NETWORK INTERNATIONAL), SINTTAV, STPT OCH SINDETELCO

advertisement
UPPFÖRANDEKOD OM SOCIALT ANSVAR MELLAN GRUPO PORTUGAL TELECOM , UNI (UNION
NETWORK INTERNATIONAL), SINTTAV, STPT OCH SINDETELCO
FÖRORD
Avtalet konkretiserar förhandlingarna som ägde rum mellan parterna i São Paulo, Brasilien den 13
och 14 juli 2004 då parterna enades om en uppförandekod om socialt ansvar omfattande fackliga
rättigheter, sociala rättigheter och rättigheter i arbetslivet inom GRUPO PORTUGAL TELECOM, på
nationell och internationell nivå. I den följande texten benämns avtalet ”uppförandekod”.
GRUPO PORTUGAL TELECOM, UNI, SINTTAV, STPT och SINDETELCO godkänner att
uppförandekoden skall grundas på följande principer:
PARTERNAS GEMENSAMMA BEKRÄFTELSE AV GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA OCH
FACKLIGA RÄTTIGHETER I SAMHÄLLET OCH PÅ ARBETSPLATSEN
1. GRUPO PORTUGAL TELECOM , UNI, SINTTAV, STPT och SINDETELCO åtar sig att respektera
följande grundläggande rättigheter i samhället:
Att anställningen är fritt vald. Parterna åtar sig att respektera att anställningen är frivillig (inget
tvångsarbete) enligt internationell normer (Internationella Arbetsorganisationen - ILO
konventionerna 29 och 105).
Att det inte sker någon diskriminering i anställningen. Lika möjligheter och likabehandling
skall gälla oberoende av ras, hudfärg, kön, religion, politisk åskådning, nationalitet, socialt
ursprung eller andra särskiljande kännetecken (ILO-konventionerna 100 och 111).
Att inte barnarbete förekommer. Barnarbete får inte förekomma. Endast arbetstagare som är
över 15 års ålder eller äldre än den obligatoriska skolpliktsåldern, om denna är högre, får
anställas (ILO-konventionen 138).
Barn under 18 års ålder får inte utföra arbete som på grund av sin art eller villkoren för dess
utförande kan skada barnets hälsa, säkerhet eller moral. (ILO-konventionen 182).
2. GRUPO PORTUGAL TELECOM , UNI, SINTTAV, STPT och SINDETELCO bekräftar sitt stöd för
grundläggande mänskliga rättigheter på arbetsplatsen
PT-koncernen åtar sig att respektera ILOs konventioner om föreningsfrihet och skydda de
anställdas rätt att bilda och gå med i fackföreningar och förhandla kollektivt. Vidare lovar PTkoncernen att tillämpa miniminormer för löner och övriga arbetsvillkor.
Föreningsfriheten och förhandlingsrätten skall respekteras:
Alla arbetstagare skall ha rätt att bilda och gå med i fackföreningar. (ILO-Konventionen 87).
Fackförbunden som tillhör UNI och som organiserar de anställda i Grupo Portugal Telecom skall
ha rätt att företräda de anställda i:
2
a) kollektivförhandlingar (ILO-konventionen 98) under vilka parterna lovar att förhandla i god tro
och alltid eftersträva att hitta bättre lösningar i syfte att säkra en hållbar utveckling för
företagen, vilket är den bästa garantin för anställningstrygghet;
b) alla förlikningsprocedurer;
c) förhandlingar om arbetsrelaterade frågor och i frågor rörande yrkesutbildning;
PT-koncernen åtar sig att respektera de anställdas rätt att organisera sig i fackföreningar (ILOkonventionen 98).
Rätt att representera arbetstagarna. PT–koncernen garanterar att arbetstagarnas representanter
inte diskrimineras och att de har tillgång till arbetsplatserna för att kunna uträtta sina fackliga uppdrag.
(ILO-konventionen 135 och rekommendation 143).
Att anständiga löner utbetalas. Löner och förmåner skall minst vara lika höga som de som
fastställs enligt nationella avtal, nationell lagstiftning eller branschavtal för arbete av samma karaktär i
den berörda branschen eller industrin i området där arbetet utförs.
Ingen anställd skall erhålla mindre än den lagliga minimilönen och lönen måste vara tillräcklig för att
tillgodose arbetstagarnas och deras familjers grundläggande behov. (ILO-konventionerna 94, 95 och
131).
Löneavdrag som inte är tillåtna enligt nationell lagstiftning eller avtal får ej ske utan berörd
arbetstagares uttryckliga tillåtelse .
Arbetstid. Arbetstiden skall följa tillämpliga arbetslagar, nationella avtal och branschnormer. (ILOkonventionenerna 1 och 47 samt rekommendation 116).
Övertid skall i möjligaste mån vara frivilligt, inte krävas rutinmässigt och inte utgöra en kompensation
för otillräckliga normallöner och skall alltid ersättas enligt nationella lagar eller kollektivavtal.
Yrkesutbildning och kompetensutveckling. Anställda skall ges möjlighet att delta i yrkesutbildning
och/eller kompetensutvecklingsprogram för att kunna utföra sina arbetsuppg ifter och utvecklas inom
företaget.
Arbetsgivarens förpliktelser gentemot de anställda. PT-koncernen åtar sig att leva upp till
förpliktelser mot de anställda i enlighet med arbetsrättslig eller social lagstiftning och regleringar som
har sitt ursprung i den reguljära anställningen.
Parterna skall verka för att skapa fasta anställningsförhållanden.
3
PARTERNA ERKÄNNER ÖMSESIDIGT BEHOVET ATT EFTERSTRÄVA ANSTÄNDIGA VILLKOR
PÅ ARBETSPLATSEN OCH I SAMHÄLLET
3.
Grupo Portugal Telecom, UNI, SINTTAV, STPT, och SINDETELCO ger ömsesidigt stöd
och lovar att respektera normer och principer som skyddar miljön, arbetstagarnas hälsa
och säkerhet på arbetsplatserna genom:
Att säkra att alla arbetsplatser är säkra, uppfyller hygieniska krav och utan risk för de anställdas
säkerhet och hälsa. (ILO-konventionen 155).
Att främja god arbetsmiljöpraxis och tillhandahålla skyddskläder och skyddsutrustning samt
relevant utbildning för att förebygga arbetsolyckor och hälsorisker.
Denna praxis måste följa gällande konventioner, specifikationer och internationella särkerhetsnormer
(ILO-konventionen 167).
Samarbete mellan avdelningschefer, arbetstagarna och deras representanter för att efterleva
överenskomna hälso- och säkerhetsbestämmelser.
Arbetstagarna och deras representanter skall erhålla lämplig information och utbildning på
arbetsmiljöområdet.
Respekt för andra på arbetsplatsen. Arbetstagarna skall respektera grundläggande sociala
umgängesformer och uppträda på ett hänsynsfullt sätt och inte kränka övriga medarbetare.
Anställda med ansvar för arbetsledning eller samordning mellan olika grupper av anställda måste
ansvara för att arbetsuppgifterna fördelas rättvist både med avseende på mängden och arbetets art.
Nödvändiga åtgärder skall vidtas i syfte att garantera att inga fysiska kränkningar, missbruk av
sanktioner eller straff, sexuella trakasserie r eller mobbing förekommer.
Respekt för miljön. Grupo Portugal Telecom, UNI, SINTTAV, STPT och SINDETELCO har
gemensamt intresse av de miljömässiga effekterna av gruppens verksamheter och åtar sig därför att
verka för att alla miljöfrågor beaktas.
ERKÄNNER DE ANSTÄLLDAS RÄTT ATT KOMMUNICERA ONLINE
ILOs Konvention och Rekommendationer gällande onlinekommunikationer bekräftar faktum att
traditionella kommunikationsformer för fackförbunden på arbetsplatser som är utrustade med
elektroniska medel kanske inte är de bästa och samtidigt att arbetstagarnas representanter måste ha
möjlighet att samarbeta och samordna sitt arbete utöver nationsgränserna.
Arbetstagarna måste därför ha rätt att använda företagets elektroniska system för att kommunicera
med fackförbundet eller deras fackliga representanter. Detta omfattar även rätt att sprida facklig
information till medlemmar genom att använda elektroniska kommunikationsmedel.
4
VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONSMEDEL
Arbetstagarnas rätt att använda arbetsgivarens elektroniska kommunikationsmedel bygger på
följande principer:
a) kommunikationerna får inte innehålla kränkande eller förolämpande omdömen;
b) företagets elektroniska kommunikationssystem får inte användas för sexuella trakasserier eller
för spridning av kränkande kommentarer rörande en persons ålder, kön, ras, funktionshinder eller
utseende och heller inte för besök på webbplatser som sprider pornografi, rasistisk propaganda
och intolerans.
SOCIALT ANSVAR OCH INSYN I FÖRETAGETS LEDNING
Ledningen av Grupo Portugal Telecom skall grundas på en kod om företagsstyrning och bästa praxis
baserat på socialt ansvarstagande och insyn i företagets olika aspekter som krävs för att garantera
en hållbar utveckling för PT-företagen.
Grupo Portugal Telecom åtar sig att arbeta med ett ledningssystem som bygger på samarbete och
dialog, med en öppen informationspolicy samt etiska ledningsregler på PT-företagen som tar hänsyn
till följande principer:
a) öppenhet och en hög grad av ansvarsdelning mellan arbetsmarknadsparterna, aktieägarna och
kunderna;
b) respekt för och efterlevnad av principer som styr mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet,
sociala och miljömässig a normer och kampen mot korruption;
c) främjande av transparens och principer om god praxis i hela leveransledet.
BRED OMFATTNING
Grupo Portugal Telecom anser att respekt för de rättigheter som stipuleras i detta avtal bidrar till
goda arbetsmarknadsförhållanden. Därför måste tredje part som sköter outsourcingkontrakt åt
gruppen eller annan typ av verksamhet åta sig att respektera principerna som fastställs i detta avtal.
AVTALETS GENOMFÖRANDE
Parterna som undertecknat avtalet ansvarar gemensamt för administration och genomförande av
detta avtal.
För att tillämpa avtalet skall Grupo Portugal Telecom, UNI, SINTTAV, STPT och SINDETELCO
inleda en dialog om följande principer:
a) företagsledningen och representanter för UNI, SINTTAV, STPT och SINDETELCO skall
sammanträda en gång per år;
5
b) om nödvändigt skall årsmötet föregås av ett förberedande möte mellan Grupo Portugal Telecom,
UNI, SINTTAV, STPT och SINDETELCO, i syfte att utarbeta agendan;
c) vid det årliga mötet skall Grupo Portugal Telecom tillhandahålla allmän information om
koncernens verksamheter och framtidsutsikter och hur dessa berör de anställda;
d) informationen skall även
sysselsättningspolitik;
omfatta
en
utvärdering
av
gruppens
politik,
inklusive
e) efter en presentation av ovan nämnda frågor skall tillräcklig tid avsättas för att diskutera förslag
gällande olika sakfrågor;
f)
Grupo Portugal Telecom, UNI, SINTTAV, STPT och SINDETELCO har kommit överens om att
utse en person som skall ansvara för mötesförberedelser, inklusive distribution av viktiga
möteshandlingar.
Representanter för UNI, SINTTAV, STPT och SINDETELCO som är anställda av Grupo Portugal
Telecom skall kunna delta i nämnda möten under betald arbetstid.
Meningsskiljaktigheter beträffande tolkningen eller genomförandet av avtalet skall hanteras av
parterna i avtalet i syfte att formulera lämpliga rekommendationer för att lösa konflikter.
Grupo Portugal Telecom, UNI, SINTTAV, STPT och SINDETELCO skall muntligt och skriftligt
informera företagets anställda om praktisk tillämpning av avtalet på alla arbetsplatser.
AVTALSPERIOD OCH OMFATTNING
Avtalets giltighetstid är två år och kan förnyas för ytterligare två år om ingen part har sagt upp avtalet
med tre månaders uppsägningstid före dess utgång.
Avtalet omfattar alla fackförbund som tillhör UNI med medlemmar inom Grupo Portugal Telecom och
som undertecknat avtalet.
Undertecknat i Lissabon den 18 januari 2006
Grupo Portugal Telecom
SINTTAV
UNI
STPT
SINDETELCO
Download