Lex Sarah Bildspel

advertisement
Välkommen till information
om lex Sarah
Lex Sarah
• Lex Sarah är en del i det lagstadgade systematiska kvalitetsarbetet.
• Gäller för verksamheter inom SoL och LSS.
• Syftet är att verksamheten ska utvecklas så att den enskilde får insatser av god
kvalitet.
• Missförhållanden ska identifieras, rättas till och om de uppstår, förhindras att uppstå
igen.
Medverka till God kvalitet
• Var och en som fullgör uppgifter i verksamheten ska bidra till att den enskilde
får insatser av god kvalitet och att skydda den enskilde från missförhållanden.
• Det är den enskilde och dennes levnadsförhållanden som står i centrum för de
åligganden som följer av bestämmelsen
Systematiskt kvalitetsarbete
Det är viktigt att det finns en balans mellan systemperspektiv
och individperspektiv
Det vill säga att hitta vad som brister i organisationen och inte
fokusera på vem som har gjort fel.
Individperspektiv
Systemperspektiv
Vilka omfattas av rapporteringsskyldighet
• Anställda som fullgör uppdrag inom socialtjänsten
• Uppdragstagare. (exempelvis inhyrd personal, ledsagare och
kontaktpersoner men inte god man och förvaltare.)
• Praktikanter eller motsvarande under utbildning
• Deltagare i arbetsmarknadspolitiska uppdrag
• Ej den som har slutat sin anställning m.m.
Det är den egna verksamheten som ska utvecklas
Vilka omfattas av rapporteringsskyldighet
forts.
• Legitimerad personal omfattas av rapporteringskyldighet enbart
när hen fullgör arbetsuppgifter inom socialtjänst
Var gäller rapporteringsskyldigheten ?
• Rapport lämnas enbart angående den egna verksamheten.
• LOV företag utreder själva sina avvikelser/lex Sarah men måste
lämna kopia till kommunen på både rapport och anmälan till IVO.
Vem tar emot rapporten ?
• Du rapporterar till närmaste chef.
• Som lämnar vidare till nämndsekreteraren
• Som lämnar till Förvaltningschef och utredningsgruppen.
• Om din chef inte tar emot rapporten eller inte lämnar den vidare kan du
lämna till nämndsekreteraren eller till IVO
• Rapporten ska vara skriftlig enligt särskild blankett i Myndighetshandboken SoL & LSS. Kan ej vara anonym.
Skillnaden på rapport och anmälan
• Lex Sarah rapporten utreds av omsorgsförvaltningens
utredningsgrupp.
• Om det konstateras att det är ett allvarligt missförhållande eller en
påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande blir rapporten en
anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg)
• Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande
som inte bedöms som allvarligt, åtgärdas i kommunen. (ex nya
rutiner)
Vad ska rapporteras ?
• Missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden som
innebär hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv,
säkerhet eller fysiska / psykiska hälsa
• Brist som ej bedöms som missförhållande eller risk för
missförhållande kan vara en SoL- avvikelse. (ex. enstaka utebliven
städning)
• Tänka på att den enskilde kan vara i beroendeställning.
Fortsättning….
Missförhållande/påtaglig risk kan vara
Övergrepp
• fysiska (nypningar, slag, hårda tag, fasthållning, misshandel),
• psykiska (hot, bestraffningar, trakasserier, skrämsel, kränkningar),
• ekonomiska (stöld av pengar eller ägodelar, utpressning, förskingring)
• Sexuella
• Brister i bemötande som klart avviker från grundläggande krav i
lagstiftningen på till exempel respekt för självbestämmande, integritet,
trygghet och värdighet. Även hur anställda tilltalar den enskilde och
bristande respekt för att man arbetar i den enskildes hem.
Fortsättning….
• Brister i utförande av insatser kan vara att insatser utförs felaktigt,
delvis eller inte alls.
Ex. trygghetslarm som inte tas emot och åtgärdas korrekt, person
som ”glöms” längre tid på toaletten, insats som kräver två personal
utförs av en.
• Brister i fysisk miljö, utrustning och teknik.
Ex. felaktig användning av tekniska hjälpmedel, felaktigt
programmerade trygghetslarm.
Ansvar
Personligt ansvar att delta i det systematiska kvalitetsarbetet där lex
Sarah är en del
• Rapportera händelser som avviker från god kvalitet som bedöms utgöra
ett missförhållande eller som innebär en påtaglig risk för ett
missförhållande. Rapporteringen görs till närmsta chef eller
nämndsekreterare.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards