Datum - Lantmäteriet

advertisement
Version 1.2 (2014-05-26)
1(2)
ANSÖKAN
Ändamålsprövning för direktåtkomst till fastighetsregistret
Datum:
Ifylls av Lantmäteriet
Diarienr:
Beslut ändamål: 2 § lagen (2000:224) om fastighetsregister, punkt
Beslutat den
Beslutat av
1. Uppgift om sökande
Bifall
Avslag
(* = obligatorisk uppgift)
Företag/organisation *
Org-/personnummer *
Kontaktperson *
Avdelning
Adress
Postnummer *
Ort *
Telefon *
Mobilnr
E-postadress
Fax
Kontaktperson partner
Telefon
Postadress/e-postadress
dit beslutet ska skickas
(om annan än ovan)
2. Beskriv användning
(obligatorisk uppgift)
Beskriv så tydligt som möjligt hur, till vad samt i vilken verksamhet informationen ska användas?
3. Skicka in ansökan
Ifylld blankett kan skickas som bifogad fil med e-post till [email protected] Beslut skickas till
angiven beslutsadress.
Lantmäteriet, division Informationsförsörjning
Tel 0771-63 63 63 Fax: 026-65 33 20
E-post: [email protected] Internet: www.lantmateriet.se
L A N T M Ä T E R I E T
Version 1.2 (2014-05-26)
2(2)
Lagen om fastighetsregister
Lantmäteriet ska fatta beslut enligt lagen (2000:224) om fastighetsregister när det gäller behandling av
personuppgifter. Personuppgifterna i fastighetsregistret och fastighetsprisregistret får endast tillhandahållas för vissa i lagen angivna ändamål (se nedan). Den sökande ansvarar för att använda uppgifterna i enlighet med Lantmäteriets beslut och särskilt tillkommande villkor/avtal. Enligt 7 § får
direktåtkomst till personuppgifter endast medges för sådana ändamål som anges i 2 § 1–4 och 7 (se
nedan).
Godkända ändamål för tillhandahållande av personuppgifter ur
fastighetsregistret
I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för
1. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
a) som avser sådan egendom som registreras i fastighetsregistret,
b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till fastighetsanknuten information, eller
c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,
2. omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret,
3. kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där
fastighetsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
4. fastighetsförvaltning, byggande eller annan liknande åtgärd,
5. aktualisering, komplettering eller kontroll av fastighetsanknuten information som finns i kundeller medlemsregister eller liknande register,
6. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som
följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller
7. fullgörande av informationsansvar eller samarbete enligt lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation, om en personuppgift utgörs av en fastighets registerbeteckning eller adress.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards