Länsstyrelsernas Vattenkarta

advertisement
Länsstyrelsernas Vattenkarta
Vattenkartan – en enkel presentation av geografisk information över vattendrag, sjöar,
kustvatten och grundvatten i Sverige.
Här kan du exempelvis hitta information över vilka nationalparker som finns i Sverige eller
information över hur vattenmyndigheten har klassat just ”ditt vattendrag” inom ramen för
vattendirektivet när det gäller till exempel näringsämnen eller kemisk status.
Innan du öppnar Vattenkartan
Välj vilken upplösning på skärmen kartbilden ska visas i.
Om du är osäker på vad din skärm är inställd på, markera Automatisk avkänning.
Tjänsten är dock utvecklad i, och gör sig bäst för, upplösningen 1024x768.
Automatisk avkänning
1024x768
Tryck sedan på knappen
1
800x600
Vattenkartan
Vattenkartan är uppbyggt av ett antal lager, i grunden ligger lantmäteriets kartor som
bakgrund, till exempel terrängkartan eller översiktkartan. Över dessa bakgrundskartor kan
man sedan välja att lägga på (göra synliga) egna lager exempelvis Högsta kustlinjen eller
Vattendistrikt, se bilden nedan.
I startläget används en förenklad bakgrundskarta. Vill du se en mer informationsrik
bakgrundskarta så är det bara att ta bort bocken i rutan framför lagret Förenklad kartbild,
trycka på knappen
.
Kartans ingående lager är organiserade under nio flikar – Kartor, Påverkan, Övervakning,
Status/risk Vattenkartan (VISS), Status/risk Kustvatten (VISS), Status/risk Grundvatten
(VISS), Skyddade områden, Övrigt och Status/risk Sjö (VISS). Dessa syns i lagerkontrollen
till höger om kartfönstret. Man växlar mellan flikarna genom att klicka på flikarnas namn.
Under de fyra flikarna Status/risk finns lager med utvalda statusklassningar från databasen VISS.
OBS Välj endast ett lager åt gången. Eftersom det finns en direktkoppling mellan Vattenkartan
och VISS tar dessa lager extra lång tid att göra synliga.
2
Genom att bocka i de små fyrkanterna framför lagrens namn gör man dessa synliga i kartan,
. I ovanstående bild är bland annat Vattendistrikt ett valt
exempelvis:
lager.
För kunna göra ett lager synligt måste namnet vara i normal stil det vill säga ej grått som i
detta fall med Havsområden
För att kunna välja Havsområden måste man zooma in kartbilden till rätt skala. Rätt skala är
olika för olika lager. Är namnet med fet stil så betyder det att länkad information finns
kopplat till lagret.
Se
Zoom in knappen och
Länkad information under rubriken Verktygsknappar.
. Detta lager är även
I bilden ovan är lagret Högsta kustlinjen vald
valt till aktivt lager, radioknappen är ifylld. Att lagret är aktivt innebär att man kan söka, se
information eller hoppa till länkad information för det lagret.
Se även förklaringar under rubriken Verktygsknappar för
.
Vilket lager som är det aktiva lagret kan man se hela tiden oberoende på vilken flik i
lagerkontrollen som man befinner sig. Aktivt lager anges under fliknamnen i lagerkontrollen
vid texten Aktivt:
Endast ett lager åt gången kan vara aktivt lager.
När kartan öppnas visas en översiktlig kartbild över hela Sverige.
Om du enbart är intresserad av ett län eller ett vattendistrikt kan du i listan under Välj område
välja vilket område som ska visas. Tryck på OK
knappen och kartan zoomas in till aktuellt område.
Tryck på knappen
efter det att du bockat på/av de lager du vill göra
synliga/osynliga, för att verkställa ordern.
Man behöver inte trycka på knappen Uppdatera kartan om man vill ändra aktivt lager.
Vissa lager ligger i expanderbara grupper
. Klicka på plustecknet
framför gruppnamnet för att expandera gruppen så att ingående lager blir synliga.
För att se information vad de olika färgerna står för i ett valt lager, tryck på teckenförklaring
3
Verktygsknappar
Med verktygsknapparna styr man hanteringen av kartbilden, sökningar, informationsvisning,
analyser och registreringar i kartan.
OBS När markören förs över en knapp visas en förklaringstext till knappens
funktion.
Zoom in - alt 1: Klicka och håll ned vänster mustangent, dra en rektangel över det område du
vill zooma in till.
Zoom in - alt 2: Klicka en gång på kartan kring vilken inzoomning ska ske.
Zoom ut - alt 1 Klicka och håll ned vänster mustangent, dra en rektangel över det område du
vill zoom ut från.
Zoom ut - alt 2: Klicka en gång på den punkt i kartan kring vilken utzoomning ska ske.
Panorera - Håll musens vänsterknapp nedtryckt och dra kartan åt det håll den ska flyttas. Den
del av kartan som tidigare inte visats i fönstret är till en början vit men fylls sedan upp
Hela kartan - startläge, visar hela Sverige.
Föregående kartutsnitt - Återställer kartan till det läge den hade före senaste inzoomning
eller utzoomning (endast ett steg tillbaka är möjligt)
Information om objekt i aktivt lager (aktivt lager, se förklaringar om vattenkartan ovan) - Klicka på
den punkt i kartan för vilken information önskas. En dialogruta visas med information om det eller de
objekt i det aktiva lagret som finns i punkten. Man kan även klicka och hålla in vänster musknapp för
att dra en rektangel och få information om flera objekt på en gång.
Information om objekt i synliga teman (lager) - Klicka på den punkt i kartan för vilken information
önskas. En dialogruta visas med information om alla objekt för alla lager som är valda och i rätt
zoomintervall.
Länkad information – Klicka på det objekt för vilken den länkade informationen önskas. Ett nytt
fönster öppnas med aktuell webbsida. Fungerar endast på aktiva lager. Länkad information finns för
lager som står med fetstil i lagerkontrollen.
Sökning - Verktyget öppnar en dialogruta för sökning i det aktiva lagret. Sökningen sker antingen
genom fritext eller avancerad sökning med flera samtidiga villkor. Sökresultatet visas som en lista.
Genom att trycka på Visa på kartan i listans första kolumn flyttas kartan till det valda objektet.
Radergummi - Verktyget används för att ta bort markering(ar) för sökträff och för att nollställa
mätningsverktyget
Utskrift och kopiering av karta - Verktyget öppnar en dialogruta för att skapa en utskriftssida.
Rubrik och förklaringstext kan föras på utskriften via denna funktion. När inställningarna är färdiga
trycker man på Skapa utskriftssida. Utskriftssidan öppnas i ett nytt fönster i webb-läsaren varifrån
utskriften verkställs på vanligt sätt. Valda delar av utskriftssidan kan kopieras genom högerklickning
med musen för att klistras in i andra dokument
4
Hämtning av koordinater - Klicka på punkt i kartan. Koordinaterna och positionen visas i ett eget
fönster och kan kopierat till exv. Word.
Sökning via koordinater - Välj RT90 (X, Y) eller SWEREF99TM (N, E) eller WGS84 (Lat/Long).
Skriv in koordinaterna i fälten och klicka på OK. OBS! För RT90 gäller koordinater med 7 siffror. För
SWEREF99TM gäller 7 siffror i Syd/Nord och 6 siffror i Väst/Öst. För WGS84 anges grader i första
rutan minuter med eventuella decimaler i andra rutan.
Längdmätning - Verktyget används för att mäta längden på en sträcka som markeras i kartan. Klicka
en gång i start- och brytpunkter och två gånger i sträckans slutpunkt. Observera att segment-sträckan
avser sträckan från senast markerade punkt till den plats där markören momentant befinner sig (även
efter dubbelklickningen). Ta bort längdmätningen med Radergummit, se ovan.
Areamätning - Verktyget används för att mäta arean på ytor. Följ instruktionerna som kommer upp i
pop-rutan efter du klickat på Areamätnings ikonen. Ytan redovisas i m2 och ha.
Hjälp – Manual till vattenkartan.
5
Här nedan följer ett exempel på hur jag gör om jag vill se status på Fisk i vattendrag i
Värmland.

Zooma in kartan på det område du vill se. Detta kan göras på två sätt.
Alt1. Tryck på
. Dra med musen över det område du vill se.
Alt2. Välj området med

Klicka på fliken Status/risk Vattendrag (VISS)

Sätt en bock i rutan framför Fisk – vattendrag och gör det även till aktivt lager genom
att trycka på radioknappen.

Tryck på uppdatera knappen
Du har nu valt att se på Status för fiskar i vattendrag i Värmland, kartan ska se ut som
den nedan.
6
För att se vad de olika färgerna i statusklassningarna betyder tryck på knappen
teckenförklaring
kan infogas i utskrifter av kartan.
. Bilden kommer se ut som nedan. Teckenförklaringen
För att återgå till lagerkontrollen. Klicka på texten
Tips! Om Vattenkartan ”hänger sig”, det vill säga du har tryckt på Uppdatera knappen men
inget händer. Tryck på F5 en gång på tangentbordet, och vattenkartan startar om utan att du
behöver gå ut till första bilden.
Teknisk data
Den tekniska plattformen i Vattenkartan utgörs av kartmotorn ArcIMS och SQL-server. Vattenkartan
har utvecklats av IT-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland. På Länsstyrelsernas GIS-portal finns
Web GIS applikationer med likartade funktioner och användargränssnitt.
Vattenkartan är avsett att användas med hjälp av Internat Explorer 4.01+.
7
Download