vår historia - Civil Rights Defenders

advertisement
 -­‐ VÅR HISTORIA 30 år av kamp för mänskliga rättigheter
2012 I tre decennier har Civil Rights Defenders nu försvarat människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärkt utsatta människorättsförsvarare. Tillsammans med våra partner har vi uppnått fantastiska resultat men mycket tyvärr återstår att göra. Med förväntan går vi in i en ny spännande fas i organisationens historia. Vi etablerar steg för steg vår närvaro i nya regioner, kännedomen om vår organisation växer och vi får ekonomiskt och moraliskt stöd för vårt arbete av allt fler företag, organisationer och framför allt privatpersoner. Ahmed Agiza en fri man 2 augusti 2011 Efter tio år i egyptiskt fängelse släpps Ahmed Agiza. Vi välkomnar beskedet och uppmanar Sverige att ge både Agiza och Alzery, som avvisades samtidigt, den upprättelse de har rätt till. Sverige har en skyldighet att bevilja männen uppehållstillstånd och bör dessutom genomföra en straffrättslig utredning. Med tanke på hur allvarliga övergrepp som skett, både rättsliga och fysiska, tycker vi att det är en skandal att ingen har ställts till svars, Ryssland fällt 100 gånger i Europadomstolen 10 februari 2011 Mer än 200 offer och deras anhöriga, har fått en viss upprättelse under de senaste fyra och ett halvt åren, som ett resultat av vårt samarbete med Russian Justice Initiative. Tillsammans har vi hittills drivit 100 fall mot Ryssland i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. Den ryska staten har dömts för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Norra Kaukasus i alla dessa fall, och beordrats att betala skadestånd till de drabbade. Nya utmaningar i nya regioner 2010 I Sydostasien arbetar vi med att upprätta ett program till stöd för människorättsförsvarare. I länder som Burma, Laos och Vietnam, tillåts inte oberoende människorättsorganisationer att verka, och de som ändå vågar försöka tar stora personliga risker. Vårt mål är att stärka enskilda aktivister, nätverk eller grupper inom det civila samhället som övervakar och försvarar de mänskliga rättigheterna. 1 Den östafrikanska regionen brottas med straffrihet. Yttrandefriheten och tillgången till information är begränsad, med vissa undantag. Homosexuella, bisexuella och transpersoner kriminaliseras, stigmatiseras och mördas. Vi upprättar successivt vår närvaro i regionen och undersöker olika sätt att stärka människorättsförsvarare och marginaliserade grupper. Första Prideparaden i Serbien 2010 Vi finns på plats när den första Prideparaden någonsin genomförs i Serbien. Det är ett stort steg framåt för landets homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) och ett tydligt resultat av vårt och många andras långsiktiga arbete för HBT personers rättigheter. För att garantera säkerheten för paradens cirka 1 200 deltagare krävs stora insatser från myndigheter och polis. Flera poliser skadas av motdemonstranter, som dock inte lyckas nå fram till deltagarna i Prideparaden. Två tidigare försök att genomföra Pride har gjorts i Serbien. 2001 slutade försöket med att paradens deltagare misshandlades av motdemonstranter. 2009 tvingades man ställa in Pride i sista stund efter att polisen inte ansåg sig kunna garantera deltagarnas säkerhet. Vi blir Civil Rights Defenders 11 september 2009 Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter byter namn och blir Civil Rights Defenders. Ett nytt kapitel påbörjas i organisationens historia. Samtidigt antar vi en ny strategi. Enligt denna behåller vi vår fokus på medborgerliga och politiska rättigheter, intensifierar vårt arbete med att stärka utsatta människorättsförsvarare och släpper den tidigare geografiska begränsningen för att bli en global aktör. Kosovo förklarar sig självständigt 2008 Kosovo förklarar sig självständigt. Serbien protesterar i kraftfulla ordalag men visar inga tecken på att agera militärt. Sverige betalar skadestånd till Agiza och Alzery 2008 Justitiekansler (JK) Göran Lambertz beslutar att Sverige ska betala 3 miljoner kronor till Ahmed Agiza som avvisades från Sverige 18 december 2001. Beslutet är ett resultat av förlikningsförhandlingar mellan JK och Civil Rights Defenders, som representerat Agiza. Tre månader tidigare beslutade JK om skadestånd i samma storleksordning till Mohammed Alzery. Enligt JK kan Sverige inte hållas ansvarigt för att Agiza efter avvisningen utsattes för en summarisk och felaktig rättegång utan möjlighet att överklaga. JK menar dessutom att Sverige inte bär något ansvar för att Agizas familj har splittrats genom regeringens felaktiga avvisningsbeslut. Civil Rights Defenders delar inte JK:s slutsats. 2 25-­‐årsjubileum firas med seminarier 2007 Vi fyller 25 år och firar det med ett omfattande seminarieprogram som besöks av hundratals människor under två dagar. Montenegro blir självständigt 2006 Montenegro utropar sin självständighet från Serbien, något som bemöts med en axelryckning från majoriteten av det krigströtta serbiska folket. Sverige bryter mot tortyrförbud 2006 Sverige fälls av FN:s människorättskommitté för att ha brutit mot det absoluta förbudet mot tortyr i samband med avvisningen av Mohammed Alzery och Ahmed Agiza till Egypten. Vi representerar Alzery inför FN-­‐kommittén. Frågan om Sveriges agerande vid utvisningen blir också föremål för utredningar i Europaparlamentet och Europarådet, delvis som ett resultat av vårt arbete. Terrorattacker undergräver respekten för mänskliga rättigheter September 2001 Terrorattackerna den 11 september 2001 chockar världen. Den internationella kampen mot terrorism inleds och leder till flera grova kränkningar av människors rättigheter -­‐ även i demokratiska stater. Grundläggande rättigheter som det absoluta förbudet mot tortyr är inte längre självklara. Sverige inget undantag; ett av de mer kända fallen är den brutala avvisningen av de två egyptierna Mohammed Alzery och Ahmed Agiza från Bromma flygplats i december 2001. Vi följer fallet från början och rapporterar till bland annat FN:s kommitté mot tortyr och FN:s människorättskommitté. Ryssland åter i fokus 2000 I Ryssland har den demokratiska utvecklingen avstannat sedan Vladimir Putin kom till makten. Vi ser med oro på hur yttrandefriheten gradvis stryps och människorättsorganisationers möjligheter att verka fritt begränsas. I Tjetjenien pågår brutala övergrepp mot civilbefolkningen under täckmanteln terroristbekämpning. Tillsammans med organisationen Russian Justice Initiative företräder vi dessa människor inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Ryssland fälls i mål efter mål. Efterkrigstid och viss stabilitet på Västra Balkan 2000 Våra insatser på Västra Balkan fortsätter med oförminskad styrka. Verksamheten anpassas till efterkrigstidens speciella behov och handlar till stor del om att stärka medier, människorättsorganisationer och människorättsförsvarare som arbetar för att utreda och dokumentera krigsförbrytelser eller för att misstänkta krigsförbrytare ska ställas inför rätta. 3 Vårt arbete till skydd mot diskriminering systematiseras och vi inleder samarbeten för att driva igenom lagar mot diskriminering i alla länder på Västra Balkan och i Moldavien. Kosovo blir FN-­‐protektorat 1999 NATO:s bombningar av Serbien pågår i tre månader och tvingar till slut den serbiska ledningen att dra tillbaka sina trupper från Kosovo. Kosovo blir ett FN-­‐protektorat som styrs av UNMIK (United Nations Mission in Kosovo). Folkmordet i Srebrenica tvingar omvärlden att agera Juli 1995 Massakern i Srebrenica i Bosnien och Hercegovina, då mellan 7 000 och 8 000 muslimska (främst) män och pojkar mördas på bara några dagar, blir en väckarklocka för omvärlden. Parterna tvingas till förhandlingsbordet för att sluta fred och Daytonavtalet som undertecknas i december 1995 innebär ett slut på kriget i Bosnien och Hercegovina. Första stödet från Sida 1994 Vi får vårt första stöd från Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, och utvecklar en omfattande verksamhet på Västra Balkan. Vi stödjer och är i vissa fall med och grundar människorättsorganisationer. Vi samarbetar med kulturinstitutioner som använder film, teater och böcker för att utmana människors rädsla och fördomar och samarbetar med oberoende medier för att bryta igenom myndigheternas propaganda och krigshets. Kriget når Bosnien och Hercegovina 1993 Krig bryter ut i Bosnien och Hercegovina, den etniskt mest blandade delen av det tidigare Jugoslavien. Närmare etthundratusen människor dör och hundratusentals tvingas på flykt. Jugoslaviens upplösning 1991 Jugoslaviens upplösning påbörjas. Slovenien bryter sig loss efter en väpnad konflikt som är över på några dagar. I Kroatien utbryter ett krig som kommer att pågå i fyra år, med hundratusentals flyktingar som följd. Berlinmuren faller 9 november 1989 Berlinmuren faller, vilket i förlängningen leder till Sovjetunionens upplösning och det kalla krigets slut. Uppdelningen mellan öst och väst kommer dock att kvarstå i ytterligare ett decennium, åtminstone i människors medvetande. 4 Svenska Helsingforskommittén grundas 1982 Den Svenska Helsingforskommittén bildas med syfte att stödja människorättsförsvararna bakom järnridån, men också för att bevaka situationen i det egna landet. Ett omfattande opinionsarbete tar sin början. Kommittén reser regelbundet till östländerna, tillsammans med svenska parlamentariker, jurister och vetenskapsmän, för att på bred front verka för en förändring. Den första Helsingforsgruppen 1976 Moscow Helsinki Group bildas med syfte att övervaka Sovjetunionens efterlevnad av Helsingforsavtalet. Medlemmarna förföljs, fängslas och tvingas i exil eller placeras i arbetsläger i Sibirien. Men initiativet sprider sig. Nationella Helsingforskommittéer bildas i de flesta länder inom Warszawapakten och i flera västländer. Helsingforsavtalet enar Öst och Väst 1975 Helsingforsavtalet, slutdokumentet från konferensen om säkerhet och samarbete i Europa, undertecknas i Finlands huvudstad efter flera år av hårda förhandlingar. I avtalet sägs uttryckligen att respekt för de mänskliga rättigheterna är en förutsättning för fred och vänskapliga relationer mellan staterna. Avtalet undertecknas av USA, Kanada och alla länder i Europa, med undantag av Albanien. 5 
Download