Pedagogisk planering Vad är religion och judendomen

advertisement
Pedagogisk planering
Vad är religion och judendomen
Ämne: SO/Religionsvetenskap
Termin: HT 2014
Klass: 5 AB
Lärare: Christoffer Kurt
Vi ska under 4 veckor forska och diskutera kring judendomen. Samt forska och diskutara vad
religion är och kan betyda för en troende människa.
Tolkande och konkretiserade mål
”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom
undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa
traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska
allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och
konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.” Lpo 11.
Undervisning
Vi kommer att titta på filmer som belyser vad religion kan ha för betydelse för en troende.
Vi kommer att titta på filmer som belyser vad judisk tro och traditioner är för något.
Vi kommer att titta på filmer som visar på hur det är att leva som jude i Sverige idag.
Vi kommer att diskutera begrepp som religion, tro, riter, traditioner, världsreligioner,
monoteism och polyteism.
Vi kommer att diskutera vad religionen kan betyda för samhället och för den enskilda
individen.
Vi kommer att jobba med frågor som belyser judendomens tro, historia, profeter och
traditioner. Till vår hjälp kommer vi att använda Toran (gamla testamentet) och vår
religionsbok.
Vi kommer att diskutera judendomens tro och religion utifrån oss själva. Detta genom att
ställa frågor som exempelvis: Vad kan vi känna igen oss i och relatera till inom judendomen.
Bedömning
Ditt arbete under lektionerna kommer att bedömas. Stor fokus kommer att läggas på hur aktiv
du är i diskussionerna i klassen.
Din förståelse för vad religion är och betyder för samhällen och den enskilda individen
kommer att bedömas.
Din förståelse för vad judendomens tro, historia, profeter och traditioner kommer att bedömas.
Ditt resultat på provet kommer att bedömas.
Visa kunskaper
Genom deltagande i diskussioner och i uppgifter som ska göras under lektionstid.
Genom att göra läxor.
Genom resultat på provet.
Läro- och kunskaps mål
”Undervisningen ska behandla begreppen religion och livsåskådning.”
”Undervisningen ska behandla ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga
platser och rum i judendomen.”
Undervisningen ska behandla centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga
platser i judendomen, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i bibeln och andra
urkunder.”
”Undervisningen ska belysa vad judendomen kan betyda för människors identitet, livsstil och
grupptillhörighet.”
”Undervisningen ska behandla judiska etiska begrepp som rätt och orätt och solidaritet.”
Lpo -11
Download