Sammanställning åtaganden ur

advertisement
1 [22]
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten
2012-01-15
Elisabeth Skoog Garås
Folkhälsokommittén
Sammanställning åtagande i nämndernas ettårsplaner ur
folkhälsoperspektiv
Sammanställning och granskning av ettårsplaner
Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag i flerårsplanen preciserar respektive
nämnd sitt åtagande i Ettårsplan 2012. I samband med inlämnandena till
kommunledningsförvaltningen har alla åtaganden i ettårsplanerna granskats
och sammanställts ur ett folkhälsoperspektiv. Utgångspunkterna var
respektive nämnds tidigare remissvar på folkhälsoplanen – dvs de
folkhälsoinriktningar nämnderna i remissvaret sagt att de vill prioritera –
dessa har nu jämförts med de åtaganden som finns i ettårsplanerna (resultatet
finns i bilaga)
Dokumentets disposition, innehåll och avgränsningar
-
Ett Hållbar Botkyrka har bl.a. utmaningen: Botkyrkaborna mår bra och
har en god hälsa. Vad som ska göras inom detta område finns i
flerårsplanens mål – i huvudsak inom mål 3: Botkyrkaborna är friskare
och mår bättre. Men eftersom det mesta arbete som påverkar folkhälsan
återfinns i kommunens ordinarie arbete passar det ibland för nämnderna
bättre att ange åtagandena under andra flerårsplanemål, t.ex mål 1
(delaktighet), 2 (jämställdhet och jämlikhet), 4 (egen försörjning), 6
(kunskapsresultat i skolan), 7 (äldreomsorg), 8 (klimat), 9 (levande
stadsmiljöer), 11 (kultur),
-
Åtagandena sorteras utifrån nu gällande folkhälsoplan eftersom nya
folkhälsopolicy och utvecklingsplan inte är antagna ännu. Därför är
uppdelningen utifrån de sex målområdena (nationella folkhälsomål) med
tillhörande folkhälsoinriktningar i nuvarande folkhälsoplan
-
Åtaganden är på en övergripande nivå – dvs gäller hela förvaltningen
utifrån utvecklingsfokus. Så det kan vara så att viss verksamhet som
naturligt ingår i ordinarie arbete inte finns med i denna sammanställning.
-
Sammanställningen kan användas för att få en bild av planerat arbete som
påverkar folkhälsa. Men den visar även hur åtaganden inom olika
nämnder kompletterar varandra på ett bra sätt. Den kan även användas för
analys över vad som behöver utvecklas mer. (detta är gjort inför
revidering av folkhälsopolicy och utvecklingsplan)
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08-530 61472 · Sms 0708-89 20 41 · E-post [email protected]
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 618 85 · Webb www.botkyrka.se
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten
-
2 [22]
2011-12-22
Bilaga: resultat av granskning av åtagandena ur folkhälsoperspektiv
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten
3 [22]
2011-12-22
Förklaring av förkortningar eller tecken
För att underlätta läsningen har den inledande texten ”x-nämnden åtar sig…”
tagits bort. Istället anges nämndens förkortning inom parantes i slutet av varje
åtagande.
KS =
kommunstyrelsen
KLF/SOC = kommunledningsförvaltningen/socialförvaltningen
(övergripande strategiskt folkhälsoarbete)
KLF =
kommunledningsförvaltningen
KOF =
kultur och fritidsnämnden
MHN =
miljö och hälsoskyddsnämnden
SOC =
socialnämnden
SBN =
samhällsbyggnadsnämnden
TN =
tekniska nämnden
AVUX =
vuxenutbildning och arbetsmarkandsnämnden
VON =
vård och omsorgsnämnden
UN =
utbildningsnämnden,

Kommunstyrelseåtaganden respektive nämndmål visas med ””
framför respektive åtagande/mål
- Nämndåtaganden visas med ”-” framför respektive åtagande
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten
4 [22]
2011-12-22
Övergripande åtaganden som bidrar till hela flerårsplanemål 3
Övergripande och samordnande folkhälsoarbete

Driva, samordna, stödja och följa upp kommunens arbete för att
minska de hälsoklyftor som finns mellan olika grupper av kvinnor och
män samt skapa förutsättningar för goda levnadsvanor. (KS)
-
Delta i SKL:s arbete med Samling för social hållbarhet - minska
skillnaderna i hälsa. (KLF/SOC). Aktivitet/ansvarig:
- Samordna kommunens deltagande i ”Samling för social hållbarhet - minska
skillnaderna i hälsa” samt delta i workshops (pågår till 2013). Skoog Garås
Elisabeth (esg)
- Delta i planering och genomförande av kunskapsworkshops (hållbar livsmiljö)
tillsammans med SKL och samverkande kommuner (esg)
- Identifiera åtgärder och aktörer för de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa.
(esg)
-
Vidareutveckla sin uppföljning samt sitt stöd till
kommunorganisationen för att minska de hälsoklyftor som finns
mellan olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män samt
skapa förutsättningar för goda levnadsvanor. (KLF/SOC),
Aktivitet/ansvarig:
- Sprida kunskaper om hur hälsoklyftor kan minskas. Spridningen sker inom
befintliga strukturer inom kommunen, samt ev särskilda tillfällen (t.ex bjuda in
berörda i SKL:s workshopar) (pågår även under 2013) (esg)
- Konsultativt stödja implementering av FaR - Fysisk aktivitet på recept, Lind
Hanna (hl),
- Delta i uppbyggnaden av arbetet med hälsokommunikatörer (esg)
Åtaganden som bidrar till många folkhälsomålområden

Bedöma hållbarhetskonsekvenser i sina ärenden. (KS)
- Kommunledningsförvaltningen ska följa upp införandet av
hållbarhetskonsekvensbedömningar av kommunstyrelsens beslut. (klf)

Öka tryggheten genom förbättrat samarbete med externa aktörer. (KS)
- Genomföra projekt ALFI tillsammans med polis,
frivilligorganisationer och olika kommunala aktörer i syfte att öka
tryggheten och minska brottsligheten i Alby och Fittja. (klf)

Arbeta för ett jämställt, interkulturellt Botkyrka fritt från
diskriminering genom att förbättra sin uppföljning och sitt stöd till
kommunorganisationen samt genom närmare samarbete med lokalt
verksamma organisationer. (KS)
- Vidareutveckla sin uppföljning samt sitt samarbete med och stöd till
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten
5 [22]
2011-12-22
kommunorganisationen och lokala organisationer i arbetet för ett
jämställt, interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering.
- Aktivt arbeta för att hela verksamheten ska genomsyras av ett
interkulturellt förhållningssätt, för att skapa jämlika och jämställda
villkor mellan medborgare som präglas av skilda livsvillkor, olikhet
och komplexitet. (SBN)

Öka information i alternativa format för kvinnor och män med olika
funktionsnedsättningar. (KS)
- Kommunledningsförvaltningen ska utreda möjligheten att öka
servicegraden genom att erbjuda kommunens information i alternativa
format. (klf)

Som ett led i miljonprogrammens utveckling arbeta aktivt med
samordnande insatser för en positiv social och fysisk utveckling för
kvinnor och män i stadsdelarna. (KS)
- Kommunledningsförvaltningen ska genom planering, exploatering
och aktivt näringslivsarbete bidra till att fler arbetstillfällen skapas
utmed E4/E20. (klf)

Vidareutveckla sin styrning, samordning och uppföljning av
kommunens arbetsmarknadspolitik. (KS)
- Kommunledningsförvaltningen ska stödja arbetet med ny strategi för
arbetsmarknadspolitiken. (klf)

Inleda arbetet med att ta fram ett lokalt utvecklingsprogram i
ytterligare ett område. (KS)
- Kommunledningsförvaltningen ska slutföra arbetet med ett
strategiskt utvecklingsprogram för Fittja och inleda arbetet med ett
strategiskt utvecklingsprogram för Tumba. (klf)

Samordna och driva genomförandet av de effektiviseringar som lagts
fast i flerårsplanen för 2012-2015. (KS)
- Kommunledningsförvaltningen ska utveckla uppföljningen av
resultat i organisationen. (klf)

En större andel av förvaltningens insatser är kunskapsbaserade och
följs upp på individuell och/eller på aggregerad nivå (SOC-mål)
- Utveckla arbetet med en samordnad ungdomspolitik i kommunen.
(KOF)
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten
6 [22]
2011-12-22
- Samverka med andra förvaltningar för att skapa en trygg övergång in i
vuxenlivet för unga vuxna. (KOF)

Skapa förutsättningar för människor att mötas och interagera (KOFmål)
- Utbilda förvaltningens medarbetare i kommunens folkhälsopolicy.
(KOF)
- Utveckla arbetssätt så att insatser följs upp på individuell och
aggregerad1 nivå. (SOC)
Målområde -Delaktighet och inflytande i samhället
- Säkerställa att i analysen av den årliga brukarundersökningen
uppmärksamma riskgrupper för diskriminering och använda analysen
i kvalitetssäkringen av verksamheterna. (SOC)
Folkhälsoinriktning

Botkyrkaborna känner till vad som är på gång, och det som berör dem
inom sin stadsdel,

1
Stärka sitt arbete, sin uppföljning och sitt stöd till nämnderna i
genomförandet av kommunens strategi för demokrati och delaktighet.
Särskilt fokus ska läggas på ökat och breddat deltagande i den lokala
demokratin, bland annat genom den årliga hållbarhetsveckan, rådslag
med mera. (KS)
- Utveckla sitt stöd och sin uppföljning av genomförandet av
kommunens strategi för demokrati och delaktighet. (klf)
- Fördjupa sitt arbete med de metoder och arbetssätt för
demokratiutveckling som de senaste åren införts i Botkyrka. (klf)
- Undersöka förutsättningarna för att uppnå ett bredare deltagande av
kommuninvånare med funktionsnedsättning i den lokala demokratin.
(klf/VON)
- Stödja och följa upp arbetet med att starta ett ungdomsråd för
ungdomar med funktionsnedsättning. (klf)
- Tillsammans med andra förvaltningar bilda ett råd för barn med
funktionsnedsättning. (KOF)
I statistik, det att uppgifter från flera individer, grupper eller tidsperioder slås samman, ofta i syfte att öka
överskådligheten. Resultatet kan kallas aggregat eller aggregerade data.
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten
7 [22]
2011-12-22
- Genomföra en utvärdering av ungdomsfullmäktige som grund för
vidareutveckling av kommunens arbete med ungas delaktighet och
inflytande, samt ungdomsfullmäktiges verksamhet. (klf)
- Samordna genomförandet av årets hållbarhetsvecka, med temat unga
tjejers och killars delaktighet och inflytande, i nära samverkan med
föreningar och andra lokala aktörer. (klf)
- Hålla en öppen dialog med medborgarna för att stärka varumärket och
på bästa sätt bidra till ett Alby där alla utifrån sina olika
förutsättningar kan vara delaktiga. Vi tar fram särskild information om
förvaltningens verksamhet i Alby (VON)
- Sträva efter att all information ska vara tydlig och begriplig och
formulerad med hjälp av kommunens riktlinjer för klarspråk. (TN,
SBN SOC, VON
)
- Informera om kommande bygg- och anläggningsprojekt och ta tillvara
medborgarnas åsikter. Innan projekt, som bedöms vara av allmänt
intresse, påbörjas ska berörda personer informeras och en
medborgardialog hållas för att beakta invånarnas åsikter. (TN)
- Förbättra informationen om aktuella aktiviteter och projekt. (SBN)
- Utarbeta metoder i syfte att bredda delaktigheten hos olika grupper
och intresseorganisationer. (SBN)
- Skapa metodik för barns inflytande i stadsplaneringen. Syftet är att
barn ska kunna vara med och påverka sin utemiljö. (KOF)
- I tidiga planskeden strukturera och utveckla samarbetet med
områdesgrupperna. (SBN)
- Botkyrkas medborgare får återkoppling på inlämnade synpunkter och
felanmälningar. (SBN)
- Våra verksamheter ska utöka sin närvaro online och i sociala medier,
för att närvara där medborgarna är. (KOF)
- Skapa arenor och förutsättningar för initiativ som kommer från barn
och unga själva. Låta dem vara med och påverka hur nämndens
verksamhet utformas och utvecklas. (KOF)
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten
8 [22]
2011-12-22
Folkhälsoinriktning


brukarna blir tillfrågade om sina synpunkter och får återkoppling om
resultatet. (t ex utnyttja demokratiombuden mellan valen, prova olika
Våra
medborgare har ökat inflytande och delaktighet och får ett
modeller till elevinflytande och föräldrainflytande i förskola/skola),
bemötande av högsta klass (VON-mål)
- Alla berörda enheter har kontinuerligt forum för brukarinflytande och
dialog (VON)
- Utveckla både det reella och det formella elevinflytandet i grundskola
och gymnasier. (UN)
- Bjuda in och involvera brukarna att vara delaktiga i vår verksamhet.
(KOF)
- Inom alla våra kultur- och biblioteksverksamheter ha öppna
verksamheter som barn och unga kan delta i utan föranmälan. (KOF)
Folkhälsoinriktning

egeninflytande (empowerment) utökas i våra verksamheter, t ex
brukarrevisioner/brukarråd.
- Ha arbetssätt som inbjuder till att brukaren är delaktig i utredning,
planering och genomförande av insats. (SOC)
Målområde - Social och ekonomisk trygghet

Förbättrade resultat gällande flickor och pojkars kunskaper och
färdigheter i enlighet med nationella målen. Därutöver: Minskad
spridning i resultat mellan områden, skolor och inom skolor.
Minskade skillnader i resultat på grund av kön och socio-kulturell
bakgrund. (UN-mål)

Förskolan och förskoleklassens verksamheter ska ge förutsättningar
för ökad språklig kompetens till stöd för fortsatt skolframgång. (UNmål)
- Barn med olika bakgrund måste få mötas.
- Så långt som möjligt ska resursfördelningen ske med hjälp av i
förväg beslutade schabloner som relaterar till antal barn/elever i
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten
9 [22]
2011-12-22
verksamheten samt till skillnader i behov beroende på exempelvis
socioekonomiska bakgrundsfaktorer (UN)

Barn och unga i alla åldrar möts av verksamheter som fördjupar deras
förståelse för begreppet hållbar utveckling och sätter den i relation till
skolans demokratiuppdrag. (UN-mål))

Alla barn och unga i Botkyrka ska ha lika möjligeter att utöva kulturoch fritidsaktiviteter (KOF-mål)
- Sänka avgifterna inom Botkyrka kulturskola och liknande verksamhet
som utförs på uppdrag av nämnden. (KOF)
- Samarbeta med andra förvaltningar för att nå barn i ekonomiskt
utsatta familjer. (KOF)
- Utreda strategier och kostnader för att införa nolltaxa för lokaler och
anläggningar. (KOF)
- Öka andelen förskollärare och fritidspedagoger med riktade
rekryteringsinsatser. (UN)

Ett större och mer varierat utbud av stöd och hjälpinsatser som
invånare kan ta del av utan myndighetsbeslut (SOC-mål)
- Bedriva ett vräkningsförebyggande arbete (SOC)
- Utveckla anhörigstödet till personer med psykisk funktionsnedsättning
och/ eller beroendeproblem (SOC)

Samverkar internt och externt kring målgruppers behov och i enskilda
ärenden för att kunna ge utreda och ge insatser baserade på en
helhetssyn (SOC-mål)
- Ge samordnade insatser (SOC)
Folkhälsoinriktning:

kunskapsbaserad livskunskap är en del av undervisningen i alla ål drar,
- Social och medborgelig kompetens ingår bland 5 andra i EU:s
nyckelkompetenser (UN)
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten
10 [22]
2011-12-22
Folkhälsoinriktning:

mammor/pappor får stöd i sin roll så att barnen gör goda val (både när det
gäller skolval och levnadsvanor),
-
Stödja och följa upp det samlade föräldrastödet utifrån nationella
föräldrastödsstrategin (KLF/SOC) Aktivitet/ansvarig:
- Öka kännedomen om främjande föräldrastöd bland föräldrar och personal som
träffar föräldrar (hl)
- Utveckla ökad samverkan mellan aktörer inom och utanför kommunorganisationen
- Utveckla fler arenor/mötesplatser för föräldrar (hl)
- Kommunfullmäktige har anslagit 1 mkr till utbildningsnämnden och 1
mkr till socialnämnden för mobila team och föräldrastödsprogram i
samverkan mellan skolan och socialtjänsten.
- Bistå socialförvaltningen vid utarbetande av föräldrastödjande
aktiviteter. (UN)
- Utveckla utbudet så att fler föräldrar kan delta i förvaltningens
föräldrastödsprogram (SOC)
-Folkhälsoinriktning:
Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska åtar sig att bidra till att ge
arbetslivserfarenhet
förstöd
att öka
deras möjligheter
 ungdomar
de som ”faller”
ur skolan erbjuds
till fortsatta
studier elleratt få eget
arbete,
och
också
bidra
till
lika
villkor
för
ungdomar
oavsett
bakgrund.
arbete/praktik i olika former utifrån i ndividens behov och
förutsättningar,
(SBN, TN)
- Fokus på barn med störst behov av stöd:
- Alla elever har behov av stöd, men vilket stöd som behövs är olika
från individ till individ (UN)
- Fokus på arbetet att förebygga frånvaro.
- Barn som har ogiltig frånvaro från skolan får hjälp att bryta detta
beteende. (UN)
- Nya behörighetskrav inom utbildningsväsendet
- De nya kraven medför i sin tur en ökning av kraven på studie- och
yrkesvägledningen i grundskolan. Elever som inte nått behörighet till
gymnasiet men bedöms kunna göra det inom ett år, kan erbjudas ett
preparandår inom grundskolan, eftersom de som börjar gymnasiet ska
vara redo att starta med dess kurser utan repetition. (UN)
- Säkra och höja kvaliteten i studie- och yrkesorienteringen och
utveckla samarbete med företag och organisationer. (UN)
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten
11 [22]
2011-12-22
- Bidra till att kunskapsresultaten förbättras genom att stödja och hjälpa
barn och föräldrar så att flickor och pojkars levnadsvillkor förbättras
(SOC)
- Olika insatser inom ramen för kommunens uppföljningsansvar för 1620-åringar samt feriearbete för skolungdomar. (AVUX
Särskilda satsningar (AVUX)
- Riktad satsning för att få ut 1000 ungdomar i sommarjobb
- Utveckla det lokala arbetet med modersmål och tillvarata
modersmålet i förskolan och skolan, bland annat genom flerspråkig
ämnesundervisning. (UN)
- Utveckla arbetsformerna till stöd för nyanlända barn och elever. (UN)
- Kraftsamling: I samverkan ge tidiga förebyggande sociala insatser till
flickor och pojkar som behöver det så att de bättre kan tillgodogöra
sig skolans undervisning och för att främja deras utveckling(SOC)
- Under 2012 kommer Kraftsamlings arbete med samverkan att utökas
till att omfatta förskolan, gymnasieskolan och även samverkan med
polisen och landstingets barn- och ungdomspsykiatri (SOC, UN)
- Barn får tidiga förebyggande och beslutade insatser för att undvika
externa placeringar. (UN)
- Tidigare identifiering av barn i behov av stöd samt utveckling av
stödinsatser och åtgärdsprogram. (UN)
Folkhälsoinriktning:

utbildningsnivån höjs även för kvinnor/män och att vi erbj uder aktiviteter
som leder till arbete samt tar tillvara tidigare utbildning och erfarenheter
till exempel genom validering

Fokus på att öka förmågan för botkyrkabor att göra inträde inom
arbetslivet och att öka anställningsbarheten och medverka till att allt
fler kan övergå till arbete, studier och/eller egen försörjning.

Operativa mål för att öka anställdbarheten (AVUX-mål)
- Förvärvade språkkompetenser ger Botkyrkabor arbete
- Förvärvad yrkeskompetens ger Botkyrkabor arbete
- Förvärvad arbetslivskompetens ger Botkyrkabor arbete
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten

12 [22]
2011-12-22
Operativa mål för att ge meningsfulla jobb och sysselsättning
(AVUX-mål)
- Botkyrkabors förmåga till entreprenörsskap stöds och stimuleras
- Deltagare inom Daglig Verksamhet har i betydande omfattning sin
meningsfulla sysselsättning inom företag
- En samordnad och effektiv vägledningsfunktion har skapats som
optimalt gynnar Botkyrkabor
- Särskilda satsningar (AVUX)
- Höjd ersättning för habiliteringsersättning
- Riktad satsning på ökad språklig kompetens
- Samarbeta med SFI-utbildningen och vuxenutbildningen samt stödja
deras elever i sina studier. (KOF)
 Ett starkt fokus på att tillföra sådana insatser som primärt ökar
anställningsbarheten och för att få meningsfulla jobb och sysselsättning
för medborgare inom särskilt angelägna målgrupper. Sex särskilt
prioriterade målgrupper:
• Unga i ålderskategorin 16-24 ( som saknar utbildningsplats, inte
driver eget företagande, inte ges daglig verksamhet eller som saknar
löneanställning).
• Kvinnliga medborgare i Botkyrka ( som saknar utbildningsplats, inte
driver eget företagande, inte ges daglig verksamhet eller som saknar
löneanställning)
• Botkyrkabor som har så otillräckliga svenskkunskaper i tal och skrift
att de med stor sannolikhet inte kan anta erbjudanden om tillgängliga
eller förestående arbets-eller sysselsättningstillfällen.
• Medborgare i norra Botkyrka vilka konstaterats stå utanför
arbetsmarknaden i kombination med avsaknad av ekonomiskt
understöd via socialförsäkringssystemen.
• Medborgare i Botkyrka som under lång tid (längre än 3 år) varit i
arbetslöshet.
• Medborgare som utifrån olika fysiska eller psykiska funktionshinder
har svårt att tillförsäkra sig ett tillräcklig mått av anställningsbarhet
- Erbjuda stöd till bidragsberoende kvinnor och män anpassat efter det
individuella behovet för att de ska kunna tillgodogöra sig statliga och
kommunala arbetsmarknadsinsatser bättre och därigenom få större
möjligheter att bli självförsörjande (SOC)
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten
13 [22]
2011-12-22
- Särskilt åtagande om Alby: Erbjuda mötesplatser där unga vuxna
bland annat kan komma i kontakt med kommunens verksamheter för
arbete och studier. (KOF)
Folkhälsoinriktning:

strukturen för samverkan vidareutvecklas på alla nivåer så att den utgår
från individens behov. D.v.s. att förhindra att olika regler/riktlinjer går
emot varandra så personer riskerar att ”falla mellan st olarna”.

Vara pådrivande för att Stockholmsregionen gemensamt ska utveckla
metoder och handlingsberedskap mot strukturell och individuell
diskriminering. (KS)
- Arbeta för att regionens aktörer ska ta ett helhetsansvar för att skapa
en struktur där diskriminerade invånare kan få juridiskt stöd och
rådgivning. (klf)

Människor som beviljas stöd och hjälp eller som får en serviceinsats
ska också tycka att de blir hjälpta (SOC-mål)
- Erbjuda behovsanpassat individuellt stöd till de kvinnor och män som
har svårigheter att tillgodogöra sig SFI-undervisning så att de ska få
en bättre chans att lära sig svenska och därigenom få större möjlighet
att bli självförsörjande. (SOC)
Dessutom handlar hela verksamheten inom Samordningsförbundet Botkyrka
just om sådana strukturer.
Målområde - Trygga och goda uppväxtvillkor
Folkhälsoinriktning

barnperspektivet finns alltid med i all verksamhet (att vuxna ser till
barnets bästa men även aktivt frågar barnen när det är möjligt)
- Ha ett tydligt barnperspektiv och tillvarata flickors och pojkars
rättigheter (SOC)
- Nya satsningar: En dator-en elev i grund- och gymnasieskolan (UN)
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten
14 [22]
2011-12-22
- Hur läraren möter sina elever i den pedagogiska gärningen är
avgörande. Möter eleverna lärare som har höga förväntningar på deras
skolframgång och förmåga att variera sin undervisning i samspel med
elevernas utveckling, så har vi grunden till god kvalitet på
undervisningen. Ledarskapet i klassrummet och hur läraren språkligt
interagerar med barnen/eleverna utgör sedan ramen för hur vi kan
skapa hög kvalitet i ”det pedagogiska mötet”. (UN)
- Bidra till bättre uppväxtvillkor för barn och unga med
funktionsnedsättning genom samverkan och samordning över
förvaltningsgränserna (VON)
- När samtycke medges samarbeta med skola och förskola under
utredningen och insats för tillsammans kunna sätta barnets behov i
centrum. (SOC)
Folkhälsoinriktning

våld i nära relationer minskar. Oftast är det kvinnan som är offer för
våld, men förövaren kan också vara en kvinn a och offret en man eller
ske i en samkönad relation. De som ändå utsätts för våld upplever att
de får ett bra stöd
 Samordna genomförandet av kommunens handlingsplan för att
förebygga hedersrelaterat förtryck och våld. (KS)
- Driva och samordna genomförandet av kommunens handlingsplan för
att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld med särskilt fokus på
samarbete med föreningar och andra lokala aktörer,
kompetensutveckling och professionellt stöd (KLF/SOC)
- Motverka hedersrelaterat våld och förtryck. (UN)
- Uppmärksamma och ge tidigt stöd till barn, unga kvinnor och män
som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck (SOC)
Folkhälsoinriktning

mobbing inom förskola/skola/gymnasier minskar genom ett
hälsofrämjande arbete.
 Fortsätta att utveckla arbetsformer som verkar inkluderande. Prioritera
stödet i vardagsmiljön (UN)
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten
15 [22]
2011-12-22
Folkhälsoinriktning

flickor/pojkar i Botkyrka har en god psykosocial hälsa.
- Se även kraftsamling under målområdet social och ekonomisk
trygghet
- Nya styrdokument inom utbildning (UN)
- Elevernas tillgång till skolbibliotek, elevhälsa, yrkesvägledning och
modersmålsstöd lagregleras, och deras rättigheter ökar så till vida att
reglerna för beslut om mottagande i särskola skärps och att
åtgärdsprogram ska gå att överklaga
- I tidigare ettårsplan fanns nämndmål som handlar om att bidra till att
ge eleverna en trygg identitet och att uppleva sig som resursstarka.
Dessa mål följs upp i en särskild kvalitativ utvärdering med årlig
återrapportering till nämnden. (UN)
- Utbilda ungdomar för att kunna fungera som coacher åt andra
ungdomar, bland annat på fritidsgårdarna. (KOF)
Målområde - Fysisk aktivitet och kost
Folkhälsoinriktning


den fysiska aktiviteten bland flickor/pojkar, kvinnor/män i alla åldrar
ökar genom att skapa bättre förutsät tningar för rörelse
Det kan till exempel innebära att brukare i våra verksamheter erbjud s
rörelse varje dag, att miljöer inbjuder till rörelse t ex attraktiva
gång/cykelvägar, bostads- och skolgårdar samt att det finns
rekreationsmöjligheter i närområdet. Det kan också inkludera
samverkan mellan olika aktörer till exempel fysisk aktivitet på remiss
(FaR), remisser till vårdgivare från elevhälsan kring öve rvikt mm),
Medborgarnas nyttjande av kultur- och fritidsnämndens verksamheter
ska vara högt (KOF-mål)
 Fler barn och unga ska vara fysiskt aktiva (KOF-mål)
- Genomföra en förstudie kring en fritidsgård med idrottsinriktning
(KOF)
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten
16 [22]
2011-12-22
- Mäta simkunnigheten hos Botkyrkas elever. (KOF)
- Stimulera till fysisk aktivitet inom alla våra verksamheter, särskilt
inom fritidsgårdarna. (KOF)
 Möjligheten att ägna sig åt spontana aktiviteter ska öka (KOF-mål)
- Skapa förutsättningar för spontan kultur och idrott. (SBN)
- Ordna aktiviteter som stimulerar barn och ungdomar till fysisk
aktivitet. (UN)
- Utveckla inne- och utemiljöerna utifrån ett pedagogiskt fokus och ett
hållbarhetsperspektiv i samtliga verksamheter. (UN)
- Sprida information om kultur- och fritidsverksamheten till alla
medborgare. Vår medborgarundersökning 2011 visar att det finns
målgrupper är underrepresenterade som brukare. (KOF)
 Utveckla och främja kultur- och fritidsutbudet för personer med
funktionsnedsättning (KOF-mål)
- Utöka verksamheten riktad till personer med funktionsnedsättning.
Bland annat i badhusen och i Botkyrka rackethall. Även söka
samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen kring frågan. (KOF)
- Motivera och stödja våra brukare till att få/vidmakthålla sunda
levnadsvanor. (SOC)
- Stödja och motivera förvaltningens brukare att kunna ta del av den
verksamhet som kultur- och föreningslivet erbjuder(SOC)
- Samordna och arrangera verksamhet speciellt riktad mot äldre. (KOF)
- Utreda möjligheten för fler motionsspår och löprundor i norra
kommundelarna. Söka samordning med
samhällsbyggnadsförvaltningen kring frågan. (KOF)
- Anlägga friluftsgym på minst en ny plats i kommunen. (KOF)
- Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att utveckla de offentliga
miljöerna i samhällsplaneringen så att de stimulerar och främjar fysisk
aktivitet. (SBN)
- Samarbeta med samhällsbyggnad för att marknadsföra
utomhusmiljöerna i kommunen och dess aktivitetsutbud. (KOF)
- Samarbeta med samhällsbyggnad för att informera om och
marknadsföra kommunens utomhusmiljöer. (KOF)
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten
17 [22]
2011-12-22
- Marknadsföra allmänhetens tider. Framförallt på kommunens
konstgräsplaner. (KOF)
- Göra det enklare att boka en idrottsanläggning och på så sätt öka
beläggningen på våra anläggningar. (KOF)
- Bygga ytterligare minst en konstgräsplan, inreda en boxningslokal vid
Brunna IP samt tillsammans med utbildningsförvaltningen etablera en
sporthall i Riksten. (KOF)

Nämndens anläggningar och lokaler ska vara välskötta och attraktiva
(KOF-mål)
- Upprätta 10-åriga underhållsplaner för samtliga idrottsanläggningar.
(KOF)
- Förbättra trygghet, hygien och tillgänglighet i omklädningsrummen
vid våra idrottsanläggningar. (KOF)
- Delta i kommunens arbete med att tillgängliggöra kulturmiljöer
utomhus, det så kallade gröna kulturarvet. Arbetet är en del av arbetet
med Botkyrkas Gröna värden. (KOF)
- Tillgängliggöra kulturvärden i kommunens natur särskilt i
naturreservaten. Samarbeta med föreningar och andra för att främja
Botkyrkas kulturvärden kopplat till naturvärdena Genom att värna
Botkyrkas natur och göra den tillängliga för fler ger vi vårt bidrag till
en kreativ miljö. (MHN)
Folkhälsoinriktning

brukarna i Botkyrkas verksamheter har goda matvanor
- Implementera den nya kostpolicyn. (UN)
- Antagen kostpolicy ska följas på alla enheter (VON)
- Anpassa utbudet i förvaltningens försäljningsverksamheter till
kommunens kostpolicy. (KOF)
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten
18 [22]
2011-12-22
Målområde - Alkohol, narkotika, tobak, spel
Folkhälsoinriktning

det finns aktiviteter kring skollov, kvällar och helger för flic kor/pojkar i
alla åldrar,
- Arbeta för att samordna eftermiddagsverksamheten för 10-12-åringar
med fritidsgårdsverksamheten för att kunna säkerställa en effektiv
verksamhet samt en stabil och kompetent personalgrupp. (KOF)
Folkhälsoinriktning

andelen flickor/pojkar i årskurs 9 som inte dricker alkohol ökar till
minst 50 % år 2012, (inkl samverkan mellan olika aktörer,
hälsofrämjande/ förebyggande/ förhållningssätt/ metoder/ verktyg i
all undervisning),
-
Samordna, stödja och följa upp kommunens arbete utifrån den
nationella strategin kring alkohol, tobak och droger. (KLF/SOC),
Aktivitet/ansvarig:
- Skapa en kommunövergripande struktur för att långsiktigt planera, genomföra och
följa genomförandet av nationella ANDT-strategin (hl)
- Öka medvetenheten kring ANDT med fokus på cannabis under 2012 genom den
nationella satsningen (hl)
-
Göra en handlingsplan för att motverka alkohol- och droganvändning,
skadegörelse och kriminalitet bland unga tjejer och killar i Tullinge.
(KLF/SOC)
Aktivitet/ansvarig
- Socialförvaltningen ska analysera och göra en handlingsplan för att motverka
alkohol- och droganvändning bland ungdomar i Tullinge, i samarbete med
trygghetsansvarig, områdesutvecklare, berörda förvaltningar/verksamheter, polisen
med flera.(hl)
- Kommunledningsförvaltningen ska analysera och göra en handlingsplan för att
motverka skadegörelse och kriminalitet bland ungdomar i Tullinge, i samarbete med
folkhälsoansvarig, områdesutvecklare, berörda förvaltningar/verksamheter, polisen
med flera. Qvennerstedt Marcus, klf
- Områdesåtagande Tullinge: Tidigt förebyggande arbete för att
motverka att ungdomar använder alkohol och droger. (UN)
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten
19 [22]
2011-12-22
Folkhälsoinriktning

tobaksfria miljöer ska eftersträvas
Inga specifika åtagande men arbete kan ändå pågå som ordinarie arbete
Folkhälsoinriktning

spelberoendet minskar, samt de som är ber oende ska uppleva att de
får ett bra stöd
Inga åtaganden specifikt kring spel – men det kanske ändå finns med i
verksamheternas arbete – handlingsplaner? T.ex finns Botkyrka
beroenderådgivning och miniMaria som även inkluderar spel.
Målområde - Säker och trygg miljö
Folkhälsoinriktning
ett hälsofrämjande förhållningssätt finns inom vård och omsorg,

-

Våra medborgare har en ökad trygghet, hälsa och livskvalitet (VONmål)
Följa den framtagna handlingsplanen för jämställdhetssäkring och
säkerställa att beslut fattas utifrån individens behov (VON)
Arbetssättet inom våra verksamheter ska ha en tydlig hälsofrämjande
inriktning och ett förhållningssätt med fokus på det friska (VON)
Fokusera på en hälsosam livsstil för brukare med
funktionsnedsättningar inom förvaltningens gruppboenden (VON)
Genomförandeplaner för samtliga brukare ska alltid innehålla
individuella aktiviteter som syftar till att stimulera hälsa och
livskvalitet (VON)
Våra medborgare får en ökad kvalitativ vård, omsorg och service
(VON-mål)
- Brukarna ska uppleva att kommunens service är personlig och flexibel
(VON)
- Bidra till bättre uppväxtvillkor för barn och unga med
funktionsnedsättning genom samverkan och samordning över
förvaltningsgränserna (VON)
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten

-
-
20 [22]
2011-12-22
Den sociala verksamheten är välutvecklad och engagerar fler frivilliga
organisationer och volontärer (VON-mål)
Öppna verksamheter ska till största delen drivas av frivilliga
organisationer och volontärer (VON)
Alla enheter har kulturombud (VON)
Sociala och existentiella behov ska ingå i varje brukares
genomförandeplan (VON)
Vi har ett evidensbaserat arbetssätt och deltar i etablerade
organisationer där forskning, professionell kunskap och brukarnas
synpunkter vägs samman för att utveckla verksamheten (VON)
Kommunledningsförvaltningen/socialförvaltningen ska utveckla ett
nära samarbete med räddningstjänsten i syfte att minska antalet
dödsbränder bland äldre. (KLF/SOC), Aktivitet/ansvarig:
- Tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund analysera orsakerna till de
senaste årens dödsbränder bland äldre. Qvennerstedt Marcus, klf
- Initiera lämpliga förebyggande åtgärder och rutiner. Qvennerstedt Marcus, klf
(esg)
Folkhälsoinriktning

trygghetsvandringar finns i alla kommundelar med bred inbjudan (ev.
erbjuda vandringar ur specifika perspektiv t ex flickor/pojkar, äldre,
skolgård mm, särskilda ronder på förskolor, skolor med
brukarmedverkan),
Inga specifika åtagande men arbete kan ändå pågå som ordinarie arbete
eller finnas med i områdesgruppernas rullande handlingsplaner (inte med i
denna sammanställning)
Folkhälsoinriktning

 xx
ett hälsofrämjande perspektiv finns med
i fysisk planering. Det kan t
ex ske genom en tidig dialog med representanter för olika perspektiv
(brottsförebyggande, folkhälsa, barnperspektiv m.fl.),
- Bidra i arbetet med att göra hållbarhetskonsekvensbedömningar inför
alla större beslut. (SBN)
- Bedriva tillsyn enligt lagstiftningen som reglerar miljö- och
hälsoskyddsnämndens verksamhet för att säkerställa en god hälsa för
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten
21 [22]
2011-12-22
medborgarna. Lagstadgad tillsynsplan enligt Miljöbalken och
kontrollplan enligt Livsmedelslagen upprättas. (MHN)
- Förbättra förutsättningarna för en god hälsa genom att i ovanstående
planer ta hänsyn till hur miljö- och hälsoskyddsnämnden kan möta
framtida utmaningar kopplade till klimatförändringarna. (MHN)
- VA-enheten kommer att se över processerna för att förse
abonnenterna med dricksvatten av bra kvalité, samt en miljövänlig
hantering av avloppsvatten (spill- och dagvatten). (TN)
- Skapa attraktiva dagvattenanläggningar. (SBN, TN)

I Botkyrka tar vi hand om våra gemensamma parker, torg och vägar
för en ökad tillgänglighet, trivsel och trygghet. (SBN-mål)
- Öka tillgängligheten till bostadsnära natur. (SBN)
- Slutföra parkprogrammet och fortsätta förnyelsen av kommunens
parker:
- Slutförandet av Tunaparksprojektet genomförs.
- En ny lekpark/samlingsplats ska byggas i Tullinge skog efter barnfamiljers
inflyttningar med många önskemål från medborgare och en stadsplanering som varit
anpassad efter tidigare fritidsboende (2 mnkr) (SBN)
- Verka för en bättre samordning mellan olika markägare och
entreprenörer. (SBN)
- Främja gående och cyklister i samhällsplaneringsprocessen. (SBN)
- I samhällsbyggnadsprocessen verka för fungerande stråk (t ex gång
och cykelvägar) inom och mellan kommunens stadsdelar. (SBN)
- Mälarpromenaden förnyas och kopplas ihop med hjälp av bryggor enligt förslaget
i förvaltningens förnyelseprogram för parker och offentliga miljöer.
- Gång- och cykelväg Alby strand ”mindre åtgärder
- gångvägen till Solhöjden
-
Fortsätta arbetet med ökad trafiksäkerhet, inte minst trygga skolvägar.
(SBN):
- Gångbana Lindhovsvägen och Ängsgården.
- Gång- och cykelvägen Nibblebacken-Oxelvägen.
- Diverse trafiksäkerhetsåtgärder Victoriavägen och Kassmyraskolan.
- Nya busshållsplatser för Solhöjden
- Undersöka möjligheten att finansiera ett medverkande i SL :s
resvaneundersökning. (SBN)
- Genom samverkan och tät dialog med Trafikverket och SL förbättra
kollektivtrafiken och cykelvägarna samt bidra till bättre
kommunikationer mellan stadsdelarna. (SBN)
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten
22 [22]
2011-12-22
- Arbeta med aktiviteterna enligt ”Botkyrkas gröna värden”. (SBN)
- I nya detaljplaner aktivt arbeta för en blandad bebyggelse till form och
innehåll. (SBN)
- De Nationella miljökvalitetsmålen och ”Botkyrkas gröna värden”
används som ett stöd för nämndens verksamhet. (MHN)
- Bidra till att övergripande mål och kunskapsmål som gäller
miljöfrågor i skolplanen och läroplanerna kan uppfyllas inom ramen
för naturskolan. (MHN)
- Vid planering av nya boenden och lokaler samt vid uttalanden i
remisser beakta värdet av en hållbar utveckling som minskar
miljöbelastningen samt främjar folkhälsan(SOC)
Download