Uploaded by User1146

d5947cda-7545-4f4f-a7fb-41696f134e98

Kandidatens feedback rapport
Namn: Ahmed Abdi
Testdatum: 21-11-2020
© Copyright Assessio International AB. Alla rättigheter förbehålls.
Ahmed Abdi
Social Stil
Mer tillitsfull,
personlig, lyhörd
och uppoffrande
Mer oberoende,
saklig, avvaktande
och individualistisk
Tillit
Mer avvaktande
gentemot andra
Större tilltro till andra
Kommunikation
Mer följsam
Mer rättfram
Osjälviskhet
Mer uppoffrande
Mer individualistisk
Medkänsla
Mer saklig
Mer medkännande
Tillgivenhet
Mer omtänksam
och vänlig
Mer distansierad
och återhållsam
2
Ahmed Abdi
Målmedvetenhet
Mer fokuserad,
målorienterad,
systematisk
och metodisk
Mer spontan, flexibel,
förändringsbenägen
och intuitiv
Arbetsintensitet
Mer avslappnad
inställning till effektivitet
Mer allvarlig inställning
till effektivitet
Samvetsgrannhet
Mer ordningsam,
metodisk och
regelmedveten
Lättare att hantera
otydlighet och
avsaknad av struktur
Ambition
Mer förändringsbenägen
och luststyrd
Mer målorienterad
och ihärdig
Självdisciplin
Mer lättdistraherad
Mer fokuserad
Beslutsfattande
Mer analyserande
och eftertänksam
Mer intuitiv och instinktiv
3
Ahmed Abdi
Balans
Mer stresskänslig och
vaksam. Påverkas
lättare av yttre
omständigheter
Mer lugn och
självsäker. Påverkas
mindre av yttre
omständigheter
Känslor
Mer vaksam och
handlingsberedd
Mer lugn och obekymrad
Humör
Mer temperamentsfull
Mer stabil
Självförtroende
Mer självsäker
Mer försiktig
Självkontroll
Mer spontan
Mer kontrollerad
Stress
Mer stresskänslig
Mindre stresskänslig
4
Ahmed Abdi
Extraversion
Mer lugn,
tillbakadragen
och självständig.
Mindre behov av
uppmärksamhet
Mer energisk,
entusiastisk
och dominant.
Större behov av
uppmärksamhet
Socialt behov
Mer tillbakadragen
Mer sällskaplig
Social framtoning
Mer nedtonad
Mer dominant
Livstempo
Mer lugn
Mer energisk
Spänningssökande
Mer spänningssökande
och risktagande
Mer försiktig och
trygghetssökande
Gladlynthet
Mer reserverad
och formell
Mer entusiastisk
och lättsam
5
Ahmed Abdi
Öppenhet
Mer nyfiken och
konceptuell.
Större behov av
nya upplevelser
och förändring
Mer jordnära och
praktisk. Föredrar
det som är välbekant
och beprövat
Fantasi
Mer jordnära
Mer fantasifull
Estetik
Mer praktisk
och pragmatisk
Mer estetisk
och konstnärlig
Känsloliv
Mer känslomässigt
uttrycksfull
Mer känslomässigt
återhållsam
Upplevelser
Större behov av
nya upplevelser
och förändring
Större behov av
vanor och rutin
Tankestil
Mer realistisk och
fokuserad på här-och-nu
Mer konceptuell
och innovativ
6
Ahmed Abdi
Vad mäter MAP?
MAP mäter personliga egenskaper baserat på Fem-Faktor modellen, den mest moderna, robusta och
evidensbaserade modellen för att mäta personlighet. Dessa egenskaper varierar mellan individer och är
betydelsefulla på arbetsplatsen.
Vad betyder mitt resultat?
För att ditt resultat ska bli meningsfullt för dig jämförs det mot en grupp individer som också har genomfört
MAP, en så kallad normgrupp. Information om normgruppen som använts för tolkning av ditt resultat kan
tillhandahållas av din testadministratör. Normgruppen utgör en fördelning av poäng som delats in i fyra nivåer
där båda ändarna definieras av beskrivande adjektiv. Din resultatnivå är markerad med en ifylld cirkel.
Tänk på det här när du läser om ditt resultat
• Fastän egenskaperna som mäts av MAP är viktiga så finns det även andra viktiga egenskaper och
omständigheter som påverkar beteende och prestationsförmåga på arbetsplatsen.
• Det kan finnas både positiva och negativa aspekter med både höga och låga resultat.
• Testresultat ska inte tolkas i absoluta termer, de är en indikation på hur din personlighet sannolikt är
strukturerad.
• Kombinationer av resultat på olika skalor och underskalor kan påverka beteenden, detta tas inte med i
beräkningen i återkopplingsrapporten.
• Resultatet kan påverkas av flera faktorer. Till exempel så kan missförstånd av instruktioner och avsaknad
av motivation att besvara frågorna uppriktigt påverka resultatet.
• Testresultat är aldrig exakta; det finns många omständigheter som kan påverka träffsäkerheten i
mätningen.
7