Uploaded by jenny.wilstrand

atomens delar mm stöd.

advertisement
Atomen
Allt runt omkring oss är uppbyggt av atomer. Berg, vatten, luft, kläder,
mobilen, du…
Så här är atomen uppbyggd
Kärna
Atomen har en ​kärna ​i mitten. Där sitter ​protoner​ och ​neutroner​.
Runt om kärnan snurrar ​elektroner​.
En atom har alltid ​lika många​ ​elektroner​ som ​protoner​.
Elektronskal
Atomer kan ha olika många elektron​skal ​(ringar med elektroner).
Här ser du atomer med 1, 2,3 och 4 elektronskal.
Valenselektroner
Atomer
Atomen är alltid oladdad.
En atom har alltid ​lika många​ p
​ rotoner(+)​ som e​ lektroner(-).
När det finns lika många + som – blir partikeln ​oladdad​. Laddningarna tar ut
varandra.
Neutroner​ har ​ingen laddning​. De är ​neutrala.
Joner
Om atomen ​ger bort​ eller ​får​ ​elektroner​ blir den ​laddad​. Den blir en ​jon​.
Den här väteatomen ​gav bort​ sin elektron och blev
plusladdad​. Den blev då en väte​jon​ H​+​.
Den här syreatomen ​tog upp​ två extra elektroner och
blev ​minusladdad​. Den blev en syre​jon​ O​2-​. Två minus
för att den tog upp 2 minusladdade elektroner.
Det är ​bara elektroner ​som kan ​flytta på sig.​ De andra
partiklarna sitter fast i kärnan.
Elektronskal
Elektronskalen blir större ju längre ut från kärnan man kommer.
Första​ skalet har plats för ​2 ​elektroner.
Andra ​skalet har plats för ​8 ​elektroner.
Atom
Den minsta hela delen i ett grundämne.
Molekyl
Två eller flera ​atomer som sitter ihop​. De kan vara av ​samma​ sort eller ​olika​.
Grundämne
Atomer av ​samma sort.
Ensam
Eller tillsammans
Kemisk förening
Två eller flera ​olika sorters ​atomer sitter ihop och bildar ett nytt ämne.
Periodiska systemet
Alla grundämnen som finns har en plats i grundämnenas periodiska system.
Det periodiska systemet berättar mycket om ämnets egenskaper, t.ex. om
det är en metall, om det är en gas eller ett fast ämne, ämnets kemiska
beteckning, hur många valenselektroner det har mm.
Kemisk beteckning​: Alla ämnen har en kemisk
beteckning. Det är en förkortning av namnet. Här
står F för Fluor.
Atomnummer​: Berättar hur många elektroner och
protoner ämnet har. Fluor har 9 protoner och 9
elektroner (lika många + som -)
Masstal​: Berättar hur många partiklar det finns i
kärnan. I fluor är det 19. Vi vet att 9 av dem är
protoner. Resten är neutroner: 19-9 = 10 neutroner.
Kemiska beteckningar
Dessa kemiska beteckningar är bra att kunna:
H väte
O syre
C kol
Cl klor
N kväve
Fe järn
Na natrium
Tycker du att en del kemiska beteckningar är konstiga? Det beror på att
beteckningarna är förkortningar av ämnenas namn på språket latin.
Ämnenas faser
De flesta ämnen har 3 faser. Vilken fas de är i beror på temperaturen.
Fast form​ t.ex. is
Flytande form​ t.ex. vatten du dricker
Gasform​ t.ex. ångan som försvinner upp i luften när du kokar vatten
Download