Vi mår inte så bra.” Ett seminarium om psykisk ohälsa i Sápmi

advertisement
Centrum för samisk forskning
”Vi mår inte så bra.” Ett seminarium
om psykisk ohälsa i Sápmi
Umeå, 3-4 mars 2016
Plats: Trápphie, Gammlia (Helena Elisabeths väg 4) i Umeå
Tid: seminariet pågår från lunch till lunch den 3-4 mars
Anmäl dig här: http://goo.gl/forms/Rlm9zXz0KG
Seminariet är kostnadsfritt.
Program 3 mars
12.00
Lunch för den som vill (anmäl lunch via länken ovan)
13.00
13.10
Välkomna!
Samisk hälsoforskning i en internationell kontext (Per Axelsson)
Per Axelsson arbetar vid Vaartoe Cesam, är Wallenberg Academy Fellow och
docent i historia vid institutionen för Idé och samhällsstudier. Axelsson leder
ett projekt om hur kolonisationen inverkat på hälsan i Sápmi, Australien och
Aotearoa, Nya Zeeland.
Idag kan vi konstatera att det finns ett forskningsfält som kallas “Indigenous
health” och som blir alltmer uppmärksammat. I internationella jämförelser
kan vi då konstatera att urfolk världen över delar många av hälsoproblemen,
där psykisk ohälsa är ett av dessa. I många länder finns uttryckliga initiativ
att komma tillrätta med hälsoskillnaderna men i Sverige är insatserna relativt
blygsamma och kortsiktiga.
13.30
Karolina - vår syster, en siffra i den samiska
självmordsstatistiken (Margret Fjellström)
Margret Fjellström är uppvuxen i en renskötarfamilj i Vilhelmina norra
sameby. Tillsammans med sin man Daniel har hon fortsatt med renskötseln,
ett arv som hon ”fått av mina förfäder att förvalta till kommande
generationer”. Om sin presentation berättar Margret: ”Att leva med renen i
Centrum för samisk forskning
dag har blivit allt svårare på många olika vis. Allt från exploateringar till
rovdjurstryck har gjort att renskötseln tyvärr blivit ett av de yrken där
självmordsfrekvensen är högst. Den 24 maj 2008 drabbades även vår familj,
min lilla syster Karolina valde då att avsluta sitt liv.”
14.15
Att vara ung same i Sverige – Livsvillkor,
självvärdering och hälsa (Lotta Omma)
Lotta Omma är legitimerad psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk
psykologi. Under seminariet kommer Lotta att berätta om resultaten från sin
avhandling, som genomfördes år 2008 och omfattar 708 unga samer i
Sverige. Resultatet visar att ungdomarna upplevde en utsatt situation och
hälften av de tillfrågade hade erfarenhet av negativ behandling på grund av
sin härkomst. Dessa ungdomar rapporterade en sämre hälsa. Ungdomarna
behövde ofta förklara och försvara sin kultur och existens som same. En
absolut majoritet var stolt över att vara samer och de kände stark tillhörighet
till den egna gruppen och tog stort ansvar för att kulturen och språket ska
leva vidare.
15.00
Paus
15.30
Erfaringer med hjelpeapparatet blant etterlatte ved brå
død i samiske områder i Norge (Anne Silviken)
Anne Silviken arbetar som forskningsledare och psykolog på SANKS (Samisk
nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus,
Finnmarkssykehuset) samt som forskare på Senter for samisk
helseforskning, UiT Norges arktiske universitet. Hennes presentation utgår
från resultaten av forskarstudien ”Etterlattestudien i Nord-Norge –
Erfaringer med hjelpeapparatet og mestring i et kulturelt perspektiv”. Bråd
och oväntad död är tungt och potentiellt traumatiserande och under perioden
efter dödsfallet är stöd och hjälp från både det personliga nätverket och
vården viktig. Efterlevande i samiska områden är i varierande grad nöjda
med den hjälp de fått från vården. Utöver olika barriärer som kan göra det
svårt att ta emot eller be om hjälp, så kan också själva mötet med vården vara
krävande för efterlevande.
16.15
Förtroende för hälso-och sjukvården i norra Sverige
(Laila Daerga)
Laila Daerga är doktorand på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
vid Umeå Universitet. Hon kommer att berätta om resultaten från en
jämförande forskningsstudie där förtroendes för hälso- och sjukvården bland
samer i renskötarfamiljer jämfördes med den övriga norrländska
befolkningen.
17.00
Avslutning
Centrum för samisk forskning
Program 4 mars
8.30
Samiska perspektiv på självmord bland samer (Petter
Stoor)
Petter Stoor är född och uppvuxen i Giron och Orusjohka i Leavas
sameby/Laeváš čearru. Han har länge varit engagerad i problematiken kring
samers psykiska hälsa och har bland annat arbetat självmordsförebyggande
tillsammans med Sáminuorra och Svenska samernas Riksförbund (SSR),
kliniskt vid SANKS ungdomspsykiatriska avdelning i Karasjok/Kárášjohka
(Norge) och forskningsmässigt med sociokulturella aspekter av självmord
bland samer.
I sin presentation kommer Petter att ta hjälp av musikvideos och andra verk
från den unga generationen samiska konstnärer, jojkare och artister för att
visa på en röd tråd som stakar ut en hoppfull väg framåt. Samers egen
förståelse av självmord belyser ofta kopplingen mellan individens psykiska
hälsa och hur samhället runt omkring oss ser ut. Förståelsen är starkt präglad
av teman som makt och vanmakt, identitet och kamp. Men det handlar också
om hopp - och att finna styrka i gemenskap och kulturell tillhörighet.
9.15
Diskriminering av og helse blant den samiske
befolkningen i Norge (Ketil Lenert Hansen)
Ketil Lenert Hansen är försteamanuens vid UiT Norges Arktiske Universitetet
(Tromsø). Hans forskning befinner sig i spänningsfältet mellan pedagogik,
kulturpsykologi och samhällsmedicin. I sin presentation kommer Ketil att
berätta om hur etnisk diskriminering påverkar hälsan för den samiske och
icke-samiska befolkningen i Norge.
10.00
Paus
10.30
Suicid bland arktiska folk och samer (Lars Jacobsson)
Lars Jacobsson är professor emeritus i psykiatri vid Umeå universitet. Han
har bland annat forskat om psykisk hälsa, livsvillkor och självmord i den
samiska befolkningen. I sin presentation vidgar Lars perspektivet och
placerar den samiska erfarenheten i ett bredare arktiskt sammanhang.
11.15
Vi sjunger för livet! (Sáminuorra)
Den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra har, genom kören
Vaajmoe, hittat ett sätt att hantera, förebygga och uppmärksamma psykisk
Centrum för samisk forskning
ohälsa i det samiska samhället. Vaajmoe startades år 2010, för att samla
pengar och lyfta problemen kring självmord och depression som finns hos
samiska ungdomar. Idag drivs Vaajmoe både genom sin minnesfond och
genom olika projekt som arbetar med att stärka samiska ungdomar, öka
kunskaperna kring psykisk ohälsa och att skapa bättre förutsättningar i
samhället. Seminariets sista programpunkt handlar om sång som en väg
framåt när mycket omkring känns mörkt.
11.35
Vägar framåt
Samtal om vägar framåt med fokus på hälso- och sjukvården.
12.15
Lunch för den som vill (anmäl lunch via länken ovan)
Download