En isotop av grundämnet magnesium betecknas 23Mg. Magnesium

advertisement
1. En isotop av grundämnet magnesium betecknas 23Mg. Magnesium har 12 protoner.
a) Vilket är atomnumret?
12
b) Vilket är masstalet? 23
c) Hur många neutroner finns det i atomkärnan? -11
d) Hur många elektroner kretsar runt atomkärnan? 12
e) I vilka skall finns dessa elektroner? K,L och M skalet
2. a) Förklara med ett exempel vad som är gemensamt för två isotoper av samma
grundämne. Båda har samma antal protoner.
Olika isotoper av ett grundämne har därför vanligen samma kemiska egenskaper.
Inom kärnfysiken kan man dock observera att det förekommer atomer inom
samma atomslag som har olika masstal.
b) Vad är det som skiljer dem? Det är olika antal neutroner
3. En radioaktiv sten väger 20 g. Hur mycket av det radioaktiva ämnet finns kvar i stenen
efter 2 minuter, om halveringstid är 1 minut? 5 g
4. Beskriv Bohrs atommodell och använd modellen för att förklara hur ljus uppstår.
Bohrs atommodell är den av Niels Bohr 1913 uppställda teorin för atomen enligt vilken
elektronerna rör sig i cirkulära banor runt atomkärnan, där centripetalkraften ges av
coulombkraften och rörelsemängdsmoment är kvantiserad till ett heltal gånger Plancks
konstant, nh/2π. Detta leder till att elektronen endast kan inta vissa specifika
energinivåer. Då elektronen faller till en lägre energinivå utsändes ljus. När energinivån
ökar, absorberas ljus. Med modellen kunde Bohr förklara spektrallinjerna hos
väteatomen.
5. a) Beskriv och förklara uppkomsten och användningen av gammastrålning och
röntgenstrålning i vårt moderna samhälle. Gammastrålning används av t.ex.
radioapparater
Röntgenstrålning är en typ av fotonstrålning och upptäcktes av Wilhelm Conrad Röntgen
1895 och används till att inspektera väskor på t.ex. flygplatser
b) På vilket sätt kan partikelstrålning vara farlig för levande organismer?
Det kan ändra materialets uppbyggnad och ändra t.ex. arvsmassan i cellerna och då blir
det en bestående förändring.
6. Förklara hur elektromagnetisk strålning har gjort det möjligt för oss att kommunicera.
Det har gjort det möjligt att kommunicera via radio osv. via frekvenser och våglängder.
7. Med formler kan vi beskriva radioaktiva sönderfall. Fullborda formlerna här nedanför
och ange vilken typ av strålning som det är fråga om.
a)
228Ac –>
228Th + ? på a så är det beta eftersom då sönderfaller en neutron
och bildar en proton och skickar ut en elektron och en neutrino
därför ändras inte masstalet
b)
224Ra –>
220Rn + ? på b) så är det alfastrålning eftersom det skickas ut en
heliumkärna och då försvinner 2 protoner och 2 neutroner, då blir masstalet 4 lägre
och när det sönderfaller så bildas det nya ämnen osv
8. Förklara varför det är oroväckande att ozonlagret håller på att tunnas ut?
Ozonlagret är ett lager runt jorden som skyddar oss mot ultravioletta strålar. Ozon är
väldigt känslig mot klorerade ämnen, som t.ex. freon. När freon stiger och träffas av de
ultravioletta strålarna bildas kloratomer som effektivt bryter ner ozonet. Detta skikt blir
allt tunnare, på grund utav att de gamla kylskåpen innehåller freon och återvinns på ett
felaktigt sätt, så att freonen åker ut i naturen. Runt ekvatorn är ozonlagret extra tunt och
över Australien och Antarktis.
Download