EU skyddar medborgarna mot giftigt kvicksilver och

advertisement
Europeiska kommissionen - Pressmeddelande
EU skyddar medborgarna mot giftigt kvicksilver och banar väg för globala
åtgärder
Bryssel den 18 maj 2017
Europeiska unionen utlöste i dag vid FN:s högkvarter i New York ikraftträdandet av ett
globalt fördrag som syftar till att minska vår exponering för kvicksilver.
Genom att ratificera Minamatakonventionen om kvicksilver befäster EU sin ledarroll när det gäller
skydd av människors hälsa och miljön världen över.
Minamatakonventionen om kvicksilver, som är det nya globala fördraget om kvicksilver, förhandlades
på EU:s initiativ fram och ingicks 2013. EU har visserligen en av världens mest målmedvetna politiska
agendor när det gäller skydd mot kvicksilver, men då 40–80 % av allt kvicksilver som lagras i Europa
kommer från utsläpp i andra delar av världen måste kraftfulla internationella åtgärder till för att
skydda våra medborgares hälsa.
– Den nya globala konventionen om kvicksilver kommer att skydda miljoner människor världen över
från att exponeras för denna giftiga tungmetall, säger Karmenu Vella, EU-kommissionär med ansvar
för miljö-, havs- och fiskerifrågor. Genom ratificeringen har EU lagt den sista pusselbiten och sett till
att konventionen kan träda i kraft. Detta är en stor framgång för EU:s gröna diplomati och
understryker unionens engagemang för kraftfulla och samordnade åtgärder.
Minamatakonventionen, som är uppkallad efter platsen för världshistoriens värsta kvicksilverkatastrof,
kommer inte bara att skärpa miljöstandarderna världen över, utan också bidra till att skapa likvärdiga
förutsättningar eftersom alla världens större ekonomier nu kommer att tillämpa miljökrav som liknar
dem som redan gäller inom EU.
Gravida kvinnor och barn löper särskilt stor risk att drabbas av kvicksilver från näringskedjan, men
genom konventionen kommer deras exponering på lång sikt att minska betydligt, bland annat genom
att tandamalgam förbjuds för dessa utsatta grupper.
Till följd av den nyckelroll som EU har haft under förhandlingarna av Minamatakonventionen är
konventionens innehåll starkt inspirerat av unionslagstiftningen. Vidare innehåller
Kvicksilverförordningen bestämmelser som ger EU goda förutsättningar att bli världens första
kvicksilverfria ekonomi. Det rör sig till exempel om att helt upphöra med kvicksilveranvändning i
industriella processer och att förbjuda all ny kvicksilveranvändning i produkter och industri, om det inte
går att bevisa att användningen är nödvändigt för hälso- eller miljöskyddet.
Den första partskonferensen mellan parterna i Minamatakonventionen om kvicksilver kommer att
hållas den 24–29 september 2017 i Genève, Schweiz. Under högnivåsegmentet den 28–29 september
kommer det internationella samfundets åtagande för Minamatakonventionen att högtidlighållas.
Bakgrund
Kvicksilver är en kemikalie med neurotoxisk effekt som används i industriella processer och i en rad
produkter, bland annat batterier och termometrar. Kvicksilver som släpps ut i naturen når
näringskedjan och ansamlas främst i fisk. Exponering för höga halter av kvicksilver kan leda till skador
på hjärna, lungor, njurar och immunförsvar.
Under de senaste 20 åren har EU utarbetat ett omfattande regelverk som täcker alla delar av
kvicksilvrets livscykel, från primär brytning till bortskaffande av avfall, med regleringar gällande
handel, produkter och föroreningar.
Mer information:
Frågor och svar om EU:s kvicksilverpolitik och Minamatakonventionen (engelska)
Minamatakonventionen och ratifikationsstatus (engelska)
EU:s kvicksilverpolitik (engelska)
IP/17/1345
Presskontakter:
Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)
Iris PETSA (+32 2 299 33 21)
För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post
Download