Vad är Energi?

advertisement
Energi behövs för att något ska kunna hända:

Växter och djur behöver energi för att leva

Energi behövs för att ett föremål ska kunna
förflyttas

Energi behövs för att vatten ska koka
Den energi som håller ihop atomerna kallas för
kärnenergi.
+
+
När atomer slås ihop frigörs kärnenergin i
form av strålningsenergi.
+
+
+
+
++
Detta kallas för (fusion)
+
och händer i solen.
+
Strålningen når jorden
i form av ljus.
Solljuset når jorden där energin lagras av
växterna i form av druvsocker i fotosyntesen.
Detta är en form av kemisk energi.
Människor får i sig
energin när vi äter
växter och djur som
har ätit växter.
Vi kan använda energin för
att till exempel lyfta saker:
När vi lyfter penna uppåt
får den lägesenergi.
När man sedan släpper
pennan igen, faller den
mot marken.
Pennan har fått rörelseenergi
När pennan kraschar i golvet bildas det värme
som sprider ut sig i rummet.
Rörelseenergin har omvandlats till
värmeenergi som strålar ut i universum igen.
Energi kan inte skapas eller förstöras, bara
omvandlas mellan olika energiformer!
Kärnenergi
→
?
Kemisk energi
Strålningsenergi
Lägesenergi
Värmeenergi
Rörelseenergi
Vissa energiformer är mer användbara än andra:
El och vattnets rörelseenergi är enkla att utnyttja till
våra egna ändamål =
Spillvärme från t.ex.
bilmotorn är svår att
utnyttja = energi
med
Den del av energin som kan användas till
”nyttiga” ändamål kallas för verkningsgrad.
30% av energiinnehållet i
bensin används till att
driva bilen framåt
och
70% avgår som värme
Verkningsgraden är 30%
Den del av energin som kan användas till
”nyttiga” ändamål kallas för verkningsgrad.
40% av energiinnehållet i
kol omvandlas till elektrisk
energi
Verkningsgraden = 40%
Vilket är smartast:

Använda kol till att värma hus

Värma hus med el från ett koleldat elkraftverk?
KINETISK ENERGI
I varje form rörelse av
partiklar eller vågor
POTENTIELL ENERGI
Upplagrad energi som
väntar på att bli utlöst

Vindenergi
Elektrisk ström
Värmeenergi
Ljusenergi

Ljudenergi



-
luft i rörelse
elektroner i rörelse
molekyler i rörelse
vågor eller fotoner i
rörelse
- tryckvåg som följd
av molekyler i rörelse
Fjäderenergi - sammanpressad eller sträckt fjäder
Lägesenergi
- stillastående vatten i en bergsjö
Kemisk energi - förbränning av bensin och olja,
batterier, matvaror
Kärnenergi
- klyvning och fusion av kärnor
Download