VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG

advertisement
VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN
1.3.2011
Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011
1. SERVICEÅLIGGANDE
Enligt 8 § 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen ordna
personlig assistans, ifall personen på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver
sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring. Kommunen har dock inte
särskild skyldighet att ordna personlig assistans, ifall tillräcklig omsorg om den gravt handikappade
inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården.
Kommunen har en särskild skyldighet att ordna personlig assistans, vilket innebär att personlig
assistans är en service som ordnas oberoende av anslag.
2. FÖRHÅLLANDET MELLAN LAGAR
Tjänster för handikappade ordnas i första hand som en del av det allmänna servicesystemet, bl.a. i
enlighet med socialvårdslagen.
Service och stöd ska ordnas, om en handikappad inte med stöd av någon annan lag får sådan
service eller sådant stöd som är tillräckligt och lämpligt för honom eller henne.
Lagen om service och stöd på grund av handikapp är primär i förhållande till lagen om
utvecklingsstörda. Service och stöd för utvecklingsstörda ordnas i första hand med stöd av lagen om
service och stöd på grund av handikapp till de delar dessa är tillräckliga och lämpliga med tanke på
servicebehovet och i övrigt förenliga med personens intresse. (4 § i lagen om service och stöd på
grund av handikapp)
3. INNEHÅLLET OCH OMFATTNINGEN AV PERSONLIG ASSISTANS
Med personlig assistans avses enligt 8 c § i lagen om service och stöd på grund av handikapp den
nödvändiga hjälp som en gravt handikappad har behov av hemma eller utanför hemmet:
1) i de dagliga sysslorna
2) i arbete och studier
3) i fritidsaktiviteter
4) i samhällelig verksamhet samt
5) i upprätthållande av sociala kontakter
Syftet med personlig assistans är att den ska hjälpa en gravt handikappad att göra sina egna val när
det gäller funktioner som avses ovan.
Personlig assistans innebär nödvändigt stöd för att klara vardagliga sysslor som personen utan
handikapp eller sjukdom skulle klara av själv.
Den personliga assistansen ordnas för dagliga sysslor, arbete och studier i den utsträckning som det
är nödvändigt för den gravt handikappade. Som dagliga sysslor betraktas de sysslor som generellt
hör till livet, såsom förflyttning, påklädning, skötsel av hygien, klädvård och matförsörjning, skötsel
av ordningen i hemmet och uträttande av ärenden. Till de dagliga sysslorna räknas också deltagande
i de dagliga sysslorna av de barn som den gravt handikappade personen sköter eller har vårdnaden
om. Behovet av assistans hos en person som bor i en boendeserviceenhet tryggas inom
boendeenheten i första hand med hjälp av enhetens personal.
Arbete som utförs av en gravt handikappad kan basera sig på ett anställningsförhållande eller på
företagsverksamhet, och arbetet utförs antingen regelbundet eller återkommande under vissa
tidsperioder. Organisationsverksamhet räknas inte som arbete, utan som samhälleligt deltagande.
Understöd för personlig assistans i arbetet kan beviljas i de fall då den personliga assistansen
möjliggör eller underlättar den handikappades förmåga att arbeta. Om det är frågan om normala
risker eller arbetsuppgifter förknippade med företagsverksamheten, kan man inte erhålla understöd
enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp. Studierna måste vara examens- eller
yrkesinriktade eller förstärka yrkesskickligheten samt förbättra möjligheterna till sysselsättning.
Andra slag av studier ses som verksamhet av hobbynatur.
Personlig assistans kan ordnas också för den handikappades semester- eller arbetsresor utomlands.
Understöd beviljas inte ifall personens hemkommun ändras på grund av utlandsvistelsen eller om
det i övrigt är frågan om en mer långvarig eller permanent vistelse utomlands.
Personlig assistans för att upprätthålla hobbyverksamhet, samhällsinflytande och social växelverkan
ordnas för minst 30 timmar per månad. Vid dimensioneringen av antalet timmar beaktas det
individuella hjälpbehovet som definieras i serviceplanen och livssituationen som helhet. Timantalet
kan vara lägre än 30 timmar, ifall det räcker för att tillförsäkra den gravt handikappade nödvändig
hjälp.
4. GRUNDERNA FÖR BEVILJANDET
För att bli beviljad personlig assistans förutsätts ett gravt handikapp. När det gäller att ordna
personlig assistans anses som gravt handikappad den som till följd av ett långvarigt eller
framskridande handikapp eller en sådan sjukdom nödvändigt och upprepade gånger behöver en
annan persons hjälp för att klara de dagliga sysslorna, och behovet av hjälp inte i främsta hand beror
på sjukdomar och funktionshinder som har samband med normalt åldrande (8 c § 3 mom. i lagen
om service och stöd på grund av handikapp).
Gravt handikapp bör särskiljas från en normal försämring av funktionsförmågan på grund av
åldrande. Service och stöd för äldre ordnas i första hand av Esbos äldreomsorg.
Behovet av hjälp ska vara nödvändigt och fortlöpande. Behovet av en annan persons hjälp anses
vara nödvändigt och fortlöpande både när behovet är särskilt stort och när det är mindre men ändå
fortlöpande (RP 166/2008). Beviljandet av personlig assistans baserar sig inte på en specifik
diagnos, utan beslutet fattas på basis av en individuell bedömning.
För att personlig assistans ska ordnas förutsätts att den gravt handikappade har resurser att definiera
assistansens innehåll och sättet att ordna den (8 c § 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av
handikapp). Om behovet av hjälp i huvudsak grundar sig på omsorg, vård och övervakning, bör det
genomföras på annat sätt än genom personlig assistans (RP 166/2008).Beroende på den gravt
handikappades funktionsförmåga kan hjälpbehovet genomföras till exempel genom boendeservice,
serviceboende, arbets-och dagverksamhet, hemservice, närståendevård, familjevård, en stödperson eller
annan stödverksamhet som täcker hjälpbehovet. Í det här fallet är det ofta frågan om situationer, där den
gravt handikappade inte själv har kapacitet att bedöma sitt behov av hjälp, utan bedömningen görs i
huvudsak av en annan person.
Svårt handikappade barn kan beviljas personlig assistans ifall barnet inte är under sina föräldrars
eller andra vårdnadshavares omedelbara och ständiga tillsyn och i behov av kontinuerlig vård, utan
åtminstone delvis kan påverka och fatta beslut om sina egna handlingar. I bedömningen beaktas
barnets individuella situation, utvecklingsnivå och omständigheter.
En elev som är handikappad eller i behov av särskilt stöd har rätt till bildningssektorns avgiftsfria
tolknings- och biträdestjänster för att kunna delta i undervisningen.
5. PERSONLIGT STÖD OCH UPPGÖRANDET AV EN SERVICEPLAN
Utredningen av behovet av service och stöd ska inledas senast den sjunde vardagen efter det att den
handikappade eller hans eller hennes lagliga företrädare eller anhöriga eller någon annan person eller en
myndighet har tagit kontakt med Esbo stads handikappservicebyrå. I brådskande fall bedöms
servicebehovet utan dröjsmål.
Utredningen av behovet av stöd och service sker vanligen under ett hembesök eller ordnas på annat
sätt genom ett personligt möte med klienten. Socialarbetaren utarbetar en individuell serviceplan i
samförstånd med klienten. I planen antecknas klientens syn på sitt behov av stöd samt hur servicen
ska genomföras. När man hör en gravt handikappad person kan man utnyttja till exempel
hjälpmedel och metoder som underlättar tolkning och kommunikation. Om en klient på grund av
sjukdom eller exempelvis nedsatt psykisk funktionsförmåga inte kan delta i planeringen av de
tjänster som tillhandahålls klienten, ska klientens vilja utredas i samråd med klientens lagliga
företrädare, en anhörig eller någon annan närstående.
I serviceplanen som ligger som grund för beslutet om personlig assistans uppmärksammas särskilt
följande faktorer:
•
•
•
•
•
•
•
•
Om handikappet är gravt (handikappets eller sjukdomens grad, slag och kontinuitet)
Den gravt handikappades funktionsförmåga och hjälpens nödvändighet
Den gravt handikappades resurser för att bedöma vilken hjälp som behövs och hur den ska
genomföras
Hur den personliga assistansen främjar förmågan att klara sig självständigt och vara delaktig
Vilka vardagliga sysslor assistenten behövs för
Hur omfattande stödbehovet är (det genomsnittliga timantalet) och vid vilka tider av dygnet
stödet behövs
På vilket eller vilka sätt den personliga assistansen ska arrangeras ändamålsenligt
Behovet av andra tjänster och stödåtgärder och relationen till den personliga assistansen
Faktorer som antecknas i den individuella serviceplanen får inte utan motiverade skäl förbigås
i beslutsfattandet (RP 166/2008). Serviceplanen kontrolleras vid behov eller om det sker
förändringar i den handikappades omständigheter eller behov av service.
6. SÄTT ATT ORDNA PERSONLIG ASSISTANS
När det bestäms på vilket sätt personlig assistans ska ordnas och när själva assistansen ordnas ska
kommunen beakta den gravt handikappades egna åsikter och önskemål samt det i serviceplanen
definierade individuella hjälpbehovet och den handikappades livssituation i sin helhet (8 d § i lagen
om service och stöd på grund av handikapp).
När ändamålsenligheten och lämpligheten i sättet att ordna assistans bedöms, uppmärksammas
särskilt den gravt handikappade personens individuella förmåga att definiera hjälpbehovet och dess
innehåll. I bedömningen tas dessutom i beaktande den gravt handikappades livssituation och
omständigheter i sin helhet (till exempel arbets-, familje- och boendeomständigheter) samt de
villkor som personen ställer på de olika sätten att ordna assistans. Formen för assistansen bör stödja
och främja den gravt handikappades självständiga liv och likvärdiga rätt till att leva i samhället samt
personens förmåga att göra likadana val som andra människor. En socialarbetare fattar beslut om på
vilket eller vilka sätt den personliga assistansen ordnas.
Personlig assistans ordnas på följande sätt i Esbo:
1) Arbetsgivarmodellen. Arbetsgivarmodellen är det primära sättet för att ordna personlig assistans
i Esbo. Modellen innebär att den gravt handikappade personen själv väljer sin assistent och fungerar
som assistentens arbetsgivare. Den gravt handikappade och hans eller hennes assistent ska göra upp
ett skriftligt arbetsavtal där arbetsuppgifterna, arbetstiden, lönen och andra villkor för
arbetsförhållandet bestäms. Arbetsgivaren kan inom ramen för assistansersättningen anställa fler än
en assistent, om de praktiska arrangemangen kräver det. Principerna för arbetsförhållandet bestäms i
arbetslagstiftningen. Om arbetsgivaren hör till arbetsgivarförbundet för personlig assistans,
Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto rf (Heta), ska arbetsavtalet innehålla ett
omnämnande om att det nationella kollektivavtalet för personliga assistenter tillämpas. (Grunderna
för kommunala ersättningar, se punkt 8.)
En gravt handikappad person har rätt, om han eller hon så vill, att sköta alla arbetsgivarförpliktelser
själv. I annat fall följs lönesystemet för vikarier, där Esbo stad ansvarar förden personliga
assistentens löneutbetalning, likväl så att den gravt handikappade fortfar att vara arbetsgivare. Den
gravt handikappade har möjlighet till handledning i frågor som gäller avlönandet av en assistent.
Arbetsgivarna i Esbo får särskilda föreskrifter i saken.
2) Servicesedelsmodellen. Den gravt handikappade kan erhålla en servicesedel för att skaffa sig
assistans. Servicesedelns användningsändamål i fråga om personlig assistans bestäms i den
individuella serviceplanen och i beslutet om handikappservice. Giltiga användningsändamål är bl.a.
att ordna en tillfällig vikarie för en personlig assistent, att ordna kompletterande personlig assistans
eller att betala för personlig assistans som omfattar endast några arbetstimmar. Med servicesedeln
köper den gravt handikappade personlig assistans av tjänsteproducenter som godkänts av staden.
Servicesedeln kan beviljas i en situation, då behovet av personlig assistans samt förmågan och
möjligheten att använda servicesedeln framkommer i serviceplanen.
Klienten kan tacka nej till servicesedeln, varvid den personliga assistansen bör ordnas på andra
ändamålsenliga sätt. Personer som använder servicesedeln i Esbo får särskilda föreskrifter i saken.
3) Modellen för köpta tjänster. På grund av en särskild orsak som har att göra med den gravt
handikappade eller dennes omständigheter kan Esbo stad köpa personlig assistans för den gravt
handikappade av en offentlig eller privat tjänsteproducent eller organisation. Modellen för köpta
tjänster innebär att staden upprättar en betalningsförbindelse för den gravt handikappades del med
en eller flera tjänsteproducenter. Avtalet för köp av tjänster upprättas mellan staden och företaget
som erbjuder tjänsterna. I dessa fall är assistenten anställd av företaget som producerar de köpta
tjänsterna. I modellen för köpta tjänster fungerar personen som får assistans som klient.
Alla former av assistans bör ge den gravt handikappade en möjlighet att bestämma hurudan
assistansen är samt var, när och hur assistansen ges. Olika former av assistans kan kombineras och
användas parallellt, till exempel så att den gravt handikappade fungerar som assistentens
huvudsakliga arbetsgivare och att denne dessutom får en servicesedel av kommunen som kan
användas till vikariat och arbetsresor.
7. EN ANHÖRIG SOM ASSISTENT
I arbetsgivarmodellen kan en anhörig eller annan närstående till den gravt handikappade inte
fungera som personlig assistent, om detta inte av särskilt vägande skäl kan anses förenligt med den
gravt handikappades intresse. (8 d § 4 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp)
Med anhörig avses partner, barn, förälder eller mor-/farförälder till den gravt handikappade. Med
annan närstående avses sambo eller samkönad partner.
Stöd för närståendevård är den primära stödformen då en anhörig eller annan närstående person
huvudsakligen har hand om vården av och omsorgen om den gravt handikappade.
8. KOMMUNENS ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET INOM ARBETSGIVARMODELLEN
Kostnader som ersätts är:
- Ersättning för personlig assistans: timlön 9,51 € och månadslön 1617,34 €. Lönenivån ses
över efter 1.5.2011.
- Avgifter och ersättningar som tillkommer arbetsgivaren (socialskyddsavgift, pensionsavgift,
de lagstadgade personalhälsovårdsavgifterna samt obligatoriska avgifter för olycksfalls- och
arbetslöshetsförsäkring).
- Ersättningar för söndags-, mertids- och övertidsarbete enligt arbetstidslagen (605/1996),
ersättningar enligt semesterlagen (162/2005) och lön under sjukdomstiden enligt
arbetsavtalslagen. (Staden ersätter inte mertids- eller övertidsarbete, ifall dessa inte i
specialfall har inkluderats i beslutet om handikappservice. Om assistenten är en
familjemedlem till arbetsgivaren, får denne inga ersättningar enligt arbetstidslagen eller
övriga arbetstidsersättningar).
- Lördagsarbete (för arbetstimmar utförda på en lördag betalas ett tillägg på 20 % av ordinarie
timlön)
- Kvällsarbete (för arbete utfört mellan klockan 18.00 och 23.00 betalas en kvällsersättning på
15 % av ordinarie timlön)
- Helgdagsersättning (kollektivavtal för assistenter 5.3 §)
- Grupplivförsäkring (kollektivavtal för assistenter 16 §)
- Lönekostnader för en person som anställts som vikarie för en ordinarie assistent
- Andra skäliga och nödvändiga kostnader som avlönandet av en personlig assistent
föranleder. Dessa kan innefatta till exempel fortbildnings- och rekryteringskostnader för
arbetsgivaren. Dessutom tillkommer assistentens resekostnader om assistansen förutsätter
resor exempelvis på grund av den gravt handikappades arbete eller hobby. Nödvändiga
kostnader för arbetsgivaren anses vara sådana, utan vilka assistansen inte vore möjlig att
ordna eller utan vilka assistansen inte kunde fortgå. Den gravt handikappade bör genom en
särskild ansökan söka ersättning för övriga kostnader som tillkommer assistenten, och
därefter fattar en socialarbetare ett separat beslut i saken.
Hur medlemskap i Heta-förbundet påverkar den ersättning som staden betalar ut: Om en
gravt handikappad arbetsgivare är bunden till branschens nationella kollektivavtal, tillämpas det
nationella kollektivavtalet för personliga assistenter (kollektivavtalet för assistenter) enligt
tillämpningsområde. Avtalet är utformat av Heta-förbundet och Förbundet för den offentliga sektorn
och välfärdsområdena JHL rf och trädde i kraft 1.12.2010. Ersättningar som utbetalas till assistenter för
medlemmar i Heta-förbundet följer kollektivavtalet från och med den kalendermånaden då
medlemskapet kommit till stadens kännedom. Kollektivavtalet försämrar inte de förmåner som
baserar sig på arbetsgivarens gällande arbetsförhållande. Staden ersätter inte Heta-förbundets
anslutnings- eller medlemsavgift.
Följande ersättningar utbetalas till den personliga assistenten endast om den gravt handikappade
arbetsgivaren är medlem i Heta-förbundet (kollektivavtalsenliga ersättningar för assistenter
utbetalas i tillämpliga delar till alla assistenter från och med 1.9.2011 oberoende av om
arbetsgivaren är medlem i Heta-förbundet):
- Nattarbete (för nattarbete betalas ett tillägg på 30 % av ordinarie timlön. Nattarbete är arbete
som utförs mellan klockan 23 och 6. Enligt 9 § i kollektivavtalet för assistenter får nattarbete
utföras då det finns behov för assistans också nattetid).
- Semesterpenning (arbetstagaren får en semesterpenning som motsvarar 50 % av
semesterlönen. Semesterpenningen bestäms efter lönen för respektive semester (sommaroch vintersemester) och utbetalas i samband med semesterlönen (13 § i kollektivavtalet för
assistenter).
(Kollektivavtalet för assistenter gäller inte till följande delar, när en anhörig fungerar som
assistent: 5 § Arbetstid, 7 § Arbetspauser, 8 § Mertids- och övertidsarbete, 9 § Övriga
arbetstidsersättningar).
Staden ansvarar inte för extra kostnader (löner och ersättningar) som den gravt handikappade
arbetsgivaren betalar till sin arbetstagare utanför ramen för den personliga assistansens föreskrifter.
9. ANSÖKNING OCH BESLUTSFATTANDE
Personlig assistans ska sökas skriftligen av Esbos handikappservice genom en fritt formulerad
ansökan. Till ansökan ska bifogas ett läkarintyg och eventuella andra sakkunnigutlåtanden.
Bilagorna behövs inte om beslutsfattaren redan har uppgifterna och inga förändringar har skett.
Socialarbetaren fattar handikappservicebeslutet på basis av serviceplanen utan ogrundat dröjsmål,
men senast tre månader från det att den handikappade eller personens representant har lämnat in
ansökan. Besluten om personlig assistans gäller huvudsakligen tillsvidare. Om förändringar i
klientens tillstånd som väsentligt påverkar situationen är att vänta, kan beslutet fattas på viss tid.
Servicebehovet hos en klient bedöms alltid på nytt då omständigheterna förändras.
Endast ett beslut fattas om den personliga assistansen oberoende av hur många olika former
assistansen består av. I motiveringen till beslutet klargörs vilka omständigheter och utredningar som
har inverkat på avgörandet samt nämns vilka bestämmelser som har tillämpats (förvaltningslagen 45
§). Till beslutet bifogas anvisning för begäran om omprövning.
10. AVGIFTSFRIHET
Den personliga assistansen är en avgiftsfri socialtjänst för klienten (lagen om klientavgifter inom
social- och hälsovården 4 §).
11. ANMÄLNINGSSKYLDIGHET
En gravt handikappad person är skyldig att meddela beslutsfattaren om sådana ändringar i
omständigheterna som påverkar anordnandet av personlig assistans. I ärenden som direkt hänför sig
till utbetalning av ersättningar görs anmälan till byråsekreteraren för handikappservice.
BESTÄMMELSER OCH FÖRESKRIFTER
•
•
•
•
•
•
Lag om service och stöd på grund av handikapp (380/1987)
Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000)
Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992)
Regeringens proposition till riksdagen om ändring i lagen om service och stöd på grund av
handikapp och ändring av 4 § i lagen om social- och hälsovården (RP 166/2008)
Ändringar i handikappservicelagen från och med 1.9.2009 (SHM:s kommuninfo 4/2009)
Det nationella kollektivavtalet för personliga assistenter (giltigt 1.12.2010‐30.4.2012)
Download