P re ssmedde la nde

advertisement
Pressmeddelande
Parlamentet välkomnar framsteg för Serbien,
Kosovo, Montenegro på vägen mot EU
Plenarsammanträde
EU-ledamöterna säger att anslutningsförhandlingarna med Serbien ska inledas snart
som möjligt, och välkomnar planerna på att starta förhandlingarna med Montenegro
i juni. Parlamentet uppmanar de fem EU-länderna som ännu inte erkänt Kosovos
självständighet att göra det. Det antog på torsdagen, 29 mars, tre resolutioner om
Serbien, Kosovo och Montenegro.
Serbien
Europaparlamentet välkomnar rådets beslut (1 mars, 2012) att bevilja Serbien
kandidatlandsstatus.
Anslutningsförhandlingar bör inledas så snart som möjligt, säger EU-ledamöterna under
förutsättning att reformprocessen fortsätter, särskilt vad gäller säkerställandet av demokratin
och upprätthållandet av rättsstatsprincipen.
Parlamentet oroas över diskriminering av minoriteter i Serbien och konstaterar att många
av de asylsökande från Serbien tillhör etniska minoriteter.
Regeringen i Belgrad uppmanas att skydda samtliga minoriteter och förbättra de
grundläggande rättigheterna, exempelvis lika tillträde till arbetsmarknaden och rättvis
representation i lokala institutioner.
Parlamentet understryker att det är ytterst viktigt att dialogen mellan Belgrad och Priština
fortsätter, och det är mycket oroat över incidenterna mellan NATO-soldater och etniska
serber i norra Kosovo under andra halvan av 2011.
Slutligen betonas att parlaments- och lokalvalen den 6 maj måste vara rättvisa och öppna.
De serbiska myndigheterna uppmanas särskilt att inte anordna lokalval i kommunerna i
norra Kosovo.
Resolutionen antogs med röstsiffrorna: 542 för, 59 emot och 47 nedlagda röster.
Kosovo
Kosovos självständighetsförklaring har erkänts av 88 länder, däribland 22 EUmedlemsstater. Europaparlamentet vill att de återstående fem EU-länderna gör likadant.
Parlamentet välkomnar att viseringsdialogen inleddes i januari 2012 för att undvika växande
isolering av invånarna i Kosovo.
EU-ledamöterna förväntar sig en färdplan från kommissionen för viseringsliberaliseringen
i vår, och stöder avsikten att inleda en genomförbarhetsstudie om ett stabiliserings- och
associeringsavtal mellan EU och Kosovo.
De hoppas att idrottare från Kosovo ska kunna delta i nästa OS i London.
SV
Presstjänsten
Direktoratet för medier
Direktör - Presstalesman : Jaume DUCH GUILLOT
Referensnummer:20120329IPR42140
Slå växelnumret (32-2) 28 33000
1/2
Pressmeddelande
Flyktingars och internflyktingars återvändande, korruption och den instabila och spända
situationen i landets norra del är stora återstående utmaningar för Kosovo. Parlamentet vill
att nödvändiga reformer av landets konstitution och vallagar genomförs snabbt.
Resolutionen antogs med röstsiffrorna: 375 för, 97 emot och 76 nedlagda röster.
Montenegro
Montenegro har hittills gjort betydande framsteg konstaterar Europaparlamentet och
välkomnar Europeiska rådets beslut att sikta på att inleda anslutningsförhandlingar med
Montenegro i juni 2012.
Parlamentet berömmer Montenegro för dess engagemang och konstruktiva roll när det
gäller att bidra till den regionala stabiliteten och stärka de goda grannförbindelserna med
andra länder på västra Balkan.
Det är emellertid nödvändigt att genomföra reformer, särskilt för att bekämpa korruption
och organiserad brottslighet, vilket kommer att vara mycket viktigt under hela Montenegros
anslutningsprocess, säger parlamentet.
Problemet med att kvinnor alltjämt är kraftigt underrepresenterade i parlamentet, på de
högsta regeringsposterna och i beslutsfattande ställning inom den offentliga och privata
sektorn lyfts också fram. Montenegros myndigheter uppmanas att påskynda arbetet med
att integrera ett jämställdhetsperspektiv och införa principen om lika lön.
Resolutionen antogs med röstsiffrorna 537 för, 38 emot och 57 nedlagda röster.
Kontakt :
Satu HELIN
BXL: (+32) 2 28 41498
STR: (+33) 3 881 73612
PORT: (+32) 498 98 3386
EMAIL: [email protected]
Johanna MATTSSON
Tel.: (+46) 8 562 444 61
E-post: [email protected]
STR: (+33) 3 881 74728
Lena KRAFT
E-post: [email protected]
BXL: (+32) 2 284 6704
20120329IPR42140 - 2/2
Download