Bilaga 2 Bolagsverkets IT

advertisement
Bilaga 2
AD 655/2010
1(4)
Bolagsverkets IT-miljö 2010
Verksamhetssystem
De centrala verksamhetssystemen är skrivna i COBOL i Unisys stordatormiljö (med
operativsystemet OS/2200). Dess data lagras i relationsdatabasen RDMS, men mindre
mängd data finns fortfarande kvar i en nätverksdatabas. Som hanterare av
terminaltrafiken och transaktioner används TIP och Open/OLTP. Utvecklingen sker i
IPF samt Starebase Codewright. Utvecklingen inom stordatorsystemen går mer och mer
mot en tjänsteorienterad arkitektur med stor vikt på återanvändbara komponenter.
De egenutvecklade system som ligger utanför stordatorn är nästan helt baserade på Java
och JEE. Som applikationsservers för dessa används primärt Jboss på SUSE Linux,
under 2010 är målsättningen att migrera alla Java applikationer till Jboss från
Websphere Application Server. Framför applikationsservrarna ligger webservrar
baserade på Apache (Microsofts Internet Information Server används också i liten
omfattning).
Utvecklingsmiljön är baserad på Eclipse och Maven. För skapande och administration
av XML-scheman används XML Spy. Källkoden versionshanteras med hjälp av
Subversion.
Det finns några andra mindre system som förvaltas inom Bolagsverket. De har
programkod för klientdelar skrivna i Microsoft VB och C#, vissa andra program är
skrivna i Perl och liten del programkod är skriven i Oracles programspråk PL/SQL.
Integrationsmekanismerna mellan systemen, såväl interna som externa, är
egenutvecklade och också JEE-baserade med mycket SOA-influenser.
Intern integration: på en lägre nivå används JBoss Messaging och WebSphere MQ för
asynkron kommunikation, för synkrona anrop används JCA (till stordatorn) samt RMI.
Extern integration: för kommunikation med externa intressenter används såväl SHS
(Vervas koncept Spridnings- och Hämtningssystem) samt Web Services. Till vissa
kunder sker också filöverföring via FTP.
För hantering av säkerheten gentemot omvärlden används certifikatlösningar baserade
på Vervas ramavtal för elektronisk identifiering.
För produktionen av utdata så finns idag några olika koncept som utdatasystem från
stordatorn används Unisys Enterprise Output Manager. Denna produkt är, via ett
printkösystem som heter Barr, kopplat till kraftfulla skrivare från Xerox. I huset
används i övrigt främst nätverksanslutna multifunktionsskrivare (MFP). Flertalet av
dessa är för närvarande av märket Toshiba men även MFP från Ricoh och Minolta samt
ett fåtal mindre skrivare från HP används. För produktion av elektroniska dokument
(PDF) används idag Adobe LifeCycle.
Vi har en systemutvecklingsmodell som är fokuserad på agil utveckling och vår
arbetsmetodik är enligt scrum metodiken. Dokumentation sker i framförallt
trådmodeller och användningsfall beskrivna i Word dokument. Programkod
dokumenteras i UML.
Standardsystem
Det finns några standardsystem hos oss:
Bilaga 2
AD 655/2010
2(4)





Ärendehanteringssystemet W3D3 från Formpipe Software för hantering av
ärenden i det allmänna diariet.
Rightfax för elektronisk faxmottagning och utskick
Readsoft Eyes & Hands för scanning, med viss anpassning i C och VB för våra
behov
Agresso ekonomisystem, med integrationspaketet AgrCom från WM-data tillagt.
Helpdesksystem från Easit.
Övrig infrastruktur
Den övriga infrastrukturen har, liksom på många andra platser, många Microsoft-inslag,
men undantag finns:
 Som interna fil- och printservrar används idag produkter från Novell
 Mailsystemet är Microsoft Exchange 2003
 På lokala klienter ligger idag Windows XP med standardprodukter från
Microsoft (Office, Outlook och Internet Explorer).
 Som distributionskoncept av programvara används Novell Zenworks och
Microsoft WSUS.
 För distansarbete används Microsoft Terminal Server samt Citrix Metaframe där
Citrix är planerad att avvecklas.
 Som katalogtjänster används idag Novell eDirectory, AD finns också men idag
endast för hanteringen av Exchange-users
 Som virtualisering används VMware
Det interna nätverket är baserat på ett switchat Ethernet med utrustning från Cisco. Mot
omvärlden är nästan all trafik helt baserat på TCP/IP över Internet med brandväggar
som skydd. För distansarbete och för viss annan säker trafik så används VPN-lösningar.
Telefoni är IP baserad med utrustning från Cisco som integrerats med Trio, För trådlösa
telefoner används WLAN med telefoner och WLAN utrustning från Cisco.
Ett flertal servrar har data lagrat i ett SAN baserat på EMC-utrustning. Arkiverat data
förvaras i en EMC Centera. Backup-programvaran är Veritas NetBackup och hanterar
också bandrobotarna från Storagetek.
För övervakning av servrar, systemprogramvara och applikationer används CA
Unicenter.
Konsultbehoven
Mestadels så sker vår nyutveckling inom ”Java-världen” och det är där vi ser det största
konsultbehovet. Bland systemutvecklare så har vi ofta behov av kompetenta,
självgående utvecklare som själva kan ta ansvar för att rätt resultat produceras. Behovet
är alltså oftast i första hand av resurskonsulter, inte av spjutspetskompetens (även om vi
vill att de konsulter vi tar in ska var väl förtrogna med de tekniker och produkter som
ska användas i uppdragen).
På tekniksidan ser det annorlunda ut – där är det i första hand spjutspetskompetens med
erfarenhet av tekniska plattformar som behövs.
Bilaga 2
AD 655/2010
3(4)
IT-miljöbilaga
Operativsystem






OS/2200
MS Windows 2003/2008 server inkl clusterteknik och lastdelning
Novell Linux SUSE SLES
Suns Solaris
Ms Windows XP / Windows 7 Client
VMware (ESX, Workstation)
Verktyg








Eclipse
MS Visio
MS Office (inkl Professional)
MS Outlook
SBA Project
SBA Scenario
XML spy
IBM Rational Application Developer
Kommunikation nätverk
 TCP/IP
 Cisco routers
 Cisco switchar
 Checkpoint Firewall-1
 Checkpoint VPN
 Ethernet
 Trådlösa nätverk (Wifi)
Kommunikation tjänster






Mail
Internet
DNS
VPN (Virtuellt Private Nät)
Katalogtjänst (LDAP)
SPAM-programvaror
Programspråk





Cobol
Java/JEE
MS VB
C
Oracle PL/SQL
Bilaga 2
AD 655/2010
4(4)
Databashanterare





RDMS (Unisys)
Oracle
MS SQL Server
MS Access
DMS (Unisys)
Middleware och övriga produkter


















OLTP
IBM Websphere Application Server
IBM Websphere MQ Series
Eyes & Hands Forms
MS Internet Information Server
Apache webbserver
Subversion versionshantering
MS Terminal Server, Citrix Metaframe
Jboss applikationsserver
Veritas Netbackup
SPO
Novell eDirectory
MS Active Directory
MS Exchange Server
Ms Sharepoint Portal Server
Polopoly publiceringsverktyg.
Novell Zenworks
Mobila lösningar för PC & SmartPhones
Telefoni





IP-telefoni
Cisco callmanager IP-telefonväxel
Trio Agent, Present Office
TAPI-funktionalitet
Wifi – telefoni Cisco
Övrigt








Säkerhet
PKI (med bland annat OpenSSL som verktyg)
Centralfax
SHS (Spridnings och Hämtningssystem)
HTML 4.01
CSS 2.1
HTTP 1.1
XML 1.0
Download