Målstyrt läkemedel, hela artikeln (PDF-dokument, 138 kB)

Målstyrt läkemedel nu godkänt för behandling av ulcerös kolit och Crohns sjukdom
Pressmeddelande • 2014-05-27 Mynewsdesk
Idag godkänns Entyvio® (vedolizumab), det första tarmselektiva biologiska läkemedlet för
behandling av vuxna patienter med ulcerös kolit och Crohns sjukdom vid måttlig till svår
sjukdomsaktivitet. Vedolizumabs verkningsmekanism är ny i sitt slag och skiljer sig från
andra behandlingar vid dessa sjukdomstillstånd. Genom sin effekt på just tarmsökande vita
blodkroppar som bidrar till den inflammatoriska processen i tarmslemhinnan, kan en
dämpning av inflammationen ske selektivt i tarmvävnaden på ett sätt som tidigare inte varit
möjligt.
Över fyra miljoner människor världen över lider av ulcerös kolit och Crohns sjukdom.
I Sverige är cirka 60 000 individer drabbade och Sverige är ett av de länder med
högst incidens av sjukdomarna. De flesta insjuknar mellan 15 och 35 års ålder och
sjukdomarna, som är kroniska, innebär i många fall en stor inverkan på individens
livskvalitet.
Kroniska sjukdomar
Sjukdomarna, som orsakas av inflammation i mag-tarmkanalen, saknar bot. Målet
med befintlig behandling är att dämpa inflammationen i tarmslemhinnan och därmed
minska patientens symtom för att sedan bibehålla en lugn fas av sjukdomen så att
patientens livskvalitet förbättras. Även om det finns flera olika behandlingsalternativ
tillgängliga idag, lyckas man hos många patienter varken upprätthålla eller
åstadkomma symptomfri sjukdom, varför kirurgi blir en sista utväg för många.
– Antalet tillgängliga behandlingsmetoder vid ulcerös kolit och Crohns sjukdom är
högst begränsade varför ett nytt behandlingsalternativ, baserat på en helt ny
verkningsmekanism, med potential att nå och upprätthålla symptomfri sjukdom är
ytterst välkommet, säger Jonas Halfvarson, överläkare och docent vid
Universitetssjukhuset Örebro.
Ansökan om marknadsföringstillstånd för Entyvio® baseras på resultat från GEMINI
™- studierna, vilket är det största fas-III-studieprogrammet hittills där båda
sjukdomarna utvärderas samtidigt; 2700 patienter ingår i studierna som genomförts i
nära 40 länder. Den godkända indikationen avser behandling av vuxna patienter med
ulcerös kolit och Crohns sjukdom med måttlig till svår sjukdomsaktivitet där
behandling med konventionella läkemedel eller med en så kallad TNF-α-hämmare
inte gett tillfredställande resultat.
– Vi på Takeda är glada att kunna erbjuda vedolizumab som ett nytt
behandlingsalternativ för sjukvården som arbetar outtröttligt för att hjälpa patienter
med ulcerös kolit och Crohns sjukdom, säger Katarina Hamnström, medicinsk
direktör på Takeda i Sverige.
Okänd orsak
Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är kroniska sjukdomar i mag-tarmkanalen. Crohns
sjukdom kan drabba hela mag-tarmkanalen medan ulcerös kolit typiskt sett drabbar
tjocktarmen och ändtarmen. Sjukdomarna kan både vara smärtsamma och
handikappande och vanliga symtom är blödningar från tarmen, diarré, trötthet,
viktförlust och blodbrist som uppstår på grund av blodförlusterna i tarmen. Båda
sjukdomarna karaktäriseras av inflammation i mag-tarmkanalen vilket bland annat
innebär en infiltration av vita blodkroppar i tarmvävnaden. De bakomliggande
orsakerna till sjukdomarna är ännu inte helt klarlagda.
Om ulcerös kolit och Crohns sjukdom
Ulcerös kolit och Crohns sjukdom kännetecknas av inflammation i mag-tarmkanalen.
Enbart tjocktarm och ändtarm är påverkad vid ulcerös kolit. De vanligaste symtomen
vid ulcerös kolit är diarré samt blod eller slem i avföringen. Crohns sjukdom kan
drabba alla delar av mag-tarmkanalen och vanliga symptom är buksmärtor, diarré,
blödning från tarmen, viktnedgång samt feber. Det finns ännu ingen känd
bakomliggande orsak till ulcerös kolit eller Crohns sjukdom, även om många forskare
tror att samspelet mellan gener, kroppens immunförsvar och miljöfaktorer har stor
betydelse för uppkomsten av sjukdomarna. Syftet med behandlingen vid dessa
sjukdomar är att inducera och bibehålla remission (lugn sjukdom).
Om vedolizumab
Vedolizumab är ett tarmselektivt biologiskt läkemedel. Det är en humaniserad
monoklonal antikropp som binder till α4β7-integrinet så att bindningen av α4β7 till
tarmslemhinnans MAdCAM- 1 hämmas. MAdCAM-1 uttrycks företrädesvis på
blodkärl i mag- och tarmkanalen varför vedolizumab åstadkommer en selektiv
dämpning av immunförsvaret begränsad till mag-tarmkanalen. α4β7-integrinet
uttrycks på en subgrupp av vita blodkroppar som är adresserade till att vandra ut i
mag-tarmvävnaden och som visat sig ha betydelse för den inflammatoriska
processen vid ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Genom att hämma α4β7 kan
vedolizumab begränsa förmågan hos dessa vita blodkroppar att infiltrera
tarmvävnaden.
För mer information, vänligen kontakta:
Katarina Hamnström, medicinsk direktör på Takeda Pharma AB
Telefon: +46 (0)72 398 12 05
Mail: katarina.hamnströ[email protected]