Jonföreningar

advertisement
Jonföreningar
Salter och metalloxider
Kap 5
Laborationen vi gjorde
• Vi tog två ämnen som var för sig är livsfarliga.
• Saltsyra, HCl är en stark syra som är frätande
• Natriumhydroxid, NaOH är en stark bas som också är frätande. Starka
baser löser upp fett. Därför är natriumhydroxid särskilt farligt att få i
ögonen.
• Om man skulle dricka en koncentrerad lösning av något av dessa
ämnen skulle det vara stor risk att man dog.
Neutralisation
• När vi genomför en neutralisation av saltsyra och natriumhydroxid
uppstår nya ämnen som inte alls är farliga, snarare livsnödvändiga.
• Vatten och salt
• En förutsättning för att det ska bli en neutralisation är att vi har lika
mycket av varje.
• Saltsyra har pH 1 och natriumhydroxid har pH 14
• Alltså väldigt surt och väldigt basiskt
• Men i rätt proportioner blir lösningen neutral, pH 7
Reaktionsformel
• HCL + NaOH
• Vi skriver först ämnena i jonform
• H+ + CL- +Na+ + OH• H2O + NaCL
• Använd reaktionspilar
• HCL + NaOH  H+ + CL- +Na+ + OH- H2O + NaCL
• Ämnena som har bildats är vatten och salt
Indunstning
• Om vi låter den neutrala lösning stå några dagar kommer
vattenmolekylen att dunsta bort.
• Det som blir kvar är saltet
• Vanligt bordssalt
• Ett salt är en förening av två joner
• En jonförening
Många olika jonföreningar, salter
• Många jonföreningar är vita.
• De är fasta kristaller.
• Men de kan ha många olika färger
• Kopparsulfat är t.ex. blått
• Många finns naturligt i marken.
• Salter kan bildas på många olika sätt.
• Natriumklorid, NaCL kan t.ex. bildas av natrium (metall) och klorgas
Kristaller
• Natriumklorid bildar kristaller.
• Det är egentligen inte en molekyl. Snarare en formelenhet.
• Ett mönster av lika många natriumjoner som hydroxidjoner.
Namnge ett salt
• Metaller bildar oftast en positiv jon. T.ex. Na+, Cu+
• Sätt den positiva jonen först och den negativa jonen sist.
• Om den negativa jonen kommer från en atom får den ändelsen –id
• Natriumklorid eller kopparklorid
• Om den negativa jonen är en sammansatt jon , t.ex. SO42- får den
istället ändelsen –at eller -it
• T.ex. kopparsulfat eller nitrit
Negativa joner
• Saltsyra HCL
• Svavelsyra H2SO4
• Salpetersyra HNO3
• Kolsyra H2CO3
CLSO42NO3CO32-
kloridjon
sulfatjon
nitratjon
karbonatjon
Vad är det som håller ihop en jonförening
• Natrium är ett grundämne med atomnummer 11
• I kärnan finns 11 positivt laddare protoner. Runt kärnan kretsar 11
negativt laddade elektroner. Den totala laddningen är 0 eller neutral,
dvs oladdad.
• En natriumjon har 11 protoner men har tappat en elektron dvs 10 e• Laddning blir positiv Na+
Klorjonen
• Klor är också ett grundämne med atomnummer 17
• Dvs 17 protoner och 17 elektroner, total laddning = 0
• Klor saknar en elektron i sitt yttersta skal och tar gärna upp en
elektron.
• Då får den fler elektroner (18e-) än protoner (17p+), dvs laddningen
blir negativ.
När dessa möts
• När Na+ och CL- möts uppstår en skillnad i laddning som håller ihop
jonerna. Plus dras mot minus. Elektrostatiska krafter.
Jonföreningar är starka
• Jonföreningar hålls samman av elektriska krafter.
• Det krävs höga temperaturer för att bryta en jonförening,
• Natriumklorid smälter vid 801° C och kokar vid 1413 ° C
• Men det går ganska lätt att lösa natriumklorid i vatten.
• Vatten har en negativ och en positiv sida, dipol.
• Vatten molekylen lägger sig mellan Na+ och Cl• De elektrostatiska krafterna bryts så att fria natriumjoner och
kloridjoner bildas igen. Sid 354
Download