Uploaded by User925

Studiematerial kursomgång 1 Juridisk översiktskurs HT 2019

Juridisk översiktskurs
HARA04 och HARA15 delkurs I
Studiematerial
Övningsmaterial
HT 2019
© 2019 Lunds universitet och författarna.
Detta material skyddas av svensk och internationell upphovsrätt. Det är inte tillåtet att mångfaldiga
eller sprida materialet i annan omfattning än vad som är tillåtet enligt lag (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk. Det är bl.a. tillåtet att framställa exemplar för privat bruk. Författningar,
domstolsavgöranden och andra beslut av myndigheter som ingår i verket omfattas inte av upphovsrätt.
Författarna har meddelat Lunds universitet tillstånd för användning inom den utbildningsverksamhet som
universitetet skall bedriva med stöd i högskolelagen (1992:1434). Tillståndet omfattar inte verk till vilka
tredje man kan inneha upphovsrätt eller andra rättigheter.
För frågor om detta studiematerial kontakta Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan vid
Lunds universitet, Ole Römers väg 6, 223 63 Lund • 046 - 222 00 00 (växel) • http://www.har.lu.se •
[email protected]
Innehåll
1.
Inledning .................................................................................................... 7
2.
Rättsordningen ........................................................................................ 11
3.
Europeiska unionens rättsordning ........................................................... 15
4.
Personrätt ................................................................................................ 19
5.
Avtalsrätt ................................................................................................. 21
6.
Köprätt ..................................................................................................... 27
7.
Fastighetsrätt ........................................................................................... 35
8.
Skadeståndsrätt ...................................................................................... 39
9.
Fordringsrätt ............................................................................................ 43
10.
Processrätt .............................................................................................. 49
11.
Insolvensrätt ............................................................................................ 55
12.
Familjerätt ................................................................................................ 59
13.
Associationsrätt ....................................................................................... 67
14.
Arbetsrätt ................................................................................................. 77
15.
Immaterialrätt .......................................................................................... 85
16.
Marknadsföringsrätt ................................................................................. 91
17.
Konkurrensrätt ......................................................................................... 95
18.
Hållbar utveckling .................................................................................. 101
3
Förkortningar
AB
aktiebolag
AD
Arbetsdomstolen
ARN
Allmänna reklamationsnämnden
AvtL
Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
EEIG
europeisk ekonomisk intressegruppering
EU
Europeiska unionen
FB
Föräldrabalk (1949:381)
FEUF
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
HB
Handelsbalk
JB
Jordabalk (1970:994)
KKL
Konsumentköplag (1990:932)
KKrL
Konsumentkreditlag (2010:1846)
KL
Konkurrenslag (2008:579)
KTjL
Konsumenttjänstlag (1985:716)
KöpL
Köplag (1990:931)
LAS
Lag (1982:80) om anställningsskydd
MBL
Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
PAL
Produktansvarslag (1992:18)
RB
Rättegångsbalk (1942:740)
RänteL
Räntelag (1975:635)
SFS
Svensk författningssamling
SkbrL
Lag (1936:81) om skuldebrev
SkL
Skadeståndslag (1972:207)
VD
verkställande direktör
5
6
1.
Syftet
Inledning
med
detta
studiematerial
är
att
ge
läsanvisningar
och
instuderingsfrågor till kurslitteraturen samt kompletterande övningsfrågor
(tillämpningsuppgifter) utan svar som kan användas i undervisningen
såväl som för enskilda diskussioner i mindre studiegrupp. Detta
kompendium kompletterar det studiematerial som finns i övningsboken,
som i första hand är avsedd för självstudier.
Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Föreläsningar
sker i storgrupper, medan seminarier genomförs i små grupper. Indelning i
seminariegrupper sker i samband med kursstart.
Föreläsningarna syftar till att träna studenterna i juridisk metod samt ge
en bred överblick över de skilda rättsområden som tas upp i
kurslitteraturen. Läraren systematiserar information i litteraturen och lyfter
fram det som är mest väsentligt, men gör också utvikningar utöver
kurslitteraturen för att sätta in litteraturen i ett större sammanhang eller
problematisera vissa områden. Observera att föreläsningarna inte ersätter
kurslitteraturen, utan är ett komplement till och stöd för inläsningen av
kurslitteraturen. Du kan således inte utgå från att allt som examineras har
sagts under föreläsningarna.
Seminarier är obligatoriska. Syftet med seminarier är att stimulera
förmågan att identifiera, reflektera över och analysera rättsliga problem
inom de områden kursen behandlar samt föreslå lösningar med stöd av
rättskällor. Du ska ha förberett dig genom att läsa igenom de uppgifter
som läggs ut på kurshemsidan och funderat på en lösning av angivna
problem. Under undervisningen kommer läraren att gå igenom uppgifter
och diskutera kring rättsliga lösningar på de angivna problemen. Dessa
7
INLEDNING
uppgifter är även tänkta att förbereda dig inför hur du förväntas besvara
frågorna vid det skriftliga provet (tentamen).
Läsanvisningar
Mer detaljerade läsanvisningar finns under respektive kursavsnitt.
Anvisade avsnitt i litteraturen ska som utgångspunkt läsas in sin helhet.
Kurslitteratur
samt
upplagor
m.m.
framgår
av
litteraturlistan.
Övningsboken innehåller bl.a. övningsfrågor med svar och är i första hand
avsedd för självstudier och egen kunskapskontroll. På vissa områden finns
fördjupningslitteratur. Fördjupning genom sådan litteratur sker i första
hand på områden som är centrala för det ekonomiska livet, såsom
avtalsrätt,
köprätt
och
associationsrätt.
Härutöver
finns
fördjupningslitteratur som även har mer allmän relevans för ämnet
handelsrätt, såsom EU-rätt.
Lagtext ska betraktas som en del av kurslitteraturen. Du behöver läsa och
bekanta dig med den lagtext som ingår i kursfordran. Du behöver också
öva på att arbeta med lagtext för att lösa övningsfrågor. Du kan välja fritt
mellan de lagböcker som räknas upp i litteraturlistan. Det viktiga är att den
lagtext du använder är aktuell. Äldre utgåvor kan endast användas om de
kompletteras med de lagar som ändrats. Sådana kompletteringar sker på
egen risk.
Övningsmaterial
Övningsmaterialet består av frågor samt bilagor i form av kompletterande
lagtext, standardavtal, rättspraxis (domstols- och myndighetsavgöranden),
utdrag ur litteratur m.m. Materialet kompletterar kurslitteraturen och
används som exempel vid föreläsningar samt för att lösa vissa övningsuppgifter.
Instuderingsfrågor är avsedda som ett stöd för den egna inläsningen av
kurslitteraturen. Dessa kan användas både för att förbereda sig inför
föreläsningar/seminarier och för att repetera inför tentamen. Frågorna är
8
INLEDNING
mer kunskapsorienterade och svaret framgår som syftet antyder av
litteraturen som sådan.
Övningsfrågor med svar finns i Lundberg m.fl., övningsboken. Förutom
kunskap om rättsregler, juridiska begrepp m.m. förväntas du efter
genomförd kurs även kunna lösa rättsliga problem med hjälp av juridisk
metod. Du kan på egen hand eller i din studiegrupp själv öva på och
kontrollera din förståelse genom att lösa dessa övningsfrågor.
Tillämpningsuppgifter är övningsfrågor utan svar som finns i det här
kompendiet. Dessa kan vara svårare än de övningsfrågor (med svar) som
återfinns i övningsboken och kan ibland även ha diskussionskaraktär.
Undervisande lärare kommer att inför varje kursavsnitt ge anvisningar om
hur dessa uppgifter ska användas. Du ska normalt förbereda ditt
deltagande i undervisningen genom att lösa ett antal tillämpningsuppgifter
inför föreläsningar eller seminarier. Se instruktioner på Live@lund.
Tillämpningsuppgifterna liknar de tillämpningsfrågor som förekommer på
tentan.
Examination
Examination sker genom skriftlig tentamen som anordnas i slutet av
kursen. Under ett läsår anordnas minst fem tentamenstillfällen.
Du är automatiskt anmäld till ordinarie tentamen. Om du ska göra en
omtentamen ska du anmäla dig till kursadministratören senast en vecka
före tentamen. Information om vem som är kursadministratör för din kurs,
hittar du på din kurssida.
För att få tentera måste giltig fotolegitimation visas upp vid tentamenstillfället (LU-kortet godkänns inte som legitimation).
Tillåtna hjälpmedel vid skriftlig tentamen i sal. Till skrivplatsen får
medföras lagbok och kompletterande lagtext. Om en student ertappas
med otillåtna hjälpmedel får studenten lämna ifrån sig hjälpmedlen.
Tentamen kan också komma att bedömas som ogiltig på grund av
överträdelsen.
9
INLEDNING
Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning ska vara avstängd och får
inte medföras till skrivplatsen. Sådan utrustning ska förvaras tillsammans
med andra personliga tillhörigheter enligt skrivningsvaktens anvisningar.
Fusk och plagiat. Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och
disciplinära
åtgärder
vidtas
emot
studenter
som
misstänks
vara
inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära
åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.
10
2.
Rättsordningen
Läsanvisningar: 1-3 kap. Lundberg m.fl., ”Juridik: Civilrätt, straffrätt,
processrätt” (2019).
Instuderingsfrågor
1.
Rättsregler
utgör
normer
och
kan
även
beskrivas
som
handlingsregler.
a)
Redogör för rättsreglernas karakteristiska drag.
b)
Förklara vad som avses med att rättsregler kan beskrivas som
handlingsregler.
c)
Beskriv kortfattat hur rättsregler fungerar vid tillämpning.
Stickord: rättsfakta, rekvisit, rättsföljd.
d)
Vad är egentligen en bevisfråga?
2.
Lagen utgör den grundläggande rättskällan.
a)
Hur skapas egentligen en lag?
Källa: www.riksdagen.se
Följdfrågor:
Vem
är
lagstiftaren?
Vilka
deltar
i
lagstiftningsprocessen?
Följdfråga: Vad är en förordning och vem utfärdar en sådan?
b)
Hur tar man reda på vad som är gällande lagstiftning vid en viss
given tidpunkt?
c)
Vad avses med SFS-nr samt ändringsregister?
Följdfråga: Hur ser man att det gjorts ändringar i en viss lag?
3.
Lös följande uppgifter avseende inhemska svenska rättskällor och
svensk s.k. rättskällelära:
11
RÄTTSORDNINGEN
a)
Läs 2 kap. Rättskällorna i Lundberg m.fl.
b)
Vilka är de sedvanliga inhemska rättskällorna?
Följdfråga: Vilka andra källor kan ha betydelse för rättstillämpningen?
c)
I vad mån är de olika källorna bindande och hur förhåller de sig till
varandra?
Stickord: normhierarki, motsägelser/normkollision, luckor i lagen.
4.
Att slå i lagboken … några inledande frågeställningar.
a)
Slå upp 3 § köplagen och läs vad det står i den bestämmelsen.
Följdfråga: Hur hittar man enklast och snabbast en viss lag?
b)
Förklara vad köplagen utgör för slags lagstiftning.
Följdfråga: Vilken funktion fyller den sortens lagstiftning?
c)
När har köplagen trätt i kraft?
d)
Slå upp avtalslagen och ta reda på när den lagen trätt ikraft.
e)
Vad är en balk för någonting (jfr. handelsbalken)?
Följdfråga: Vad avses med bihang (jfr. ”den blå lagboken”)?
f)
Slå upp 1 kap. 1 § regeringsformen och läs vad som står i den
bestämmelsen.
Följdfråga: Förklara vad regeringsformen utgör för slags lagstiftning.
Följdfråga:
Vad
skiljer
denna
slags
lagstiftning
från
annan
lagstiftning? Ange rättsligt stöd för Din slutsats.
Följdfråga: Vad avses för övrigt med att Sverige har ett representativt
och parlamentariskt statsskick?
5.
Om tolkning … några inledande frågeställningar.
a)
Läs 3 kap.
Rättstillämpning i Lundberg m.fl. om lagtolkning
respektive rättsfallstolkning.
Följdfråga: På vilket fundamentalt sätt skiljer sig förutsättningarna för
tolkningen åt? Fundera på själva karaktären hos rättskällorna; hur
12
RÄTTSORDNINGEN
ser
författningstexten
ut
och
hur
ser
ett
rättsfall
ut
(jfr.
övningsboken)?
Följdfråga: Vilken tolkningsprocess framstår som mest komplex?
b)
Allmänt om lagtolkning.
Följdfråga: På vilka områden är det särskilt väsentligt att upprätthålla
kravet på legalitet? Motivera Ditt svar.
Följdfråga: När skulle det kunna tänkas komma ifråga att tolka en lag
restriktivt?
13
3.
Europeiska unionens rättsordning
Läsanvisningar: Derlén m.fl., ”Grundläggande EU-rätt” (2015), hela
boken är kursfordran; avsnitt 2.2 Lundberg m.fl., ”Juridik: Civilrätt,
straffrätt, processrätt” (2019).
Fördrag: Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), Fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (funktionsfördraget).
Internetkällor: EU-upplysningen – information om EU, Basfakta om EU
(se länkar på kurs-sidan).
Instuderingsfrågor
Nedan återfinns ett antal grundläggande europarättsliga frågor. Frågorna
avser att följa upp den introducerande föreläsningen på området. För
samtliga frågor gäller att du så långt möjligt ska försöka förankra dina svar
i de grundläggande fördragen, dvs. EU-fördraget respektive funktionsfördraget.
1.
Besvara följande frågor avseende europeiska unionens historik och
karaktär:
a)
Varför finns EU?
Stickord: Schumanplanen, den 9 maj 1950.
Följdfråga: Vilka var de ursprungliga medlemsstaterna i det första
fördraget?
b)
Vad är EU?
Stickord: Mellanstatlighet, överstatlighet
Följdfråga: Vad är det grundläggande syftet med EU?
Följdfråga: Vilka andra målsättningar finns med EU-samarbetet?
Följdfråga: Med vilken term brukar EU:s karaktär beskrivas?
15
EUROPEISKA UNIONENS RÄTTSORDNING
2.
Angående medlemsstaters anslutning till EU respektive möjligheten
att lämna samarbetet.
a)
När blev Sverige medlemsstat i EU och av vilka skäl anslöt sig
Sverige till EU vid denna tidpunkt?
b)
Hur går anslutningen till?
Följdfråga: Vad är ett anslutningsfördrag?
Följdfråga: Har Sverige förhandlat till sig några undantag från
europarätten och i så fall vilka?
c)
Kan en medlemsstat välja att lämna EU och hur går det i så fall till?
Stickord: Brexit
3.
Besvara följande frågor avseende europeiska unionens institutioner:
a)
Vilka är europeiska unionens institutioner?
b)
Vilka uppgifter har var och en av dessa?
c)
Hur är de olika institutionerna sammansatta?
d)
Vilka intressen företräds i huvudsak i respektive institution?
e)
Besvara även följande blandade följdfrågor:
Följdfråga: Redogör för beslutsfattandet i ”ministerrådet”.
Följdfråga: Vad gör en generaladvokat?
4.
Besvara följande frågor avseende EU-rättens principer:
a)
Vad avses med principen om tilldelade befogenheter?
b)
Vad avses med exklusiv befogenhet?
c)
Vad avses med delad befogenhet?
d)
Vad avses med stödjande befogenhet?
e)
Förklara i korthet innebörden av följande principer
- subsidiaritetsprincipen
- proportionalitetsprincipen
- företrädesprincipen
16
EUROPEISKA UNIONENS RÄTTSORDNING
- lojalitetsprincipen
5.
Besvara följande frågor avseende europeiska unionens rättskällor:
a)
Vad avses med primärrätt respektive sekundärrätt?
Följdfråga: Vad är ett ändringsfördrag?
Följdfråga: Hur förhåller sig primärrätt och sekundärrätt till varandra?
Stickord: rättslig grund.
b)
Ange vilka sekundärrättsliga rättsakter som är bindande och på vilket
sätt de är bindande.
Följdfråga: Vad skall medlemsstaterna göra när EU fattat beslut om
antagande av en förordning respektive ett direktiv?
c)
Vilka andra europarättsliga källor, utöver primärrätt och sekundärrätt,
kan tillmätas betydelse i EU:s rättsordning?
Följdfråga: Vilken status bör EU-domstolens rättspraxis tillskrivas?
6.
Angående fri rörlighet
a)
Förklara i korta ordalag vad som avses med fri rörlighet inom EU.
Stickord: De fyra friheterna, den inre marknaden.
Följdfråga: Förklara idén med den inre marknaden.
b)
Förklara med vilka rättsliga medel denna fria rörlighet kan uppnås.
Stickord: Negativ respektive positiv integration.
17
4.
Personrätt
Läsanvisningar: 4 kap. och avsnitt 7.6-7 Lundberg m.fl., ”Juridik: Civilrätt,
straffrätt, processrätt” (2019).
Författningar: 6, 9, 10 - 11 kap. Föräldrabalk (1949:381) (FB), Lag
(1924:323) om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk
störning (”1924 års lag”). Lag (2017:310) om framtidsfullmakter.
Instuderingsfrågor
1.
Vad är ett rättssubjekt och vad är innebörden av detsamma?
2.
Ge tre exempel på juridiska personer.
3.
Vad är ett rättsobjekt och vad är innebörden av detsamma?
4.
Vad är innebörden av begreppet rättskapacitet?
5.
Vad är innebörden av begreppet rättslig handlingsförmåga (rättshandlingsförmåga)?
6.
Ge ett exempel på ett rättssubjekt som saknar rättslig handlingsförmåga.
7.
Redogör för juridiska personers rättsliga handlingsförmåga.
8.
Vad är innebörden av begreppet förmyndare?
9.
Vad är det för skillnad mellan god man och förvaltare? På vilket sätt
påverkas en persons rättsliga handlingsförmåga av att det förordnas
en god man alternativt en förvaltare för henne/honom?
10. Vem utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare?
Tillämpningsuppgifter
1.
Tonåringen Ronja bestämmer sig för att börja tävlingscykla. För egna
sparpengar köper hon en riktigt häftig hjälm och dräkt för 3 000 kr.
19
PERSONRÄTT
Hon vill också köpa en ny tävlingscykel, men den hon bestämmer sig
för kostar 20.000 kr, pengar som hon inte har. Hon gör upp med
affären om en avbetalningsplan. Ronjas föräldrar blir bestörta och vill
att båda köpen ska återgå. Kan avtalen gå tillbaks om Ronja är
a)
15 år?
b)
16 år?
c)
Påverkas svaren av om Ronja påstått sig vara 19 år?
2.
Sara, 16 år, vill åka med kompisarna till Österrike på sportlovet.
Saras föräldrar tycker inte alls om att hon ska åka men vill inte
förbjuda henne att resa. Istället undrar de hur hon ska finansiera
resan.
Sara svarar: ”Jag tänker sluta mitt extraknäck som simlärare och i
stället börja i kassan på SparLivs, för där tjänar man mycket bättre.
Det jag tjänar på SparLivs tänker jag använda till resan. Får jag inte
arbete på SparLivs, tänker jag finansiera resan med pengarna som
jag fått av farmor.”
Saras föräldrar tycker inte om något av Saras förslag och säger nu
bestämt nej till hela projektet. Kan föräldrarna stoppa Saras resa
genom att säga nej till hennes olika förslag?
3.
Anders 12 år, Saras lillebror och ögonsten, är otroligt avundsjuk när
han får höra talas om Saras planerade resa. För att trösta honom ger
därför Sara honom 1 000 kronor av sina intjänade pengar. Finns det
något rättsligt hinder för Sara att ge en sådan gåva?
4.
Anna har köpt en cykel av en cykelhandlare. Eftersom Anna är
omyndig får hennes föräldrar avtalet att återgå. Cykeln har emellertid
under mellantiden stulits från Anna och kan inte återlämnas till
cykelhandlaren.
a)
I vad mån kan cykelhandlaren ha rätt till ersättning av Anna för
cykelns värde?
b)
I vad mån förändras svaret om Anna inte var omyndig, men led av en
psykisk störning?
20
5.
Avtalsrätt
Läsanvisningar: Adlercreutz/Mulder, ”Avtal: lärobok i allmän avtalsrätt”
(2017), hela boken är kursfordran; 9 - 10 kap. Lundberg m.fl., ”Juridik:
Civilrätt, straffrätt, processrätt” (2019).
Författningar: Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på
förmögenhetsrättens område (AvtL), Lag (1924:323) om verkan av avtal
som slutits under påverkan av en psykisk störning (”1924 års lag”). Lag
(2017:310) om framtidsfullmakter. Prokuralag (1974:158)
Instuderingsfrågor
1.
Förklara begreppet rättshandling.
2.
Vad betyder ”pacta sunt servanda”?
3.
Vad är ett konsensualavtal?
4.
Vad är ett formalavtal?
5.
Vad är ett realavtal?
6.
Förklara skillnaderna mellan löftesprincipen och kontraktsprincipen.
7.
Förklara skillnaderna begreppen utbud och anbud.
8.
Vad menas med acceptsfrist?
9.
Vad är innebörden av sen accept?
10. Vad är innebörden av oren accept?
11. Vad är en fullmakt?
12. Förklara vad som avses med uttrycket ”inom fullmaktens gränser”.
13. Vad krävs för att en fullmaktsgivare ska vara bunden?
14. Förklara begreppet behörighet.
15. Förklara begreppet befogenhet.
21
AVTALSRÄTT
16. Vad är det för huvudsaklig skillnad mellan en osjälvständig fullmakt
och en självständig fullmakt?
17. Ge fyra exempel på olika fullmakter.
18. Vad är innebörden av en toleransfullmakt?
19. Hur upphör en fullmakt?
20. Hur återkallas en fullmakt?
21. Ange olika anledningar till att en rättshandling kan ogiltigförklaras
(bortse från de anledningar som anges i 3 kap. avtalslagen).
22. Förklara vad som menas med att ratihabera en rättshandling.
23. Förklara begreppet ”pactum turpe”.
24. Vad är det för huvudsaklig skillnad mellan förklaringsmisstag och
förvanskning. Var regleras dessa ogiltighetsgrunder?
25. Ange några av de ogiltighetsgrunder som återfinns i 3 kap. avtalslagen.
26. Vad menas med s.k. ”svaga” ogiltighetsgrunder?
27. Vad är det för skillnad mellan ogiltighet och jämkning?
28. Vad innebär förutsättningsläran?
Tillämpningsuppgifter
1.
Astrid äger ganska mycket skog i Småland. Astrid och Emil, som
driver ett sågverk, äter middag tillsammans på stadshotellet i
Vimmerby. Astrid erbjuder då Emil att köpa ett parti virke för 240 000
kronor och på vissa villkor i övrigt. Av olika orsaker avslutas inte
samtalet vid middagen, varför Emil nästa dag ringer Astrid och säger
sig acceptera Astrids anbud. Astrid meddelar då att hon fått kontakt
med en annan spekulant och ber att få lämna definitivt besked om tre
dagar. Detta går Emil med på. På andra dagen därefter meddelar
Astrid Emil att hon säljer virket till Emil på de ursprungliga villkoren.
Marknadspriset på virket har under tiden sjunkit kraftigt. Emil vill
22
AVTALSRÄTT
därför inte längre köpa till det erbjudna priset. Har avtal kommit till
stånd eller inte?
2.
Olle, som under en längre tid tummat och tittat på affärens allra
största platt-TV- apparater, (3D smart LED TV), frågar slutligen
innehavaren.
Olle: Hur mycket ska ni ha för den TV:n?
Innehavaren: 18 500 kr.
Olle: Är det med garanti?
Innehavaren (nu något irriterad): Jag säljer inget utan garanti.
Olle: Jag kan tänka mig att ge 18 000 kr.
Innehavaren: Nej, jag vill inte veta av någon prutning på redan låga
priser. Du får nog handla i en annan affär.
Olle: Nej, jag vill ha den apparaten. Jag får ge 18 500 kr då.
Innehavaren (nu tvärarg): Den kostar 22 000 kr.
Kommentera dialogen ovan utifrån begreppen anbud och accept och
förklara om Olle kan kräva att få köpa TV:n för 18 500 kr.
3.
Cykeltillverkaren Andersson lämnar anbud på försäljning av 500
cyklar för styckpriset 1 900 kr kontant netto till partihandlaren
Bengtsson. Anbudet är skriftligt och daterat den 25 mars. Svar
begärs inom fem dagar. Anbudet kommer Bengtsson tillhanda den
27 mars. Bedöm om avtal kommit till stånd i nedanstående,
alternativa fall.
a)
Bengtsson accepterar anbudet. Svaret utskrivs på standardformulär
på vilket finns tryckt betalningsvillkoret ”30 dagar minus 2 %”. Svaret
kommer Andersson tillhanda den 30 mars.
b)
Bengtsson svarar att han endast kan köpa 250 cyklar för styckpriset
1 900 kr kontant netto och att han om han inte hör av Andersson före
den 12 april, utgår från att avtal om 250 cyklar är slutet samt att han
då emotser leverans under april månad. Svaret kommer Andersson
23
AVTALSRÄTT
tillhanda den 27 mars. Andersson har idag den 24 april inte svarat på
Bengtssons skrivelse.
4.
Direktör Huslund utställer denna fullmakt:
FULLMAKT
Härmed befullmäktigar jag Bengt Bumling att för min räkning inköpa
en ridhäst.
Malmö den 1 sept. 2014
Herman Huslund
Huslund instruerar muntligen Bumling, att Bumling får betala högst
15 000 kr för hästen. Han säger vidare att han skall ge sin dotter
hästen i födelsedagspresent den 15 september. Det är emellertid
svårt att skaffa fram ordentliga hästar vid den tidpunkten. För att
kunna skaffa en häst till födelsedagen, måste Bumling köpa en häst
för 17 000 kr av stuteriägaren Gustaf Ganasch, för vilken han
uppvisat fullmakten. Köpet avslutas, men Huslund tycker att priset är
för högt och vägrar såväl att ta emot hästen som att betala
köpeskillingen till Ganasch. Hur skall förhållandet utvecklas
a)
mellan Huslund och Ganasch?
b)
mellan Huslund och Bumling?
5.
Jasmine vill köpa en MC men hon har p.g.a. hård arbetsbelastning
inte tid att hantera affären. Hon ger därför Stina, som för tillfället är
arbetslös och som därmed har mera tid, i uppdrag att köpa en MC.
Stina får en skriftlig fullmakt av Jasmine och muntliga instruktioner att
MC:n högst får kosta 20 000 kr. Stina beger sig till Storemans MC
AB där hon försöker få tag på någon säljare. Försäljningslokalen är
dock helt tom på folk varför Stina går ut i verkstaden. Där hittar hon
mekanikern Mona som håller på att laga en nyligen inbytt BMW
K100. Mona talar om för Stina att försäljarna är på kurs och att
försäljningsavdelningen egentligen har stängt idag. Men Mona
erbjuder Stina att köpa MC:n för 35 000 kr, något som Stina tycker är
24
AVTALSRÄTT
billigt. Stina slår genast till och visar fullmakten samt köper MC:n
kontant för 35 000 kr.
a)
Jasmine anser sig inte har råd med 35 000 kr. Har hon möjlighet att
frångå avtalet och slippa betala för MC:n?
b)
Ägaren till Storemans MC, Lilleman Olsson, kommer tillbaka från
kursen och får reda på att BMW:n är såld för 35 000 kr. Något som
gör honom mycket upprörd. MC:n var enligt honom helt unik, kungen
hade nämligen kört tävlingar med just denna MC, och värdet på den
var minst 50 000 kr. Är Lilleman bunden av försäljningen till
Jasmine?
Betrakta delfrågorna som fristående från varandra.
6.
Sven driver ett företag i restaurangbranschen i X-stads ytterområde.
Av en ren tillfällighet får han reda på att fastighetsägaren Milka har
en lokal, lämplig för restaurangverksamhet, ledig i stadens centrum.
Sven söker därför upp Milka som förklarar att hon redan ”halvt om
halvt” har lovat Rafaed att hyra lokalen. Egentligen vill Milka inte ha
Sven som hyresgäst, därför att han är känd för att ha kontakter med
kriminella. Sven blir genast mindre trevlig och talar om för Milka att
hon vackert får hyra ut lokalen till honom. I annat fall kommer
alternativ a) kanske Milka råka ut för en allvarlig olycka,
alternativ b) Sven att skicka en upplysning till Skattemyndigheten om
vissa affärer som Milka har gjort.
Milka blir skrämd och sluter hyresavtalet med Sven. Dagen efter
tycker hon själv att hon har agerat fegt och hon ångrar sig. Kan Milka
rättsligt komma ifrån det slutna avtalet?
Beakta a) och b) alternativen som olika ej samtidigt framlagda
alternativ.
7.
Karim vill köpa en cykel. I sportaffären ”Mera sport” hittar han cyklar
av ett välkänt fabrikat, som normalt kostar omkring 6 000 kr. Enligt
stora anslag i butiken säljs de nu till ”specialpriser”. Enligt prislappar
på cyklarna kostar de 2 000 kr per styck. Karim tar en cykel som han
25
AVTALSRÄTT
betalar vid utgångskassan. Väl utkommen på gatan blir Karim
upphunnen av expediten, som säger sig av misstag ha tagit för litet
betalt. Det framkommer att priset egentligen var 4 500 kr, och att
prislapparna blivit felmärkta. Expediten uppmanar Karim att lämna
tillbaka cykeln eller att betala ytterligare 2 500 kr. Karim vill inte gå
med på något av kraven.
Vilka argument tycker du att affären respektive Karim ska framföra
för sina ståndpunkter?
8.
AB Flyg har erbjudit sig att sälja vissa maskiner för 500 000 kr, men
bolaget ångrar sig. Är bolaget bundet i följande fall av sina
erbjudanden och hur bör bolaget bete sig för att undvika avtal?
Ange lagrum i b) – d)!
a)
Erbjudandet framgår av en annons i dagstidningen.
b)
Det var fråga om ett muntligt erbjudande till AB Båt igår, som AB Båt
inte svarade på.
c)
Erbjudandet framgick av ett brev, som sändes till AB Cykel i morse.
d)
Erbjudandet skickades per brev till AB Bil, men på grund av felskrivning kom priset att bli 50 000 kr i brevet.
26
6.
Köprätt
Läsanvisningar: Gerhard, ”Köprättens grunder” (2018), hela boken är
kursfordran; 11-14 kap. Lundberg m.fl., ”Juridik: Civilrätt, straffrätt,
processrätt” (2019).
Författningar: Köplag (1990:931) (KöpL), Konsumentköplag (1990:932)
(KKL), Konsumenttjänstlag (KTjL) (1985:716), Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen).
Rättsfall: NJA 1996 s. 598 (se Lundberg m.fl., övningsbok, s. 130)
Instuderingsfrågor
1.
Vad menas med termerna onerös respektive benefik?
2.
Vad menas med följande begrepp
a)
derivativa fång
b)
extinktiva fång
c)
originära fång
3.
Ta reda på om följande lagar är huvudsakligen dispositiva eller
tvingande: köplagen, konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och
konsumentkreditlagen!
4.
Vad är innebörden av de juridiska begreppen lös och fast egendom?
5.
Vad är innebörden av det juridiska begreppet lös sak?
6.
Är överlåtelse av lös egendom ett formalavtal eller ett konsensualavtal?
7.
Vad är ett konsumentköp?
8.
Vad är ett tillverkningsköp?
27
KÖPRÄTT
9.
Ta reda på vilket tillämpningsområde följande lagar har: köplagen,
konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och konsumentkreditlagen!
10. Vad är innebörden av att stå risken för varan?
11. Vad är innebörden av hämtningsköp respektive transportköp?
12. Vad menas med abstrakt respektive konkret faktiskt fel i varan?
13. Vad menas med rättsligt fel? Vad menas med rådighetsfel?
14. Vilka påföljder kan köparen använda vid säljarens kontraktsbrott i
form av fel i varan?
15. Har köparen någon skyldighet att undersöka varan före respektive
efter köpet?
16. Vad är den avgörande tidpunkten för bedömningen av varans
beskaffenhet?
17. Vad har en garanti för rättslig innebörd?
18. Har köparen någon skyldighet att inom viss tid meddela säljaren att
varan är felaktig?
19. Har köparen rätt att begära prisavdrag även om säljaren förklarar sig
villig att istället avhjälpa felet eller företa omleverans? Hur beräknas
storleken på prisavdrag som sker med stöd i lag p.g.a. fel i varan?
20. Har köparen rätt att hålla inne hela eller delar av betalningen (efter
förfallodagen) i väntan på att säljaren åtgärdar felet eller företar
omleverans?
21. Vilka påföljder kan köparen använda vid säljarens kontraktsbrott i
form av dröjsmål med avlämnandet av varan?
22. Har det någon betydelse för en köpares möjligheter att häva köpet
att en beställd vara skall tillverkas eller skaffas fram särskilt för
köparen efter dennes anvisningar och önskemål?
23. Har köparen någon skyldighet att inom viss tid meddela säljaren att
han avser att häva köpet?
28
KÖPRÄTT
24. Har köparen rätt att hålla inne hela eller delar av betalningen (efter
förfallodagen) i väntan på att säljaren levererar varan?
25. Vad är direkt respektive indirekt förlust?
26. Vad är innebörden av kontrollansvar? Vad är förutsättningarna för att
köparen skall kunna kräva skadestånd av säljaren vid dröjsmål med
avlämnandet eller fel i varan?
27. Vilka rättsliga konsekvenser inträder för en avtalspart om han inte
inom skälig tid meddelar sin motpart att hans prestation blir försenad
eller att det föreligger något annat hinder för hans fullgörelse?
28. Har säljaren skyldighet att enligt KöpL respektive KKL ersätta
produktskador, dvs. skada som uppkommit på annan egendom än
den försålda varan?
29. Har säljaren enligt KöpL respektive KKL skyldighet att ersätta
personskada, dvs. skada som en vara orsakat på person?
30. Vid vilken tidpunkt har köparen rätt att frånträda avtalet (hävning)
p.g.a. av att köparen inte betalar i tid?
31. Har köparen rätt att avbeställa en vara? Vad har säljaren för rätt till
ersättning vid en avbeställning?
Tillämpningsuppgifter
1.
Möjligheten att kräva avhjälpande av fel, häva köpet m.m. beror på
vilken
lag
som
är
tillämplig
på
köpet.
Vilka
av
följande
avtalssituationer omfattas av Köplagen samt ange i förekommande
fall om någon annan lag blir tillämplig:
a)
Adam köper en brödrost på ett varuhus.
b)
Berit köper av Cecilia en begagnad cykel som hon funnit i en
radannons i dagstidningen.
c)
En privatperson säljer via radannons två begagnade skrivbord till ett
nystartat IT-företag.
29
KÖPRÄTT
d)
Degeberga bageri HB beställer en ny frys från Industrifrys AB. I
avtalet ingår att säljaren också skall installera frysen.
e)
Leif och Lena skall köpa ett av husen i Västra hamnen i Malmö, men
i prospektet lägger de märke till en för dem obekant term. Köpet
avser överlåtelse av tomträtt med tillhörande byggnad.
f)
Eva anlitar en snickare, som skall tillverka en ny brygga till hennes
sommarstugefastighet. I offerten ingår allt material.
g)
Fabian beställer fem skjortor hos en skräddare. Fabian förser
skräddaren med tyget, som han själv köpt på en av sina många
resor.
h)
Ett svenskt företag beställer en maskin från ett amerikanskt företag.
i)
En klädbutik anlitar en målerifirma för att måla om i fikarummet.
2.
Dekoratören
D’ecoman
har
fått
uppdraget
att
utföra
en
blomdekoration av en byggnad i samband med Snillenas dag den 2
mars. Han har därför beställt 9500 liljor till detta ändamål av Liljegren
AB. Samtidigt har D’ecoman hos Liljegren AB beställt 100 liljor till sitt
eget 50-årskalas samma dag. Enligt avtalet ska blommorna
levereras den 1 mars kl. 13.00. Strax före detta klockslag ringer
emellertid Liljegren AB och beklagar att leveransen från Tyskland
inte kan komma på utsatt tid, eftersom lossningen av båttransporten
med blommorna blivit försenad på grund av en vild strejk i hamnen.
Förhoppningsvis går det kl. 19.00 i stället. D’ecoman tappar nästan
besinningen eftersom både han och Liljegren AB vet att dekorationen
ska vara utförd senast kl. 10.00 den 2 mars. D’ecoman säger att han
häver köpen och kräver ett saftigt skadestånd och sätter igång med
att undersöka om han kan få tag i plastblommor eller någon annan
ersättningsvara.
a)
Under
vilka
förutsättningar
kan
D’ecoman
ha
hävningsrätt
beträffande de två beställningarna?
b)
Under vilken förutsättning kan D’ecoman ha rätt till skadestånd
beträffande de två beställningarna?
30
KÖPRÄTT
c)
Hade ditt svar i b) förändrats om D’ecoman hade skrivit på ett
standardavtal med en klausul som friskrev Liljegren AB från
skadeståndsansvar vid försenad leverans?
3.
Företaget Östhandel AB har beställt varor för leverans från tre olika
företag. Två av dem är verksamma i det forna Östeuropa. Från Rusia
AB har Östhandel beställt 1 000 kg kaviar. Från Polonia AB har
Östhandel beställt 16 000 liter Wybrova olja och från den danska
firman EF-handel har man beställt 10 000 burkar inlagd gurka. Enligt
ingångna köpeavtal ska svensk köplag tillämpas vid eventuell tvist.
Samtliga varor var avsedda att levereras senast den 15 mars i år.
Företagen meddelar den 5 mars att leveranser inte kan ske. De anför
var och en för sig följande argument för sin oförmåga:
a)
Rusia AB påstår att leveransen stoppats av de ryska utrikeshandelsmyndigheterna i enlighet med ett dekret från president Putin. Exportförbud har plötsligt meddelats.
b)
Polonia AB meddelar att leveransen inte kan fullföljas eftersom
företagets anställda gått ut i strejk till följd av att företaget saknat
pengar till löneutbetalningar för januari i år.
c)
EF-handel uppger att företaget lagt ut en underorder i god tid till ett
företag i Ungern. Det ungerska företaget ser dessvärre inte ut att
kunna leverera gurkor förrän under senvåren. Östhandels VD undrar
nu hur företaget bör hantera den uppkomna situationen och om
företaget är berättigat till skadestånd.
4.
Ung Design AB i Lund, ska enligt avtal senast den 1 april leverera ett
parti på 10 000 par Levis jeans till A & B Stormarknad i Enköping.
Leveransen ska enligt en leveransklausul i avtalet ske ”fritt
Enköping”. Jeansen ska levereras mot betalning senast 30 dagar
efter leverans. Partiet anländer till A & B den 27 mars per järnväg. På
fraktsedeln och den bifogade fakturan står tydligt angivet att säljaren
inte ansvarar för transportskador på varorna. Den 20 april har ännu
ingen betalning influtit från A & B. Ung Design AB tar kontakt med A
& B per telefon. Köparen förklarar då att varorna hade skador vid
31
KÖPRÄTT
leveransen – dessa har uppkommit vid en omlastning under
transporten – och man tänkte därför inte betala. Ung Design AB
häver omgående köpet och begär att det levererade partiet ska
returneras. Bedöm rättsläget!
5.
Philip M köper i akvarieaffären ”Fina fisken” ett akvarium att ha i sitt
vardagsrum. Efter någon tid visar det sig att akvariet är felaktigt. Det
springer läck, varvid en dator som står i vardagsrummet totalförstörs.
Philip använde datorn uteslutande i sin rörelse (detektivbyrå).
a)
Bedöm om skadan på datorn är ersättningsgill!
b)
Förändras ditt svar om akvariet och datorn varit införskaffade för
rörelsen och händelsen inträffade på Philips kontor på Östermalm?
Bedöm a) och b) uteslutande ur köprättslig synvinkel!
6.
Vladimir besöker stadens herrekiperingsaffär för att köpa en skjorta
på realisation. Han hittar en trevlig skjorta i lagom storlek som han
köper. En vecka senare ska han använda skjortan för första gången.
När han vecklar ut den visar det sig att ena skjortärmen är 15 cm
kortare än den andra. Arg återvänder han till affären, som nu slutat
sin realisation, och begär att få byta. Affären vägrar byta med
hänvisning till att det av skyltar tydligt framgått att man ”inte byter
realisationsvaror”. Vladimir vill då lämna tillbaka skjortan och få
pengarna tillbaka. Även detta vägrar affären. Slutligen går affären
med på att Vladimir får lämna tillbaka skjortan men han får då ett
tillgodokvitto på beloppet.
a)
Har affären rätt att vägra byta skjorta med hänvisning till
ovannämnda skyltar?
b)
Har affären rätt att vägra byta skjortan med anledning av att priset nu
är väsentligt högre?
c)
Har affären rätt att vägra återbetala priset och i stället lämna ett
tillgodokvitto mot att de får tillbaka skjortan?
7.
Den 1 april köper Roland en begagnad bil hos AB Lyckliga Bilar för
110 000 kr. Huvudanledningen till att Roland väljer just den aktuella
32
KÖPRÄTT
bilen är att den är försedd med luftkonditionering, vilket han också
påpekar för säljaren. Roland menar att han har betalt ett ”normalt”
pris för bilen.
a)
Den 1 juni när Roland ska på familjeutflykt, upptäcker han att
luftkonditioneringsaggregatet inte fungerar. Det visar sig vara en
spricka i aggregat, vilket gör att det måste bytas ut. Roland
reklamerar med detsamma hos AB Lyckliga Bilar och kräver att få ett
nytt aggregat eller avdrag på priset. Säljaren menar dock att detta är
Rolands problem, eftersom bilen sålts i befintligt skick. Vem av de
två har rätt och varför?
b)
På grund av problemen med säljaren anser sig Roland inte kunna
vänta på besked, utan lämnar in bilen hos AB Nöjda Kunder för
montering av ett nytt luftkonditioneringsaggregat. Fyra veckor senare
har företaget inte ens påbörjat arbetet. Roland undrar nu: ”Kan jag
häva avtalet med AB Nöjda Kunder?”
33
7.
Fastighetsrätt
Läsanvisningar: 11-13 kap. (avsnitt 11.3, 12.2.2, 13.2) Lundberg m.fl.,
”Juridik:
Civilrätt,
straffrätt,
processrätt”
(2019);
Lundberg
m.fl.,
övningsbok, s. 122-129 exempel fastighetsbildning, lagfart, inskrivning,
köpekontrakt.
Författningar: 1-4 kap. Jordabalk (1970:994) (JB).
Instuderingsfrågor
1.
Vad menas med fast egendom och fastighet?
2.
Vad menas med följande begrepp:
a)
tredimensionell fastighet
b)
tredimensionellt fastighetsutrymme
c)
ägarlägenhetsfastighet
3.
Vad menas med sämjedelning och är sådan tillåten?
4.
Vad menas med följande begrepp:
a)
fastighetstillbehör
b)
byggnadstillbehör
c)
industritillbehör
5.
Hur blir något ett tillbehör till en fastighet?
6.
Hur upphör något att vara ett tillbehör till fastighet?
7.
Vad har det för rättslig betydelse att ett tillbehör tillförts en fastighet
av någon annan än fastighetsägaren, t.ex. en nyttjanderättshavare?
8.
Eva och Hans som äger en villafastighet köper ett kylskåp på
avbetalning (kreditköp). I kreditavtalet förbehåller sig kreditgivaren
som säkerhet rätten att återta varan (återtagandeförbehåll) vid
35
FASTIGHETSRÄTT
utebliven betalning. Vad händer med återtagandeförbehållet när kylskåpet installeras i makarnas kök?
9.
Vilka formkrav gäller vid köp av fast egendom?
10. Vad menas med sidoavtal?
11. Vad menas med villkorat köp? Hur länge kan ett fastighetsköp vara
villkorat?
12. Vad menas med friskrivning från hemulsansvar? Vad gäller för
sådana köpevillkor?
13. Vad gäller beträffande säljarens möjlighet att begränsa köparens förfoganderätt, så att denne inte får överlåta eller upplåta rättighet i
fastigheten enligt egna önskemål?
14. Vad menas med köpebrev och vad har ett sådant för juridisk
betydelse vid en fastighetsöverlåtelse?
15. Vad menas med lagfart och vad har en sådan för juridisk betydelse
vid en fastighetsöverlåtelse?
16. Vad gäller beträffande köparens rätt att använda sig av kontraktsrättsliga påföljder vid säljarens dröjsmål med att avträda fastigheten?
17. Vad gäller beträffande säljarens rätt att använda sig av kontraktsrättsliga
påföljder
vid
köparens
dröjsmål
med
att
betala
köpeskillingen?
18. Vad räknas som fel i fastighet?
19. Vad gäller beträffande köparens undersökningsplikt?
20. Vad menas med dolda fel?
21. Vad menas med följande begrepp:
a)
faktiskt fel
b)
rättsligt fel
c)
rådighetsfel
22. Vilka kontraktsrättsliga påföljder kan köparen använda vid de olika fel
som anges i fråga 21 a) – c).
36
FASTIGHETSRÄTT
23. Vilken rättslig betydelse har det att köparen väntar med att upplysa
säljaren om ett fel som han har upptäckt i fastigheten?
24. När preskriberas säljarens felansvar vid fastighetsöverlåtelse?
Tillämpningsuppgifter
1.
Byggmästare Svensson har gått i konkurs. I konkursboet ingår en
mindre hyresfastighet, som Svensson nyligen renoverat. Nu
uppkommer frågan vad som kommer att ingå i fastigheten vid den
exekutiva försäljningen, då omständigheterna är följande. En av
hyresgästerna har låtit installera ett kylskåp. Svensson har låtit
installera ett ännu inte slutbetalt bastuaggregat, som han köpt med
ägarförbehåll, i den bastu han låtit inreda till hyresgästernas trevnad i
fastighetens källare. Slutligen står på fastighetens gård två
pastellfärgade badkar, som Svensson köpt på kredit men vilka han
inte hunnit betala vid konkursutbrottet.
Ingår föremålen i den exekutiva försäljningen av fastigheten?
2.
Sven Larsson äger en fastighet i Lund, på vilken han driver en fabrik.
Några av maskinerna i fabriken är köpta kontant medan resten är
köpta på avbetalning mot ägarförbehåll.
a)
Sven vill nu låna en större summa pengar för att investera i fabriken
och undrar om han kan utnyttja de maskiner som är köpta kontant
som kreditsäkerhet.
b)
Sven avser att så småningom sälja fastigheten och vill veta om de
maskiner som är köpta på avbetalning kommer att ingå i fastigheten
vid en försäljning.
3.
Anders Larsson, som är gift med Alva, har avtalat med Lena
Filipsson att hon skall få köpa Anders gamla släktgård Rosenhill, i
fastighetsregistret benämnd Dalby 1:41. Anders har då också
förklarat att hans egenhändigt snickrade lusthus som står på gården
inte skall ingå i köpet. Köpeskillingen är bestämd till 3,5 miljoner
kronor. Anders och Lena är vidare överens om att ett villkor för att
37
FASTIGHETSRÄTT
Lena skall kunna köpa fastigheten, är att hon i sin tur kan sälja sin
egen villa för minst 2 miljoner kronor.
Hjälp Anders och Lena att idag utifrån dessa uppgifter upprätta ett
giltigt köpekontrakt. OBS! Se exempel på köpekontrakt Lundberg
m.fl., övningsbok, s. 126.
4.
En köpare av en fastighet finner - efter köpet - att det regnar in
genom taket och att det finns fuktfläckar i källaren.
a)
Diskutera köparens möjligheter att åberopa felen i fastigheten
gentemot säljaren.
b)
Om säljaren kan hållas ansvarig för felen, vilka rättigheter har då
köparen enligt jordabalken?
38
8.
Skadeståndsrätt
Läsanvisningar: 22 kap. Lundberg m.fl., ”Juridik: Civilrätt, straffrätt,
processrätt” (2019).
Författningar: Skadeståndslag (1972:207) (SkL), Produktansvarslag
(1992:18) (PAL).
Instuderingsfrågor
1.
Vad menas med ”utomkontraktuellt skadestånd”?
2.
Var finns bestämmelser om skadestånd utanför kontraktsförhållanden?
3.
Vilka är de viktigaste skälen för regler om skadeståndsansvar?
4.
Vilka syften kan en ansvarsförsäkring fylla?
5.
I vilka sammanhang finns det obligatoriska krav på att ha en
ansvarsförsäkring?
6.
I skadeståndslagen anges fyra skadetyper. Ange vilka och förklara
innebörden av dem.
7.
Ange tre ansvarsgrunder och förklara skillnaderna mellan dem.
8.
Vad är innebörden av begreppen ”dolus” och ”culpa”?
9.
Ibland talas det om objektiva ansvarsgrunder. Vad menas med
detta?
10. ”Skadeståndsansvar förutsätter orsakssamband”. Vad menas med
begreppet adekvat kausalitet?
11. Skadestånd beräknas på olika sätt beroende av skadetyp. Redogör
för hur skadeståndet beräknas vid
a)
personskada
b)
sakskada
39
SKADESTÅNDSRÄTT
c)
förmögenhetsskada
d)
kränkning
12. Även inom skadeståndsrätten förekommer begreppen ”solidariskt
ansvar” och ”regressrätt”.
a)
Var finns bestämmelsen om solidariskt ansvar?
b)
Vad är innebörden av regressrätt inom skadeståndsrätten?
Tillämpningsuppgifter
1.
Byggaren Anton Alfredsson har åtagit sig att reparera balkongen i Bo
Bengtssons villa. En stor del av arbete med reparationen gör Carl
Carlén, anställd hos Anton, men för visst arbete anlitar Anton Dag
Danielsson, som har egen byggfirma. Nu händer följande tre
händelser – se a) - c) fallen – och alla skadelidande vill ha ersättning
för sina skador. Redovisa vem de kan få skadestånd av och i så fall
på vilka grunder!
a)
Carl råkar tappa sin såg som faller på gården och skadar grannens
hund. Bos granne, Erland Evander, måste omedelbart ta hunden till
djursjukhuset.
b)
Dag råkar tappa en stor träplanka som faller på trottoaren och skadar
en fotgängare, Felix Fredriksson. På grund av detta blir Felix
sjukskriven i en vecka.
c)
När reparationen slutförts märker Bo att balkongräcket sitter löst,
vilket visar sig beror på slarv både från Carls och från Dags sida. Det
är uppenbart att ytterligare reparationsåtgärder krävs.
2.
Andy är anställd som extra försäljare på en brädgård med uppgift att
särskilt ta hand om tillfälliga kunder som bara gör rena småinköp. En
dag kommer Bosse till brädgården för att köpa lite profilhyvlat virke.
Virket ifråga ligger lite vårdslöst staplat i en riklig hög och utan att se
sig om börjar Andy att riva och slita i högen för att efter Bosses
anvisningar plocka ut några bräder med just den profilhyvling han vill
40
SKADESTÅNDSRÄTT
ha. Plötsligt välter brädhögen över såväl Andy som Bosse och båda
ådrar sig allvarliga kroppsskador, som tar lång tid att läka.
Vem eller vilka är skadeståndsberättigade? Mot vem eller vilka kan
skadeståndstalan med framgång väckas? Kan det bli aktuellt med
jämkning av skadeståndet?
3.
Villaägaren Ingrid har trots ett kraftigt snöfall under senaste dygnet
underlåtit att skotta och sanda vid infarten till sin fastighet. Tidigt om
morgonen ett dygn efter snöfallet kommer tidningsbudet Peter för att
lämna morgontidningen. Peter, som just denna morgon värmt sig
extra med ett rejält intagande av alkoholhaltiga drycker och är
ganska berusad, halkar omkull framför Ingrids brevlåda och bryter i
fallet ena benet och en arm. Av denna anledning går han sjukskriven
i tre månader.
Med anledning av det inträffade kräver nu Peter Ingrid på̊ ersättning
för förstörda kläder, för resor till läkare och sjukgymnastik, för
förlorad arbetsförtjänst samt för sveda och värk.
Peters arbetsgivare, tidningsägare Bergström, kräver å sin sida
Ingrid på̊ ersättning för extrakostnader med anledning av att
tidningen måste anlita och snabbutbilda vikarier med särskilt hög
timlön för att ersätta Peter under dennes sjukskrivning.
Kommer Peter respektive Bergström att ha framgång med sina
skadeståndskrav?
4.
Två̊ gräsklippare av en viss modell har löpt amok. I det ena fallet
ledde detta till en allvarlig handskada och i det andra till att en pudel
dog. Gräsklipparna hade passerat två̊ säljled, den svenska
tillverkaren (Metallindustri AB) och detaljisten (Trädgårdslandet AB).
Hur ska dessa två̊ skador ersättas om
a)
köparna var konsumenter;
b)
köparna var näringsidkare (pudeln ingick i näringsverksamheten);
c)
skadorna i fallet a) drabbade köparnas grannar?
41
SKADESTÅNDSRÄTT
42
9.
Fordringsrätt
Läsanvisningar: 19 och 20 kap. Lundberg m.fl., ”Juridik: Civilrätt,
straffrätt, processrätt” (2019).
Författningar: Lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL), Konsumentkreditlag
(2010:1846)
(KKrL),
Lag
(1978:599)
om
avbetalningsköp
mellan
näringsidkare m.fl. (avbetalningsköplagen), Räntelag (1975:635) (RänteL),
Preskriptionslag (1981:130), Lag (1936:88) om pantsättning av lös
egendom som innehaves av tredje man, Lag (1927:56) om nedsättning av
pengar hos myndighet, Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer,
9 och 10 kap. Handelsbalk (HB).
Instuderingsfrågor
1.
Definiera begreppet skuldebrev!
2.
Hur fördelar sig ansvaret i förhållande till borgenären när flera
personer undertecknat ett skuldebrev gemensamt?
3.
Hur fördelar sig ansvaret mellan flera gäldenärer om en av dem
betalat hela skuldsumman till borgenären?
4.
Har borgenären rätt att åberopa några påföljder om gäldenären på
förfallodagen inte återbetalar en lånad penningsumma?
5.
Kan borgenären kräva en gäldenär på ränta för tiden efter
förfallodagen och i så fall efter vilken räntesats?
6.
Går det att överlåta fordringar?
7.
Hur skiljer man mellan löpande och enkla skuldebrev?
8.
Vad menas med negotiabilitet?
9.
Vad är skillnaden mellan enkel borgen och proprieborgen?
10. När preskriberas en fordran? Hur avbryts fordringspreskriptionen?
43
FORDRINGSRÄTT
11. Finns det några speciella preskriptionsregler vid sidan av den
allmänna fordringspreskriptionen?
12. Vad är skillnaden mellan panträtt i lös egendom respektive panträtt i
fast egendom?
13. Vad är företagshypotek? Hur skiljer sig företagshypotek från vanlig
panträtt i lös egendom?
14. Är konsumentkreditlagen tillämplig när du lånar pengar hos en bank
för att köpa en bostadsrätt?
Tillämpningsuppgifter
1.
Linda behöver låna 500 kr för att kunna resa med sina
arbetskamrater till Köpenhamn. Linus lovar att låna henne pengarna,
men kräver att få ett skuldebrev på beloppet. Linda skriver ett
skuldebrev, men slarvar och anger lånesumman till 5 000 kr. Hur går
det då för Linda? Kan hon på förfallodagen slippa att betala det
högre beloppet, …
a)
om Linus kräver henne?
b)
om skuldebrevet är ställt till "Linus eller order" och Laban, till vilken
skuldebrevet är giltigt överlåtet, kräver Linda?
c)
om skuldebrevet är ställt "till Linus" och det är Laban som kräver
Linda?
2.
Andersson, Pettersson och Bengtsson har gemensamt skrivit under
ett skuldebrev avseende ett lån på 60 000 kr. På förfallodagen begär
borgenären att Pettersson skall betala hela skulden. Pettersson
invänder, att gäldenärerna kommit överens om att Andersson skall
betala 40 000 kr och Pettersson och Bengtsson 10 000 kr vardera. I
vart fall vägrar Pettersson att betala mer än en tredjedel av lånet,
dvs. 20 000 kr.
a)
Kan Pettersson vägra att betala mer än 20 000 kr till borgenären?
44
FORDRINGSRÄTT
b)
Om Pettersson betalar 60 000 kr till borgenären, har Pettersson då
rätt att kräva något av Andersson och Bengtsson och i så fall hur
mycket av var och en?
3.
Makarna Anna och Bert lånar 150 000 kr i Sparkassebanken. Lånet
tecknas på bankformuläret för konsumentkredit (Skuldebrev K). Anna
och Bert, som hamnar i ekonomiskt trångmål, kan efter ett halvår inte
betala förfallna amorteringar och räntor. I samband med att
ekonomin försämras skiljer sig makarna. Efter en tid uppgår det
sammanlagda beloppet av förfallna amorteringar till 25 000 kr.
Banken säger då upp lånet till förtida betalning och kräver Anna på
hela den återstående låneskulden på 100 000 kr samt räntor och
förseningsavgifter.
a)
Har banken rätt att säga upp lånet till förtida betalning?
b)
Har banken rätt att kräva Anna på hela beloppet?
OBS! Du måste använda Skuldebrev K, se Studiematerial bilagor,
för att lösa frågan.
4.
Factoria AB köper av Maskinspecialisten AB en maskin på kredit.
I samband med kreditavtalets ingående undertecknar köparen ett
skuldebrev med lydelsen ”Till innehavaren betalar kredittagaren på
förfallodagen ett belopp om 25 miljoner kronor”. Skuldebrevet
överlåts till Fin Kredit AB. En tid senare visar det sig att maskinen
inte når upp till den tillverkningskapacitet som köparen förväntat sig.
a)
Vilka möjligheter har Factoria AB att kräva prisavdrag?
b)
Hade rättsläget förändrats om skuldebrevet i stället haft lydelsen ”Till
Maskin-specialisten betalar kredittagaren på förfallodagen ett belopp
om 25 miljoner kr”?
5.
Andy övertalar sin rika faster Beatrice att gå i borgen för ett banklån
för att påbörja försäljning av en uppfinning. Både lånet och
borgensförbindelsen tecknas på bankformuläret för kommersiell
kredit (Skuldebrev 1 N). Dessutom lämnar Andy sin centralt belägna
bostadsrätt i pant för krediten. Andy bedriver verksamheten i enskild
45
FORDRINGSRÄTT
firma. Försäljningen uteblir emellertid p.g.a. att en av Andys
konkurrenter dumpar priset på en äldre teknologi. Andys ekonomi
försämras snabbt och han har inga utmätningsbara tillgångar förutom
bostadsrätten. Efter en tid säger banken upp hela lånet till förtida
betalning.
a)
Har banken rätt att fritt välja om de vill åberopa borgensförbindelsen
eller panten?
b)
Har banken möjlighet att kräva Beatrice på hela beloppet?
c)
Har Beatrice, om hon tvingas infria borgensförbindelsen, möjlighet att
återkräva någon del av beloppet från Andy? Har hon rätt att i så fall
även ta över panten?
d)
Förändras utgången av ovanstående delfrågor om Beatrice i stället
tecknat en enkel borgen?
OBS! Du måste använda Skuldebrev 1 N, se Studiematerial bilagor,
för att lösa frågan.
6.
I mars 2007 köpte Karim till sitt hem en dammsugare på avbetalning
av Kurts El AB. I mars 2008 hade Karim amorterat hälften av sin
skuld.
Vid
denna
tidpunkt
började
han
bli
missnöjd
med
dammsugaren och slutade därför att betala, men utan att meddela
Kurts El AB något. Kurts El AB, som alltid har haft dålig ordning på
sina papper, upptäckte först under maj 2012 att man inte erhållit full
betalning. Man skickade då kravbrev till Karim. Karim betalade
emellertid inte.
a)
I juni 2012 frågar Kurt dig vad den rättsliga anledningen kan ha varit
till att han inte fått betalt för sin fordran. Förklara rättsläget för Kurt!
b)
Anta att Karim, vid i övrigt oförändrade förhållanden, hade undertecknat ett löpande skuldebrev för sin skuld för dammsugaren. Vad
hade gällt då?
Delfråga a) ska besvaras utifrån enbart allmänna fordringsrättsliga
regler. Delfråga b) ska besvaras utifrån såväl allmänna fordringsrättsliga som konsumentkrediträttsliga regler.
46
FORDRINGSRÄTT
47
10. Processrätt
Läsanvisningar: 29 och 30 kap. Lundberg m.fl., ”Juridik: Civilrätt,
straffrätt, processrätt” (2019)
Författningar: Rättegångsbalk (1942:740) (RB), Lag (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning, Lag (1999:116) om skiljeförfarande,
Förordning
(2007:1041)
med
instruktion
för
Allmänna
reklamationsnämnden.
Rättsfall: NJA 2013 s. 524 (se Lundberg m.fl., övningsbok, s. 150).
Instuderingsfrågor
1.
Vilken är instansordningen för de allmänna domstolarna?
2.
Vad menas med prövningstillstånd?
3.
Vad menas med följande begrepp:
a)
partshabilitet
b)
processhabilitet
c)
talerätt
4.
Redogör för gången i ett tvistemålsförfarande!
5.
Vad menas med följande begrepp:
a)
preklusionsföreläggande
b)
fullgörelsetalan
c)
fastställelsetalan
6.
Redogör för de huvudsakliga reglerna beträffande bevisbördans
fördelning i tvistemål!
7.
Vilka är de viktigaste bevismedlen i tvistemålsprocessen?
8.
Vad menas med följande begrepp:
49
PROCESSRÄTT
a)
bevisfakta
b)
bevistema
c)
beviskrav
9.
Vilka rättsverkningar har en dom som har vunnit laga kraft?
10. Vem ska betala kostnaderna för en process?
11. Vad är ersättningsgillt som rättegångskostnad?
12. Redogör för de särregler som gäller för tvistemål om mindre värde!
13. Vad menas med tredskodom?
14. Vad menas med dispositivt respektive indispositivt tvistemål?
15. Vad menas med återvinning?
16. Redogör för förfarandet vid Allmänna reklamationsnämnden (ARN)!
Vilka är de huvudsakliga skillnaderna mellan detta förfarande och det
ordinära tvistemålsförfarandet?
17. Är Allmänna reklamationsnämndens beslut bindande för parterna?
18. Vad menas med skiljeförfarande?
19. Vad är orsaken till att en stor andel av alla tvister i affärslivet görs
upp av skiljemän?
20. Vem utser skiljemän?
21. Vem ska betala kostnaderna för ett skiljeförfarande?
22. Kan skiljeförfarande användas vid konsumenttvister?
23. Vad menas med följande begrepp:
a)
betalningsföreläggande
b)
vanlig handräckning
c)
särskild handräckning
24. En person har i en skrift till en avtalspart krävt skadestånd med
anledning av kontraktsbrott.
a)
Föreligger förutsättning för ansökan om betalningsföreläggande?
50
PROCESSRÄTT
b)
Hos vilken myndighet ska ansökan göras?
25. Vilken betydelse har svarandens bestridande i ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning?
26. Vad är det för skillnad mellan vanlig handräckning och särskild handräckning?
Tillämpningsuppgifter
1.
De mycket modemedvetna och trendiga killarna Emil och Oskar är
på shoppingresa i Göteborg. De har tagit Öresundståget från
hemstaden Lund för en heldag med shopping. Emil hittar en liten
butik som säljer jackor och han bestämmer sig, trots prislappen, för
att slå till på en i hans tycke helt otroligt snygg jacka. Väl hemma i
Lund igen upptäcker Emil efter några dagar att sömmarna släpper,
knapparna ramlar av och dragkedjan går sönder. Mycket besviken
tar han kontakt med butiken som ställer sig helt oförstående till
problemen. Efter ett flertal telefonsamtal utan framgång bestämmer
sig Emil, som har läst jöken, att stämma butiken. Han formulerar en
stämningsansökan och lämnar in den till tingsrätten i Lund. Efter
några veckor får han ett föreläggande från tingsrätten där han
ombeds att förklara varför Lunds tingsrätt är behörig att pröva tvisten.
Hjälp Emil svara på tingsrättens fråga?
2.
Mimmie P. yrkar efter stämning på Kajsa A. att tingsrätten ska
förplikta Kajsa att till Mimmie betala 175 000 kr som betalning för tio
skyltdockor. Kajsa bestrider yrkandet med motiveringen att hon
redan har betalt. Inga vittnen finns. Mimmie kan inte hitta de
köpehandlingar och transportdokument, som skulle bevisa att avtal
ingåtts och leverans skett. Å andra sidan kan Kajsa inte hitta sina
kvitton.
a)
Vem har bevisbördan och för vad? Hur ska tingsrätten avgöra målet?
b)
Ett halvt år efter det att tingsrätten avgjort tvisten hittar den
förlorande parten sina saknade handlingar i en skrivbordslåda. Hon
51
PROCESSRÄTT
vänder sig till tingsrätten och lämnar in en stämningsansökan. Hur
ska tingsrätten förfara med ansökan?
3.
Ett mål har tagits upp till huvudförhandling vid Ystads tingsrätt. Målet
rör en tvist om leverans där betalning har uteblivit. Under
rättegången inträffar följande händelser. Bedöm om de är förenliga
med de allmänna processrättsliga principer som gäller i svenska
allmänna domstolar.
a)
Förhandlingen beräknas ta fyra dagar. Käranden framställer sin talan
varvid hon anför att hon vill att förhandlingen delas upp så att hon
efter två dagar kan åka på en sedan lång tid beställd semesterresa.
Förhandlingen kan därefter upptas efter det att hon kommit hem.
b)
Svaranden tycker att han inte återigen behöver dra upp allt det som
han har redogjort för under tidigare förberedelser. Han bryr sig därför
inte om att påpeka att han har en motfordran som han vill kvitta.
c)
Ett av vittnena kan inte komma eftersom hon är upptagen på sitt
arbete i Kiruna. Hon skickar därför en skriftlig utsaga till rätten.
d)
Domstolen har på begäran av parterna förhandlat inom stängda
dörrar. Det blir enklare så, menar alla inblandade.
4.
Ådal har ett enkelt skuldebrev enligt vilket Engström som gäldenär
skall betala 100 000 kr. På förfallodagen vägrar Engström att betala
beloppet
varför
Ådal
väcker
talan
mot
Engström.
Vid
huvudförhandlingen i målet erkänner Engström att han har skrivit
under skuldebrevet, men gör gällande att skuldebrevet tillkommit
efter vilseledande uppgifter från Ådals sida och att Engström därför
inte är skyldig att infria skulden. Vid den enskilda överläggningen till
dom finner domstolen att det varken av Ådals eller Engströms
uppgifter framgår att vilseledande uppgifter skulle ha förekommit.
Besvara med utgångspunkt från exemplet följande:
a)
Rättens domslut blir bl.a. att Engström förpliktas betala fordrat
belopp till Ådal. Vilka domskäl bör ha legat till grund för detta?
52
PROCESSRÄTT
b)
Vem får med denna utgång stå för rättegångskostnaderna och vad
kan ingå i dessa?
c)
Vilka möjligheter hade Ådal haft om Engström uteblivit från
förhandlingen?
5.
En konsument, Anders K., har köpt en begagnad bil hos en bilfirma
för 16 000 kr kontant. Vid besiktning kort efter köpet belägges bilen
med körförbud. Anders tar kontakt med bilfirman och förklarar att han
önskar häva köpet, men där ställer man sig helt avvisande till kravet.
Bilfirman vägrar att i utbyte mot bilen återbetala priset. Anders frågar
Dig nu:
a)
Kan tvisten handläggas enligt särreglerna för mål om mindre värden?
b)
Kan jag – om jag vinner målet – få ersättning för anlitande av min
goda vän advokaten Ingrid A.?
c)
Kan bilfirman – om de förlorar målet – överklaga till högre instans?
6.
Grossisten Pettersson har träffat avtal med Lundkvists Lampor AB
om fortlöpande leverans av armaturmateriel. I avtalet finns en klausul
att tvister i anledning av avtalet inte får prövas av domstol utan ska
avgöras av skiljemän. Pettersson vill ha upplysningar på följande
punkter.
a)
Hur utses skiljemän i anledning av tvist?
b)
Vilka skillnader föreligger beträffande skiljeförfarande i jämförelse
med den vanliga civilprocessen?
7.
Bedöm hur personerna i a) – c) lämpligen bör gå tillväga för att på
enklaste och snabbaste sätt få sina krav tillgodosedda. Ange lagrum!
a)
Hyresvärden Friberg har en hyresgäst som inte har betalt hyran
under flera månader. Friberg har nu tappat tålamodet. Han vill ha
betalning för hyran och få ut hyresgästen ur lägenheten.
b)
Bilförsäljare Wijk har lämnat anstånd med betalningen för en bil och
förbehållit sig återtaganderätt. Wijk och konsumenten har i samband
med köpet iakttagit alla lagens bestämmelser för sådana här köp.
53
PROCESSRÄTT
Trots sina goda föresatser är konsumenten nu sedan 4 månader i
dröjsmål med mer än hälften av fordringen.
c)
Fastighetsägare Beck, som har ett gångservitut över grannens
fastighet, har hindrats av grannen att gå över fastigheten genom att
denne lagt ut stora stenar och på andra sätt förhindrat Becks
passage.
54
11. Insolvensrätt
Läsanvisningar: 21 kap. Lundberg m.fl., ”Juridik: Civilrätt, straffrätt,
processrätt” (2019)
Författningar: Utsökningsbalk (1981:774) (UB), Konkurslag (1987:672)
(KonkL), Förmånsrättslag (1970:979), Lönegarantilag (1992:497), Lag
(1996:764) om företagsrekonstruktion; Skuldsaneringslag (2016:675).
Instuderingsfrågor
1.
Vad menas med följande begrepp:
a)
utsökning
b)
utmätning
c)
beneficium
2.
En gäldenär kan försättas i konkurs på egen ansökan eller på
ansökan av borgenär. Om en borgenär inger konkursansökan ska
han styrka att gäldenären är på obestånd.
a)
Vad menas med att en gäldenär är på obestånd?
b)
I konkurslagen finns dessutom tre presumtionsregler som anger att
gäldenär – om inte annat visas – under vissa förutsättningar ska
anses vara på obestånd. Vilka är dessa förutsättningar?
3.
Redogör för konkursbeslutets rättsverkningar för gäldenären!
4.
Sedan rätten försatt gäldenären i konkurs utses en konkursförvaltare.
Vilka uppgifter har en konkursförvaltare?
5.
Vad är återvinning i konkurs?
6.
Hur kan en konkurs avslutas?
7.
En fordran i konkurs kan vara prioriterad.
a)
Vad menas med detta?
55
INSOLVENSRÄTT
b)
Var finner man bestämmelser om sådan företrädesrätt?
8.
Vad är det för skillnad mellan särskild förmånsrätt och allmän
förmånsrätt?
9.
Vad är en företagsrekonstruktion?
10. Kan ett handelsbolag respektive en enskild näringsidkare befrias från
sina skulder genom skuldsanering?
Tillämpningsuppgifter
1.
a)
Din gode vän Niklas försattes i konkurs den 10 maj 2015. Någon
vecka
senare,
medan
hans
tillgångar
är
föremål
för
konkursförvaltning, blir han erbjuden att mycket förmånligt få köpa en
begagnad BMW på kredit. Får Niklas ingå ett sådant avtal?
b)
Konkursförvaltaren nämnde vid något tillfälle ”massaskulder”. Niklas
undrar nu vad massaskulder är för något. Förklara det för honom och
ge ett exempel på en massaskuld.
c)
Niklas syster driver konservatorföretaget GAMAB. GAMAB försattes i
konkurs den 14 februari 2015 men fortsatte sin verksamhet i
konkursboets regi. Den 1 september står det klart för alla berörda att
GAMABs konkursbo faktiskt är på obestånd. Kan konkursboet
försättas i konkurs?
2.
Janne driver webbsidan mat&gott där allt som kan vara av intresse
för en matentusiast saluförs. Bakom webbsidan står Jannes bolag
Mat AB. Tyvärr har lönsamheten de senaste åren stadigt avtagit och
till slut ser Janne ingen annan lösning än att ansöka om att bolaget
ska försättas i konkurs. Han har istället planer på att starta upp ett
nytt bolag, återigen med fokus på mat. Janne är därför mån om att
upprätthålla goda relationer med några av sina nuvarande
leverantörer. Av denna anledning ser han till att betala några
obetalda förfallna fakturor till dessa leverantörer innan han lämnar in
sin konkursansökan.
56
INSOLVENSRÄTT
Kan
konkursförvaltaren
på
något
sätt
få
betalningarna
till
leverantörerna att återgå och i så fall under vilka förutsättningar?
3.
AB IMONOKE har på egen ansökan försatts i konkurs. Företaget har
följande skulder: leverantörsskulder 400 000 kr, löner till anställda
240 000 kr, banklån 400 000 kr samt obetalda skatter 100 000 kr.
Banken har som säkerhet för sin fordran en företagsinteckning i lös
egendom
som
tillhör
AB
IMONOKE
på
300
000
kr.
Vid
konkursbeslutet består bolagets tillgångar endast av ett varulager.
Konkursförvaltarens försäljning av varulagret inbringar konkursboet 1
000 000 kr. Konkurskostnaderna (inklusive konkursförvaltarens
arvode, tillsynsavgift m.m.) uppgår till 100 000 kr. Upprätta med
utgångspunkt i dessa uppgifter förslag till slututdelning i AB
IMONOKEs konkurs! Ange med motivering i vilken ordning och i
vilken mån fordringsägarna kan få sina krav tillgodosedda!
57
12. Familjerätt
Läsanvisningar: 5, 6 och 8 kap. Lundberg m.fl., ”Juridik: Civilrätt,
straffrätt, processrätt” (2019).
Författningar: Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB), Ärvdabalk (1958:637)
(ÄB), Sambolag (2003:376) (SamboL), Föräldrabalk (1949:381) (FB),
Lag (1904:48) om samäganderätt.
Instuderingsfrågor
1.
Det finns två lagreglerade samlevnadsformer - äktenskap och
samboförhållande. Vilka är de huvudsakliga rättsliga skillnaderna
mellan dessa samlevnadsformer?
2.
Vad är innebörden av att Sverige har en könsneutral äktenskapslagstiftning?
3.
Hur ingås äktenskap? Vilka allmänna förutsättningar måste vara
uppfyllda och finns det möjlighet att göra undantag från dessa?
4.
Hur upplöses äktenskap?
5.
Under vilka förutsättningar krävs betänketid vid upplösning av ett
äktenskap?
6.
Vad innebär principen om särförvaltning?
7.
Vad innebär likadelningsprincipen?
8.
Har makar underhållsskyldighet både under och efter äktenskapet?
Vad innebär underhållsskyldigheten?
9.
Vad menas med begreppen
a)
giftorättsgods
b)
enskild egendom
c)
personlig egendom
59
FAMILJERÄTT
d)
rättigheter av personlig art
10. Vad menas med äktenskapsförord?
11. Kan bodelning även ske under bestående äktenskap?
12. Vilken egendom ingår i en bodelning?
13. Hur sker andelsberäkning och lottläggning vid bodelning? Vad
menas med begreppet gäldstäckning?
14. Vem har rätt att få vilken egendom vid lottläggningen?
15. Vad menas med skifteslikvid?
16. Vad innebär skevdelningsregeln?
17. Vad gör en bodelningsförrättare och hur utses en sådan?
18. Hur uppkommer ett samboförhållande?
19. Hur upphör ett samboförhållande?
20. Vilken egendom kan bli föremål för bodelning enligt sambolagen?
21. Vad är ett samboavtal?
22. Sker bodelning automatiskt efter att samboförhållande upplöses eller
måste någon av samborna begära det?
23. Vad menas med lilla basbeloppsregeln?
24. Hur sker andelsberäkning och lottläggning enligt sambolagen?
25. Under vilka förutsättningar har en sambo rätt att överta bostaden
trots att denna inte förvärvats för gemensam användning?
26. Vilka två former av succession finns i svensk rätt?
27. Vilka är arvsklasserna och vilka ingår i respektive arvsklass?
28. Vad menas med stirpalgrundsatsen?
29. Vad menas med istadarätt?
30. Vad menas med principen om successio ordinum?
31. Vad är allmänna arvsfonden?
32. Vad gäller beträffande efterlevande makes arvsrätt?
60
FAMILJERÄTT
33. Har en efterlevande sambo arvsrätt?
34. Vad menas med begreppen bröstarvinge och särkullbarn?
35. Vad menas med efterarv? Vad är innebörden av att efterlevande
make innehar egendom med fri förfoganderätt respektive full
äganderätt?
36. Vad menas med basbeloppsregeln?
37. Vad gäller beträffande förskott på arv? Gör lagen någon skillnad
mellan förskott till bröstarvinge och annan arvinge?
38. Vad menas med laglott?
39. Vilka formkrav gäller vid upprättande av testamente?
40. Vad menas med legat respektive universellt förordnade?
41. Vad menas med inbördes testamente? Under vilka förhållande kan
det vara lämpligt att upprätta ett sådant?
42. Hur återkallas ett testamente?
43. Vad menas med holografiskt testamente och när kan ett sådant
användas?
44. Hur skall ett testamente tolkas?
45. Hur och under vilka förutsättningar kan en arvinge få ett testamente
ogiltigförklarat?
46. Vad är en boutredningsman respektive en testamentsexekutor? Hur
utses sådana?
47. Vad är en skiftesman och hur utses en sådan?
Tillämpningsuppgifter
1.
Åsa och Marianne ska skiljas. Åsa äger giftorättsgods för 280 000 kr
och Marianne för 240 000 kr. Marianne har dessutom en
sommarstuga värd 300 000 kr som hon fått i gåva med villkor att den
ska vara hennes enskilda egendom. Åsa tog för tre år sedan ett
banklån på 240 000 kr för att köpa en bil. Banklånet är Åsas enda
61
FAMILJERÄTT
skuld. Tillsammans äger de en segelbåt som värderas till 200 000 kr.
Beräkna Åsas och Mariannes respektive andelar i boet.
2.
Khaled och Anna ska efter ett långvarigt äktenskap skilja sig och
som en konsekvens därav ska bodelning äga rum. När äktenskapet
ingicks medförde Khaled en fastighet (Paradiset 2:1), då värd 300
000 kr. Anna medförde en mindre verkstadsrörelse. Makarna lät
inregistrera ett äktenskapsförord med följande lydelse ”….vad vi
sålunda medför vid äktenskapets ingående ska vara enskild
egendom, vari den andre inte äger giftorätt.” Paradiset 2:1 är nu värt
800 000 kr. Annas rörelse har gått bra och värderas nu till 1 000 000
kr. Hon har t.o.m. kunnat spara en del av vinsterna och har 150 000
kr på banken. Hon har däremot leverantörsskulder som uppgår till
250 000 kr. Khaled har å sin sida skatteskulder för de senaste två
åren, som uppgår till 100 000 kr. Förutom ovan nämnda tillgångar
har Anna egendom värderad till 50 000 kr. Khaled har egendom
värderad till 500 000 kr. Fördela boet!
Som förutsättning för frågorna 3 – 10 gäller att (pris)basbeloppet är 45 000 kr.
3.
A dör och efterlämnar tre barn, B, C och D. Boets behållning är
900 000 kr. Fördela arvet.
4.
62
FAMILJERÄTT
A dör och efterlämnar barnen B och C och barnbarnen E och F.
Barnet D har dött tidigare. Boets behållning år 1 200 000 kr. Fördela
arvet.
5.
A dör och efterlämnar makan B och barnen C, D och E. Boets
behållning är 500 000 kr. All egendom är giftorättsgods. Förrätta
(bodelning och) arvskifte.
6.
a)
A dör och efterlämnar föräldrarna B och C, systern D, halvbrodern H,
halvsystern K och brorsbarnen F och G (brodern E har dött tidigare).
Boets behållning är 900 000 kr. Fördela.
b)
Hur förändras ditt svar, om även modern C varit död när A dog?
7.
63
FAMILJERÄTT
A dör och efterlämnar makan B och de gemensamma barnen D och
E samt barnet C från ett tidigare äktenskap. Boets behållning är 240
000 kr. All egendom är giftorättsgods. Fördela.
8.
a)
Goran efterlämnar vid sin död makan Dina och dottern Kim. Goran
har även sonen Mio från ett tidigare förhållande. Egendomen i boet
fördelar sig enligt följande: Gorans enskilda egendom 6 000 kr,
Gorans giftorättsgods 40 000 kr och Dinas giftorättsgods 20 000 kr.
Genomför arvskiftet!
b)
Antag att Dina även haft 200 000 kr i enskild egendom. Hur skulle
fördelningen då blivit?
c)
Antag att Mio är enda barnet. Hur skulle fördelningen då blivit? Utgå
vid ditt svar från förutsättningarna i delfråga b).
d)
Några
år
efter
Gorans
död
avlider
även
Dina.
Kloka
kapitalplaceringar har lett till att hennes förmögenhet fördubblats
under åren som gått sedan Goran avled. Dottern Kim och styvsonen
Mio gör nu båda anspråk på kvarlåtenskapen. Förrätta arvskifte efter
Dina! Utgå vid ditt svar från att det tidigare arvskiftet efter Goran
genomfördes enligt förutsättningarna i delfråga a).
64
FAMILJERÄTT
9.
Änkemannen Nils upprättar strax innan han dör följande handling:
TESTAMENTE
Som testamente och min sista vilja förordnar jag med min egendom enligt följande:
Min kusin Karl skall ha veteranbilen Duisenberg 2.6 doubl six.
Min vän Astrid Carlsson skall ha 100 000 kr ur mina kontanta tillgångar.
Återstoden av behållningen skall fördelas lika mellan Stiftelsen för hemlösa i
Vellinge kommun och min dotter Carin.
Min odåga till son Anders skall inte ha något efter mig och jag gör honom således
arvlös.
Lund den 24 december 2017
Nils Nilsson
Bevittnas:
Gabriella Ahmad
Kim Bengtsson
Bobehållningen fastställs till 900 000 kr, varav 600 000 kr utgörs av
kontanter och 300 000 kr avser värdet av den i testamentet nämnda
veteranbilen. Vid dödsfallet efterlämnar Nils följande personer som
gör anspråk på behållningen: dottern Carin, sonen Anders, vännen
Astrid, kusinen Karl och Stiftelsen. Alla inblandade kräver sin fulla
rätt. Förrätta arvskifte efter Nils!
65
13. Associationsrätt
Läsanvisningar: Johansson, ”Associationsrätten: En introduktion” (2018),
hela boken är kursfordran; 15 kap. Lundberg m.fl., ”Juridik: Civilrätt,
straffrätt, processrätt” (2019).
Författningar: Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (BL),
Aktiebolagslag (2005:551) (ABL), Lag (2018:672) om ekonomiska
föreningar
(LEF),
Stiftelselag
(1994:1220);
Prokuralag
(1974:158).
Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.
Instuderingsfrågor
Handelsbolag, enkla bolag och kommanditbolag
1.
Vilka krav ska vara uppfyllda för att man ska kunna tala om ett
bolag?
2.
Vilken är den principiella skillnaden mellan handelsbolag och enkla
bolag?
3.
Vem beslutar om ett enkelt bolags inre förvaltning, om inte särskild
överenskommelse föreligger?
4.
Hur fördelas eventuell vinst eller förlust mellan bolagsmännen i ett
enkelt bolag om inget avtalats?
5.
Vilken är huvudregeln för betalningsansvar i ett enkelt bolag?
6.
Redogör för hur förvaltningen enligt lag är ordnad i ett handelsbolag.
7.
Vem företräder enligt lag ett handelsbolag?
8.
Vad innebär prokura?
9.
Hur fördelas överskott eller brist mellan bolagsmännen i ett
handelsbolag?
10. En bolagsman i ett handelsbolag svarar personligt, primärt och
solidariskt för bolagets skulder. Vad betyder det?
67
ASSOCIATIONSRÄTT
11. Vilket ansvar för handelsbolagets skulder har en bolagsman som
lämnat bolaget?
12. Vad är ett kommanditbolag?
Aktiebolag
13. Vissa uppgifter är obligatoriska i en bolagsordning. Ange de
”viktigare” av dessa.
14. När blir ett aktiebolag juridisk person?
15. På vilket belopp måste aktiekapitalet minst lyda på i privata
respektive publika aktiebolag?
16. Vad menas med apportegendom?
17. Vad menas med en hembudsklausul?
18. Vilken är största tillåtna skillnad i röstvärde enligt aktiebolagslagen
(ABL) mellan aktier i samma bolag?
19. Vem får delta i bolagsstämma?
20. Vilket majoritetskrav gäller på stämman vid personval?
21. Vem utser styrelsen i ett aktiebolag?
22. Vilka är styrelsens huvudsakliga uppgifter i ett aktiebolag?
23. I vilka aktiebolag ska det finnas VD?
24. Redogör för vilken rätt VD:n i ett aktiebolag har att teckna bolagets
firma.
25. Vad innebär det att en styrelseledamot beviljas ansvarsfrihet?
26. Redogör för skillnaden mellan en anmärkning och ett påpekande
som en revisor kan avge.
27. Vad innebär det s.k. låneförbudet i ABL?
28. Vad är en koncern?
29. På vilka olika sätt kan ett AB avvecklas?
30. I EU-rätten finns det en förordning om EEIG. Vad innebär EEIG?
68
ASSOCIATIONSRÄTT
Föreningar
31. Vad kännetecknar en ekonomisk förening?
32. Vem ansvarar för skulderna i en ekonomisk förening?
33. Vem kan söka och kräva medlemskap i en ekonomisk förening?
34. Redogör i korthet för skillnaden mellan medlemskap och medlemsandel i en ekonomisk förening.
35. Vem företräder en ekonomisk förening i avtal med tredje man?
36. Vilka sammanslutningar betraktas som ideella föreningar?
37. På vilket sätt bildas en ideell förening?
38. Vem har rätt att företräda en ideell förening?
39. Vem ansvarar för skulderna i en ideell förening?
Stiftelser
40. Hur bildas en stiftelse?
41. På vilket sätt kan en stiftelse förvaltas?
42. Vad innebär permutation?
Tillämpningsuppgifter
1.
Anders, Bertil och Caesar ingår följande avtal.
BOLAGSAVTAL
– Ett julgransparti ska inhandlas för högst 36 000 kr.
– Parterna ska betala 12 000 kr vardera.
– Parterna ska för försäljning av granarna arrendera ett lämpligt
område i Lunds centrum.
– Parterna ska tillsammans utföra försäljningsarbete.
– Vinsten ska fördelas lika.
Härefter registrerar man bolaget i handelsregistret som HB Julgran.
69
ASSOCIATIONSRÄTT
a)
Låt oss anta att Anders beställer granarna men att han inte kan
betala mer än 10 000 kr när fakturan kommer. Har Anders rätt att
beställa granarna? Kan Bertil och Caesar bli betalningsansvariga och
i så fall för hur mycket?
b)
Låt oss anta att Bertil lyckas skrapa ihop 26 000 kr så att granarna
blir betalda. Vem äger granarna?
c)
Kan Anders överlåta sin rätt enligt avtalet till någon annan?
d)
Bertil och Caesar blir överens om vilken plats man ska arrendera för
försäljningen men Anders tycker att arrendeavgiften är för hög, varför
han är emot Bertils och Caesars förslag. Vad gäller i ett fall som
detta?
Ange lagrum i samtliga delfrågor!
2.
I kommanditbolaget Böjda Rör KB finns följande delägare. Komplementären Eva och kommanditdelägaren Adrian. Evas insats i bolaget
är 60 000 kr. Adrian har satsat 40 000 kr i bolaget.
Bolagets behållning under föregående år är 20 000 kr. Bolaget
redovisar också skulder på 400 000 kr. Referensräntan var vid
räkenskapsårets början 3 %.
Adrian kommer nu till dig och undrar följande:
a)
Hur ska behållningen på 20 000 kr fördelas mellan delägarna?
b)
Han misstänker att bolaget går mycket dåligt och han är orolig att
han kommer bli skyldig att betala ”en massa pengar” för bolagets
skulder. Vilket ansvar för skulderna har Adrian?
c)
Hade svaret i delfråga a) förändrats om det inte funnits någon
kommanditdelägare, dvs. om det varit ett vanligt handelsbolag.
3.
Pappersimporten AB har en fordran, som förföll den 21 augusti, hos
Musikförlaget Klink, Kommanditbolag. Denna fordran hänför sig från
den 8 juli förra året och belöper på 120 000 kr.
Beträffande de ursprungliga bolagsmännen Klang AB, Fiol, Sträng
och Flöjt har Pappersimporten inhämtat följande upplysningar:
70
ASSOCIATIONSRÄTT
- Klang AB har ett aktiekapital på 100 000 kr. Bolaget ägdes fram till
augusti förra året av familjen Pling då dessa överlät samtliga aktier
till Bleck.
- Fiol är enligt bolagsavtalet inte ansvarig för Klinks förbindelser
med mer än sin insats i bolaget 20 000 kr. Denna inskränkning är
dock inte registrerad.
- Sträng lämnade Klink i maj förra året. Strängs avgång anmäldes i
vederbörlig ordning till handelsregistret och kungjordes den 3 juni
förra året.
- Flöjt har förbehållit sig rätten att endast svara med sitt insatta
kapital i Klink (50 000 kr). Förbehållet blev registrerat i april förra
året. Flöjt avgick från Klink 6 juni förra året. Genom ett förbiseende
kom hans avgång att anmälas för registrering först den
1 september samma år.
- Knappt två månader senare, den 25 oktober, antecknades i
handelsregistret, att Moll inträtt som delägare i kommanditbolaget
den 15 augusti samma år.
Mot vilka rättssubjekt kan Pappersimporten vända sig och hur
mycket kan respektive person bli tvungen att betala?
4.
A har registrerats i handelsregister som prokurist för Beta HB. A tar
efter en tid upp ett lån på̊ 5 miljoner kr för Beta HB:s räkning. Han
försäljer även en industrifastighet som företaget äger, men för
närvarande inte använder. Beta HB:s ägare blir mycket upprörd över
A:s agerande och menar att han inte lämnat sitt tillstånd till varken
lånet eller fastighetsförsäljningen. Har A haft behörighet att företräda
Beta HB i dessa fall?
5.
Det publika aktiebolaget Klara Besked Konsult & Tillverkning AB ska
öka sitt aktiekapital med 2 miljoner kr. Detta ska ske genom att Nisse
tillskjuter sin fastighet Vallkärra 54:3, värd 1,5 miljoner kr, till bolaget i
utbyte mot aktier från bolaget. Klara, som har en fordran på bolaget
om 500 000 kr tänker avstå sin fordran mot att bolaget utger nya
aktier till henne.
71
ASSOCIATIONSRÄTT
Bolagets balansräkning ser ut enligt följande (före de föreslagna
åtgärderna):
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Fastighet
300 000
Omsättningstillgångar
Varulager
1 000 000
Fordringar
500 000
Kassa Bank
200 000
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
1 000 000
Skulder
Långfristiga
a)
1 000 000
Förklara om dessa åtgärder är möjliga enligt ABL och hur de kan
genomföras! Ange lagrum!
b)
Upprätta en ny balansräkning som visar situationen efter de genomförda åtgärderna!
6.
a)
Carin överväger att starta eget i form av ett aktiebolag, men saknar
själv kapital. Hon träffar sin vän Jörgen och berättar om sina planer
för honom. Carin undrar då om Jörgen till hennes bolag under
bildande kan låna 100 000 kr. ”Det är bra att lånet tas i bolagets
namn, så att jag slipper allt ansvar”, tänker Carin. Carin berättar för
Jörgen att hon har tänkt sig att hennes kusin, Petra, ska vara den
ende revisorn. Petra är visserligen snickare, men sköter bokföringen
för sin egen firma. ”Hon duger mer än väl”, säger Carin. Tänker Carin
rätt?
b)
Efter dina kommentarer undrar Carin om det finns möjlighet att
tillskjuta annat än pengar i samband med att man bildar ett
72
ASSOCIATIONSRÄTT
aktiebolag. Finns det, och vad kallas det i så fall? Kan man tillskjuta
vilken slags tillgångar som helst?
c)
Eftersom det verkar besvärligt med aktiebolag ändrar sig Carin. Hon
säger att hon i stället ensam ska starta ett handelsbolag. ”Det verkar
mycket mindre krångligt. Det behöver ju inte ens registreras.” Tänker
Carin rätt denna gång?
7.
I AB Gellerstedt består styrelsen av Alf, Curt och Yngve. Bolaget
saknar VD.
a)
Styrelsen ska fatta beslut om diverse inköp till kontoret. Alf och Curt
vill ha det lite flott, men de vet att Yngve är mycket sparsam av sig.
Han kommer förmodligen inte att gå̊ med på̊ några nya inköp. Alf
föreslår Curt att de ska kalla till styrelsesammanträde vid en tidpunkt
då Yngve med säkerhet är bortrest. Med endast ”de säkra korten” Alf
och Curt närvarande kan de själva fatta beslut i inköpsfrågan. Är Alfs
förslag förenligt med aktiebolagslagen?
b)
Styrelsen har utsett Tommy till firmatecknare. Eftersom hans
omdöme tycks börja svikta, har styrelsen på̊ senare tid själv tecknat
firman. Tommy menar att han och endast han ska göra detta tills
dess firmateckningsrätten återkallats. Har han rätt?
c)
Yngve vill fördubbla aktiekapitalet genom nyemission och anser att
det är bolagsstämman som ska fatta beslut om detta. Curt å sin sida
anser att det är styrelsen som ska fatta ett sådant beslut. Under vilka
förutsättningar kan Yngve respektive Curt anses ha rätt?
OBS! Uppgifterna i de olika delfrågorna ska ses fristående från
varandra.
8.
Nils har i den allmänna spekulationsyran köpt följande aktier:
a)
100 aktier i AB Kohl. Den tidigare ägaren nämnde till Nils något om
att för bolagets aktier gäller hembud. Nils frågar nu: ”Vad innebär
detta för mig?”
73
ASSOCIATIONSRÄTT
b)
200 aktier i AB Ståhl, varav 100 är preferensaktier och 100 är
stamaktier. En del av aktierna är A-aktier och andra är B-aktier. Nils
förstår inte skillnaderna. Förklara för honom!
9.
I bolagsordningen för AB Hemproduktion, som är ett privat
aktiebolag, finns nedanstående punkter intagna. Bedöm om
punkterna är i enlighet med ABL.
a)
Aktiekapitalet ska vara minst 250 000 kr och högst 800 000 kr.
b)
Aktierna indelas i tre serier. Med varje aktie i serie A följer 5 röster
vid bolagsstämman, med varje aktie i serie B följer 1/4 röst. Med
aktierna i serie C följer ingen rösträtt.
c)
För tecknad aktie ska inbetalas 120 % av kvotvärdet.
d)
Styrelsen får inte delegera firmateckningsrätten.
e)
VD:s firmateckningsrätt begränsas till rättshandlingar med ett värde
understigande 100 000 kr.
10. Du ska köpa en fastighet av en sammanslutning. Under vilka
förutsättningar bör du acceptera, att köpehandlingen är underskriven
av…
a)
VD i ett AB?
b)
styrelseordförande i ett AB?
c)
både VD och styrelseordförande i ett AB?
d)
bolagsman i ett handelsbolag?
e)
prokurist i ett kommanditbolag?
f)
två̊ styrelseledamöter i en ekonomisk förening?
Samtliga handlar i egenskap av ställföreträdare för respektive
organisation. Sammanslutningarna förutsättes ha lagfart.
11. En grupp ekonomistuderande har beslutat att verka för en aktivare
fritid. I linje med detta har de bildat ett innebandylag med namnet
”Målsättarna” samt börjat undersöka möjligheterna att driva ett café́
under namnet ”Kaffe-Jöken” i anslutning till föreläsningslokalerna.
74
ASSOCIATIONSRÄTT
Man diskuterar nu om man ska driva dessa verksamheter i någon
mer organiserad form. En av de studerande, Svea Student, menar
att man bör välja antingen ”ideell förening” eller ”ekonomisk
förening”.
a)
Redogör för den avgörande rättsliga skillnaden mellan dessa föreningsformer!
b)
Kan den ”ideella föreningen” påta sig skulder i samband med
hyrandet av lokal för caféverksamheten? Blir i så fall medlemmarna i
föreningen själva ansvariga för dessa skulder?
75
14. Arbetsrätt
Läsanvisningar: 16 kap. Lundberg m.fl., ”Juridik: Civilrätt, straffrätt,
processrätt” (2019)
Författningar: Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL),
Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS), Lag (1974:358) om facklig
förtroendemans
Lag (1987:1245)
ställning
om
på
arbetsplatsen
(förtroendemannalagen),
styrelserepresentation
för
de
privatanställda,
Lag (1994:260) om offentlig anställning, Diskrimineringslag (2008:567),
Arbetsmiljölag
(1977:1160),
Arbetstidslag
(1982:673),
Semesterlag
(1977:480), Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
(studieledighetslag), Föräldraledighetslag (1995:584).
Instuderingsfrågor
1.
Varför är det viktigt att avgöra om en person är arbetstagare eller
uppdragstagare?
2.
Vad innebär en föreningsrättskränkning?
3.
Vilka rekvisit ska vara uppfyllda för att en föreningsrättskränkning ska
föreligga?
4.
Vilka är de grundläggande förutsättningarna för att lagen om facklig
förtroendeman ska vara tillämplig?
5.
För vilken typ av verksamhet har den facklige förtroendemannen rätt
att vara ledig? Ge exempel!
6.
Vad menas med allmän förhandlingsrätt?
7.
Vem
har
rätt
att
påkalla
förhandling
enligt
den
allmänna
förhandlingsrätten?
8.
För vilka typer av frågor kan en part påkalla förhandling?
9.
Vilka krav ställs för att ett avtal ska anses vara ett kollektivavtal?
77
ARBETSRÄTT
10. Vem kan vara part i ett kollektivavtal?
11. Vad är ett s.k. hängavtal?
12. Vad innebär 26 § lagen om medbestämmande i arbetslivet för en
arbetstagare som funderar på att gå ur fackföreningen?
13. Vad innebär det att ett kollektivavtal har tvingande verkan?
14. Vilken är kollektivavtalets betydelse för utomstående (även kallad
normerande verkan)?
15. När är en stridsåtgärd lovlig, dvs. vilka rekvisit måste uppfyllas?
16. Vad är en sympatiåtgärd?
17. Har arbetstagarorganisationerna någon skyldighet att vidta åtgärder
då en olovlig strejk brutit ut?
18. Vilken är instansordningen vid en arbetstvist?
19. Vem/vilka kan vända sig till arbetsdomstolen (AD)?
20. Vart ska man vända sig för att överklaga arbetsdomstolens dom?
21. Vilket syfte har lagen om styrelserepresentation för de privatanställda
i t.ex. ett aktiebolag?
22. Vem beslutar om att styrelserepresentation ska införas?
23. Vilka rekvisit ska vara uppfyllda för att 11 § MBL ska vara tillämplig?
24. Vem är skyldig att ta initiativet till förhandlingar enligt 11 § MBL och
när ska detta initiativ tas?
25. När och vem är arbetsgivaren skyldig att informera enligt 19 § MBL?
26. Vilken är innebörden av att en part har tolkningsföreträde?
27. I vilka fall har arbetstagarorganisationerna tolkningsföreträde?
28. Är anställningsavtalet ett formalavtal?
29. När är det tillåtet enligt lagen om anställningsskydd att ingå ett
anställningsavtal för begränsad tid?
30. Vad innebär begreppet saklig grund i 7 § LAS?
31. Kan en arbetstagare som sagts upp få sitt arbete tillbaka?
78
ARBETSRÄTT
32. Vad krävs för att uppsägning av en tillsvidareanställning ska kunna
ske från arbetstagarens sida?
33. Förklara skillnaden mellan uppsägning och avskedande.
34. Vad menas med direkt diskriminering?
35. Vad menas med indirekt diskriminering?
36. Redogör kort för när en arbetsgivare är skyldig att upprätta en
jämställdhetsplan och vad den ska innehålla.
Tillämpningsuppgifter
1.
På företaget Smide AB ska man anställa en ny verkställande
direktör. Företaget har kollektivavtal med Industrifacket Metall men
inte med några andra fackliga organisationer. På företaget finns
anställda som är medlemmar i såväl Unionen som Sveriges
ingenjörer. Måste företaget begära förhandling enligt 11 § MBL före
utseende av ny VD och i så fall med vilken/vilka fackliga
organisationer?
2.
Viveka studerar medicin i Astad, men tar sommararbete (1 juni-31
augusti) på en byggarbetsplats. Hon kommer i ett enskilt avtal
överens med sin arbetsgivare om såväl lön som arbetstid.
Byggarbetsplatsen,
arbetsgivaren,
är
bunden
av
det
för
byggbranschen gällande kollektivavtalet. Viveka får vid ett tillfälle se
kollektivavtalet och upptäcker då att lönen enligt avtalet är mycket
högre än den lön Viveka har kommit överens om med arbetsgivaren.
Viveka påtalar detta för arbetsgivaren som endast påpekar att
ingångna avtal ska hållas. Kommentera följande förslag:
a)
Viveka som är medlem i Läkarförbundet funderar på̊ att vända sig dit.
b)
Viveka funderar på̊ att väcka talan mot arbetsgivaren.
c)
Viveka funderar på̊ att uppmärksamma Byggnadsarbetarförbundet
(arbetstagarorganisationen) på̊ det nu aktuella förhållandet.
d)
Viveka som nu inte känner sig motiverad att arbeta hela sommaren
går till arbetsgivaren och säger att hon vill sluta redan den 10
79
ARBETSRÄTT
augusti. Arbetsgivaren påpekar än en gång att ingångna avtal ska
hållas.
3.
Dylan har sökt sommarjobb i glasskiosken på̊ Finasand stranden.
Anställningsintervjun med kioskägaren Alina går bra och Alina säger
att Dylan är välkommen att börja arbeta efter midsommar. Dylan vill
gärna ha något ”skriftligt” men det tycker Alina verkar onödigt
krångligt. Kommentera följande situationer:
a)
Innan Dylan börjat arbeta kontaktar Alina honom och meddelar att
han inte alls fått tjänsten. ”Vi hade ju inget skriftligt avtal så jag är inte
bunden till någonting”, säger Alina.
b)
Dylan börjar arbeta i glasskiosken. I slutet av augusti har han
fortfarande inte fått något skriftligt om anställningen. När han
konfronterar Alina säger hon att det varken är nödvändigt eller något
som Dylan kan kräva.
4.
På företaget Dopparen AB tillverkar man badkläder. Då sommaren
var regnig och blåsig har försäljningen av företagets produkter gått
mycket dåligt. Företagets VD Pernilla funderar på̊ att säga upp två̊
arbetstagare.
På företaget finns fem anställda i produktionen:
Adam, 36 år, med 10 års anställningstid;
Berit, 40 år, med 8 års anställningstid;
Cecilia, 29 år, med 3 års anställningstid;
David, 45 år, med 8 års anställningstid;
och Eva, 35 år, med 8 års anställningstid.
a)
Gör en turordningslista! Vem kommer att sägas upp?
b)
Anta att VD:n Pernilla vill behålla Cecilia, som är mycket driftig. Kan
hon det?
5.
Folke, ung och nyutexaminerad student från Lunds universitet får
anställning vid personaluthyrningsföretaget PuFF AB. Folke hyrs
relativt omgående ut fem månader till företaget Bäret AB. Folkes
80
ARBETSRÄTT
gamla kursare undrar nu om det inte är jobbigt med två̊ arbetsgivare
och dessutom lär han väl inte ha något anställningsskydd när han
bara blir uthyrd korta perioder!
a)
Vem är Folkes arbetsgivare?
b)
Vilken anställningsform har han?
6.
Välkommen på̊ fest om du inte är med i Metall!
När de anställda på̊ ett företag i Helsingborg bjöds på̊ fest fanns det
ett tillägg på̊ listan där man kunde teckna sig: ”Gäller inte fackligt
anslutna till IF Metall”. ”Jag ser det som en föreningsrättskränkning”,
säger IF Metalls ombudsman som begärt centrala förhandlingar.
Bedöm inbjudan ur ett arbetsrättsligt perspektiv utifrån de givna
alternativen
a)
om inbjudan skickats ut av företaget
b)
om inbjudan skickats ut av en annan facklig organisation
7.
En arbetsplats med ungefär 100 anställda domineras av unga
kvinnor och män som arbetstagare. Ebba får ett tio månaders vikariat
för föräldralediga Winston. När Winston återkommer erbjuds Ebba ett
nytt tiomånaders vikariat för Karim som ska vara föräldraledig. När
Karim kommer tillbaka erbjuds Ebba ett vikariat för Ursula, som ska
vara föräldraledig. Ebba anar hur det kommer att bli. Hon sätter sig
ner och räknar ut att det på̊ arbetsplatsen i genomsnitt alltid är två
frånvarande på̊ grund av föräldraledighet.
a)
När Ebba har arbetat lite mer än fyra månader på vikariatet för
Ursula går hon med sin uträkning till personalchefen och begär tillsvidareanställning. Personalchefen vägrar med hänvisning till LAS
regler. Vem har rätt?
b)
Förändras ditt svar i a-frågan om Ebba erbjuds en allmän
visstidsanställning på̊ 10 månader i stället för ett vikariat för Ursula?
d)
Om du skulle komma fram till att arbetsgivaren brutit mot reglerna
om tidsbegränsad anställning, vad finns det för sanktioner? Kan
arbetstagaren få rätt till en tillsvidareanställning?
81
ARBETSRÄTT
8.
Vaktbolaget Reviret AB, med 150 anställda bevakare, erbjuder
företag bevakning av affärslokaler under nätter och helger då
affärerna är stängda. Nu har Reviret fått problem med några av sina
anställda bevakare.
a)
Anna har dömts för stöld av ett flertal kortläsare och betalkort. Brottet
begicks på̊ Annas semester då hon var på̊ Gotland.
b)
Mikael har dömts för jaktbrott då han skjutit en varg olovligt under en
vistelse i skogarna i Värmland.
c)
Älva har arbetsgivaren fått in ett flertal klagomål på̊ från missnöjda
kunder. Kunderna har bl.a. klagat på̊ att Älva ibland inte kontrollerar
alla fönster och dörrar utan ”fuskar” och går kortare rundor.
d)
Lotta har anmälts av en kund för stöld av smink, ett läppstift och en
mascara värda ca 500 kr. Lotta förnekar och ord står mot ord.
Personalansvarige Samir på̊ Reviret är bekymrad vill helst säga upp
Anna,
Mikael,
Älva
och
Lotta.
Föreligger
saklig
grund
för
uppsägning?
9.
Är diskrimineringslagstiftningen tillämplig på̊ följande situationer?
Ange lagrum!
a)
Erik har äntligen hittat sin drömlägenhet, en tvåa med havsutsikt i
söder. Erik går till fastighetsägaren Lydia och frågar om lägenheten
är ledig. Lägenheten är visserligen ledig, säger Lydia, men i huset
finns redan en så stor andel hyresgäster av utländsk härkomst så
tyvärr kan inte Erik få hyra. Erik som är född och uppvuxen i Finland
blir mycket upprörd.
b)
Ranja är intresserad av en utannonserad tjänst som lagerarbetare.
Enligt annonsen ska bl. a. Kroppslängd anges i ansökan. Ranja
anger att hon är 155 cm lång och skickar iväg ansökan. Några
veckor senare får Ranja besked om att hon inte fått tjänsten,
eftersom hon inte uppfyller företagets krav att alla anställda ska vara
minst 160 cm långa. Kravet har satts upp för att undvika att anställda
får belastningsskador.
82
ARBETSRÄTT
c)
Olle har sökt en tjänst som snickare vid en större byggarbetsplats.
Olle har dock en väldig otur; några dagar innan han ska på̊
anställningsintervju råkar han slå̊ sig på̊ tummen så illa att hela
handen måste gipsas. Olle försöker förgäves dölja sitt handikapp på̊
anställningsintervjun men misslyckas. Han får inte arbetet.
d)
Kim som avslutat gymnasiet med fina betyg har precis blivit ntagen
till PA-programmet i Lund. Då Kims föräldrar får höra om
antagningsbeskedet blir de vansinniga. ”Med tanke på din religion
ska du hålla di borta från universitetet”, utbrister en av dem. Kim som
sett fram emot att studera känner sig väldigt kränkt.
10.
a)
Vilka krav ställs för att ett avtal ska anses vara ett kollektivavtal? Om
villkoren inte uppfylls vad är avtalet då?
b)
Vilka krav ställs för att ett avtal ska anses vara ett anställningsavtal?
83
15. Immaterialrätt
Läsanvisningar: 17 kap. Lundberg m.fl., ”Juridik: Civilrätt, straffrätt,
processrätt” (2019).
Författningar:
Lag
(1960:729)
om
upphovsrätt
till
litterära
och
konstnärliga verk (URL), Varumärkeslag (2010:1877) (VML), Patentlag
(1967:837)
(PL),
Mönsterskyddslag
(1970:485)
(ML),
Lag
om
företagsnamn (2018:1653), Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares
uppfinningar.
Instuderingsfrågor
Allmänt
1.
Var placeras den immaterialrättsliga regleringen in rent rättssystematiskt? Hur förhåller sig immaterialrätter till äganderätten?
2.
Vilket samband finns mellan immaterialrätten och marknadsrätten?
3.
Bernkonventionen om upphovsrätt och Pariskonventionen om
industriellt rättsskydd bygger båda på två grundläggande principer.
Vilka är de två principerna och vad är innebörden av dem?
4.
Immaterialrätt regleras nationellt. Det är dock ett område som är
starkt harmoniserat. Ange den rättsliga grunden för harmonisering i
EU:s funktionsfördrag och beskriv kortfattat varför EU anser att detta
område är viktigt att harmonisera.
5.
Traditionellt sett delas immaterialrätten in i två huvudområden. Vilka?
6.
Vilka fyra typer av immaterialrättigheter finns enligt svensk lagstiftning?
Upphovsrätt
7.
Vilka alster kan skyddas av upphovsrätt?
85
IMMATERIALRÄTT
8.
Vilka grundläggande krav ställs för att ett verk skall vara skyddat av
upphovsrätt och hur uppkommer denna ensamrätt?
9.
Vilken typ av alster är helt undantagna från det upphovsrättsliga
området och var regleras detta?
10. Vad är innebörden av att någon innehar upphovsrätten till ett verk?
11. Beskriv omfattningen av den upphovsrättsliga ensamrätten.
12. Vad menas med ett upphovsrättsligt intrång?
13. Hur lång tid varar upphovsrätten till ett verk?
Patenträtt
14. Vad kan skyddas av patent?
15. Vilka grundläggande krav ställs för att en uppfinning skall vara
patenterbar och hur uppkommer denna ensamrätt?
16. Vad menas med att vissa företeelser är undantagna från det
patenterbara området?
17. Beskriv några företeelser som inte är patenterbara.
18. Vad är ett patentkrav?
19. Vad är innebörden av att någon innehar patent på en uppfinning?
20. Vad är en tvångslicens och var finner du regler i patentlagen om
detta?
21. Hur lång tid gäller ett patent?
Mönsterrätt
22. Vilka alster kan skyddas av mönsterrätt?
23. Vilka grundläggande krav ställs för att ett mönster skall vara
skyddbart och hur uppkommer denna ensamrätt?
24. Vad är innebörden av att någon innehar mönsterrätt?
25. Hur lång tid gäller en mönsterrätt?
Känneteckensrätt
26. Vad är företagsnamn?
86
IMMATERIALRÄTT
27. Vilka alster kan skyddas som varumärke?
28. Vilka grundläggande krav ställs för att ett kännetecken skall vara
skyddbart enligt varumärkeslagen?
29. Genom vilka två förfaranden kan denna form av ensamrätt
uppkomma?
30. Vad är innebörden av att någon innehar ensamrätt till ett varumärke
eller näringskännetecken?
31. Hur lång tid gäller en varumärkesrätt?
32. Vad innebär degeneration?
Sanktioner
33. Vilka är de viktigaste sanktionerna som kan komma ifråga vid
immaterialrättsintrång?
Handel med immaterialrättigheter
34. Vad innebär en enkel respektive en exklusiv licens?
35. Vad gäller om ett alster skapas inom ramen för en anställning? Vem
innehar rätten till alstret arbetstagaren eller arbetsgivaren?
Tillämpningsuppgifter
1.
a)
Axel är formgivare vid företaget DressCode AB och har efter många
månaders slit skapat en underbar kappa. Han undrar om den kan
skyddas av någon immaterialrätt. Hjälp Axel med svaret.
b)
Axel
har
hört
talas
om
ett
oregistrerat
gemenskapsformgivningsskydd. Han undrar om det skulle kunna
vara aktuellt för att skydda kappan. Han vill också veta hur man
erhåller ett sådant skydd, vad kvalifikationskraven är, hur lång tid
kappan i så fall blir skyddad samt vad ett sådant skydd innebär.
2.
Holger är uppfinnare och har uppfunnit en jeanssträckare för våta
jeans. Han vill ha skydd för sin uppfinning i Sverige och kanske även
i andra länder. Upplys honom vilka möjligheter han har till detta?
87
IMMATERIALRÄTT
3.
Naprapaten Lisa-Karin är mycket innovativ. Hon har under ett långt
yrkesliv insett att många ryggproblem härstammar från nacken. Hon
har med denna kunskap utvecklat en ny behandlingsmetod av
nackar som löser upp spänningar och minskar ryggproblem markant.
Lisa-Karin har även utvecklat en ny typ av kudde som är ergonomiskt
utformad och förhindrar nackproblem. Hon har visat upp ritningen på
kudden vid ett seminarium vid vilket ett tjuogtal naprapater deltog.
Lisa-Karin undrar nu vad kraven är för att kunna ansöka om patent
och om det finns något hinder mot att hennes två uppfinningar kan
patenteras?
4.
Rune äger och driver det nystartade företaget Matdroskan AB i Lund.
Företagets koncept är detsamma som glassbilen, men företaget
levererar färdigpackade matkassar i olika storlekar – både vad gäller
antal dagar och måltider. Kunden kan därmed på plats vid bilen välja
antal dagar som man önskar måltid för samt antal personer som
måltiden/erna ska räcka till. Företagets nyckelord är flexibilitet.
Arbetet inleddes i liten skala med en skåpbil som målades i ljusrosa,
med en röd tavla målad över hela bakdörrarna. Reklamblad delades
ut över vilka tider Matdroskan skulle befinna sig på olika gator i
staden. Bilen försågs med en högtalare som spelade en liten melodi
som visslades glatt. Konceptet blev en succé. Företaget började nu
oroa sig för konkurrenter och funderade på om man hade ett fullgott
immaterialrättsligt skydd. Finns det enligt din uppfattning någon
möjlighet att registrera färgen på bilen och ljudslingan som
varumärke för verksamheten.
5.
Maria är anställd som chef på Innoweb Frontier AB som är ett företag
som skapar hemsidor. Hon är angelägen om att göra allt rätt rättsligt
sett. Hon har därför följande upphovsrättsliga frågor till dig:
a)
Kan fotografier respektive datorprogram skyddas av upphovsrätt?
b)
Vad krävs för att skaparen ska erhålla skydd?
88
IMMATERIALRÄTT
c)
Kan Maria använda musik i bakgrunden på en hemsida som
företaget skapar utan att det leder till immaterialrättsliga problem?
d)
Kan hon använda fotografier som hon hittat på nätet i rapporter och
powerpoint-presentationer som hon skapar och använder i sitt
arbete?
e)
Kan Maria i sitt arbete länka till andra hemsidor? Spelar det någon
roll om det är djuplänkar eller referenslänkar? Spelar det någon roll
om det är upphovsrättsinnehavaren själv som har lagt ut materialet
på nätet eller om det är någon annan som har lagt ut det otillåtet?
6.
Konstnären Carl-Fredrik Reuterswärds fredsskulptur ”Non violence”
står som skulptur utanför FN-byggnaden i New York och finns även i
Stockholm och Malmö. Har du rätt att avbilda denna skulptur?
Motivera svaret!
89
16. Marknadsföringsrätt
Läsanvisningar: 18 kap. Lundberg m.fl., ”Juridik: Civilrätt, straffrätt,
processrätt” (2019).
Författningar: Marknadsföringslag (2008:486) (MFL), Tillkännagivande
(2008:487)
med
anledning
av
marknadsföringslagen
(2008:486)
(tillkännagivandet återger den s.k.” svarta listan” i direktivbilagan), Lag
(1978:800) om namn och bild i reklam, 7 kap. Alkohollag (2010:1622).
Instuderingsfrågor
1.
Vilka två syften har marknadsföringslagen?
2.
Vad
innebär
begreppet
marknadsföring
enligt
marknadsföringslagen?
3.
Vad innebär begreppet produkt i marknadsföringslagen?
4.
Vad består lagens inre respektive yttre område av?
5.
Vad innebär god marknadsföringssed?
6.
Vad innebär aggressiv marknadsföring?
7.
Vad innebär det s.k. transaktionstestet?
8.
Ge några exempel på vilseledande marknadsföring.
9.
Vad krävs för att en vilseledande produkt- eller förpackningsefterbildning ska föreligga?
10.
Hur får man göra jämförelser i reklam?
11.
Vad innebär misskreditering?
12.
Vad innebär renommésnyltning?
13.
Vad gäller vid marknadsföring via massutskick av e-post och
telefon?
91
MARKNADSFÖRINGSRÄTT
14.
Vad är en sändarangivelse och vad gäller avseende sådana enligt
9 § MFL?
15.
Vad krävs för att kombinationserbjudanden ska vara tillåtna?
16.
När
får
man
i
reklam
skriva
att
det
är
fråga
om
en
konkursutförsäljning respektive en realisation?
17.
Vilken information är en näringsidkare skyldig att lämna i samband
med erbjudande av en garanti?
18.
Vad gäller vid marknadsföring av alkohol?
19.
Redogör för de bestämmelser som motverkar smygreklam i radio
och TV samt på webbsidor/internet.
20.
Vilket syfte har lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden?
21.
Vilken lagstiftning finns som skyddar den personliga integriteten i
marknadsföringsåtgärder?
22.
Vad gör reklamombudsmannen?
23.
Vad innebär effektprincipen?
24.
Vad innebär sändarlandsprincipen?
25.
Vad
innebär
den
omvända
bevisbördan
inom
marknadsföringsrätten?
26.
Vilka sanktioner kan komma ifråga enligt marknadsföringslagen?
Tillämpningsuppgifter
1.
Samah är försäljningschef på företaget FönsterRutan AB. Hon har
två frågor avseende reglerna kring marknadsföring. Hon planerar att
sänka priset på ett tiotal varor för att öka omsättningen. Hon tänker
därför i en annons ange att företaget har slutförsäljning, eftersom det
låter bättre än prissänkning. Hon avser också att i samma annons
ange att företaget har fått en utmärkelse för att ha Skånes vackraste
och billigaste fönster. Detta är på intet sätt sant, men det låter bra.
Samah undrar om detta är tillåtet och om dessa felaktiga påståenden
92
MARKNADSFÖRINGSRÄTT
eventuellt
kan
leda
till
några
konsekvenser
enligt
marknadsföringslagen.
2.
Ali äger och driver den vegetariska restaurangen Gröna Lund, som
just ligger i Lund. De senaste månaderna har gått lite trögt. Ali
funderar
därför
på
utformningen
av
restaurangens
nya
marknadsföringskampanj i dagstidningen Södra Bladet. Alis ena idé
är en bild som återger lustiga huset som ligger på nöjesparken
Gröna Lund i Stockholm. Under bilden ska det stå ”Långt till
Stockholm? Välj istället en rolig matupplevelse på Gröna Lund i
Lund.” Alis andra idé är en annons som lyder på följande sätt.
”Välkommen till stans miljövänligaste restaurang med högst kvalitet i
branschen.” Bedöm Alis två idéer ur ett marknadsföringsrättsligt
perspektiv.
3.
Calle är marknadschef på företaget Hälsokraft. Hans produktutvecklingsteam har kommit fram med en ny produkt i form av ett
naturläkemedel som ska hjälpa människor att gå ner i vikt. Han
tänkte att företaget skulle förpacka tabletterna i en burk som normalt
motsvarar en burk för 100 tabletter, men endast lägga ner 20 st i
burken. Calle vill nämligen att det ska kännas lite exklusivt när man
öppnar burken och därför vill han fylla resten av burken med rosa
bomull. Calle tänker dock skriva på burken med liten text att det är
20 tabletter i burken. Han vill få sålt så mycket som möjligt av
tabletterna och funderar därför på att skriva i annonsen att ett
regelbundet användande av tabletterna är det enda som behövs för
en
hälsosam
vikt.
Calle
undrar
om
dessa
förfaranden
är
marknadsföringsrättsligt möjliga.
4.
Esther älskar handboll och äger och driver ett present- och
reklamföretag. Det är hennes stora intresse och hon är mycket
engagerad i Handbollsföreningen (HK). Hon är också engagerad i
klubben som sponsoransvarig på sin fritid. Esther har några juridiska
frågor som uppstått under den tid hon har varit engagerad i klubben.
93
MARKNADSFÖRINGSRÄTT
a)
Esther sitter nu och skissar på en annons som ska införas i
lokaltidningen. Hon har valt ut ett fotografi på Sveriges för
närvarande mest kända handbollsspelare som hon vet att alla barn
gillar. Hon tänker använda sig av denna bild. Under bilden tänker
hon lägga in en text som lyder ”Stöd klubben som gör dig till proffs”.
Esther är mycket nöjd med denna marknadsföringsutformning. Gör
en rättslig bedömning av detta förfarande.
b)
Esthers företag har blivit erbjuden att köpa ett parti handbollar av
märket Jelect. Bollarna är mycket lika de kända bollarna som säljs
under varumärket Select. Jelectbollarna har samma grafiska design,
typsnitt och färger som årets Select-bollar, men mycket sämre
kvalitet. Esther undrar om det kan föreligga några rättsliga problem
att sälja Jelect-bollarna. Hjälp henne att reda ut de juridiska frågorna.
5.
Kurt älskar gamla serietidningar. Kurt startar företaget ”70s Comics” i
form av ett handelsbolag. Han åker land och rike runt och inhandlar
allt han kommer över som producerats på 70-talet. Han har nu köpt
in över 3000 st. Han har med andra ord ett ansenligt varulager men
kunderna köper inte i den omfattning han tänkt sig. Kurt har en idé
om att han ska skicka hem serietidningar till dem som har registrerat
sig i företagets kundregister såsom intresserade av att få information
om pågående kampanjer. Han tänker skicka ut en serietidning som
överensstämmer
med
kundens
registrerade
smak
samt
ett
inbetalningskort på 199 kr. Kurt har räknat ut att han då kan få sålt
cirka 500 serietidningar i en hast. Han undrar dock om detta kan leda
till några juridiska problem för företaget.
94
17. Konkurrensrätt
Läsanvisningar: 18 kap. Lundberg m.fl., ”Juridik: Civilrätt, straffrätt,
processrätt” (2019).
Författningar: Konkurrenslag (2008:579) (KL); artikel 101 och 102 i Fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), Konkurrensverkets allmänna råd
(KKVFS 2017:3) om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas
av förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579), Kommissionens
tillkännagivande om avtal av mindre betydelse som inte märkbart begränsar
konkurrensen enligt artikel 101.1 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt, Konkurrensskadelag (2016:964).
Rättsfall: MD 2012:13 (”KIA Motors”), MD 2001:11 (”Swerock”)
Internetkällor: www.konkurrensverket.se
Instuderingsfrågor
1.
Vilket är konkurrenslagens huvudsakliga syfte?
2.
Hur ser förhållandet ut mellan svensk nationell konkurrensrätt och
EU:s konkurrensregler?
3.
Vad menas med samhandelskriteriet och vad har detta för funktion?
4.
Vilken svensk nationell myndighet har huvudsakligt ansvar för
konkurrensfrågor?
5.
Vilken av EU:s institutioner har huvudsakligt ansvar för att verkställa
unionens konkurrensregler?
6.
Vilken svensk nationell specialdomstol har behörighet att handlägga
konkurrensmål?
7.
Vilka är de tre förbuden mot otillbörlig konkurrens i konkurrenslagen?
95
KONKURRENSRÄTT
8.
Vad
menas
med
horisontell
respektive
vertikal
konkurrens-
begränsning?
9.
Vilka grundläggande förutsättningar (kriterier) måste vara uppfyllda
för att ett agerande ska vara förbjudet enligt förbudet mot
konkurrensbegränsande samverkan i 2 kap. 1 § KL?
10. Vad menas med legalundantaget och vilka förutsättningar ska vara
uppfyllda för att detta ska vara tillämpligt?
11. Vad menas med gruppundantag och hur förhåller sig dessa till legalundantaget?
12. Vad menas med bagatellartade avtal och under vilka förutsättningar
kan konkurrensreglerna tillämpas på sådana avtal?
13. Vilka grundläggande förutsättningar (kriterier) måste vara uppfyllda
för att ett agerande ska vara förbjudet enligt förbudet mot missbruk
av dominerande ställning i 2 kap. 7 § KL?
14. Vad
menas
med
en
företagskoncentration
och
under
vilka
förutsättningar kan en sådan förbjudas med stöd i konkurrenslagen?
15. Vad menas med begreppet ”relevant marknad och vad har detta för
funktion inom konkurrensrätten?
16. Vilka sanktioner kan drabba den som överträder något av förbuden i
konkurrenslagen eller EU:s konkurrensregler?
Tillämpningsuppgifter
1.
Ett antal ryska tillverkare av pappersmassa, en råvara som används
vid pappersframställning, har kommit överens om att dela upp den
svenska marknaden för att hålla uppe priset på pappersmassa.
Kartellen avslöjas emellertid när interna e-postmeddelanden läcks till
media. De ryska bolagen har inga dotterbolag eller filialer i Sverige.
a)
Har svenska Konkurrensverket behörighet att agera mot den ryska
pappersmassakartellen med stöd i konkurrenslagen?
96
KONKURRENSRÄTT
b)
Har Europeiska unionen möjlighet att ingripa mot kartellen med stöd i
EU:s konkurrensregler?
2.
För
att
snabbt
och
enkelt
komma
till
rätta
med
ungdomsarbetslösheten har Sammalunda kommun dragit igång en
verksamhet där arbetslösa ungdomar säljer billigt kaffe och
fransbrödbullar på Pågatågen. Ett antal kaféer och närbutiker som
har lokaler vid Sammalunda stads tågstation är dock inte särskilt
nöjda med detta initiativ eftersom deras försäljning minskat väsentligt
efter att kommunens projekt drogs igång för någon månad sedan.
Projektet är skattefinansierat och bedrivs av Socialförvaltningen i
samarbete med Arbetsförmedlingen. I vilken omfattning kan
konkurrenslagen bli tillämplig på den ifrågavarande verksamheten?
3.
Fem svenska företag inom asfaltbranschen misstänks ha ingått en
s.k. anbudskartell. Konkurrensverket kan inte visa att det finns något
formellt bindande avtal mellan parterna, men i ett flertal fall har
företag inom den misstänka kartellen lämnat anbud med misstänkt
stora prisskillnader. Konkurrensverket kan också visa att det
förekommit regelbundna kontakter mellan företagen på ledningsnivå.
Vilka möjligheter har Konkurrensverket att få de ifrågavarande
bolagen fällda för kartellsamverkan?
4.
Den svenska livsmedelskedjan Cooper bestämmer sig för sänka
priset på mjölk som lockvara. Cooper har en marknadsandel om 45
% (av den relevanta marknaden). Dess konkurrenter Inca och
Hemmat vänder sig till Konkurrensverket och menar att Cooper
håller ett för lågt pris på mjölk. Utredningen visar att Coopers pris
ligger
väsentligt
under
vad
företaget
skulle
behöva
för
kostnadstäckning och skälig vinst. Livsmedelskedjan ställer sig dock
frågande till kritiken och menar att låga priser är bra för
konsumenterna. Bedöm om Coopers uppträdande överensstämmer
med konkurrenslagen!
5.
En svensk barnvagnstillverkare erbjuder regelmässigt sina återförsäljare 90 dagars kredit. En lågpriskedja som vill börja sälja de
97
KONKURRENSRÄTT
ifrågavarande barnvagnarna får emellertid veta att de inte kan räkna
med mer än 10 dagars kredit. Kedjan menar att detta beror på att
tillverkaren egentligen inte vill sälja till dem för att de håller för låga
priser. Bedöm om barnvagnstillverkarens uppträdande överensstämmer med konkurrenslagen!
6.
En grossist som säljer pasta vill börja marknadsföra ett antal nya
pastasåser i den svenska handeln. Grossistens pasta är marknadsledande på den svenska marknaden, men många livsmedelsbutiker
är tveksamma till om de nya pastasåserna kommer att sälja särskilt
bra eftersom varumärket inte är känt i Sverige. När de flesta butiker
inte vill saluföra pastasåserna ställer grossisten som krav att dessa
måste köpa in en viss minimikvantitet av pastasåserna för att få sälja
företagets pasta. Bedöm om grossistens uppträdande överensstämmer med konkurrenslagen!
7.
I ett ensamåterförsäljaravtal mellan en tillverkare av mobiltelefoner
och dess återförsäljare finns ett avtalsvillkor som totalt förbjuder de
senare från att sälja till kunder inom det område som tilldelats en
annan
återförsäljare.
Förbudet
gäller
inte
endast
aktiv
marknadsföring, utan även s.k. passiv försäljning, det vill säga om
kunder utanför återförsäljarens område själva hör av sig och
efterfrågar de ifrågavarande produkterna. Bedöm om grossistens
uppträdande överensstämmer med konkurrenslagen!
8.
Läs rättsfallet MD 2001:11 (”Swerock”). I målet fastställde Marknadsdomstolen vad som utgjorde den relevanta produktmarknaden och
den
relevanta
geografiska
marknaden.
Redogör
för
hur
Marknadsdomstolen resonerade när den fastställde vad som
utgjorde den relevanta marknaden! Målet gällde ett s.k. ickeingripandebesked som tidigare kunde lämnas enligt 1993 års
konkurrenslag, bortse från denna del av avgörandet.
9.
Läs rättsfallet MD 2012:13 (”KIA Motors”). En biltillverkare ställde i
sina garantivillkor krav på att den regelbundna servicen skulle utföras
av en auktoriserad verkstad under garantitiden för att garantin skulle
98
KONKURRENSRÄTT
gälla. Marknadsdomstolen fann att villkoret stred mot konkurrenslagen. Redogör för hur Marknadsdomstolen resonerade!
99
18. Hållbar utveckling
OBS! Material till seminariet publiceras på Live@lund.
101