-HIV-RNA. (.Om modern inte haft
positivt HIV-RNA med samma test som används på barnet tas även HIVDNA)
Provtagning 20-24 mån : HIV-ser
Åb och provtagning på barnet kan lämpligen samordnas med moderns besök
på infektionsmottagningen.
Barnläkaren ansvarar för rapportering till BVC. BCG-vaccination kan ges
efter 4 månaders ålder om HIV-provtagningen utfallit negativt. Barnet kan i
övrigt följa det vanliga vaccinationsprogrammet.
Efter 20-24 månaders ålder sker fortsatt uppföljning efter individuell
bedömning av barnläkare.
120418
sjukhus
Suzanne Wendahl Överläkare Infektionskliniken Sunderby
Åke Berggren Mödrahälsovårdsöverläkare Norrbotten
Huvudprocess
Ansvarig
Processledare
Sida
Graviditet och förlossning
Anna Pohjanen, Suzanne
Wendahl
Anna Pohjanen
3 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Dokumenttyp
Vårdrutin
VARD-5-3939
2016-11-28
4.0