Företagsekonomi 100: kap 22

advertisement
VFTF01
National- och företagsekonomi
ht 2010
FL 4 2010-10-06: Årsbokslut
Litteratur:
Företagsekonomi 100: kap 22
FL 30: Årsbokslut - Tillgångar

Lagens regler för redovisning och beskattning

Exempel på problem: för hög värdering av en tillgång innebär att både
årets resultat och eget kapital övervärderas. Även fritt eget kapital
övervärderas

Den civilrättsliga lagstiftningen – t.ex. Årsredovisningslagen – syftar till
att förhindra en alltför hög värdering som skulle kunna vilseleda externa
intressenter, främst långivare.

Den skatterättsliga lagstiftningen syftar till att skydda Statens intressen
genom att förhindra en alltför låg värdering av tillgångarna, vilket annars
skulle minska den skattepliktiga vinsten.
o
Årsbokslutet – två funktioner

Resultatberäkning

Bokslutspolitik


Bokslutsåtgärder
Värdering av anläggningstillgångar

”tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i rörelsen”

Avsikten med innehavet är det väsentliga

Redovisas i likviditetsordning, med mest likvid tillgång sist

o

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Fyra viktiga begrepp

Anskaffningsvärde

Avskrivning

Nedskrivning

Uppskrivning
Grundläggande begrepp och regler

Anskaffningsvärde
VFTF01
National- och företagsekonomi

ht 2010
”belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller
tillverkning”

Direkta och indirekta kostnader för tillverkning

Utgifter för värdehöjande förbättringar får räknas in ifall de
uppgår till ett relativt väsentligt belopp och tillgången är i bättre
skick än vid förvärvet
o

Alltså räknas inte underhållskostnader in.
Avskrivning av anläggningstillgångar

Tillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av
systematiskt över denna tidsperiod

Avskrivningens storlek beror på Anskaffningsvärdet och
nyttjandeperiodens längd

”Ekonomisk livslängd”

Schablonartad bedömning av nyttjandeperiodens längd

Proportionell/linjär, degressiv eller progressiv avskrivning.

Systematiska avskrivningar innebär att tillgången skrivs av enligt
en plan.
o
Planen kan ändras, men det är inte tillåtet att underlåta
att göra planenliga avskrivningar – även om tillgången är
undervärderad

Nedskrivning

Tillgången ska skrivas ned ifall den på balansdagen har ett värde
som understiger anskaffningsvärdet minus gjorda planenliga
avskrivningar, om detta förhållande kan förväntas vara
bestående
o

Försiktighetsprincipen – långivarperspektiv
Man kan återföra nedskrivningar ifall värdet åter ökar. Detta
resulterar i en intäkt i RR

Uppskrivning

Det finns möjlighet till uppskrivning, i syfte att få fram en mer
rättvisande bild, även om det strider mot försiktighets- och
realisationsprincipen). Möjligheten är dock begränsad
o
Tillförlitligt högre värde
o
Bestående högre värde
VFTF01
National- och företagsekonomi
o

ht 2010
Väsentligt högre än tidigare
Redovisningsrådet föreskriver att uppskrivningar ska ske på ett
systematiskt sätt och gälla hel kategori av tillgångsposter

För ett AB ska uppskrivningen användas för ökning av
aktiekapital eller sättas i en uppskrivningsfond, vilka både utgör
bundet eget kapital, och alltså ej är utdelningsbart.

Uppskrivningen märks ej i RR – krediteras Aktiekapital eller
Uppskrivningsfond och debiteras aktuellt tillgångskonto i klass 1
o
Immateriella anläggningstillgångar – fem slag

Balanserade utgifter för FoU och liknande arbeten

Koncessioner, patent, licenser varumärken samt liknande rättigheter

Hyresrätter och liknande rättigheter

Goodwill

Differensen mellan köpeskillingen för ett företag och värdet av
tillgångar minus skulder.

Förskott avseende immateriella tillgångar

Förutsättningen för att redovisa immateriell tillgång är att man haft
utgifter för den

I vardagligt tal har vi nog en mer generös tolkning av exempelvis
goodwill

Tillgången måste också vara av väsentligt värde under kommande år

Utbildning, reklam, säljfrämjande åtgärder och omlokalisering
eller omorganisering får ej redovisas som immateriell tillgång,
utan ska kostnadsbokföras direkt

FoU kan under vissa omständigheter få räknas som tillgångar

Ett intressant undantag från den restriktiva hållningen gäller
goodwill i börsnoterade företag, där nedskrivning ersätter
avskrivning, och därmed prövas vid varje bokslut

Till varje tillgångskonto för immateriella tillgångar finns ett
korrektivkonto med ackumulerade avskrivningar

I resultaträkningen använder man ett konto för avskrivningar,
antingen ett för varje slag, eller ett gemensamt för immateriella
anläggningstillgångar
o
Materiella anläggningstillgångar – 4 poster
VFTF01
National- och företagsekonomi
ht 2010

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Rörelsefastigheter

Byggnader – skrivs av med 2-4%

Mark – skrivs normalt ej av

Markanläggningar – skrivs av med 5%

(byggnadsinventarier)

Ruta s. 247
o
Finansiella anläggningstillgångar
o
Indelningsgrunder


Värdepapper eller fordran

Koncernföretag (50%) eller intresseföretag (20%)

Andra långsiktiga värdepappersinnehav

Lån till delägare och andra till företaget närstående

Andra långfristiga fordringar
Inga avskrivningar utan istället nedskrivningar vid behov – ingen bestämd
livslängd

Vid en bedömd tillfällig värdeminskning får man göra nedskrivning, vid
en bedömd bestående värdeminskning ska man göra nedskrivning

Vid försäljning förordas genomsnittsmetoden för värdering av de sålda
aktierna, d.v.s. genomsnittligt anskaffningsvärde

Värdering av omsättningstillgångar
o
o
Fyra typer

Varulager

Kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank
Grundläggande begrepp och regler

Lägsta värdets princip
VFTF01
National- och företagsekonomi

ht 2010
Lägst av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på
balansdagen

Anskaffningsvärdet


o
Utgifter för förvärv eller tillverkning
Nettoförsäljningsvärdet

Försäljningsvärdet med avdrag för försäljningskostnader

Eventuellt återanskaffningsvärdet
Varulager

Rör sådant som är avsett att säljas vidare, ej förbrukas inom företaget

Värderingsgången

Fysisk inventering

Värdering enligt LVP

Tillämpning av princip för att bestämma vilka varor som är i lager
(respektive sålts)
o
o
FIFU
o
Vägt genomsnitt
o
SISU får ej användas i Sverige
Kortfristiga Fordringar

Lägsta Värdets Princip

Osäkra kundfordringar

Vid konstaterad eller befarad kundförlust ska värdet skrivas ned.

Kundfordringar krediteras och ett (kostnads-)konto för
konstaterade eller befarade kundförluster debiteras
o
Kortfristiga fordringar (och skulder) i utländsk valuta
o
Kortfristiga placeringar
o
Kassa och bank
VFTF01
National- och företagsekonomi
ht 2010
Årsbokslut – Skulder och eget kapital


Finansieringssidan
o
Eget kapital
o
Obeskattade reserver
o
Avsättningar
o
Skulder
Skulder
o
Obligationslån, Skulder till kreditinstitut, Förskott från kunder, Leverantörsskulder,
Växelskulder, Skulder till koncernföretag, skulder till intresseföretag, Skatteskulder,
Övriga skulder, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
o
Långfristiga skulder

o
Förfaller till betalning senare än 1 år
Kortfristiga skulder

Förfaller till betalning inom 1 år

Kontot ”Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut”

o

Överför kommande års amortering från lång- till kortfristig
Värderingen sällan något problem – notera dock utländsk valuta
Avsättningar
o
Betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin existens, men osäkra till
storleken

Panter, ansvarsförbindelser m.m. som inte säkert eller sannolikt leder till
betalning ska redovisas ”inom linjen”, alltså utanför BR och påverkar ej Eget
kapital
o
Avsättningar för pensioner
o
Avsättningar för skatter – t.ex. pågående skattetvist
o
Avsättningar för återkommande underhåll och reparationer

Istället för att skriva av underhållskostnader under nyttjandeperioden, kan
företaget kostnadsbokföra dem direkt, men i förväg sätta av medel för dem.
o

Avsättningar redovisas i kontogrupp 22, samt på ett kostnadskonto
Obeskattade reserver
o
Ännu ej beskattade vinster

En del av dem bör räknas till eget kapital och en del som latent skatteskuld

Redovisas i RR som bokslutsdispositioner, alltså efter alla intäkter och
kostnader
VFTF01
National- och företagsekonomi

ht 2010
Bokslutsdispositionerna uppkommer som följd av två olika lagstiftningar, den
civilrättsliga och den skatterättsliga

Bokslutsdispositionerna ger företagsledningen handlingsutrymme att styra
över skatteutbetalningarna


Latent skatteskuld kan betraktas som en finansieringskälla
Vi går igenom de två viktigaste typerna; avskrivningar över plan och
periodiseringsfonder
o
Avskrivningar (ut)över plan

Om man skriver av större belopp än de planenliga avskrivningarna uppstår
avskrivningar över plan.

Delad eller odelad avskrivningsredovisning

Delad innebär att överavskrivningarna inte redovisas som en
rörelsekostnad utan som bokslutsdisposition

Eftersom överavskrivningar oftast är betingad av skattehänsyn är
delad redovisning att föredra då den innebär att balansräkningen blir
mest rättvisande

Skattemässig avskrivning på maskiner och inventarier

Räkenskapsenlig
o
Huvudregel 30%
o
Kompletteringsregel 20%

Restvärdeavskrivning

Räkenskapsenlig – huvudregeln
o
Avskrivningsunderlaget består av ingående bokfört restvärde
plus anskaffningsutgiften för inventarier som köpts under
året och minus vad man erhållit i försäljning av inventarier
o
Lägsta tillåtna bokförda restvärdet vid årets slut är 70 % av
underlaget
o

Alltså får man skriva av 30 % - degressiv avskrivning
Kompletteringsregeln
o
Det utgående bokförda restvärdet behöver aldrig vara högre
än vad som motsvarar en årlig avskrivning av 20 % på
anskaffningsvärdet för de inventarier som finns vid årets slut
– man utgår alltså från en femårig avskrivningsperiod med
linjär avskrivning
VFTF01
National- och företagsekonomi

ht 2010
Restvärdeavskrivning
o
Avskrivning med 25 % på avskrivningsunderlaget, vilket utgår
ifrån det skattemässiga restvärdet
o
Redovisning av överavskrivningar

Ackumuleras på ett konto för obeskattade reserver

Årets ökning/minskning redovisas som en bokslutsdisposition på kontot
Förändring av överavskrivningar

Vid ökning debiteras kontot för bokslutsdispositioner och kontot för
Ackumulerade avskrivningar krediteras
o
Minskning av ackumulerade överavskrivningar
o
Periodiseringsfonder

AB och andra juridiska personer får göra avsättning till periodiseringsfond
med 25 % av årets skattemässiga resultat efter övriga bokslutsdispositioner.

Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag
får göra avsättning med 30 %

Avsättning till periodiseringsfond är en ren bokföringsteknisk åtgärd.

Räntefri skattekredit och möjlighet till utjämning mellan olika år

Ska återföras senast efter 6 år och tas då upp som en intäkt

Vid avsättning debiteras ett 88-konto avsättning till
periodiseringsfond, och ett skuldkonto (Periodiseringsfond år xxxx)
krediteras

Vid återföring krediteras ett 88-konto för återföring, medan
skuldkontot debiteras
o

Övriga möjligheter till resultatreglerande åtgärder i bokslutet
Eget Kapital i olika företagsformer
o
o
Företagsformer

Redovisning av eget kapital

Fördelning av resultatet mellan delägarna

Möjligheterna för ägaruttag

Principer för beskattning
Enskild firma

Ej juridisk person

En ägare
VFTF01
National- och företagsekonomi
o
o
o
o
ht 2010

Personligt ansvar

Endast ur redovisningssynvinkel betraktas företaget som skilt från ägaren
Handelsbolag

Juridisk person

Två eller fler ägare

Solidariskt personligt ansvar

Ej skattesubjekt

Dispositiva regler för fördelning av resultat
Kommanditbolag

En form av handelsbolag

Komplementären har obegränsat ansvar

Kommanditdelägaren svarar endast för sin insats
Ekonomisk förening

Likt aktiebolaget

Dock ”en medlem en röst”
Aktiebolag

Juridisk person

Inget personligt ansvar

Endast insatsen riskeras

Skattesubjekt för inkomstbeskattningen (bolagsskatt)

Eget kapital i AB



Bundet eget kapital
o
Aktiekapital
o
Uppskrivningsfond
o
Reservfond
Fritt eget kapital
o
Balanserad vinst eller förlust
o
Överkursfond
o
Vinst eller förlust från föregående år
o
Årets resultat
Vinstdisposition
o
Delas ut till ägarna
o
Hållas kvar i bolaget
o
Bolagsstämman beslutar
VFTF01
National- och företagsekonomi
o

Kvarhållen vinst

Fritt eget kapital eller reservfond

Fritt eget kapital

Balanserad vinst

Fria fonder ”dispositionsfonder”
AB:s organ
o

ht 2010
Ruta s. 320
Fond- och nyemission
o
Sätt att öka bolagets Aktiekapital

o
Kvotvärde och balansvärde
Fondemission innebär att aktiekapitalet ökas m.h.a. annan
post i Eget Kapital, t.ex. dispositionsfond
o
Nyemission innebär att nytt kapital tas in i företaget.
o
Överkurs innebär att aktien säljs till ett pris som överstiger
aktiens kvotvärde - normalt
Download