1 Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89

advertisement
1
Norrbottens läns landsting
Division Kultur och Utbildning
971 89 Luleå
Ansökan om bidrag till projektet
Möte med Norrbottensförfattare – ett projekt för ökade kontakter mellan hörselskadade
i Norrbotten och biblioteken/litteraturen
Bakgrund
Hörselskador är idag ett av våra vanligaste funktionshinder. Enligt aktuell statistik har ca 14
% av befolkningen (16-84 år) nedsatt hörsel. Det innebär för Norrbottens län ca 35 000
personer. Dessutom visar de statistiska kurvorna en ökande trend; en allt större andel av
medborgarna upplever att de har nedsatt hörsel, framför allt bland yrkesverksamma.
Hörselskador är egentligen ett samlingsnamn. Begreppet omfattar personer med olika grad av
hörselnedsättning, personer med tinnitus, ljudöverkänslighet och vuxendöva.
Hörselnedsättning förekommer ibland i kombination med andra hörselskador som tinnitus och
ljudöverkänslighet.
Hörselskada är för många ett stort hinder för att ta del av samhällets kulturutbud i form av t ex
författaraftnar, konserter, teaterföreställningar eller föreläsningar. En alltför vanlig reaktion
hos den hörselskadade är att ”dra sig tillbaka” och avstå från att försöka ta del av
kulturutbudet. En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig ett arrangemang är att det
genomförs i en bra ljud- och hörmiljö. Den är i sin tur ett samspel mellan flera tekniska
funktioner: akustik, ljudförstärkning och fungerande hörselslinga. Personer med grava
hörselskador behöver ofta även stöd av skrivtolkar.
Hörselskadades Riksförbund (HRF) i Norrbotten har 14 lokala föreningar – en i varje
kommun – och sammanlagt ca 2 300 medlemmar. Föreningarnas aktiviteter består bl a i att
regelbundet anordna möten för sina medlemmar.
Målgrupper
Målgruppen för projektet är hörselskadade i Norrbotten. Det kan även finnas närbesläktade
målgrupper inom HSO (Handikappförbundens Samarbetsorgan), som organiserar nästan 30
länsföreningar.
Till målgruppen hör även människor med nedsatt hörsel som inte är organiserade i någon
förening.
Målsättning
• Etablera och utveckla nätverk och kontakter mellan målgruppen, biblioteken och
författare och andra kulturproducenter
• Stimulera och stödja målgruppens intresse för att trots sitt funktionshinder aktivt ta del
av kulturutbudet
• Påverka kommuner och andra aktörer att tillhandahålla lokaler och hörmiljöer som
underlättar för personer med hörselskador att ta del av det löpande kulturutbudet
• Öka målgruppens intresse för litteratur
• Ge målgruppen ökad medvetenhet, nya kunskaper och stimulans för den personliga
utvecklingen
2
Genomförande/Metod/Marknadsföring
Varje HRF-förening ägnar ett möte varje halvår åt temat Möte med Norrbottensförfattare.
Inriktningen kan vara skönlitterär, kulturhistorisk eller populärvetenskaplig – inriktningen bör
med andra ord vara bred och även anpassad till lokala förutsättningar.
Norrbottens länsbibliotek, ABF Norrbotten och HRF Norrbotten arbetar fram olika förslag till
arrangemang under senhösten/vintern 2008 av den typ som listas i bilaga 1. Det kan bli tal om
en ”meny” från vilken de lokala HRF-föreningarna, i samarbete med ABF, kan välja.
Arbetsgrupper i kommunerna kommer också att få ge sina synpunkter och arbeta fram förslag
tillsammans med biblioteken. I varje kommun ska två arrangemang genomföras: ett på våren
och ett på hösten. Det betyder 28 arrangemang under det första projektåret.
För att locka icke-organiserade människor med nedsatt hörselfunktion kommer vi att ha så
kallade Öppet hus – arrangemang.
Projektet inleds med en ”dörröppnare”, en författarturné i länet där en författare med
hörselskada inbjuds att tala om sitt författarskap och sitt funktionshinder.
På så sätt får projektet genomslagskraft i inledningen genom den popularitet författaren har
och det kommer att locka de nya besökarna projektet vill nå. Dessutom kommer projektet att
få massmedial uppmärksamhet och sätta fokus på hörselskadades situation.
Information om projektet och aktiviteterna kommer att spridas via de medverkande
organisationernas nätverk. Möjligheten att väcka intresse för projektet hos massmedierna
bedömer vi vara goda.
Fortsättning – fas 2
Vi har för avsikt att söka projektmedel även för år 2010 då vi kommer att utvidga samarbetet
till att gälla också kulturområden som teater och museiverksamhet. Vi kommer att söka
samverkan med Norrbottensteatern och andra teatrar i länet och Norrbottens läns museum och
lokala museer i länets kommuner. Erfarenheter från projektets första år blir vägledande för
hur fortsättningen av projektarbetet, fas 2, kommer att läggas upp och utvecklas.
Arbetet med att införliva teater och museiverksamhet i projektet kommer att inledas i augusti
2009.
Projektorganisation
Projektägare
Norrbottens länsbibliotek
Samarbetsparter
HRF Norrbotten
ABF Norrbotten
Kommunbiblioteken
Projektledare
Norrbottens länsbibliotek kommer att anställa en projektledare på deltid. Arbetsuppgifterna
blir bland annat att upprätta kontakter mellan föreläsare och lokala arrangörer och koordinera
aktiviteterna i de olika kommunerna (nätverksbygge), att informera om och marknadsföra
projektet till olika målgrupper. Projektledaren ska också svara för förarbetet till fortsättningen
av projektet.
Styrgrupp
I styrgruppen sitter representanter från Länsbiblioteket, HRF och ABF. Styrgruppen
sammanträder var tredje månad.
3
Arbetsgrupper
I varje kommun bildas en arbetsgrupp med representanter från HRF, ABF och biblioteket.
Arbetsgruppen avgör under vilka teman arrangemangen genomförs och vilka
författare/föreläsare som ska anlitas. Lokalt har HRF den sammankallande funktionen. Vid
behov kommer ABF att stödja lokal HRF-förening.
Tidsplan
Oktober 2008
Januari 2009
Bidragsansökan inlämnas till Statens kulturråd och Norrbottens läns
landsting.
Information om ansökan till berörda organisationer.
Beslut om bidrag.
Information om beslut till berörda organisationer.
Konstituerande av lokala arbetsgrupper.
Utarbetande av lokala aktivitetsplaner.
Författarturné
Februari – Maj 2009
Aktiviteter på lokal nivå
Juni 2009
Erfarenhetsinsamling och analys av vårens aktiviteter.
December 2008
Augusti – September
Kontakt med teatrar och museer
2009
September - December Aktiviteter på lokal nivå.
2009
15 oktober 2009
Ansökan till Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting om
bidrag till verksamheten 2010.
December 2009 –
Utvärdering och dokumentation av projektets första år.
Januari 2010
Planering av projektets andra år.
Utvärdering och dokumentation
Efter vårens aktiviteter kommer en insamling av erfarenheterna att göras för att användas som
underlag vid diskussionerna med teatrar och museer inför det utvidgade samarbetet 2010 (se
Fortsättning ovan).
Efter projektårets slut lämnas en skriftlig redovisning och analys av verksamheten till
finansiärerna.
Finansiärer
Statens kulturråd
Norrbottens läns landsting
Norrbottens länsbibliotek
HRF
ABF
Kommunbiblioteken
4
Budget
Kostnader
Våren 2009
Turné med välkänd författare, ”dörröppnare”
Författarbesök: 14 kommuner à 8 000
Hjälpmedel, exv hyra av portabel hörselslinga
Resor för styrgruppen
Marknadsföring
Projektledare
Administration ABF Norrbotten
Administration HRF Norrbotten
Administration Norrbottens länsbibliotek
Administration lokala arrangörer
Summa våren 2009
Hösten 2009
Författarbesök: 14 kommuner à 8 000
Hjälpmedel, exv hyra av portabel hörselslinga
Resor för styrgruppen
Marknadsföring
Projektledare
Administration ABF Norrbotten
Administration HRF Norrbotten
Administration Norrbottens länsbibliotek
Administration lokala arrangörer
Summa hösten 2009
TOTALT
SEK
35 000
112 000
5 000
3 000
50 000
40 000
15 000
15 000
10 000
14 000
299 000
SEK
112 000
5 000
3 000
30 000
40 000
15 000
15 000
10 000
14 000
244 000
543 000
Intäkter
Statens kulturråd
Norrbottens läns landsting
HRF Norrbotten
ABF Norrbotten
Norrbottens länsbibliotek
TOTALT
275 000
160 000
30 000
30 000
48 000
543 000
Äskande
Norrbottens länsbibliotek med samverkansparter ansöker härmed om 160 000 kr i bidrag från
Norrbottens läns landsting för genomförande av projektet Möte med Norrbottensförfattare.
Luleå den 8 oktober 2008
Jimmy Gärdemalm,
Norrbottens länsbibliotek
Järker Lundström,
HRF Norrbotten
Viktoria Persson,
ABF Norrbotten
5
Bilaga 1
Möte med Norrbottensförfattare – exempel på tänkbara teman
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prosa
Poesi
Deckare, brott & straff (exv Vietaskuppen. Enbomsaffären, lokal deckarhistoria)
Folkliv (historiskt, jakt & fiske, natur) av exv syskonen Ryd, Westrin
Vädret/klimatet
Geografi (Nordkalotten, Barentsregionen)
Krigsminnen i Nordkalotten och Tornedalen av exv Gyllenhaal
Historia i länet: medeltid och kloster?
Äventyr och livsöden (t ex Tre vägar från Norrfjärden till Afrika, Eremiterna på
Taigan)
Att vara politiker i Bryssel och Sametinget. Att vara forskare (exv Håkan Myrlund).
Same utan renar av Håkan Johnsson.
Astronomi, astrologi. ”Finns det någon därute” av personal vid Esrange
Bibliotekarie: Vad gömmer sig i våra hyllor och vad kan berika mitt liv?
Kultur och subkultur: Finns det en Norrbottensidentitet? Vad betyder vår region? Vad
säger forskare och andra icke parti-politiska experter om dessa frågor.
Våra världsreligioner
Geologi, trädgård, exteriör och interiör
Siffror och andra tekniska lekar
Filosofi, livsåskådning, hälsa av exv Bo Henricson, Ann-Katrin Kostenius
Download