MILJÖFÖRVALTNINGEN KVICKSILVER Inledning Förekomst av

advertisement
MILJÖFÖRVALTNINGEN
AVFALLSBLAD 25: KVICKSILVER
BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL
KVICKSILVER
Inledning
Kvicksilver är ett grundämne och en giftig tungmetall som aldrig kan brytas ned, bara
sprida sig. Kvicksilver sprider sig mycket lätt om den når ut i naturen och stannar kvar i
alla organismer det kommer i kontakt med.
Metalliskt kviksilver har unika egenskaper, bland annat flytande i rumstemperatur, bra
elektrisk ledare och en linjär temperaturutvidgningskofficient. Därför var kvicksilver
lämpligt att använda i elektriska produkter och i termometrar. Kvicksilver förbjöds i de
allra flesta produkter 1993.
Förekomst av kvicksilver i byggnader
Metalliskt kvicksilver förekommer mest i elektriska installationer och mätinstrument till
exempel i tidreläer, kontaktorer, nivåvippor, termometrar, lysrör och lågenrgilampor,
termostater och oljemätare. Kvicksilver i elektriska nyinstallatiuoner förbjöds 1993.
Identifiering
Metalliskt kvicksilver är en flytande silverfärgad vätska vid rumstemperatur. Kvicksilvret
är ibland inkapslat i glas och synligt för ögat, men kan också vara ingjutet i produkter och
kan endast identifieras genom särskilda kunskaper. Se Naturvårdsverkets rapport 5279,
med bilder på produkter och lista med tillverkare av olika elektriska produkter
innehållande kvicksilver.
Klassning
Kvicksilveravfall klassas som farligt avfall, kod 17 09 01*, 20 01 21*.
Utgåva 01 200702
Se även avfallsbladet för Elavfall då det är krav på att elavfall ska sorteras i egen fraktion
och lämnas till förbehandling. I elavfallet förekommer de absolut största mängderna
kvicksilver och det är därmed viktigt att hantera elavfallet på rätt sätt.
Uppdaterat:
Maj 2007
SID 2 (3)
Hantering
Elavfall kan innehålla kvicksilver ska sorteras i sin helhet i egen fraktion. Demontering
och förbehandling av elavfallet ska ske i godkänd anläggning.
Ljuskällor, termometrar och andra produkter där kvicksilvret är inkapslat i glas måste
hanteras försiktigt. I de fall det finns stor risk att glasinkapslat kvicksilver kan gå sönder i
hanteringen kan kvicksilverprodukterna demonteras på plats och tas omhand, som en
separat fraktion elavfall som hanteras extra försiktigt.
Lysrör och lågenergilampor innehåller små mängder kvicksilver, 4-20 mg styck. Då
användningen av kvicksilverinnehållande lampor ökar är det angeläget att dessa samlas in
och tas hand om på ett korrekt sätt.
Transport
Transport av farligt avfall ska ske med en transportör med giltigt transporttillstånd från
Länsstyrelsen. Transportdokument ska upprättas och följa med avfallet. Kontrollera att
avfallet går till en mottagare som har tillstånd till mellanlagring eller behandling.
Slutbehandling
Kvicksilver är ett utfasningsämne vilket innebär att ämnet inte ska användas vid
tillverkning av nya produkter. Av den orsaken är det därför inte lämpligt att återvinna
kvicksilver.
Insamlat metalliskt kvicksilver, kvicksilver från batterier och lysrör med mera,
långtidsförvaras i avvaktan på beslut om hur en framtida slutbehandling eller slutförvar
ska ordnas.
Hälso- och miljöpåverkan
Kvicksilver är ett grundämne och en giftig tungmetall som inte är nedbrytbar. Eftersom
den inte bryts ner lagras den upp i vår miljö. Ju högre upp i näringskedjan man kommer,
desto högre blir halten lagrat kvicksilver. Kvicksilver som lagras i kroppen kan ge skador
på nervsystemet, immunförsvaret och njurarna samt skada foster. Kvicksilver sprids även
med luften och når miljön via nedfall.
I Sverige är problemet med förhöjda kvicksilverhalter i miljön, främst höga halter i
insjöfisk, gammalt och välkänt. Trots att nedfallet av kvicksilver har minskat de senaste
årtiondena är det inte tillräckligt för att förhindra att metallen ackumuleras. Halterna i
skogsmarkens översta lager i södra Sverige är över de nivåer som visat sig ge effekter på
markbiologiska processer och organismer. Detta kvicksilver utgör även en källa till
metylkvicksilver genom urlakning till vattensystem.
SID 3 (3)
Mer information
Läs mer om kvicksilver under avfallsbladen Avloppsrör och vattenlås, Batterier och
Ljuskällor.
Download