KAMMARRÄTTEN TO T7 CTT TT^ Mål nr UM 9949-10 I

advertisement
KAMMARRÄTTEN
I STOCKHOLM
Migrationsöverdomstolen
Avdelning l
TO T7 C T T TT^
Ojj/oJLU l
2011 -O l -25
Meddelat i Stockholm
Sida l (3)
Mål nr UM 9949-10
KLAGANDE
Migrationsverket
MOTPARTER
l.AhmedAbdiAli, 820420
2. Sundus Ahmed Abdi, 030510
3. Badriyo Ahmed Abdi, 050413
4. Mohamed Ahmed Abdi, 061124
5. Miski Ahmed Abdi, 080218
Ombud för l och uppgiven ställföreträdare för 2-5:
Faduma Abulkadir Mohamed
c/o Abdulkadir Ådern
Hammarkulletorget 49
424 37 Angered
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Förvaltningsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den
10 november 2010 i mål nr UM 6349-10
(Migrationsverkets ärende nr 11-510442 m.fl.)
SAKEN
Överklagbarhet
MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE
Migrationsöverdomstolen avvisar överklagandet.
Dok.Id97241
Postadress
Box 2302
103 17 Stockholm
Besöksadress
Birger Jarls Torg 5
Telefon
Telefax
08-56169000
08-149889
E-post: [email protected]
Expeditionstid
måndag-fredag
09:00-16:00
BESLUT
KAMMARRÄTTEN
Sida 2
Mål nr UM 9949-10
I STOCKHOLM
Migrationsöverdomstolen
Avdelning l
BAKGRUND
Ahmed Abdi Ali och fyra barn har ansökt om uppehållstillstånd grundat
på anknytning till uppgiven maka och mor i Sverige. Migrationsverket
har i beslut den 22 september 2010 och den 23 september 2010 avslagit
ansökningarna med den huvudsakliga motiveringen att de inte styrkt sina
identiteter.
Efter att Migrationsverkets beslut överklagats har Förvaltningsrätten i
Göteborg, migrationsdomstolen, den 10 november 2010 undanröjt de
överklagade besluten i den del de gäller uppehållstillstånd och
återförvisat målet till Migrationsverket för ny behandling i denna del.
Migrationsdomstolen har som skäl anfört bl.a. följande.
Utredningen i målet är inte tillräcklig för att det ska kunna bedömas om
anknytningspersonen är barnens mor. Det är Migrationsverkets uppgift
att företa den kompletterande utredning som behövs för denna
bedömning, t.ex. genom att ge tillfälle att få en DNA-analys utförd
avseende det biologiska släktskap som anförs. Eftersom Ahmed Abdi Ali
uppgetts vara far till barnen, kan resultatet av denna utredning få
betydelse för hans förutsättningar att få uppehållstillstånd i Sverige.
Utredningen bör därför omfatta även honom.
YRKANDEN M.M.
Migrationsverket har överklagat migrationsdomstolens beslut och bl.a.
anfört att oaktat innehållet i 34 § förvaltningsprocesslagen (1971:291),
FPL, och tolkningen därav uppfattar Migrationsverket att domen om
återförvisning är överklagbar.
Sida 3
Mål nr UM 9949-10
BESLUT
KAMMARRÄTTEN
I STOCKHOLM
Migrationsöverdomstolen
Avdelning l
SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Enligt 34 § andra stycket FPL får talan mot ett beslut, varigenom ett mål
återförvisas till lägre instans, föras endast om beslutet innefattar
avgörande av fråga, som inverkar på målets utgång.
I förevarande fall har migrationsdomstolen undanröjt Migrationsverkets
beslut och återförvisat målet till verket för ny handläggning. Skälen för
beslutet innebär inte ett sådant ställningstagande att målets utgång
påverkas. Migrationsdomstolens beslut är därmed inte överklagbart och
Migrationsverkets överklagande ska således avvisas.
Beslutet får inte överklagas (16 kap. 9 § tredje stycket utlänningslagen).
kammarrättsi
ordförande
Birgit Råberg
kammarrättsråd
Catharina Lindqvist /
kammarrättsråd
referent
nry Larsson
föredragande
KAMMARRÄTTEN
I STOCKHOLM
Migrationsöverdomstolen
Avdelning l
Sida l (3)
Mål nr UM 9963-10
"DUCTTTT
Jj-C/Ol^U I
2011-01-25
Meddelat i Stockholm
KLAGANDE
Migrationsverket
MOTPARTER
l.FaisoMYusuf, 720202
2. Mona Ibrahim Mohammed, 930606
3. Furqan Ibrahim Mohammed, 950710
4. Mohamed Ibrahim Mohammed, 970105
5. Maryam Ibrahim Mohammed, 980215
6. Yasin Ibrahim Mohammed, 990310
7. Faduma Ibrahim Mohammed, 000420
8. Abdirahman Ibrahim Mohammed, 010107
9. Yahia Ibrahim Mohammed, 030804
10. Saynab Ibrahim Mohammed, 050530
11. Ali Ibrahim Mohammed, 090410
Ombud for l och uppgiven ställföreträdare för 2-11:
Ibrahim Mohamed Haj i
c/o Ahmed Jama Ali
Wetterlingsgatan 24 B Lgh 1001
521 34 Falköping
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Förvaltningsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, beslut den
10 november 2010 i mål nr UM 6376-10
(Migrationsverkets ärende nr 11-512223 m.fl.)
SAKEN
Överklagbarhet
MIGRATIONSOVERDOMSTOLENS
AVGÖRANDE
Migrationsöverdomstolen avvisar överklagandet.
Dok.Id 97224
Postadress
Box 2302
103 17 Stockholm
Besöksadress
Birger Jarls Torg 5
Telefon
Telefax
08-56169000
08-149889
E-post: [email protected]
Expeditionstid
måndag-fredag
09:00-16:00
KAMMARRÄTTEN
I STOCKHOLM
Migrationsöverdomstolen
Avdelning l
BESLUT
Sida 2
Mål nr UM 9963-10
BAKGRUND
Faiso Ali Yusuf och tio barn har ansökt om uppehållstillstånd grundat på
anknytning till uppgiven make och far i Sverige. Migrationsverket har i
beslut den 10 september 2010 avslagit ansökningarna med den
huvudsakliga motiveringen att de inte styrkt sina identiteter.
Efter att Migrationsverkets beslut överklagats har Förvaltningsrätten i
Göteborg, migrationsdomstolen, den 10 november 2010 undanröjt de
överklagade besluten och återförvisat målet till Migrationsverket för ny
behandling. Migrationsdomstolen har som skäl anfört bl.a. följande.
Utredningen i målet är inte tillräcklig för att det ska kunna bedömas om
anknytningspersonen är barnens far. Det är Migrationsverkets uppgift att
företa den kompletterande utredning som behövs för denna bedömning,
t.ex. genom att ge tillfälle att få en DNA-analys utförd avseende det
biologiska släktskap som anförs. Eftersom Faiso Ali Yusuf uppgetts vara
mor till barnen, kan resultatet av denna utredning få betydelse för hennes
förutsättningar att fa uppehållstillstånd i Sverige. Utredningen bör därför
omfatta även Faiso Ali Yusuf.
YRKANDEN M.M.
Migrationsverket har överklagat migrationsdomstolens beslut och bl.a.
anfört att beslutet innefattar avgörande av fråga som inverkar på målets
utgång, varför beslutet är överklagbart.
SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Enligt 34 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får talan
mot ett beslut, varigenom ett mål återförvisas till lägre instans, föras
Sida 3
Mål nr UM 9963-10
BESLUT
KAMMARRÄTTEN
I STOCKHOLM
Migrationsöverdomstolen
Avdelning l
endast om beslutet innefattar avgörande av fråga, som inverkar på målets
utgång.
I förevarande mål har migrationsdomstolen undanröjt Migrationsverkets
beslut och återförvisat målet till verket för ny behandling. Skälen för
beslutet innebär inte ett sådant ställningstagande att målets utgång
påverkas. Migrationsdomstolens beslut är därmed inte överklagbart och
Migrationsverkets överklagande ska således avvisas.
Beslutet får inte överklagas (16 kap. 9 § tredje stycket utlänningslagen)
c\
Lars Trägå
kammarrät
ordförande
Birgit Råberg
kammarrättsråd
Catharina Lindqvist
kammarrättsråd
referent
Hanry Larsson
föredragande
j
Download