Portugals politiska piruetter pressar president
På 1400- och 1500-talen var Portugal en ekonomisk, finansiell och politisk supermakt. Vasco da Gama hjälpte till att
sträcka ut de portugisiska landgränserna. En språklig effekt av detta är att ca 200 miljoner människor i dag talar
portugisiska. Portugal är till ytan världens 111:e största
land; ekonomiskt sett intar landet en 52:a plats. Strålkastarljuset just nu riktas mot Portugals möjligheter att
återvinna stabilitet och få kriserna att släppa greppet om
landet, ekonomin och dess nästan 11 miljoner invånare.
%|% av BNP
BNP
Arbetslöshet
Bytesbalans
Off. Skuld
Utlandsskuld
Källa: Eurostat
2008
0.0
7.7
-12.6
71.7
96.2
2009
-2.9
9.6
-10.9
83.7
110.3
2010
1.9
11.0
-10.6
94.0
107.2
2011
-1.3
12.9
-7.0
108.3
104.9
2012
-3.2
16.5
-1.5
123.6
116.7
Det är ett problemtyngt land som Anibal Cavaco Silva
representerar när han i egenskap av Portugals president i
veckan kommer till Sverige. Landet har tvingats genomföra
betydande budgetbesparingar i utbyte mot ett 78 miljarder euro stort stödprogram från IMF/EU. Om knappt ett år
faller stödprogrammet bort och då måste stabilitet och förtroende ha återvänt för att landet åter ska få access till
den globala kapitalmarknaden, till rimliga räntevillkor.
Portugal är i dag, totalt sett, EU:s mest skuldsatta
land. Nettoskulden mot omvärlden (samtliga sektorer)
uppgår till skrämmande 117 procent av BNP. Riktmärket
går vid 35 procent av BNP för när en nettoskuld övergår
till att bli ett potentiellt problem i form av omfattande
refinansieringsrisker och trovärdighetsproblem. Det är intressant att jämföra med Sverige i början av 90-talet. Efter
decennier med bytesbalansunderskott och kostnadsproblem landade Sverige i en nettoskuld mot omvärlden på 50
procent av BNP. För Sverige har det tagit minst 15 år med
ett initialt tapp för kronans värde på 30-35 procent – och
med en under lång period undervärderad valuta – för att
kunna ”amortera ned” skulden. För Portugal gäller att
lönerna under minst 15 år måste vara ”devalverade” för
att Portugal ska kunna reducera utlandsskulden.
En portugisisk tioårig statsobligationsränta ligger i dag på
runt 7 procent, vilket många investerare ser som en kritisk
nivå för ett land att kunna hantera och underhålla en
statsskuld på nästan 130 procent av BNP. IMF och EU ver-
MÅNDAG
30 SEPTEMBER 2013
kar ha målsättningen att ge så mycket stöd att skulden relativt snabbt kommer ned till 120 procent av BNP (dubbelt
upp jämfört med Maastrichtkriteriet på 60 procent). Ytterligare en komponent som växer som utmaning för Portugal är att inflationen faller. I augusti låg KPI-inflationen
på 0,2 procent. Det gör att den nominella räntan är lika
hög som den reala. För Portugal är det viktigt att internationella räntor (läs: USA) helst pressas nedåt igen, att investerare har förtroende för landet och att ECB sänker
räntan igen till 0,25 procent (idag 0,50 procent).
Portugal har tagit viktiga och imponerande steg i rätt
riktning. Ytterligare steg behöver tas för att avreglera
och reformera produkt- och arbetsmarknader, höja innovationskraften och öka utbildnings- och kompetensnivåer.
Grannen Spanien står för ca 25 procent av Portugals export och import. Fortsatta ekonomiska, finansiella och
politiska utmaningar i grannlandet gör att Portugal måste
förlita sig på dragkraft från andra länder i Europa.
Stora ekonomiska och finansiella utmaningar gör att landet bibehåller en hög politisk riskpremie. Det är viktigt
att det går att visa konkreta resultat och tecken på en
återhämtning. Annars är risken stor för växande social och
politisk oro. På det politiska planet har läget dock stabiliserats något de senaste månaderna. Helgens lokalval var
dock en framgång för oppositionen. En allvarlig parlamentarisk kris uppkom i somras då finansministern avgick efter bristande stöd för åtstramningspolitiken. Regeringen
räddades genom att ledaren för det mindre koalitionspartiet fick en ny roll som biträdande premiärminister med
speciella befogenheter att övervaka åtstramningspolitiken
och finansministerns agerande. Nästa val äger rum 2015.
Allt pekar i riktning mot att Portugal behöver extra
hjälp för att klara av sina statsfinansiella åtaganden
och säkra ökad stabilitet Ett beslut om detta väntas
under senhösten av två skäl: 1. det måste komma i god tid
innan nuvarande program löper ut; 2. det är rimligt att
revideringar av stödet kommer när Grekland erhåller nytt
stöd vilket bör komma innan Grekland tar över ordförandeskapet i EU 1 januari 2014, och på lagom avstånd från
valet till EU-parlamentet i maj nästa år. Stödprogram till
trots: påfrestningarna på arbetsmarknaden består i
många år till och lönerna förblir rejält devalverade.
Robert Bergqvist, [email protected], 070-445 1404
Twitter: @BergqvistRobert