Kulturantropologi A1 Föreläsning 8

Kulturantropologi A1
Föreläsning 8
Antropologiska erfarenheter –
summering av introduktionskursen
På kursen:
• Vi har bara ”skrapat på ytan”
• Antropologins perspektiv (holism, komplexitet och
kontextualitet)
• Idéhistoria
• Begrepp (ex. emic-etic, struktur-aktörskap,
kulturrelativism, etnocentrism, övergångsriter, kön vs
genus, etc.)
• Den etnografiska metoden
• Att förstå, inte värdera (men gärna reagera)
• Ni har fått några exempel på vad antropologer kan
studera
Kommer ni ihåg kursmålen?
Olika och Lika
Antropologin







Studerar vad det är att vara människa, i det lilla och i det stora
Tydliggör och ifrågasätter invanda normer och värderingar
Förklarar och ”översätter” olika ontologiska verkligheter
Försöker förstå relationer inom och mellan samhällen/grupper
Har ett holistiskt förhållningssätt
Ser flöden, processer, konstruktivistiska tendenser i det vi studerar
Studerar mänskligt meningsskapande. Gemensamma och specifika
”fenomen”
 Har inte alltid ”svar”, men ställer nya, skarpare, mer relevanta frågor
 Strävar efter djuplodande kunskaper, att förstå det emiska perspektivet
 Har ett generellt övergripande syfte att få människor att förstå varandra
och i förlängningen kunna dela vår värld på ett bra sätt
”Att avexotisera de Andra och att
exotisera Oss.
Den engagerade antropologen
•
•
•
•
”The suffering slot” (inte bara!)
Dekolonisering, post-koloniala realiteter
Maktstrukturer
Antropologi och de mänskliga rättigheterna
Mark Goodale
Antropologi utanför akademien
•
•
•
•
•
•
•
•
Museer
Bistånd
Migration- och integrationsfrågor
Diplomati – konfliktlösning
Näringsliv
Kulturfrågor
Journalistik
…etc, etc, etc
Tre stora teman på kursen
• Människan som social varelse
• Etnicitet och nationalism
• Antropologisk metod och etnografiskt arbete
Människan som social varelse
• Grundläggande i vår förståelse, i vår forskning
• Inrymmer olika samhälleliga kategorier och
insocialiseringsprocesser
• Relationer, relationer, relationer
Etnicitet och nationalism
• Etnicitet – reflektion över vilka ”vi” är i relation till
”andra”.
• Behovet av gruppgemenskap
• ”Vi” är inte utan blir – konstruktivism framför
essentialistiska perpsektiv
• Etnisk mobilisering
• Etnisk identitet och territorialitet
• ”Farlig” och ”ofarlig” nationalism (?)
• Nationalism som ideologi, att konstruera ett
”folk” (kom ihåg: den föreställda gemenskapen!)
Metodologi
•
•
•
•
Att förstå på djupet (ex. the wink of an eye)
Att förstå med alla sinnen (magkänslan)
Emic - Etic
Olika typer av fält och metodologiska
angreppsätt
• Forskaren och de ”beforskade”
• Reflexivitet
Vad betyder en blinkning?
- Sammanhanget måste förstås
- Det relationella måste beaktas
Lika och Olika
Vem ser vad?
Lika och Olika
Vad ”lever”?
Lika och Olika
Vad är heligt?
Antropologi…
… att förstå ”andra” (och också ”oss”).
De berömda glasögonen!
Läs antropologi och världen blir inte mer sig lik!
From LSE:
https://www.youtube.com/watch?v=DF51Ma1Voo4
Om antropologiska perspektiv i praktiken:
https://www.youtube.com/watch?v=ir6P1oYj2rk
Dead anthropologists play golf:
https://www.youtube.com/watch?v=kv8cYPiWNDc
• Seminarium i morgon! Glöm inte skicka in frågor.
• Tentan lämnas ut nu på fredag den 13/2. Ni
hämtar den själva på Studentportalen i filen för
”kursmaterial”.
• Tentan laddar ni själva upp SENAST den 20/2, kl
17.00 i inlämningsmappen ”Hemtentamen A1
Antro VT15”
• Försenade tentor rättas inte
• Ev. komplettering eller omtenta
På återseende!