Sammanställning Karin N. Fil - TFE-Moodle 2

advertisement
UMEÅ UNIVERSITET
Energi och miljö
Vt 2016
Sammanställning av lärdomar från föreläsning 4
Med Karin Nyquist
1. Kretsloppsanpassat byggande betyder att man har en helhetssyn då man planerar
byggnader och städer. Man ser en helhet med allt som bidrar och påverkar och
skapar ett system med dessa på så effektivt sätt som möjligt. Vid byggandet så
kombinerar man även god design med ett systemtänkande. Allt som finns i
byggnaden ska ha ett större syfte än att existera, det ska bidra på ett positivt sätt.
Alla flöden genom en byggnad ska samverka, och inte bara energiflödet. Utan även
vatten-, avlopp-, luft-, och materialflöden. Byggnaden och städerna är även
anpassade till den lokala miljön, lokala klimatet och den lokala kulturen. Det syftet
som genomsyrar kretsloppsanpassat byggande är att minimera den negativa
påverkan på miljön genom att sluta alla flöden, alltså inget avfall. Nyckelorden för
byggandet är minska, återanvänd, återvinn, förnyelsebart och nytänkande.
2. Det finns många orsaker till varför man ska bygga kretsloppsanpassat, men den
största anledningen är för att minska den negativa effekten på vår planet som linjära
system bidrar till. Vi måste även lära oss att hushålla med jordens resurser så som
energi, ren luft, vatten och material. Slutna kretslopp kan hjälpa till i denna fråga.
Dessa system hjälper även till att öka den biologiska mångfalden då man inte tar lika
mycket från naturens resurser. Det hjälper även till att minska användningen av
ändliga resurser. Man skapar även ett sundare inomhusklimat med dessa system,
vilket i sin tur leder till minskad risk för allergier och andra sjukdomar. Med en
sundare inomhusmiljö följer även en minskad sjukfrånvaro från arbetsplatser.
Företag med mera som satsar på slutna kretslopp får även en god PR till allmänheten,
vilket ger konkurrensfördelar. Med slutna kretslopp får man även en minska
årskostnad, det vill säga, man vinner i längden på att bygga på detta sätt.
3. Dagens samhälle är baserat på ett linjärt system av resurser. I ett sådant system så
används ändliga resurser för att förse städer med deras förbrukningsvaror. Efter att
dessa varor är använda så har den ändliga resursen omvandlats till en ofta
oanvändbar och miljöskadlig restprodukt. I ett samhälle baserat runt ett hållbart
kretslopp så är förbrukningen av ändliga råvaror minimal och inga varor skapar
restprodukter som inte sedan kan återvinnas eller återanvändas.
UMEÅ UNIVERSITET
Energi och miljö
Vt 2016
4. När man bygger ett kretsloppsanpassat hus får man räkna med att
byggnadskostnaden är ca 5-10 % högre, men fördelen är att driftkostnaden blir minst
10 % lägre samt att värdeökningen är större. Du tjänar alltså på den lite större
investeringen i längden tack vare att du använder mindre energi.
5. Det optimala kretsloppsanpassade huset har en låg vattenkonsumtion och dess
avloppsvatten ska renas lokat (LOD). Det ska vara uppbyggt av noga utvalda material
som skall vara lokat producerade, emissionsfria och sunda. Husets konstruktions skall
innehålla enkla tekniska lösningar för att underlätta förändring. Kompostering,
källsortering och återanvändnings skall främjas på med enkla medel och ett så
smidigt underhåll som möjligt. Allt ska givetvis bidra till en god social miljö och allt
ovanstående skall kunna appliceras på nybyggnationer såväl som på ombyggnationer.
6. Ett praktiskt exempel på ett kretsloppanpassat användande är Greenzone i Umeå.
Greenzone innefattar ett kvarter med Ford, McDonald’s och statoil där flera åtgärder
har tagits vid för att minska energianvändningen, resultatet blev ett totalt
kretsloppanpassat system. Det finns ingen anslutning till varken fjärrvärme eller
avloppssystem utan spillprodukterna används på annat håll i kvarteret.
Växter används till bland annat att hålla luften ren genom att plantera
exotiskaplantor i byggnaden. Även taken består av växter; så kallat gröna tak. Det
används för att binda föroreningar, minska bullerljud samt bidrar till ökad isolation
och på så sätt minska energi användandet.
7. Det finns många fördelar med ett såkallat "grönt tak", såsom att det isolerar
byggnaden och sparar på det viset energi, minskar behovet att dagvattensystem,
minskar risken för översvämning i städer vid plötsliga skyfall osv. I Sverige finns det
en park på taket av ett köpcentrum i Malmö.
8. Från naturen har vi väldigt mycket kunskap att hämta för där finns det extremt
mycket olika trix som vi skulle kunna applicera på vår vardag och slippa sån enorm
miljöpåverkan. Vi har redan nu härmat väldigt mycket från naturen, kardborreband,
bakteriedödande ytor, självrengörande ytor och flygplansvingen är bara några saker
vars design vi lånat direkt från naturen. Sedan finns det något som heter termite
UMEÅ UNIVERSITET
Energi och miljö
Vt 2016
ventilation vilket är ett luftsystem som är härmat från termiter och hur de gör för att
hålla ett behagligt klimat i sina bon mitt på den stekheta savannen. Denna teknik är
att de gräver tunnlar under marken där luften är betydligt kyligare sedan går dessa
tunnlar upp i boet så att den kalla luften från marken kan sprida sig i hela boet.
Denna teknik kan även appliceras på våra boenden och har väldigt mycket mindre
klimatpåverkan än andra luftsystem.
9. Det går att återanvända väldigt mycket för att bygga nya hus. T.ex. foamglas består
till 75 % av återvunnet glas, kan användas i t.ex. grunden, väggarna och taket. Genom
att skruva ihop materialen går det lätt att ta isär och återanvändas. Det kan också
vara väldigt enkelt att återanvända, genom att köpa möbler, fönster eller t.ex. en
kamin för värme så kan man spara in både i energikonsumtion samt inköpskostnad.
10. Att man verkligen ska till högsta grad undvika cellplast i byggnationer. Varför man
inte ska använda sig av det är för att cellplasten är mycket lättantändlig, det sprider
sig oerhört snabbt på grund av att det ”droppar” ner. Det är också ett material som
lätt blir angripet av skadedjur, vilket i sin tur kan medföra att man måste börja om
från grunden med sitt bygge. Varför man använder sig av cellplasten trots detta är för
att det är billigt.
11. Byggbranschen är väldigt konservativ. Trots att det finns nya tekniker som är
miljövänligare och mer energibesparande än gamla metoder så är det väldigt svårt
att få byggbranschen att börja använda dem. Man bygger gärna som man alltid gjort
trots att det på sikt skulle bli högre produktivitet, lägre kostnader och bättre kvalitet
om man utvecklade sitt byggande. En stor del till att förnyelsen bromsas är att man
fokuserar mycket på lägsta pris i alla affärer samt att det är alltför kort tid mellan
beställning och byggstart.
12. De kommande 40 åren kommer vi behöva bygga bostäder för ytterligare 5 miljarder
människor. Detta är en oerhört stor utmaning. V i kommer under dessa 40 år behöva
att bygga bostäder för ca 400000 personer varje dag. Dessa bostäder måste sedan
förses med vatten, avlopp, mat, energi och mera. Om vi inte lyckas att bygga dessa
bostäder kommer vi troligtvis få en överbefolkad slum istället.
13. I Sverige har den klara majoriteten tillgång till de kommunala avloppssystemen.
Dessa är kopplade till reningsverk som renar vattnet som sedan kan återanvändas.
Dessa avloppssystem läcker dock ca 30% vilket gör att vi ständigt förlorar vatten ur
kretsloppet. Detta är något som måste åtgärdas.
UMEÅ UNIVERSITET
Energi och miljö
Vt 2016
14. Ett ekologiskt fotavtryck är de resurser varje individ använder. Vi i Sverige använder i
snitt 6,1 globala hektar per person och år. Vilket är på tok för mycket då jordens
resurser endast räcker till 1,8 globala hektar per person år. På dessa hektar ska bland
annat mat, vatten, bränsle och kläder produceras. Att vi i Sverige använder så många
hektar beror på hög energi och köttkonsumtion, bränslekrävande bilar och att vi i
allmänhet har en slit och släng kultur. Sverige ligger på 8:de platsen i världen över
länder med störst ekologiskt fotavtryck per person. Om alla levde som i Sverige skulle
det behövas tre stycken jordklot.
15. För att klara av att minska vårt ekologiska avtryck måste vi öppna ögonen och ändra
våra vanor.
Ex så kastas ca 25 % av vår mat. Äter vi istället upp all mat har vi kommit långt i att
minska vårt avtryck. Sådana enkla punkter kommer vara viktiga i vår framtid.
16. Möjligheten hos individen att göra skillnad är större än vad folk tror. Genom att bl.a.
minska vattenanvändningen, konsumera mindre, välja energisnåla lösningar och välja
rätt sorts energi kan stora skillnader göras.
Dock är det viktigt att förstå hur komplext systemet är, att en individ äger fem
lågenergidatorer är nödvändigtvis inte bättre än en gammal dator som drar mycket
energi. Ett annat exempel är att trots att det är bra att sopsortera är det ännu bättre
att försöka minska avfallet i första taget.
17. Om man valde att stänga av sina elektronprylar istället för standby-läge. Skulle det ge
en besparing på ca 500kr per familj eller motsvarande uppvärmningen av ca 20 000
villor. Det låter väldigt mycket, jag trodde inte standby elektronik var en sådan bov.
18. Volymen vatten av jorden är 0.13% och knappt 1% går att använda som dryck,
konstbevattning eller i industrin. Om 10 år kommer ungefär 2.7 miljarder människor
att ha allvarlig vattenbrist. Idag talar man om att 1 miljard människor har saknar
tillgång till säkert vatten. Barn som drabbas av sjukdomar är till 80% vattenbristens
fel. Mängden tillgängligt vatten i ett land beror på nederbörd och flödet vatten till
grannländerna.
UMEÅ UNIVERSITET
Energi och miljö
Vt 2016
19. Vattenransonering är viktigt. Detta är inget nytt, men att man kan spara så stora
mängder vatten per hushåll till följd av diverse teknologiska hjälpmedel var coolt.
Saker som rörelsesensorer och snålspolande toaletter var saker som kändes lite
futuristiskt men som nu är här och fungerar. För varje hushåll byggt på ett hållbart
sätt, som presenterat i föreläsningen kan mycket energi, vatten och material sparas.
Fascinerande !
20. Karin Nyqvist nämner att Bhutan är det enda land som har naturlig balans i miljön.
Detta påstående grundar sig i landets sätt att ta tillvara på naturens resurser på ett
hållbart sätt. Till exempel så är all odling ekologisk. Onödiga plaster som riskerar att
hamna i naturen har till och med förbjudits. Landet försöker hela tiden finna nya
lösningar som gynnar miljön och trivsel för befolkningen. Detta mäts med hjälp av
GNH (Gross National Happiness) detta kan jämföras med omvärden som mäter
GNP(Gross National Product).
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards