ARF2010-2012

advertisement
Antirasistiska Filmdagar 2010 tom 2012
INDEX
1. Inledning
s. 2
2. Syfte och mål
s. 2 - 3
3. Metod och organisation
s. 3
3.1 Organisation
3.2 Kombinationen film och samtal
3.3 Byggandet av nätverk
3.4Tidsplan
4. Målgrupp
s. 4
5. Förväntade resultat
s. 4
6. Marknadsföring
s. 4-5
7. Spridning av resultat och erfarenhet
s. 5
8. Samverkan med samarbetspartners
s. 5
1. Inledning
ARF arrangerar filmseminarier. Med utgångspunkt i filmupplevelsen diskuterar vi frågor som
rör mänskliga rättigheter. Som samtalsledare engagerar vi forskare, filmare, journalister och
andra samhällsdebattörer. Målgruppen för projektet är framförallt ungdomar som erbjuds att
delta utan kostnad, men vissa av seminarierna riktar sig också till den vuxna allmänheten.
Vi tror att sammanlagt ca 5000-6000 personer per år kommer att besöka ARF.
Våra spelplatser är Hagabion, Atalante, Capitol, Angered Bio och Frölunda Bio. Vi arrangerar
också filmseminarium i Kungälv, Borås, Uddevalla och Alingsås.
2. Syfte och mål
Det övergripande syftet med ARF är att arbeta mot rasism. Målet är att främja respekt och
erbjuda kunskap i relationen mellan människor med olika kultur och erfarenheter. Vårt arbete
utgår från övertygelsen att filmen som uttrycksmedel i kombination med det öppna samtalet
bidrar till ökad förståelse och insikt om andra människors situation. Eftersom vi är väl
medvetna om den ansträngda ekonomin hos landets skolor är det viktigt för oss att dessa
seminarium är kostnadsfria.
Göteborg med omnejd är, såsom så många andra svenska städer, en segregerad stad, med
alltför få mötesplatser där frågor kring rasism och främlingsfientlighet har möjlighet att
diskuteras och överbryggas. Ambitionen med ARF är att skapa sådana mötesplatser.
Vi arbetar utifrån en bred definition av begreppet rasism där vi även inkluderar bland annat
homofobi och sexism. Vi vill påvisa att rädslan för det avvikande styrs av samma strukturer.
Våra mål för Antirasistiska filmdagar de närmaste tre åren är:




Att genomföra ca 50 filmseminarier under filmdagarna i november.
Utveckla samarbetet med Kulturhuset Blå Stället och arrangera filmseminarier året runt,
både för allmänheten och för skolor, ca 16 per år. Vi vill också bygga en grupp ungdomar
som är intresserade av att vara med i det internationella nätverket Borders. Dessa
ungdomar kommer att med hjälp av en kursledare också göra film på temat mänskliga
rättigheter.
Utvidga vårt nätverk till att gälla fler organisationer än dem vi redan samarbetar med
Västra Götalandsregionen.
Fortsätta kontakten med liknande organisationer inom det nätverk ARF byggt i Europa.
3. Metod och organisation.
3.1 Organisation:
ARF genomfördes för första gången i Göteborg 2003 på initiativ av FilmCentrum Väst.
Projektet startades i Malmö 1993 av dåvarande invandrarförvaltningen i samarbete med Film
Centrum Syd och Folkets Bio. Sedan dess har filmdagarna varit årligen återkommande och
utspelas numer även i sju andra skånska kommuner samt i Karlskrona. Efter att Stockholm
och Uppsala tillkom som arrangörer 2003 respektive 2004 har ARF kommit att bilda ett
nätverk av arrangörer som sträcker sig över stora delar av Sverige.
ARF Göteborg arrangeras av Film Centrum Väst som är ekonomisk och administrativ
huvudman för projektet.
3.2 Kombinationen film och samtal
ARF vill använda det öppna samtalet som en väg till förståelse och nyfikenhet. Med
övertygelsen om filmens unika förmåga att levandegöra viktiga frågor vill vi genom
filmvisningar väcka eftertanke och skapa samtal kring rasism, jämställdhet och andra
demokratifrågor. Okunskap och rädsla är ofta grogrund för anti-demokratiska rörelser. Därför
bjuder vi in författare, filmare, journalister och andra samhällsdebattörer för att tala med
främst skolungdom.
Lärarna har också möjlighet att fortsätta arbetet omkring demokratifrågor efter filmbesöket.
ARF i Malmö har under 2005 konstruerat en handbok för lärare som vill arbeta mer med
denna metod, ”Film – ett redskap i arbetet mot rasism. Handbok om film och samtal i
klassrummet”.
3.3 Byggande av nätverk
Byggandet av nätverk för att motverka rasism och diskriminering är en av de viktigaste
uppgifterna i alla lokala ARF-grupper. En av projektledarens viktigaste uppgifter är
utvecklandet och upprätthållandet av det nätverk av kommunala förvaltningar, ideella
organisationer och enskilda personer som tillsammans arbetar för att genomföra
filmdagarna. I nätverket omkring ARF ingår både de personer som utgör filmdagarnas
programgrupp och de som bidragit till projektets genomförande på andra sätt, t ex genom att
hjälpa till med marknadsföringen. Programgruppen träffas ungefär en gång i månaden för att
se filmer och diskutera förslag på lämpliga samtalsledare. Den består bland annat av
representanter från olika skolor, representanter från de spelplatser och organisationer vi
samarbetar med, filmintresserade ungdomar. I Kungälv finns en programgrupp som består
av ungdomar från alla olika skolor, samt lärare, kuratorer, fritidsledare och biblioteket.
Samtidigt som mycket av det arbete som läggs ner före, under och efter genomförandet av
ARF är ideellt föreningsarbete, kräver projektets organisation att det finns en samordnande
kraft som även sköter det praktiska arbetet och för kontakter med samtalsledare,
filmdistributörer, press och besökare samt med representanter från de olika kommunerna i
regionen och skolorna. ARF har för närvarande en projektledare anställd i detta syfte.
3.4 Tidsplan
ARF genomgår olika faser under ett år.
Våren:
 Arrangera ett antal filmseminarium i samarbete med Blå Stället.
Påbörja byggandet av en grupp ungdomar på Blå Stället som ska tillhöra Borders och
fortsätta bedriva arbetet i denna grupp .
 Besöka filmfestivaler, tex BUFF, barn och ungdomsfilmfestivalen i Malmö och
Göteborg Filmfestival.
 Fortsätta utvidgningen av vårt nätverk, bl a genom att ARF når ut till fler kommuner i
Västra Götalandsregionen. ARF knyter också hela tiden fler MR-organisationer till sitt
nätverk. För oss är det också viktigt att ha kontinuerliga möten med ARF på riksnivå
och att driva ett utvecklingsarbete där.
 Fortsätta vårt samarbete med filmorganisationer i Europa som arbetar med unga
filmare och frågor som rör mänskliga rättigheter.
Hösten:
 Genomförandet och planerandet av ARF dagarna
 Marknadsföring på bl a bok och biblioteksmässan, skolor, utbildningsmässor mm
 Utvärdering, dokumentation, uppföljning av ARF-dagarna
4. Målgrupp
ARF vänder sig till alla som är intresserade av och engagerar sig i alternativ film, mänskliga
rättigheter, civilkurage och etik. Vi arbetar för att nå ut till lärare och andra yrkesverksamma
vuxna som genom sitt arbete upplever interkulturella möten och konflikter. Representanter
från dessa yrkesgrupper ingår i vår arbetsgrupp och garanteras därmed delaktighet i
projektets alla faser. Det finns även ungdomar representerade i programgruppen. De är dels
delaktiga i val av filmer och i arbetet som publikvärdar under filmdagarna.
Arrangemangets målgrupp är framförallt skolelever. Vår ambition är att erbjuda alla
åldersgrupper att delta vid våra seminarier.
ARF fungerar gränsöverskridande, på så sätt att klasser från olika stadsdelar i Göteborg får
träffas och diskutera omkring frågor som rör rasism. Vi strävar också medvetet efter att
klasser från ytterområdena i Göteborg kommer in till centrum och att elever från centrum
kommer ut till våra spelplatser i förorten.
5. Förväntade resultat
Vår förhoppning är att genom ARF öka engagemanget hos ungdomar omkring frågor som rör
mänskliga rättigheter. Vi hoppas på att bidra till möten där eleverna får stifta bekantskap med
nya världsbilder och andra bilder av verkligheten.
Vi förväntar oss att seminarierna liksom tidigare år blir i princip fullsatta och att ca 5000-6000
personer kommer att besöka ARF varje år. Vi tror också att de närmaste tre åren kommer att
innebära att Borders får starkare fäste och att vi lyckas skapa en grupp ungdomar som gör
filmer om mänskliga rättigheter och vill ingå i detta internationella nätverk.
6. Marknadsföring
Största delen av filmdagarnas marknadsföring sker via vårt nätverk. Alla som ingår där har
en mängd kontaktytor via vilka vi kan sprida information om projektet. Här ingår förutom
människorättsorganisationer t ex lärare som rekommenderar projektet till sina kollegor och
och Skolbio som hjälper oss med utskick till sina respektive skolnätverk.
2003 skapades en gemensamma hemsida för alla ARF arrangörer, www.arfarf.se. Tanken är
att den också ska inrymma en informationsbank där alla de filmer och samtalsledare vi
använt oss av kommer att finnas tillgängliga. Banken ska t ex vara en hjälp för nya
potentiella arrangörer av ARF.
ARF har under de 6 år projektet hittills genomförts deltagit vid bok- och biblioteksmässan där
vi varit en del av Ung Dialogs monter, samt Internationella torget. Genom Skolbio har vi
också haft möjlighet att presentera filmdagarna.
Vi kommer att arbeta med att sprida tryckt material om ARF på flera sätt. Dels kommer
programmet, när det är färdigt, skickas till både skolor och annan presumtiv publik. Vi
kommer också sprida flyers via våra samarbetspartners och via offentliga lokaler såsom
biografer, bibliotek, butiker, caféer och liknande.
7. Spridning av resultat och erfarenheter
Efter att vi genomfört filmdagarna får lärare och elever fylla i utvärderingar, som sedan
skickas till oss. Detta material tar programgrupperna i de olika städerna i sin tur del av och
den fungerar som en viktig del i planeringen för nästa års genomförande. Dessa
utvärderingar ligger till grund för en rapport om verksamheten som ARF skriver varje år.
Vi kommer att dokumentera Filmdagarna i form av foto och Film. Dessa kommer sedan visas
i olika sammanhang när vi presenterar projektet, både i regionen och internationellt.
8. Samverkan med samarbetspartners
En del av våra samarbetspartners finns i den grupp som arrangerar ARF. Där finns
t ex. representanter från skolor, Rädda Barnens ungdomsförbund, Amnesty International,
Röda Korset, Kulturhuset Blå Stället, Folkets Bio, Lugna gatan, RFSL, Fair-Trade, Rädda
barnen, United Sisters, Färnebo folkhögskola, Sharafs hjältar, Göteborg mot rasism, Vårt
Norrby m fl.
Med andra samarbetar vi omkring lokaler och spelplatser t ex Frölundabion, Hagabion,
Världskulturmuséet, Blå stället, Palladium i Alingsås, Bohusläns museum i Uddevalla, Röda
Kvarn i Borås, .
Ytterligare andra hjälper oss med marknadsföring och att sprida information om projektet,
t ex Skolbio i Göteborg, Alingsås kommun, Kungälvs kommun, Uddevalla kommun, Öppna
Kanalen m fl.
På nationell nivå samarbetar vi med övriga ARF arrangörer i Stockholm, Malmö och
Uppsala. Vi har kontinuerliga möten och fattar en hel del gemensamma beslut. ARF har
också flera samarbetspartners i Europa. Vår närmaste partner är Cinema du Palais, som
ligger i Creteil i Paris.
Kontakt:
Karin Frennemo – projektledare
Antirasistiska Filmdagar
Filmcentrum Väst
Box 7026
402 31 Göteborg
tel. 0703 – 332 192, 031 – 24 18 12
e-mail: [email protected]
www.arfarf.se
Download