Workshop - kommunikation och konflikthantering (SISU)

advertisement
Kommunikation
eller
att göra gemensamt
genom att hantera mig
själv och andra
Välkomna till dagens workshop och samtal
 Grundläggande
Kommunikation
 När det inte blir som jag/vi
har tänkt oss
 Oenighet
 Konflikt
 Kommunikationsspråk
Non violent communication
Giraffspråket
Verbalt
Språk
Kroppsspråk
Beteende
Tillstånd
Information
Brus
Gensvar
Strategier
GYMNASTIK
Värderingar
GYMNASTIK
Communicare – Göra gemensamt
Social process
GYMNASTIK
Effektiv kommunikation – nå fram
• Vara medveten om dina värderingar och valda sanningar
• Vara medveten om ditt eget tillstånd
• Skapa en trygg miljö för dialog/samtal
• Aktivt lyssnande
• Vara nyfiken och ställa frågor
• Ge och ta feedback
• Prata i Jag – budskap. Uttrycka behov
• Vilket språk används? “Prata med bönder på bönders vis”
• Möta varje människa där den befinner sig.
– Mentalt - Sinnesmässigt
– Fysiskt
• Säkerställa att mottagaren har förstått
GYMNASTIK
Hur för man ett konstruktivt samtal?
Komfortgräns
GYMNASTIK
När det inte blir som jag har tänkt mig
Målstegen
Värdegrund
2. Vad vi står för…
Vision
3. Dit vi siktar…
Verksamhetsområde
4. Fokusområden
Mål
5. Vad vi ska uppnå…
Strategi
6. Hur vi ska uppnå…
Handlingsplan
7. Från sagt till gjort…
GYMNASTIK
Ska uppfylla och infria …
Ska forma och styra …
Verksamhetsidé
1. Därför finns vi till…
KONFLIKT
GYMNASTIK
GYMNASTIK
Konfliktsyn
• Konflikter är naturligt mellan
människor
• Konflikter är oundvikliga
• konflikter är ofta berikande
• Konflikter kan och ska hanteras
Konliktsyn leder ofta till harmoni
Harmonisyn
• Konflikter är något negativt och dåligt
• Konflikter förorsakas av bråkmakare
• Konflikter är möjliga att undvika
• Konflikter skall eliminieras eller
undertryckas
Harmonisyn leder ofta till konflikt
Sen kan man ju missbruka sin konfliktsyn…
Vad upplever du på när du hör/ser ordet?
KONFLIKT
• Konflikt är ett uttryck för att man inte vill samma sak, intressen och
behov är olika och kommer därmed i vägen för varandra.
”Friberg & Haakvort 2012”
• Cohen (2005) lyfter fram att konflikter är medmänskliga och har
alltid har en historia, en konflikt är beteenden ur det förflutna,
erfarenheter, konversationen och uppfattningsförmågan som griper
tag i och fastställs tillsammans (Cohen, 2005, s. 27).
GYMNASTIK
Olika typer av mellanmänskliga konflikter
Sakkonflikt
Ej överens om vad som är problemet
Hur arbetet ska läggas upp och hur vi skall nå ett visst mål
Vem ska göra vad i jobbet eller i hemmet
Person(roll)konflikt
Bristande överensstämmelse mellan förväntat och faktiskt beteende
Gemensamma förväntningar som ej uppfylls
Intressekonflikt/värderingskonflikt
Individuella intressen drar åt olika håll. Olika attityder och värderingar
Enskilda eller grupper ser bara till sina behov
Värderingskonflikter har ofta moraliska grundtoner och förekommer ofta inom religion och
politik
Pseudokonflikt
Parterna är överens, men missförstår varandra pga. språksvårigheter eller bristfällig/olika
information. Parterna varken pratar med eller lyssnar på varandra.
Välkomna till dagens workshop och samtal
Varför uppstår en konflikt?
Konflikter är inte en oenighet – konflikter handlar om
sättet vi är oeniga på.
Konflikter är inte något vi har utan vi gör med
varandra.
En konflikt kan delas in i fyra dimensioner:
1. Oförenlighet mellan intressen eller ändamål
2. parternas anspråk kan inte tillgodoses samtidigt
3. kamp om värderingar och eftersträvan på status, makt och
resurser
4. Övergångsfas i en kamp som eskalerar och lutar åt det
destruktiva hållet
GYMNASTIK
Reaktioner på konflikt
Mål
Kämpa
Samarbeta
Kompromissa
Undvika
Anpassa
Relation
GYMNASTIK
Ett vanligt sätt att hantera konfliktsituationer?
Orsak och verkan
KONSTÅKNING
Konflikttrappan
Hantera olikheter
Skapa gemensam bild
Lyssna aktivt
Ditt Val!
Jag har gjort ett val
av att ha konflikt med
en annan person
Diskussion
Debatt
Överkörning
Förebygga mellanmänskliga konflikter – Effektiv
kommunikation
Konstruktiva samtal
• Uttrycka mina behov. Jag –
budskap
• Ta reda på om mina behov kan bli
mötta eller inte
Om du får JA så ökar chanserna att
det inte blir konflikt.
Får du NEJ så kan det utvecklas till en
konflikt.
• Ge och ta emot feedback
•
Kommunikations – och konfliktlösningsmodell –
Nonviolent communication - Giraffspråket
Vargspråket – Ett språk från rädsla och försvar
Varg
• Vargantagande är
• att anta att min sanning är hela sanningen
• att andra måste vara överens med mig
• att andra ser saker som jag gör
• att andra människors erfarenheter är ogiltiga för att de inte stämmer med
mina erfarenheter
• att lägga skulden på andra för hur jag själv mår
• att det är andras fel att det blivit som det blivit
• Vargen står för den dömande, straffande och tvingande kommunikationen.
Språkbruket har sina rötter i hierarkiska, politiska och sociala strukturer.
Vargen har också en annan sida, den underkastar sig, förebrår sig själv och
missuppfattar, gör sig till offer för omständigheterna.[1]
GYMNASTIK
Giraffspråket – ett språk från hjärtat
Att vara “giraff” är ett förhållningssätt
•
Ärlighet och mod att visa sig precis sådana vi är, är grunden för all genuin
kommunikation.
– Det är en del av den mänskliga naturen, att vi har lust till att ge och ta emot. Vi
har det bäst när vi ger och tar emot av fri vilja.
•
I en konflikt tenderar vi att blanda ihop känslor, tankar och värderingar. Det
minskar förståelsen för andra människors synsätt och känslor. Giraffspråket hjälper
oss att sortera vad som är vad.
•
Bakom varje aggressivitet, kritik, och avvisande beteende finns det en människa
med obemötta känslor och behov. Jag kan välja var jag lägger fokus; på
aggressionen, kritiken och avvisandet eller på känslor och behov som ligger bakom.
•
Det går inte att göra någon annan ledsen, glad, arg eller att få någon att känna
någonting. Som människor väljer vi hur vi förhåller oss baserad på våra tankar,
känslor, förväntningar, tidigare erfarenheter, behov och värderingar.
•
Sann kommunikation förutsätter att vi i varje ögonblick är beredda att ändra vår
egen ståndpunkt. Använder vi modellen för att "få någon dit vi vill" är det
manipulation, det vill säga att vi bryter mot modellens tanke om fri vilja.
Giraff - observation
Varg - värdering
• “När jag hör att du pratar samtidigt som jag pratar”
• “ Det är ju nonchalant att prata i munnen på andra”
• “När jag ser att kläderna jag bad dig ta upp I morse ligger kvar…”
• “Det ser ju fortfarande ut som en svinstia härinne…”
• “När jag tänker att jag inte är fri…”
• “Du kväver mig med ditt tjat…”
De fyra stegen i giraffspråket – Att be om
• Vad jag observerar
– ”När du pratar samtidigt som jag pratar med dig”
• Hur jag känner
– ”Så känner jag mig osäker…”
• Vilka behov jag har
– ”…för jag har behov av att avsluta det som jag vill berätta”
• Mina önskemål konkret och positivt
– ” så jag vill be dig att vänta med att säga det du vill tills jag är
klar”
• Genom att använda dessa steg, som inte behöver vara i en strikt
ordning, men däremot behöver alla fyra finnas med i en ärlig och
rak kommunikation.
Att Lyssna…
• Vad du observerar
• Hur du känner
• Ditt behov
• Vad du skulle vilja
Download