resultatredovisning av mikrobiologiska analyser

advertisement
Provsvar och faktura till
+LIDE$%
0LNDHO6WUDQGEHUJ
6PHGMHJDWDQ
/8/(c
69(5,*(
RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER
Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Objekt
Strömbackaskolan, Piteå
Analyserade prover
Ansvarig provtagare
Provtagningsdatum
Ankomst till laboratoriet
Analysdatum
Utskriftsdatum
Analysansvarig
UA000582-09 - UA000595-09
Mikael Strandberg
2009-02-17
2009-02-19
2009-02-19
2009-02-27
Pegasus lab, Box 97, 751 03 Uppsala
Fil. dr. Janne Lager
Sign:
Sid 1 av 19
Resultatsammanställning
Objekt
Strömbackaskolan, Piteå
Resultaten från din provserie är sammanfattad i tabellen nedan. Följande intervall tillämpas:
Något förhöjda värden
Mängden mikroorganismer överstiger normalfallet med faktor 1.1 till 9.9.
Förhöjda värden
Mängden mikroorganismer överstiger normalfallet med faktor 10 till 100.
Kraftigt förhöjda värden Provet innehåller mer än 100 gånger fler mikroorganismer än normalt.
UA000582-09. 1. Rum 3011. Träsyll
Bakterier - totalantal
Normala värden
Svampar - totalantal
Normala värden
UA000583-09. 2. Rum 3012. Träregel
Bakterier - totalantal
Normala värden
Svampar - totalantal
Normala värden
UA000584-09. 3. Rum 3013. Träregel
Bakterier - totalantal
Normala värden
Svampar - totalantal
Normala värden
UA000585-09. 4. Rum 3016. Väggisolering
Bakterier - totalantal
Normala värden
Svampar - totalantal
Normala värden
UA000586-09. 5. Rum 3017. Träregel
Bakterier - totalantal
Normala värden
Svampar - totalantal
Normala värden
UA000587-09. 6. Rum 3018. Träregel
Bakterier - totalantal
Normala värden
Svampar - totalantal
Normala värden
UA000588-09. 7. Rum 3019. Träsyll
Bakterier - totalantal
Normala värden
Svampar - totalantal
Normala värden
UA000589-09. 8. Rum 3019. Väggisolering
Bakterier - totalantal
Normala värden
Svampar - totalantal
Normala värden
UA000590-09. 9. Rum 3020. Träregel
Bakterier - totalantal
Normala värden
Svampar - totalantal
Normala värden
UA000591-09. 10. Rum 3021. Väggisolering
Bakterier - totalantal
Normala värden
Svampar - totalantal
Normala värden
Sign:
Sid 2 av 19
Resultatsammanställning
Objekt
Strömbackaskolan, Piteå
UA000592-09. 11. Rum 3022. Träsyll
Bakterier - totalantal
Normala värden
Svampar - totalantal
Normala värden
UA000593-09. 12. Rum 3016. Plywood
Bakterier - totalantal
Normala värden
Bakterier - odlingsbart antal
Normala värden
Svampar - totalantal
Något förhöjda värden
Svampar - odlingsbart antal
Normala värden
UA000594-09. 13. Rum 3019. Plywood
Bakterier - totalantal
Normala värden
Svampar - totalantal
Något förhöjda värden
UA000595-09. 14. Rum 3018, ljudfälla. Isolering
Bakterier - totalantal
Normala värden
Svampar - totalantal
Normala värden
Sign:
Sid 3 av 19
Analysresultat UA000582-09
Totalantal(PSMB13)
Objekt
Provmärkning
Provtyp
Strömbackaskolan, Piteå
1. Rum 3011
Träsyll
Analysresultat
Bakterier - totalantal
Svampar - totalantal
6.7x10 4
<4.8x10 3
/cm2
/cm2
Tolkningsresultat
Provet innehåller inga högre halter av mikroorganismer.
Analysresultatet påvisar inga mikrobiella skador.
Sign:
Sid 4 av 19
Analysresultat UA000583-09
Totalantal(PSMB13)
Objekt
Provmärkning
Provtyp
Strömbackaskolan, Piteå
2. Rum 3012
Träregel
Analysresultat
Bakterier - totalantal
Svampar - totalantal
4.2x10 4
<4.2x10 3
/cm2
/cm2
Tolkningsresultat
Provet innehåller inga högre halter av mikroorganismer.
Analysresultatet påvisar inga mikrobiella skador.
Sign:
Sid 5 av 19
Analysresultat UA000584-09
Totalantal(PSMB13)
Objekt
Provmärkning
Provtyp
Strömbackaskolan, Piteå
3. Rum 3013
Träregel
Analysresultat
Bakterier - totalantal
Svampar - totalantal
6.4x10 4
<6.4x10 3
/cm2
/cm2
Tolkningsresultat
Provet innehåller inga högre halter av mikroorganismer.
Analysresultatet påvisar inga mikrobiella skador.
Sign:
Sid 6 av 19
Analysresultat UA000585-09
Totalantal(PSMB13)
Objekt
Provmärkning
Provtyp
Strömbackaskolan, Piteå
4. Rum 3016
Väggisolering
Analysresultat
Bakterier - totalantal
Svampar - totalantal
2.5x10 5
<4.1x10 4
/g
/g
Tolkningsresultat
Provet innehåller inga högre halter av mikroorganismer.
Analysresultatet påvisar inga mikrobiella skador.
Sign:
Sid 7 av 19
Analysresultat UA000586-09
Totalantal(PSMB13)
Objekt
Provmärkning
Provtyp
Strömbackaskolan, Piteå
5. Rum 3017
Träregel
Analysresultat
Bakterier - totalantal
Svampar - totalantal
3.3x10 4
<5.5x10 3
/cm2
/cm2
Tolkningsresultat
Provet innehåller inga högre halter av mikroorganismer.
Analysresultatet påvisar inga mikrobiella skador.
Sign:
Sid 8 av 19
Analysresultat UA000587-09
Totalantal(PSMB13)
Objekt
Provmärkning
Provtyp
Strömbackaskolan, Piteå
6. Rum 3018
Träregel
Analysresultat
Bakterier - totalantal
Svampar - totalantal
1.4x10 4
<2.3x10 3
/cm2
/cm2
Tolkningsresultat
Provet innehåller inga högre halter av mikroorganismer.
Analysresultatet påvisar inga mikrobiella skador.
Sign:
Sid 9 av 19
Analysresultat UA000588-09
Totalantal(PSMB13)
Objekt
Provmärkning
Provtyp
Analysresultat
Bakterier - totalantal
Svampar - totalantal
Strömbackaskolan, Piteå
7. Rum 3019
Träsyll
1.7x10 4
<8.7x10 3
/cm2
/cm2
Tolkningsresultat
Provet innehåller inga högre halter av mikroorganismer.
Analysresultatet påvisar inga mikrobiella skador.
Mängden prov var dock för liten för ett statistiskt säkert resultat.
Sign:
Sid 10 av 19
Analysresultat UA000589-09
Totalantal(PSMB13)
Objekt
Provmärkning
Provtyp
Strömbackaskolan, Piteå
8. Rum 3019
Väggisolering
Analysresultat
Bakterier - totalantal
Svampar - totalantal
1.2x10 5
<4.0x10 4
/g
/g
Tolkningsresultat
Provet innehåller inga högre halter av mikroorganismer.
Analysresultatet påvisar inga mikrobiella skador.
Sign:
Sid 11 av 19
Analysresultat UA000590-09
Totalantal(PSMB13)
Objekt
Provmärkning
Provtyp
Strömbackaskolan, Piteå
9. Rum 3020
Träregel
Analysresultat
Bakterier - totalantal
Svampar - totalantal
2.3x10 4
<4.6x10 3
/cm2
/cm2
Tolkningsresultat
Provet innehåller inga högre halter av mikroorganismer.
Analysresultatet påvisar inga mikrobiella skador.
Sign:
Sid 12 av 19
Analysresultat UA000591-09
Totalantal(PSMB13)
Objekt
Provmärkning
Provtyp
Strömbackaskolan, Piteå
10. Rum 3021
Väggisolering
Analysresultat
Bakterier - totalantal
Svampar - totalantal
<5.1x10 4
<5.1x10 4
/g
/g
Tolkningsresultat
Provet innehåller inga högre halter av mikroorganismer.
Analysresultatet påvisar inga mikrobiella skador.
Sign:
Sid 13 av 19
Analysresultat UA000592-09
Totalantal(PSMB13)
Objekt
Provmärkning
Provtyp
Strömbackaskolan, Piteå
11. Rum 3022
Träsyll
Analysresultat
Bakterier - totalantal
Svampar - totalantal
1.6x10 4
<3.2x10 3
/cm2
/cm2
Tolkningsresultat
Provet innehåller inga högre halter av mikroorganismer.
Analysresultatet påvisar inga mikrobiella skador.
Sign:
Sid 14 av 19
Analysresultat UA000593-09
Arttypning(PSMB12B)
Mikrobiologisk odlingsanalys(PSMB12A)
Totalantal(PSMB13)
Objekt
Provmärkning
Provtyp
Strömbackaskolan, Piteå
12. Rum 3016
Plywood
Analysresultat
Bakterier - totalantal
Bakterier - odlingsbart antal
Bakterier - odlingsbar andel
Svampar - totalantal
Svampar - odlingsbart antal
Svampar - odlingsbar andel
Arttypning
9.3x10 3
<2
<1
9.3x10 4
<2
Ej applicerbar
Inga odlingsbara svampar eller
bakterier hittades i provet.
/cm2
/cm2
%
/cm2
/cm2
%
Tolkningsresultat
Provet innehåller relativt höga halter av mikroorganismer.
Resultatet ligger dock i ett mellanläge, vilket innebär att ytterligare prover behövs för en säkrare
bedömning.
De analyser som vid denna tidpunkt ej påvisat förekomst av streptomyceter, kan dock innehålla
långsamt växande varianter. Om så är fallet rapporteras detta 10-15 arbetsdagar efter denna rapport.
Då geosminproducenter är mycket viktiga kan detta medföra att rapportens utvärdering nyanseras.
Sign:
Sid 15 av 19
Analysresultat UA000594-09
Totalantal(PSMB13)
Objekt
Provmärkning
Provtyp
Strömbackaskolan, Piteå
13. Rum 3019
Plywood
Analysresultat
Bakterier - totalantal
Svampar - totalantal
5.6x10 3
1.7x10 4
/cm2
/cm2
Tolkningsresultat
Provet innehåller inga oacceptabla halter av mikroorganismer.
Analysresultatet påvisar inga mikrobiella skador.
Sign:
Sid 16 av 19
Analysresultat UA000595-09
Totalantal(PSMB13)
Objekt
Provmärkning
Provtyp
Strömbackaskolan, Piteå
14. Rum 3018, ljudfälla
Isolering
Analysresultat
Bakterier - totalantal
Svampar - totalantal
5.6x10 5
<8.1x10 4
/g
/g
Tolkningsresultat
Provet innehåller inga högre halter av mikroorganismer.
Analysresultatet påvisar inga mikrobiella skador.
Sign:
Sid 17 av 19
ANSVAR
Pegasus lab ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att provsvaret är klart,
skickat till kund och arkiverat. Pegasus lab ansvarar inte för provets hantering vid provtagning och
transport till laboratoriet.
Tänk på att provsvaret endast avser det insända provet. Åtgärder bör alltid planeras tillsammans med en
byggnadstekniskt kunnig person som kan sätta resultatet i sitt rätta sammanhang.
På grund av begränsade förrådsutrymmen kan vi inte arkivera ditt provmaterial utan detta kastas inom 7
dagar från provsvarsdatum, om du inte vill få det i retur mot en kostnad av 75 kr.
Tolkningsresultatet förutsätter att proven är representativa för provmaterialet och området kring
provpunkten. Tänk på att provsvaret endast avser det insända provet. Åtgärder bör alltid planeras
tillsammans med en byggnadstekniskt kunnig person som kan sätta skadan i sitt rätta
sammanhang.
Vid förfrågan om denna analysrapport ring 018/68 10 80 vxl, begär Mikrobiologisupport.
Provsvaret består av:
$(WWDQDO\VUHVXOWDWVRPUHGRYLVDUGHLQVlQGDSURYHQVLQQHKnOODYVYDPSDURFKEDNWHULHU
5HGRYLVQLQJHQVNHULVLIIHUIRUPRFKLLQWHUYDOOIUnQQRUPDOWWLOONUDIWLJWI|UK|MW)|OMDQGH
|YHUVlWWQLQJVVNDODWLOOlPSDV
1RUPDOI|UHNRPVW3URYHWLQQHKnOOHUGHPlQJGHUVRPPDQNDQILQQDLRVNDGDWUHIHUHQVPDWHULDODY
VDPPDW\SH[YLVE\JJQDGVPDWHULDOIUnQSURGXNWLRQHQnWHUI|UVlOMDUHPHQlYHQIUnQNRQVWUXNWLRQHULKXV
VRPLQWHXWVDWWVI|URNRQWUROOHUDGIXNW
1nJRWI|UK|MGDYlUGHQ3URYHWLQQHKnOOHUXSSWLOOJJUK|JUHKDOWPLNURRUJDQLVPHUlQYLGQRUPDO
I|UHNRPVW'HVVDQLYnHUJHUHQGDVWLVSHFLDOIDOODQOHGQLQJWLOOnWJlUG
)|UK|MGDYlUGHQ3URYHWLQQHKnOOHUXSSWLOOJJUK|JUHKDOWPLNURRUJDQLVPHUlQYLGQRUPDO
I|UHNRPVW'HVVDQLYnHUJHURIWDVWDQOHGQLQJWLOOnWJlUG
.UDIWLJWI|UK|MGDYlUGHQ3URYHWLQQHKnOOHUJJUK|JUHKDOWDYPLNURRUJDQLVPHUHOOHUPHUlQYLG
QRUPDOI|UHNRPVW'HVVDQLYnHUJHULSULQFLSDOOWLGDQOHGQLQJWLOOnWJlUG
%(WWWRONQLQJVUHVXOWDWVRPEHVNULYHUSURYHWVPLNURELRORJLVNDVWDWXV+lUMlPI|UVSURYHWPHGHWW
RVNDGDWSURYDYVDPPDW\S)|UHNRPPDQGHDUWHURFKKDOWHUDYPLNURRUJDQLVPHUYlJVLQLEHG|PQLQJHQ
2PSURYHWLQWHlUDYYLNDQGHPRWUHIHUHQVPDWHULDOHWEOLUEHG|PQLQJHQDWWSURYRPUnGHWHMJHUDQOHGQLQJ
WLOOnWJlUG
2PSURYHWGlUHPRWLQQHKnOOHUI|UK|MGDHOOHUNUDIWLJWI|UK|MGDPlQJGHUDYPLNURRUJDQLVPHUVnEOLU
EHG|PQLQJHQDWWSURYRPUnGHWE|UnWJlUGDV
bYHQI|UHNRPVWDYPLNURRUJDQLVPHUVRPSURGXFHUDULOODOXNWDQGHlPQHQOHGHURIWDVWWLOODWW
SURYRPUnGHWEHK|YHUnWJlUGDVlYHQRPPlQJGHQRUJDQLVPHUHMDYYLNHUDOOWI|UP\FNHW
2PSURYHWLQQHKnOOHUNlQGDSUREOHPRUJDQLVPHUVRPRUVDNDUNlQGDOXIWYlJVEHVYlUDOOHUJLHUHOOHU
DVSHUJLOORVSnSHNDVGHWWDLSURYVYDUHW
Sign:
Sid 18 av 19
Analystyper
7RWDODQWDOHWLQQHElUDWWPDQUDSSRUWHUDUDOODPLNURRUJDQLVPHUVRPILQQVLSURYHW+lUILQQVVXPPDQDY
GHVRPlUDNWLYDOHYDQGHVRYDQGHRFKG|GD
$QWDOHWRGOLQJVEDUDLQQHElUDWWPDQEDUDUDSSRUWHUDUGHPLNURRUJDQLVPHUVRPNDQYl[DIUDPSn
ODERUDWRULHPHGLHU+lUILQQVVXPPDQDYGHVRPlUDNWLYDOHYDQGHRFKVRYDQGH
/LYVNUDIWHQKRVGHI|UHNRPPDQGHRUJDQLVPHUQDDQJHVVRPDQWDOHWRGOLQJVEDUDRFKRGOLQJVEDUDQGHO
'HQQDEHG|PQLQJJUXQGDUVLJSnPlQJGHQOHYDQGHFHOOHUVDPWI|UKnOODQGHWPHOODQOHYDQGHRFK
WRWDODQWDOHWPLNURRUJDQLVPHURFKI|OMDQGHQLYnHUWLOOlPSDV
/nJRGOLQJVEDUDQGHODYGHQWRWDODIORUDQlUOHYDQGH9LGQRUPDOI|UHNRPVWI|UHOLJJHULQJHQ
VNDGDGlUHPRWYLGI|UK|MGDHOOHUNUDIWLJWI|UK|MGDYlUGHQLWRWDODQWDOVDQDO\VHQNDQPDQEHWUDNWDVNDGDQ
VRPDYJDPPDODUW
5HODWLYWOnJRGOLQJVEDUDQGHODYGHQWRWDODIORUDQlUOHYDQGH'HQPLNURELHOODWLOOYl[WHQlU
DQWLQJHQSnXSSJnQJHOOHUDYNOLQJDQGH,NRPELQDWLRQPHGHQULNWLJWXWI|UGIXNWPlWQLQJNDQGHWWD
NODUOlJJDV
5HODWLYWK|JRGOLQJVEDUDQGHODYGHQWRWDODIORUDQlUOHYDQGH(QQnJRWEHJUlQVDGWLOOYl[WVNHU
SnPDWHULDOHW'HQPLNURELHOODWLOOYl[WHQlUDQWLQJHQSnXSSJnQJHOOHUDYNOLQJDQGH,NRPELQDWLRQPHGHQ
ULNWLJWXWI|UGIXNWPlWQLQJNDQGHWWDNODUOlJJDV
+|JRGOLQJVEDUDQGHO!DYGHQWRWDODIORUDQlUOHYDQGH(QDNWLYSnYl[WVNHUSnPDWHULDOHW
1RWHUDDWWHQULNWLJWXWI|UGIXNWPlWQLQJlUYLNWLJWI|UHQPHUXWI|UOLJXWYlUGHULQJDYUHVXOWDWHQ'HWWDlU
HQYLNWLJSDUDPHWHUGnIXNWDOOWLGlUGHQPHVWGULYDQGHNUDIWHQYLGPLNURELHOOYl[W
7\SQLQJ)ORUDQDYPLNURRUJDQLVPHUVRPI|UHNRPPHULSURYHWNDQYDUDDYJ|UDQGHI|U
SURYEHG|PQLQJHQ'HPHGLHUVRPDQYlQGVlUDYJ|UDQGHI|UDWWDUWW\SQLQJVDQDO\VHQVNDOOEOLVnXWI|UOLJ
VRPP|MOLJW'lUI|UDQYlQGVHWWVWRUWDQWDOROLNDPHGLHUI|UGHWWDlQGDPnO6H3HJDVXVKHPVLGDI|U
UHOHYDQWLQIRUPDWLRQYDGJlOOHUQRUPDOQLYnHUI|UROLNDNlOOPDWHULDO
2EVHUYHUDDWWRYDQVWnHQGHLQIRUPDWLRQlUIUDPWDJHQDY3HJDVXVODE2PGHQQDLQIRUPDWLRQVNDOO
DQYlQGDVLDQGUDVDPPDQKDQJlQWLOOYnUDSURYVYDURFKDQDO\VHUPnVWHNlOODQWLOOGHQQDLQIRUPDWLRQ
DQJHV
Sign:
Sid 19 av 19
Download