Hösten 2009

advertisement
Minnesanteckningar bibliotekschefsmöte 5 maj 2011
1. Föregående mötets protokoll
Ordföranden gick igenom föregående mötets protokoll. Detlef Barkanowitz upplyste om Digidelkampanjen (kampanj om digital delaktighet) och om Digidel-mötet den 23 mars i Luleå. Arvidsjaur och
Boden har redan IT-kafé verksamhet för att öka den digitala delaktigheten hos besökare.
Kommunsidor direkt kopplade till Bibblo.se: processen pågår, men några har svårigheter att
övertyga kommunens IT-enheter om vikten av att alla är länkade direkt till Bibblo.se. Samverkansavtalet
mellan biblioteken förutsätter att beslutet om direktlänkning efterföljs av alla 14 kommuner.
3. Bibblo och facebookdeltagande
Beslut:
Vänsida (Profilsida) ändras till Gillasida, som passar bättre för organisationer. Chefsmötet skickar en fråga
till Maria Öhman och Hannele Kylmämaa om de kan fortsätta att vara administratörer till Gillasidan.
4. Barnbiblioteksmöten 2ggr/år
Beslut:
Förslaget från barnbibliotekarier i länet om två barnbiblioteksmöten/år godkänns. Gruppen får själv
bestämma om det blir 1- eller 2-dagarsmöten.
2. Upphandling
2.1. Bibliografisk service - arbetsgrupp bland chefer?
Frågor: bl a vem gör upphandlingen och när avtalen ska sägas upp?
Beslut:
Arbetsgrupp bildades av Detlef Barkanowitz, Carina Salomonsson och Micael Jonsson.
2. 2.Transporter – tids- och genomförandeplan, nuvarande kostnader, Luleå ub
Biblioteken tar fram statistik och kostnader redan under 2011. Frågor kring upphandlingen och avtalet tas
upp i septembermötet med Teresa Hägglund, upphandlingsenheten för NLL.
Beslut:
Vi ska synliggöra kostnader för medier i flödet inom länet (mellan biblioteken då även Luleå ub inräknat
om möjligt) förra året 2010. Schablon för fjärrlån är 50 kr/ lån. Faktiska kostnader kan räknas med om
man har tillgång till siffrorna. Uppgifter om antal och kostnader medier i flödet 2010 skickas till Eva
Lidström
senast 2011-06-30.
Styrgruppen för Mediegruppen tar kontakt med Transportgruppen och ger som uppgift till gruppen att ta
reda på mer fakta ( t ex omvärldsanalys) och kunskaper till nästa chefsmötet den 14-15 september.
5. Mediefrågor
Lånekort och andra mediefrågor
Genomgång av 4. upplagan av Regler och avgifter. Mediegruppen har gjort ett lysande arbete med
dokumentet och tillägnas stor eloge.
Beslut:
Chefsgruppen beslutar för separata barn- och vuxenkort.
Respitdagen föreslås till 1 dag och chefsgruppen beslutar det enligt förslaget.
Ersättningar: 300 kr för vuxen bok, både skön och fack.
300 kr för vuxen cd-bok. 500 kr för språkkurser.
I dokumentet ”Regler och avgifter” ska inte finnas ersättning för material som inte cirkulerar i länet.
Norrbottens länsbibliotek
www.norrbottenslansbibliotek.nu
Inget beslut om SPAR, frågan återkommer på nästa chefsträff. Tillägg för komplettering för
bokbussverksamhet delegeras som uppgift till mediegruppen.
Ordet ”lånekort” ska bytas till bibliotekskort genomgående i hela dokumentet.
Alla bibliotekschefer uppmanas att ta upp frågan om ändrade avgifter till sina
nämnder/kommunfullmäktige för beslut senast februari-mars 2012.
7. Info från lokalredaktörerna för Bibblo.se
Frågan om mer tid till redaktörsarbete i kommunerna (minst 4t/vecka) är ren arbetsledningsfråga i
respektive kommun, inte en fråga till chefsgruppen att besluta om.
8. Upphandling av system och portal, Bildande av utvärderingsgrupp för upphandlingen
Mikael Westerlund, upphandlare hos Landstinget, redogjorde för ytterligare krav och finesser med
upphandling av IT-system som bibliotekssystem också hör till. Tidsramen för upphandling har vi redan
fått tidigare av Teresa Hägglund på förra chefsmötet.
Beslut: Projektägare: Detlef Barkanowitz, Norrbottens länsbibliotek
Projektsbeskrivning behövs och beslut om projektledare, som leder projektet och installationen av
bibliotekssystem och portal. Det behövs en projektgrupp som tar hand om införandet av upphandlingen
och en upphandlingsgrupp, som gör jobbet om FFU (Förfrågningsunderlag) och utvärderingen.
Styrgrupp: Detlef Barkanowitz, Micael Jonsson, Liselott Lagnestig, Anna-Karin Luttu
Projektledarfrågan beslutas under länskonferensen i Arvidsjaur i slutet av maj. Länsbiblioteket gör en
konsekvensbeskrivning vad det innebär om projektledaren blir Birgitta Markusson från Länsbiblioteket.
Styrgruppen ska besluta om utvärderingsmetoden och presentera den i Arvidsjaur under länskonferensen.
Mikael Westerlund skickar beskrivningen av utvärderingsmetoden till styrgruppen.
Upphandlingsgrupp: Erik Seurin?, Britta Bergman, Anders Fredriksson, Daniel Gunnestam, Janne
Olofsson och ytterligare ett namn?
Upphandlingsgruppen får uppdraget att presentera upphandlingsförslag till chefsgruppen på chefsmötet
den 14-15 september.
Vilka som ingår i projektgruppen beslutas på septembermötet.
Detlef Barkanowitz får först underlaget till fullmakt, som sedan skickas till varje kommun för att
diarieföras och skrivas under av den person som har rätt att vara firmatecknare för kommunen.
9. Övriga frågor
Lena Lundberg Vesterlund föreslog tvådagars chefsmöte till hösten: den 14-15 september. Förslaget
godkändes med majoritet.
Info om biblioteksmöbler av Detlef Barkanowitz. Eurobib vill presentera sina produkter i Luleå och får själv
sköta kontakten med biblioteken.
Kristina Grubbström hälsade alla välkomna till Länskonferensen i Arvidsjaur 26-27 maj. 100 personer
har anmält sig till träffen.
Liselott Lagnestig informerade om biblioteksvästar. Ett nytt förslag kommer att erbjudas under hösten.
Lena Lundberg Vesterlund informerade om den kommande Bok & Bild-mässan i Luleå den 21-22 oktober.
Norrbottens länsbibliotek
www.norrbottenslansbibliotek.nu
Erik Lindgren-priset utdelas med summan 100 tkr.
Liselott Lagnestig berättade om den kommande Kulturveckan i Gällivare i oktober.
En känd Tove Jansson-utställning är ett inslag under kulturveckan.
Lena Lundberg Vesterlund
Luleå
ordförande
Tuula Puranen
Pajala
sekreterare
Micael Jonsson
Piteå
justerare
Norrbottens länsbibliotek
www.norrbottenslansbibliotek.nu
Download