Till vederbörande

advertisement
BILAGA till
Regional medicinsk riktlinje
1(2)
Handläggning vid akuta sexuella övergrepp
på barn och vuxna
Revidera och upprättad av VKV 2016-06-17
VAD INTYGAR DU?
Du tar reda på vad som hänt.
Du letar efter skador eller avsaknaden av dessa.
Du INTYGAR om det kan/inte kan finnas något samband mellan skadan och
händelseförloppet!
KORTFATTAD MALL FÖR RÄTTSINTYG
RÄTTSINTYG
Dagens datum ____________
Diarienummer ____________
FORMALIA
Den ___(datum, klockslag)___ förättades undersökning av ____(NN)___ på anmodan av _____(t ex
polismyndighet)____ vid besök på enheten. Undersökningen utfördes av undertecknad på __(plats)____ i
närvaro av _____________(tex sjuksköterskans namn)______.
Patientens identitet styrkt genom ID-kort/körkort/personlig kännedom.
Information i enlighet med 6 § lagen (2005:225) om rättsintyg och personuppgiftslagen (1998:204) har lämnats
av undersökande/har lämnats av annan/har inte lämnats.
BAKGRUNDSINFORMATION
Vid undersökning förelåg/förelåg ej en polisanmälan daterad den __(Datum)___ upprättad av ___(NN)___ vid
polisdistrikt/ polismyndigheten i XX. Patienten medger att undersökning/begränsad undersökning utförs och är
medveten om att denna ligger till grund för rättsintyget.
Händelsen framgår/inhämtas från polisanmälan/förhörsprotokoll/patienten (vid det senare alternativet viktigt att
tidpunkten för händelsen och undersökningen framgår)
UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL
Vid undersökning som omfattade hela kroppsytan samt synliga kroppsöppningar/ej fullständig
kroppsundersökning (specificera begränsningen) kunde följande noteras:
1. Normal/kraftig/mager kroppsbyggnad, ___(vikt och längd)_____ Allmäntillstånd ______(tecken till
akut krisreaktion mm)___
2. Kroppsundersökning (Systematisk undersökning region för region, beskriv alla förändringar:
Storlek, form, konsistens och exakt läge. Smärta? Ömhet? Tecken på skada?
3. Genitalundersökning
Kvinna
Vid yttre inspektion ses normala förhållanden i och omkring slidmynningen. För ögat oretade
slidväggar, normal flytning. Livmodertappen för ögat utan anmärkning.
(Livmodern undersöks manuellt och uppfattas normalstor, rörlig och oöm. Oöm vid manuell
undersökning över äggledare och äggstockar - utförs endast på indikation!)
Eller
Ange avvikande förhållanden vid undersökning av könsorganen
Man
Vid yttre inspektion och palpation normala förhållanden i de yttre könsorganen.
Eller
Ange avvikande förhållanden vid undersökning av könsorganen
__________________________________________________________________________________________________________________
VKV Web-plats
E-post
Telefon
Västra Götalandsregionens
www.valdinararelationer.se/VKV
[email protected]
031-346 06 58
kompetenscentrum om
våld i nära relationer
BILAGA till
Regional medicinsk riktlinje
2(2)
Handläggning vid akuta sexuella övergrepp
på barn och vuxna
Revidera och upprättad av VKV 2016-06-17
4.
Ange om skisser gjorts eller fotografier tagits.
5.
Provtagning
Prover och spårsäkring enligt Guiden. / Begränsad provtagning och spårsäkring utförd pga ______________
Graviditetstest i urin, infektionsprover negativa/positiva. / Provsvar saknas.
(Ange provsvar på alkoholhalten i blodet och tidpunkten för provet, förekomst/ej förekomst av spermier, annan
provtagning av värde för rättsintyget.
Ange också vilka eventuella kompletterande undersökningar som gjorts och resultaten av dessa).
UTLÅTANDE
Med stöd av vad som sålunda framkommit får jag härmed avge följande utlåtande:
att
beskrivning)
NN företett tecken på ___(art av våld)___ våld mot _____(kroppsdel/ar)___ (sammanfattande
att
skadan kan/kan inte ha uppkommit vid den tidpunkt som anges
att
fynden visar/talar starkt för/kan möjligen tala för/talar emot/inte medger någon slutsats om att skadan
uppkommit enligt uppgivet händelseförlopp
att
skadan varit lindrig/varken lindrig eller livshotande/livshotande (skadans spontana läkningsförlopp är
avgörande, endast dessa tre graderingar är användbara ur juridisk synpunkt)
att
skadan kan/kan inte förväntas ge bestående fysiska/psykiska men/det är ännu för tidigt att uttala sig om
detta (bestående fysiska/psykiska men)
Eller
att
NN inte uppvisar några fysiska skador
att
avsaknad av fysiska skador ej talar emot det uppgivna händelseförloppet (om så är fallet).
Vilket härmed intygas
NN, befattning
Tjänsteställe, adress, telefon
Minst en specialistläkare ska skriva under rättsintyget
__________________________________________________________________________________________________________________
VKV Web-plats
E-post
Telefon
Västra Götalandsregionens
www.valdinararelationer.se/VKV
[email protected]
031-346 06 58
kompetenscentrum om
våld i nära relationer
Download