Verksamhets- och budgetdialoger har inletts

advertisement
PRESSINFORMATION
Måndag 4 januari 2016
Vårdpersonal och chefer besöker SANKS
för att lära sig mer om samisk hälsa
Sexton personer från Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting och Region
Jämtland Härjedalen reser den 7-8 januari till norska SANKS - Samiskt nationellt
kompetenscenter för psykisk hälsa. Syftet är att lära sig mer om hur vården kan arbeta
för att stärka den psykiska hälsan hos samer.
En av deltagarna är Peter Bergman, primärvårdssamordnare i Norrbottens län:
– Det är oroande att samer upplever en sämre psykisk hälsa än svenskar. Primärvården
står ofta för det första mötet med patienten och kan vi stärka kunskapen om den
samiska kulturen, så kan vi samtidigt förbättra vårdmötet och förhoppningsvis förebygga
att patienten utvecklar en allvarligare ohälsa.
I studiebesöket ingår både kunskapshöjande föreläsningar och en introduktion till den
kliniska verksamheten vid SANKS. Flera pass handlar om vård av barn och unga, något
som är av särskilt intresse för de deltagare som till vardags arbetar inom barn- och
ungdomspsykiatrin:
– Det är otroligt viktigt att barn och ungdomar känner framtidstro. Som vårdgivare
behöver vi förstå vilka faktorer som spelar in när samiska barn och ungdomar mår dåligt,
inte minst för att kunna erbjuda en psykiatrisk vård som tar hänsyn till patientens
samiska kultur, säger Ylwa Berglund, som är avdelningschef inom barn- och
ungdomspsykiatrin vid Norrlands universitetssjukhus, Västerbottens läns landsting.
Resan ingår i ett projekt som finansieras av Socialdepartementet. Målet med projektet är
att ta fram en långsiktig överenskommelse mellan landstingen om samverkan och
kunskapsuppbyggnad i frågor som rör psykisk hälsa i Sápmi. Sofia Kling från Region
Jämtland Härjedalen är projektsamordnare:
– För att kunna ta fram en överenskommelse för hur hälso- och sjukvården ska utvecklas
i frågor som rör psykisk hälsa bland samer, så behöver vi gemensamma referensramar
och en gemensam kunskapsgrund. Det kan studiebesöket hos SANKS ge oss.
Med på resan är också representanter från Sametinget, Svenska samernas riksförbund
och den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra.
För mer information
Sofia Kling, projektsamordnare, Region Jämtland Härjedalen, 072–234 40 20
Peter Bergman, primärvårdssamordnare, Norrbottens läns landsting, 070-616 74 11
Ylwa Berglund, avdelningschef barn- och ungdomspsykiatrin, Västerbottens läns
landsting, 070-546 51 39.
Download
Random flashcards
Create flashcards