Gud har ett namn - Betelkyrkan

advertisement
HELENA:
DUBBEL
UTMANIN
G
s7
5 NUMMER FÖR
ENDAST 150 KR!
Ett nytt år och en frivillig
prenumeration på Liv i Centrum
är 150 kr för 2015. Märk gåvan
med prenumeration 2015
ANDAKT
MED
SÖREN
s2
LIV I CE
NTRUM
ÅRGÅNG
77 NR
5 2014
NYHETE
R, INFORM
ATION OCH
PROGRA
M FRÅN
BETELK
YRKAN
I ÖREBRO
.
EN DEL
AV
VILL DU
HA pastorns
Veckobr
ev
hör av dig via e-post,
till [email protected]
betelkyrk
an.se. Varför
inte nu på
en gång?
e
——————
——————
———
KYRKOAVGIFT
Stor sångglädje
på 160-årsjubile
160-årsfir
an
et.
de vi mi
Åren går.
1854 rasar
publikansk
Krimkrige
a partiet
t. I USA
med
program.
grundas
Boken Onkel slaveriets avskaffand
reDå bildas
Tom har
Örebro Första
just kommit e på sitt de tidiga
Baptistförs
ut.
i Sverige,
amling, som
och inte
lingsbildni
en av
ngen i Vallersvik långt efter den
första försam1848.
På väg mo
framtide t
n!
Glad tjejtrio
nns
forts. s 3
Ska kyrk
an
i olika samhengageras
ällsfrågor
?
på Hjälmargårde
»
Nu är det
tid
inte betalar för dig som
kyrkoavg
iften till Betelkyrk
an att
registrera
dig
Senast den för detta.
31 oktober
måste du
lämna in
besked om
du vill vara
med från
den
2015. Blankette1 januari
r finns på
församlin
gsexpedit
ionen
eller www.equ
meniakyr
kan.se
——————
——————
———
SÖNDAG
16
Till hösten
prövar vi
en
komplette
rande gudstjänst var
tredje söndag.
Formen
kommer
att vara
enkel med
tid
och lovsång, för bön
dikan med en premöjlighet
samtal och
till
delaktigh
et
nattvard
och bönestati i
ner. Första
ogudstjäns
ten
var den
14/9.
ORATORIET
ELIAS
AV F MENDELSSOHN
s4»
ÅRGÅNG 78 NR 1 2015
n.
115 anmälda,
fika/mat som strålande fint väder,
härlig stämning
hette duga.
start på hösten.
Församlin
gsdagen blev och
en fin
LIV I CENTRUM
läs mer
på s 5 »
Politiker
från alla
riksdagsparti
erna på
Vid tre tillfällen
mellan
telkyrkan
av politiska maj och september
året 2014.
fylldes Berepresenta
Den
nter inför
och kandidater 6 maj utfrågades
Supervaltill EU-parlam EU-parlamentariker
entet.
plats i kyrkan.
forts. s 7
»
Vi möts!
Se vad som händer
i Betelkyrkan
– nov till jan 2015
bbb
s 4-5 »
NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO.
EN DEL AV
VILL DU HA pastorns
Veckobrev via e-post,
hör av dig till [email protected]
betelkyrkan.se. Varför
inte nu på en gång?
e
———————————————
Gud har ett namn
B MÅNDAGSKVÄLLAR.
Foto: Jonas Lundkvist
TA TON
I VÅR
Men när allt är nytt och spännande, som det är för små
barn, blir inget spännande särskilt länge. Snart låg katten bland andra leksaker i en korg. Tills dagen då katten
fick ett namn. Randus. Då var katten inte längre en sak.
Hon var ju Randus. Nu finns Randus med i lekarna och
har sin plats i sängen på kvällarna. Det var namnet som
gjorde det. Så tänker förstås inte vår dotter. Men vi som
står bredvid ser det.
NÄR MOSE TALADE med Gud i den brinnande busken
i öknen var en av hans första frågor: ”Och om de frågar
efter Ditt namn?” Sedan är Bibeln full av namn på Gud.
B TORSDAGSKVÄLLAR
OCH SAMTIDIGT. På många sätt gömde sig Mose i öknen. Han ville inte att någon skulle känna till hans historia, men det första han fick höra från den brinnande
busken var: ”Mose, Mose”. Gud kände Moses. All hans
historia, och alla hans möjligheter. Jo, Gud har ett
namn. Och Han känner dig. Vid namn.
SÖNDAG 24 MAJ KL 18.00
Foto: Rolf Jonsson
NY ELLER GAMMAL I STAN?
Oavsett detta behöver du bara gilla lite mera svängig
körmusik. Gör du det är du välkommen att vara med i
EQ Gospel. Vi övar på torsdagskvällar. Ta kontakt med
Gunnel Sjöberg för mera information.
Stora namn. Respektingivande namn.. Varma namn och
namn som inger hopp. Namn som bara kan viskas helt
tyst och nära. Bara runt Jesus har någon räknat att det
finns 132 namn och titlar. Det är Heliga namn, men aldrig hemliga namn. Han vill att vi ska veta.
Jeremias möter
damkören
Gott & Blandat.
Betelkyrkans musikskolas damkör
i en finstämd konsert tillsammans
med gitarristen, sångaren och
kompositören Staffan Ernestam
från Örebro.
Foto: Rolf Jonsson
Vi var hembjudna till en vän en kväll för några månader sedan. Vår
dotter hittade en hylla full av mjukdjur, och där blev hon kvar. Då vi
skulle gå sa vännen: ”Du kan få den här” och hon fick en randig katt,
lite lik katten Findus för er som känner till honom. Lyckan var total.
Nytt år innebär nya
förväntningar och utmaningar!. Varför inte
börja 2015 med att ta ton?
Välkommen till någon av
våra körer i Betelkyrkan. Vill
du vara med om en särskild
musikupplevelse i vår kan
vi rekommendera att du
börjar i Betelkören eller
Capella Nova som deltager
i det fantastiska Elias-projektet. Vi övar på måndagskvällar. Ta kontakt med Fred
eller Gunnel Sjöberg för
mera information.
Vi mömtshä!nder
Se vad so
i Betelkyrkan
ril
– februari till ap
bbb
s3»
s 2»
JEREMIAS I
TRÖSTLÖSA.
BÖN DYGNET RUNT!
Mellan den 9 - 15 februari anordnas 24:7 bön i kyrkan vilket
innebär att man kan teckna sig för att be under någon eller
några av dygnets 24 timmar denna veckan. Är du intresserad
av att vara med kontakta Ingrid Blom eller Per Danielsson.
Musikskolans damkör
Gott & Blandat arbetar
under våren med tonsatta dikter av Jeremias i
Tröstlösa. Det är Staffan
Ernestams musik i körarangemang av Mats-Olof
Liljegren som framförs
den 24 maj i Betelkyrkan.
Staffan Ernestam kommer själv att medverka,
både ensam och tillsammans med damkören.
Magnus Spångberg
spelar piano och Sören
Carlsvärd delar några
tankar. Vill du vara med
så har kören plats för fler
damer, framförallt altar
sökes. Kontakta MatsOlof för mer information.
TANKEN ÄR ATT VI SOM FÖRSAMLING SKA BILDA EN BÖNEKEDJA.
Bön sker på många olika sätt i vår församling och detta är en möjlighet
att delta i bön under en koncentrerad tid. För dig som vill vara med och
be finns möjligheten att skriva upp sig ensam eller tillsammans med andra på en lista som sätts upp i Centrumgårdens entré för en eller flera
entimmes pass. Nu kanske Du tänker – det där är inget för mig att be en
hel timme i sträck, hur ska det gå till? Jag har svårt att be i fem minuter.
Till dig säger vi, våga ändå. TA CHANSEN!
FÖRVALTA DE GÅVOR DU SJÄLV FÅTT.
Att vara människa är att vara förvaltare av Guds gåvor. Någonting gör det med oss om vi inte bara tar livet för givet. Livet som gåva, tillgångar
som godheter att förvalta för många fler än mig själv - sådana sätt att tänka, vara och handla gör skillnad. Jesus säger några gånger att vi ska akta
oss för Mammon. Det betyder att inte låta sig styras av tanken på pengar utan att använda de pengar och de resurser vi har till det som är gott.
Att regelbundet ge sin gåva till sin församling är ett sätt att förvalta de gåvor man själv fått. Det kan göras i form av bön, av konkret handling, av
offrande av pengar. Du är välkommen att ge din gåva till Betelkyrkan. Låt oss be att vi alla ska förvalta de pengarna väl.
Värdefull på skiva och på sopborstar
Du vet väl om att du är värdefull? Tänkte väl det. Få inom
kristenheten kan väl ha undgått Ingemar Olssons stora hit, på
skiva eller själv sjungit med i sången.
Foto: Rolf Jonsson
Men jag hajade till när självaste biskopen
emerita, kvinnan från Storkyrkan, Caroline
Krook, nyligen beskrev den som ”den mest
populära sången bland våra ungdomar”.
Sug på det en gång till: den mest populära
sången bland våra unga. Det är ett påstående som heter duga.
Vad hon exakt menar med ”våra ungdomar” är väl lite oklart men sannolikt i varje
fall de som är unga och engagerade inom
Svenska kyrkans verksamhet. Troligen inbegrips även de många tiotusentals som ingår i frikyrkornas ungdomsverksamhet.
Och denna sångs upphovsman heter
alltså Ingemar Olsson och tillhör Betelförsamlingen. Normalt är han dessutom kåsör
i detta lilla blad. Dock inte den här gången,
eftersom kåseriet handlar om honom.
OCH PÅ BORSTAR
Men nästan lika förvånad som över det
Krookska uttalandet, blev jag vid ett besök
på Sveriges enda borstfabrik, i Skåne för
övrigt.
Där hade man på en av borstarna på stor
träyta mellan skaft och borst textat ”Du vet
väl om att du är värdefull” av Ingemar Olsson.
Om vi nu hoppar in på texten för ett
ögonblick så finns det flera rader som bjuder
till eftertanke. Exempel:
Du är viktig här och nu.
Du är älskad för din egen skull.
Ingen annan är som du.
Det finns en uppgift just för dig.
Där har vi lite av grunden också för allas
vår plats i församlingen. Det finns uppgifter
för oss, vi är alla viktiga. Och skulle vi ändå
inte ha någon uppgift, kanske inte vill ha, ja
då är vi ändå älskade för vår egen skull.
Det är bara att lyfta på hatten för LIC:s
kåsör Ingemar Olsson och ta till oss hans
sång. Jag ångrar bara att jag inte köpte borsten där nere i Skåne.
ROLF JOHNSSON
3
POSTTIDNING B
Betelkyrkan
Köpmangatan 19
702 10 Örebro
VIGSEL
B 18 APRIL KL 18.00 I NIKOLAIKYRKAN OCH
B 19 APRIL KL 18.00 I KARLSKOGA KYRKA
Lördag den 6 december sammanvigdes
Anna-Carin Ingemarsdotter Gustafsson
och Jörgen Svensson. Brudparet har antagit
efternamnet Brewitz.
Foto: Rolf Jonsson
ORATORIET ELIAS AV F MENDELSSOHN
VÅRENS STORA KÖRSATSNING blir ett framförande av första delen av oratoriet
Elias av F Mendelssohn. Betelkören, Capella Nova, Nikolai Motettkör och Karlskoga
Kammarkör utgör den stora oratoriekören. Projektet är ett led i det goda samarbete
som redan skett ett flertal gånger mellan Nikolaikyrkan och Betelkyrkan. Som orkester medverkar Karlskoga Symfoniorkester. Solister är bland annat Gunnel och Fred
Sjöberg och dirigent är Karl-Magnus Jansson. Konserterna ges lördag 18 april kl 18.00
i Nikolaikyrkan och söndagen 19 april kl 18.00 i Karlskoga kyrka.
Måndag den 29 december sammanvigdes
Malin Hilgendorf och Ulf Wesström. Brudparet
behåller sina respektive efternamn.
TILL GUDS VILA
Sara Löfgren
✝ avled den 21 december 2014
* född den 2 december 1916
”Gud själv skall vara hos dem och han skall
torka alla tårar från deras ögon”.
NYA MEDLEMMAR
Sandra Hardeland, OAS 1
Rickardsbergsgatan 10, 703 69 Örebro,
tel 073-77 48 677
Karin och Akira Matsubara, OAS 10
Drottninggatan 27, 702 22 Örebro,
019-24 53 86
Anders Tengelin, OAS 1
Drottninggatan 23, 702 10 Örebro,
072-888 31 40
Hanna och Adam Jäglin, OAS 3.
Södra Grev Rosengatan 14, 703 62 Örebro,
Hanna 072-045 56 57, Adam 070-432 19 05
4
Lotta och Torgny Götmar, OAS 11
Eyragatan 2 A, 702 25 Örebro,
Lotta 070-967 59 12, Torgny 070-560 60 74
Download