4. Exempel på olika tillägg vid leverans av smågrisar

Animalieproduktion - Smågrisproduktion
Smågrisproduktion
Intäkter
1. Resultat i smågrisproduktion
2. Smågrisnoteringar
3. Avräkningspris för smågrisar, 2001 - 2002
4. Exempel på olika tillägg vid leverans av smågrisar
5. Rekryteringsprocent i smågrisproduktion
6. Avräkningspriser för suggor och galtar
Kostnader
7. Livdjurspriser på galtar och gyltor
8. Modersuggornas foderbehov
9. Omsättbar energi till dräktiga suggor.
10. Omsättbar energi till digivande suggor
11. Omsättbar energi till tjänstgörande galtar
12. Omsättbar energi till smågrisar
13. Omsättbar energi till växande avelsdjur
14. Foderberedning
15. Exempel på avgifter för suggkontroll (RASP 2000) och svinhälsokontroll
16. Exempel på avgifter för svinsemin och galtkostnad
17. Diverse kostnader
18. Arbetsbehov i svinproduktionen
19. Övriga kostnader
4. Exempel på olika tillägg vid leverans av smågrisar
Veckoleverans
Tillägg, kr/st
– 20
5.00
21 – 50
5.45 – 18.50
51 – 80
18.70 – 24.50
81 – 110
24.60 – 27.50
111 – 400
27.55 – 42.00
401 –
42.00
För veckoleveranser under 20 stycken smågrisar utbetalas inget grupptillägg. Det finns möjlighet till ett speciellt
planeringstillägg om 5 kr per levererad smågris om leveranserna anmäls fyra gånger per år (en gång per period)
och avvikelse vid leverans är max 5 %.
Källa: KLS, 2002.
Senast ändrad 2002-06-13
1
Senast utskriven 7/14/2017 4:17:00 PM
Animalieproduktion - Smågrisproduktion
10. Omsättbar energi till digivande suggor
MJ per djur och dag
Digivningsperiod
Energibehov
Grisningsdagen
Som under högdräktigheten
1:a veckan efter grisning
Jämn ökning upp till full giva1
2:a veckan till avvänjning
Full giva = 25 MJ + 7,6 MJ/smågris2
1 En ökning på ca 12 MJ eller ca ett kg foder per dag tills full giva uppnåtts.
2 För en kull på 10 smågrisar ger detta 25 + 10 x 7,6 = 101 MJ. Om fodrets energihalt uppgår till ca 12 MJ
motsvarar detta en fodergiva på drygt 8 kg foder per dag.
Anmärkning: Rekommendationer för smältbart råprotein, aminosyror, mineralämnen och vitaminer, se kapitel
Allmänna data för animalieproduktionen.
Källa: Simonsson, A. 1994. Näringsrekommendationer och fodermedelstabeller till svin. Sveriges
lantbruksuniversitet, SLU Info Rapporter, Husdjur 75. Uppsala.
Granskad utan åtgärd 2002.
16. Exempel på avgifter för svinsemin och galtkostnad
Kostnadpost
Djurägarseminering, kr per dos, förbeställd
Hampshire
Max (H-mix med lång hållbarhet
Lantras och yorkshire
Frakter: järnväg och postens bud
Pris, kr
34
44
150
160-180
Normalt används 2–3 doser per dräktig sugga.
Galtkostnad
Hampshiregalt, hyra (100 kr/vecka)
Foder (930 kg x 1,54 kr)
Strö (150 kg x 0,35 kr)
Diverse (försäkring, el, veterinär etc)
Ränta, rörelsekapital
Arbete (10 timmar x 120 kr)
Byggnader (59000 kr x 8,5 procent)
Summa
Galten beräknas betjäna 25 suggor/år
Galtkostnad
5 200
1 430
50
2 240
30
1 200
5 020
14 130
kr per sugga per år
per påbörjad sugga (2 kullar per år)
565
283
Källa: SQG Quality Genetics, 2002.
Senast ändrad 2002-05-17
2
Senast utskriven 7/14/2017 4:17:00 PM