Energisystemens inverkan på samiska lokalsamhällen, Åsa

advertisement
Ansökan Globala utmaningar
Förändrade platser, förändrade relationer - Energisystems inverkan på
samiska lokalsamhällen
Syftet i förhållande till denna utlysning
Detta projekt syftar till att undersöka och utarbeta en ansökan inför utlysningar våren 2016 och
2017. I första hand gäller det Energimyndighetens utlysningar men även VR och FORMAS.
Eftersom forskningsgruppen arbetar utifrån dekoloniseringsmetodologi där forskningsfrågor
inte bara förankras hos tillfrågade forskningsdeltagare, utan också involverar en process där
frågor och ämnen utarbetas tillsammans, kombinerar vi denna ansökan med Verifiering för
samverkan för universitetsexterna deltagare. Projektets övergripande syfte kopplat till globala
utmaningar är att finna för både urfolk och akademi relevanta sätt att närma sig
infrastrukturutbyggnadens inverkan på samiska lokalsamhällen. Här är energisystemets
uppbyggnad ett centralt exempel i synnerhet då de senare årens fokus på klimatförändringar
riktat stort intresse på omställning av energisystem samt att möjligheterna att bygga ut
förnybara energikällor i Sverige till stor del har befunnits ligga i Sápmi.
Forskningsprojektets syfte
Idag, liksom för 100 år sedan, planeras och byggs infrastruktur för generering av el i Sápmi. På
2000-talet är det vindkraftparker som omformar landskapet, då var det vattenkraften.
Industrialiseringen av vattendragen slog sönder samhällen, förflyttade resurser och stoppades
sedermera av en kraftfull opinion. I dagens miljöpolitik är hållbara och förnybara energikällor
framtidens mål. Hur undviker vi att samma misstag upprepas med dagens vindkraftparker? För
att energisystem ska kunna utvecklas hållbart i samklang med lokala ekonomiska, såväl som
ekologiska och sociala intressen behövs kunskap kring konstruktionen av historiska
energisystem och dess påverkan utifrån lokalsamhällens perspektiv. Igår och idag.
Den svenska vattenkraftutbyggnaden i Sápmi genomfördes med en lag som osynliggjorde de
renskötande samerna som sakägare i rättsprocesserna och som diskriminerade dem i
förhållande till andra sakägargrupper. Tillsammans med det övriga lagpaketet som omgärdade
samiska frågor skapade detta regelverk en rättslöshet för de samer som inte utövade renskötsel
eller som skulle kunna utöva näringen i framtiden. Omvandlingen av landskapet förde med sig
en ändrad köns- och generationsarbetsdelning inom såväl det samiska samhället som hela det
drabbade lokalsamhället, vilken ännu är tämligen outforskad.
Frågeställningarna (som kan komma att ändras efter samverkan och deltagarinitiativ) rör

Förändringar i generations- och genusrelationer samt familje- och näringsstrukturer
inom det (lokala) samiska samhället efter exploateringarna

Platsens (förändrade?) betydelse

Gav kompensationerna något reellt långsiktigt tillbaka?
1

Hur inverkar konsekvenser på relationer, familje- och näringsstruktur och sammantagna
effekter av förändrad plats, människors inflytande och kompensationer för intrång på
människors inställning till exploateringar idag?
Projektet kommer att göra komparativa studier med övriga Sápmi och eventuellt även Kanada
alternativt Australien, vilket kommer att inbegripa internationell PostDoc eller annat samarbete
åtminstone med Norge.
Forskare som ingår i projektet
Åsa Össbo, Vaartoe/Centrum för samisk forskning, UmU
Kristina Sehlin MacNeil, Institutionen för kultur och medier/ Vaartoe/Centrum för
samisk forskning, UmU
Martin Hultman, Tema Teknik och social förändring, Linköpings tekniska universitet
Aktiviteter
Möte i Umeå, Jokkmokk och Tärna, november-december 2015
Möte/skrivarinternat med tillfrågade forskningsdeltagare i Jokkmokk eller Tärna, februari 2016
Budget
Resa Martin Hultman Umeå Linköping t/r november 2015
4 000 kronor
Resor Umeå Jokkmokk samt Umeå Tärna t/r nov – dec 2015
4 500 kronor
Uppehälle Jokkmokk och Tärna nov – dec 2015
9 000 kronor
Skrivarinternat i Tärnaby
Resor (Linköping Umeå samt Umeå Tärnaby t/r)
7 000 kronor
Boende Tärnaby fjällhotell
9 600 kronor
Arvode sammanställare
5 500 kronor
TOTALT
39 600 kronor
Medlen placeras vid Vaartoe/Centrum för samisk forskning, UmU
2
Download