Pressmeddelande Stockholm den 21 maj 2002

advertisement
Pressmeddelande
Stockholm den 21 maj 2002
(sid 1 av 3)
Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller
distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan.
Intrum Justitia till Stockholmsbörsen
Styrelsen för Intrum Justitia AB (publ) (”Intrum Justitia”) och dess aktieägare har för avsikt att
genomföra en ägarspridning av aktierna i Intrum Justitia, ett av Europas ledande bolag för
hantering av kundfordringar. Avsikten är att notera bolagets aktier på O-listan vid
Stockholmsbörsen. Ägarspridningen sker genom ett erbjudande att förvärva aktier som riktas
dels till allmänheten i Sverige, dels till institutionella investerare i och utanför Sverige.
Priset per aktie kommer att fastställas genom en form av anbudsförfarande och inom ett
förväntat intervall om SEK 36–51. Beslut om slutligt pris förväntas komma att offentliggöras
den 7 juni 2002. Baserat på detta prisintervall kommer mellan 28 235 294 och 40 000 000
nya aktier att emitteras. Genom emissionen tillförs Intrum Justitia eget kapital om cirka SEK
1 350 miljoner. Samtidigt säljer personer i Intrum Justitias ledning 756 107 aktier.
Emissionslikviden avses användas till att dels lösa lån från huvudägarna, dels lösa ett
efterställt lån som upptogs i samband med förvärvet av Dun & Bradstreets europeiska
verksamhet för hantering av kundfordringar samt till övriga verksamhetsrelaterade syften,
vilket sammantaget ger företaget en stark finansiell ställning för framtida tillväxt.
Bolagets huvudägare är Industri Kapital 1997-fonden och Synergy Ltd.
”Branschen för bolag inom kundfordringshantering – på engelska Receivables Management
Services – genomgår en spännande utvecklingsfas med stigande efterfrågan”, säger Peter
Sjunnesson, VD för Intrum Justitia. ”Som ett av Europas ledande bolag för hantering av
kundfordringar är Intrum Justitia väl positionerat för att genom fortsatt tillväxt ytterligare
stärka vår konkurrenskraft. Börsintroduktionen skapar en mängd nya möjligheter för oss.”
”Sedan utköpet 1998 har Intrum Justitia gjort en tydlig turn-around. Företaget har utvecklat
en regional organisation och blivit ett professionellt serviceföretag med Europa som
marknad. Omsättningen och lönsamheten har stigit kraftigt och verksamheten genererar
starka kassaflöden”, säger Christian Salamon, direktör på Industri Kapital.
”Det är med stolthet som vi återintroducerar Intrum Justitia på aktiemarknaden. Företaget
utnyttjar sin långa historia och gedigna fackkunskap för att driva utvecklingen och
konsolideringen av branschen. Jag har stark tilltro till Intrum Justitias framtid”, säger Bo
Göransson.
(forts)
(sid 2 av 3)
Intrum Justitia i korthet
Intrum Justitia är ett av Europas ledande bolag inom kundfordringshantering i Europa.
Bolagets tjänsteutbud spänner över den första fakturan till slutlig betalning. Intrum Justitia
strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet,
genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder som
med betalningsskyldiga.
Företaget har en bred och diversifierad bas med fler än 82 000 kunder och 2 600 anställda i
21 länder. Omsättningen uppgick 2001 till SEK 2 321 miljoner och rörelseresultatet (justerad
EBITA) var SEK 395 miljoner, vilket gav en justerad EBITA-marginal på cirka 17 procent.
Företagets lönsamhet bygger på fortsatt utveckling av regionala samordningsvinster och
tillämpning av de bästa metoderna, organisk tillväxt kompletterad med strategiska förvärv
samt fortsatt varumärkesbyggande.
Allt fler företag upptäcker att de kan förbättra sina kassaflöden genom att anlita ett
specialistföretag för hantering av kundfordringar. Intrum Justitia hade under 1997–2001 en
genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 19 procent inklusive förvärv. Den genomsnittliga årliga
organiska tillväxten under samma period var cirka 13 procent. Målet är att under en
konjunkturcykel nå en organisk omsättningstillväxt på minst 10 procent per år.
Kundfordringshanteringsbranschen i Europa är fragmenterad med 25 000 företag, vilket
skapar goda förvärvsmöjligheter. Tack vare sin storlek kan Intrum Justitia utnyttja
skalfördelar och skapa synergieffekter i förvärvade bolag.
Fakta om erbjudandet
Erbjudandet omfattar högst 40 756 107 aktier och består av en nyemission om högst
40 000 000 aktier och en försäljning av 756 107 aktier från delar av företagsledningen i
Intrum Justitia. Dessutom har huvudägarna Industri Kapital 1997-fonden och Synergy Ltd
åtagit sig att på anmodan av medverkande banker sälja ytterligare maximalt 5 000 000 aktier
för att täcka eventuell övertilldelning av aktier.
Antaget att priset fastställs mitt i prisintervallet (SEK 43,50) kommer Intrum Justitias
aktiekapital efter genomförd nyemission, att utgöras av 87 450 754 aktier, med vardera en
röst. Vid full anslutning till erbjudandet och om övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut,
kommer värdet av erbjudandet att uppgå till SEK 1 647–1 734 miljoner.
Nuvarande aktieägare kommer att kvarstå med 61 procent av aktiekapitalet och rösterna,
antaget att priset fastställs mitt i prisintervallet samt att övertilldelningsoptionen inte utnyttjas.
De personer i ledningen för Intrum Justitia som säljer aktier i erbjudandet kommer att behålla
minst 75 procent av sitt nuvarande innehav efter erbjudandet.
Institutionella investerare i och utanför Sverige, samt allmänheten i Sverige, erbjuds
möjlighet att förvärva aktier i erbjudandet. Anbudsperioden för institutionella investerare löper
från och med den 22 maj till och med den 6 juni 2002. Anmälningsperioden för allmänheten
löper från och med den 22 maj till och med den 5 juni 2002. Aktien avses komma att noteras
på Stockholmsbörsen från och med den 7 juni 2002.
Priset per aktie kommer att fastställas genom en form av anbudsförfarande och inom ett
förväntat intervall om SEK 36–51. Det slutliga priset per aktie meddelas den 7 juni 2002.
(forts)
(sid 3 av 3)
Carnegie och Enskilda Securities är lead managers och joint bookrunners i erbjudandet med
Cazenove som co-lead manager.
Prospekt tillhandahålls från och med den 21 maj 2002 på Intrum Justitias huvudkontor,
Marcusplatsen 1A, Nacka samt på bolagets webbplats, www.intrum.com. Prospektet finns
även tillgängligt hos Carnegie, Gustav Adolfs torg 18, Stockholm och hos Enskilda
Securities, Nybrokajen 5, Stockholm samt på SEBs bankkontor i Sverige.
Preliminär tidplan
Offentliggörande av prospekt
21 maj 2002
Anmälningsperiod för allmänheten
22 maj – 5 juni 2002
Anbudsperiod för institutionella investerare
22 maj – 6 juni 2002
Offentliggörande av pris och första handelsdag
7 juni 2002
För ytterligare information:
Peter Sjunnesson
VD och koncernchef
Tel: +46 8 546 10 200
Anders Antonsson
Investor Relations
Tel: +46 8 546 10 206
Mobil: +46 703 36 78 18
E-post: [email protected]
Intrum Justitia är ett av Europas ledande bolag för hantering av kundfordringar. Koncernen omsätter över 2,3 miljarder kronor
och har omkring 2 600 anställda i 21 europeiska länder. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders
kassaflöden och långsiktiga lönsamhet, genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder
som med betalningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar.
Intrum Justitia har en tillväxtstrategi som innebär att företaget avser att ta aktiv del i branschens konsolidering. Ytterligare
information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com
Download