Sanatama dharma - den eviga läran

advertisement
Hinduism
Sanatama dharma - den eviga läran
Hinduism
•
Hinduism är egentligen ett samlingsnamn på en mängd olika
traditioner.
•
Begreppet kommer från de brittiska kolonisatörerna på 1800talet. Britterna försökte förstå den religiösa praktiken i Indien
utifrån kristendomen.
•
Hinduismen har ingen grundare, inga gemensam normerande
texter (som te x Bibeln el Koranen), ingen allmänt accepterad
trosbekännelse, inget gemensamt religiöst ledarskap osv.
Vem är hindu?
•
Den som följer hinduiska riter och firar
hinduiska högtider.
•
•
•
Är uppvuxen i hinduisk kultur.
Uppfattar sig själv som hindu.
Totalt sett finns det nära 1 miljard hinduer i
världen och ca 7000-10 000 i Sverige.
TID
Västerländska religioner
Asiatiska religioner
Hinduism
•
monoteism - tron på en enda
gud
•
•
polyteism - tron på flera gudar
panteism - gud och världen är
ett, allt har gudomlighet
Vad tror hinduer på?
•
Samsara - det eviga kretsloppet av
återfödelse.
•
Karma - det en människa gör i livet får
konsekvenser för/i nästa liv.
•
•
Reinkarnation - återfödelse.
Tron på en gudomlig värld.
Diskutera!
•
Hur skulle ni leva era liv om ni
trodde på återfödelse
(reinkarnation)?
•
Skulle världen se annorlunda ut om
alla trodde på reinkarnation?
•
Finns det några drag av ”karma” i de
abrahamitiska religionerna - även
om det inte finns någon lära om
återfödelse?
Hur beskrivs Gud?
•
… Gud beskrivs på en oändlig mängd sätt
eftersom det finns tusentals olika gudar.
•
Samtidigt kan de tusen gudarna ses som en
del av världssjälen - Brahman.
Hur beskrivs
människan?
•
Människan är en andlig varelse, med en själ
(atman) som är människans gudomliga del
och även kopplingen till Gud.
•
Människan är ansvarig för sitt liv, livet här
och nu styrs samtidigt av karma.
•
Människans plikter (dharma) skiftar
beroende på vem hon är. Plikterna skall
följas väl.
Tempelkult
•
Gudstjänsten (pujan) sker i tempel där
hinduer tillber gud/gudar och offrar etc.
Gudarna avbildas i form av statyer.
•
Darshan - att möta gudens blick samtidigt
som guden ser människan.
•
I varje tempel finns det någon som är
ansvarig för att tvätta/mata guden/gudarna
osv.
4 livsmål och 4 livsstadier
mål: rituella och sociala plikter
stadium: elevstadiet
mål: politisk makt och god ekonomi
stadium: familjestadiet
mål: erotisk njutning och skönhet
stadium: njuta av erotik och skönhet (familjestadiet)
mål: befrielse från samsara
stadium: att söka sig bort från det etablerade livet, till det
mer enkla livet.
Målet för en hindu moksha
Moksha betyder befrielse - befrielse ifrån
kretsloppet (samsara).
1. Människan blir ett med den gudomliga
världen.
2. Människan får möta och leva med sin Gud.
3. Människan förenas med sina förfäder.
Vägar till frälsning
•
handlingens väg (karma-yoga)
det rätta handlandet är vägen till frälsning
•
insiktens väg (jana-yoga)
vägen till frälsning bygger på kunskapen om att själen kan
frigöras från kroppen och sinnena
•
hängivenhetens väg (bhakti-yoga)
kärleken/hängivenheten till en personlig gud är vägen till
frälsning
Kastsystemet
•
Karma styr vilken kasttillhörighet en
människa har.
•
Kasttillhörighet styr umgänge, partner, yrke,
rättigheter och skyldigheter.
•
Varje kast har sina plikter (dharma).
Kastsystemet
4 huvudgrupper
1. ”de styrande”: präster, läkare, lärare, politiker
2. ”de krigande”: militärer, poliser
3. ”de närande”: jordbrukare, affärsmän
4. ”servicefolk”: arbetare, städare, byggarbetare
de oberörbara - arbetar med ”orena” saker.
orent /rent
•
•
•
Alla kroppsvätskor
Döden - i alla former
Dålig karma, dåligt
utförda plikter
•
•
Rinnande vatten
•
God karma
•
Vallfärdsorter
Eld
Hinduism i
vardagen
•
•
•
•
Kastsystem
•
Heliga kor? Ta reda på skäl till varför kor
anses vara heliga.
Renhet och orenhet (andligt)
Bön och offer i hemmet /tempelkult
Livets skeden - viktigt är riter vid äktenskap
och död
Vishnu
Vishnu (bevararen) är god
& vänlig - skyddar.
Rama och Krishna är
avatarer av Vishnu.
Rama och Krishna
Shiva
Shiva: är förstörelsens och
fruktbarhetens gud.
Kali
Kali/Durga är Shivas
hustru - olika namn vild och blodtörstig
men också öm och
beskyddande
modersgestalt.
Ganesha
Ganesha är Shivas son
- vishetens gud.
Heliga skrifter
•
Vedaböckerna – 4 st. Mestadels offerhymner.
•
Bhagavadgita – Beskriver ett samtal under
ett krig och om de plikter en krigare har (eg
om plikten att följa sin kast).
•
Upanishaderna – De filosofiska tankarna.
Download