3. Bön i det allra heligaste
A) Bön vid förbundsarken (2 Mos 10-16)
Jag bekänner att:
1) Jesus är det nya förbundet för vår frälsning.
2) Jesus är mannat, brödet i våra liv.
3) Jesus är den grönskande staven, hoppet och uppståndelsen.
4) Jesus är den som förlåter.
5) Jesus är vår/min rättfärdighet.
6) Jesus är vår/min helighet.
7) Jesus är vår/min härlighet.
B) Bön inför nådastålen (2 Mos 25:17-22)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Bön för församlingen
Bön för vårt folk (regering, riksstad) och vårt land
Bön för dina grannar
Bön för man, hustru och barn
Bön för föräldrar, syskon
Bön för dig själv
Bön för alla människor på jorden.
TABERNAKELBÖNEN
En tabernakelbön är den bön där vi
bekräftar vår relation till Gud i Jesus
Kristus. Genom den här typen av bön får
vi kraft från Gud, vederkvickelse och
förvissning. Att be i enlighet med ett visst
mönster är väldigt vanligt i kyrkans
tradition. Det kan ibland kännas ovant för oss som är vana vid fri
bön. Men i den fria bönen är det väldigt lätt att vi börjar tänka på
annat och blir ofokuserade i vår bön. Då blir en sådan här bön
såsom tabernakelbönen en stor hjälp att kunna behålla fokus och
verkligen fördjupa bönen och vår relation till Jesus Kristus. Bönen
är väl beprövad och har lett till att världens största kristna
församling växte fram i Kina. Så Bed och våga tro Gud om
mirakler i vår krets.
Israeliterna kom ut ur Egypten och var på väg till Kaanan. Gud
ville att de skulle tillbe honom i öknen redan medan de vandrade
mot Kaanan, han visade Mose på berget Sinai hur han skulle
bygga ett tabernakel. Mose byggde det enligt Guds plan, och
israeliterna kom och tillbad Gud där. Tabernaklet är en förebild
som lär oss en rätt ordning i vår tillbedjan.
Idag finns inget synligt tabernakel. 1 Kor 3:16 säger att vi är Guds
tempel. Vi är alltså tabernaklet. När vi ber, ska vi ta stegen i den
ordning som tabernaklet byggdes; därför kallas denna bön för
tabernakelbönen.
Denna bön är hämtad ur boken: Hur du ber, som är skriven av
David Yonggi Cho. Pastor i världens största församling i Korea.
2. Bön i det heliga
1. Bön på förgården (2 Mos 27:1-8)
A) Bön framför ljusstaken (2 Mos 25:31-40)
A) Bön vid altaret
1) Tack Jesus för rening från synder och för frälsning
2) Tack Jesus för befrielse från dom och för korsets befriande kraft
3) Tack Jesus för försoningen med Gud och för att möjligheten har
öppnats att komma direkt till Gud genom Jesu död och blod.
4) Tack Jesus för seger över djävul och ondska. (Upp 12:11)
5) Tack Jesus för helande och hälsa genom din sår. (Jes 53:5)
6) Tack Jesus för befrielse från förbannelse. (Gal 3:13)
7) Tack Jesus för befrielse från döden.
1)
2)
3)
4)
5)
Helige Ande fyll mig med din härlighet.
Helige Ande fyll mig med vishet så att jag kan lösa problem.
Helige Ande fyll mig med förstånd så att jag kan förstå allting.
Helige Ande ge mig råd så att jag kan ge andra råd och vägledning.
Helige Ande fyll mig med kraft så att jag blir en kristen full med
Jesu kraft.
6) Helige Ande fyll mig med kunskap så att jag mer och mer kan
förstå den djupa och sanna kunskapen om Gud.
7) Helige Ande hjälp mig att tillbe Gud i bön och lovsång på det sätt
som det behagar dig Gud.
A) Bön vid kopparaltaret (2 Mos 30:17-21)
B) Bön vid sködebrödsbordet (2 Mos 25:23-30)
1) Gud helga mig så att jag blir en ärlig, rättfärdig och sann person.
(Joh 14:21)
2) Gud gör mig till en person som lever i sanning, i din sanning.
3) Gud gör mig till en trogen tjänare. (1 Kor 4:2, Ef 6:5-7)
4) Gud gör mig ren och helig. (1 Petr 1:13-16)
5) Gud ge mig kraft att förlåta och älska.
6) Gud gör mitt hjärta milt och ödmjukt.
7) Gud befria mig från begär så att jag kan leva i förnöjsamhet och
tacksamhet och i förtröstan och tro på dina omsorger. (Kol 3:5.
Jakob 1:15)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Låt mig tillbe ditt ord.
Låt mig älska ditt ord.
Låt mig läsa och förstå ditt ord.
Låt mig tro på ditt ord.
Låt mig tillämpa ditt ord.
Låt mig uppskatta ditt ord.
Låt mig berätta, vittna och leva av ditt ord.
C) Bön framför rökelsealtaret (2 Mos 30:1-10)
Bön i tacksägelse:
1) Tack Gud för frälsning från synd.
2) Tack Gud för att Du fyller mig med din Ande.
3) Tack Gud för att Du helar mig.
4) Tack Gud för att Du välsignar mig med Abrahams välsignelser.
5) Tack Gud för att Du befriar mig från frestelser och lidanden.
6) Tack Gud för att Du vänder det onda till någonting gott.
7) Tack Gud för att Du gör oss/mig till Kristi ljus på jorden.