Modern politisk filosofi: det rättvisa samhället

advertisement
Modern politisk filosofi: det
rättvisa samhället
Modern political philosophy: the just society
Högskolepoäng: 7,5
Kurskod: 1FL062
Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier
Huvudområde: Filosofi
Nivå: Grundnivå
Fördjupning: Högskoleexamensnivå
Betygsgrader: Underkänd, Godkänd och Väl godkänd
Utbildningsområde: Humanistiskt
Kursen kan ingå som en kurs på grundnivå i en kandidat-, magister- eller
masterexamen
1. Beslut om fastställande
Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden vid Umeå universitet och
kursplanen har fastställts 2010-12-16 att gälla från och med vårterminen 2011.
2. Innehåll
Inom den politiska filosofin försöker man besvara frågor om vad begreppet rättvisa
betyder och hur ett rättvist samhälle bör utformas. Kursens mål är att ge en överblick
över centrala teorier om rättvisa i nutida politisk filosofi. Särskilt fokus läggs på John
Rawls teori om rättvisa då denna satt agendan för den moderna debatten om rättvisa. På
kursen behandlas bl.a. följande:
- John Rawls teori om rättvisa; hur den är uppbyggd och vad den innebär
- Den libertarianska teorin om rättvisa
- Prioritarism som en teori om rättvisa
- Turjämlikhetsteorin om rättvisa
- Förtjänst som rättviseteori
- Feminismens implikationer för teorin om rättvisa
- Den socialistiska rättviseteorin
- Tillämpad politisk filosofi, inom områden som internationell rättvisa, framtida
generationer och djurrätt
Examination: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3
respektive 4 hp. Se vidare under punkt 6.
3. Förväntade studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs
beträffande kunskap och förståelse
- ha en god förståelse för centrala teorier om rättvisa i politisk filosofi
- förstå argument för och emot dessa teorier
beträffande färdighet och förmåga
- kunna redogöra för argument för och emot centrala teorier om rättvisa i politisk
filosofi
- kunna identifiera argumentation i politisk dagsdebatt utifrån dessa och
besläktade teorier
- på ett korrekt sätt kunna tillämpa dessa teorier på politiska problem
- ha en grundläggande förmåga att självständigt föra en kritisk diskussion i frågor
som rör politiska värden och normativa principer
beträffande värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha en grundläggande förmåga att analysera konflikter mellan skilda politiska
värden och normativa principer
- ha en grundläggande förmåga att värdera argument för och emot värden och
normativa principer
4. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet. Förkunskaper motsvarande Politisk filosofi 7,5 hp, eller
motsvarande, rekommenderas.
5. Undervisningens uppläggning
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Om kursen ges som
Internetkurs sker undervisningen i form av nätbaserade presentationer, seminarier,
diskussioner och övningar.
6. Examination
Examinationen består av tre delar: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två
skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. Studerande som inte har möjlighet att delta i alla
seminarier har möjlighet att erhålla betyget godkänd på den del av examinationen som
utgörs av seminarier genom att fullgöra skriftliga eller muntliga examinationsuppgifter
enligt anvisningar av betygsättande lärare. För seminariedeltagande ges något av
betygen underkänd eller godkänd. På de skriftliga proven ges något av betygen
underkänd, godkänd eller väl godkänd. För att få betyget godkänd på hela kursen krävs
minst godkänt på samtliga tre prov. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs
betyget väl godkänd på båda skriftliga proven samt betyget godkänd på seminarierna.
Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska
fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.
7. Tillgodoräknande
Kursen kan tillgodoräknas som moment inom någon av kurserna Filosofi B eller
Påbyggnadskurs i filosofi. Kursen kan ej tillgodoräknas tillsammans med kurser med
identiskt eller starkt likartat innehåll. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i
enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.
8. Kurslitteratur
Clayton, Matthew och Williams, Andrew (Eds.), Social Justice. Oxford: Blackwell,
2004.
Rawls, John. Justice as Fairness: A Restatement. Cambridge: The Belknap Press, 2001.
Kompletterande artiklar tillkommer.
Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier, 901 87 Umeå
Telefon: 090-786 50 00. Texttelefon: 090-786 59 00
Download