Bedömningsstöd i taluppfattning

advertisement
Bedömningsstöd i taluppfattning
Elisabeth Pettersson
Pedagogisk Inspiration Malmö
[email protected]
Christina Svensson
Pedagogisk Inspiration Malmö
[email protected]
• Årskurs 1 och 2
• Muntligt och skriftligt
• Stödja en likvärdig
bedömning
• Visa behov av extra
anpassning eller
ytterligare stimulans
• Ingå som en del i den
vanliga undervisningen
Utprövningsomgång fram till
1 juli 2016
bedömningsstöd taluppfattning
• Utgår från kursplanen i matematik med
kunskapskrav i årskurs 3.
• Kan användas tillsammans med Skolverkets
bedömningsstöd ”Bedömning för lärande i
matematik årskurs 1-9”
Syfte
Materialet är ett stöd för den
fortsatta undervisningen och syftet är:
• Att identifiera elever som visar
vanliga missuppfattningar
• Att identifiera elever som visar
begreppsliga svårigheter
• Att identifiera elever som har
kommit långt i sin matematiska
utveckling och behöver utmaningar
Varför pröva materialet främst
taluppfattning?
Det är en förutsättning för praktiskt taget all
kunskap i matematik att man har en god
uppfattning och bild av talen, deras storlek och
inbördes relationer. Detta understryks också av
att det finns rader av studier som visar att det
just är brister i taluppfattning som är den
grundläggande orsaken till många elevers
svårigheter med olika delar av matematiken.
(Unenge m.fl., 1994, s. 112)
Gelmans- Gallistels fem principer för barns
tidiga taluppfattning
Ett till ett-principen – innebär att ett föremål i en mängd får
bilda par med ett och endast ett föremål i en annan mängd.
Barnet knyter ett räkneord till varje räknat begrepp.
Abstraktionsprincipen – innebär att alla mängder av väl
definierade och avgränsade föremål kan räknas.
Antalsprincipen/ kardinaltalsprincipen – innebär att när varje
föremål i en mängd har parats ihop med ett räkneord så anger det
sista uttalade räkneordet antalet föremål i mängden. Vi betonar
det sist uppräknade räkneordet.
 Principen om räkneordens stabila ordning – innebär att
orden måste räknas upp i en bestämd ordning och att varje
räkneord följs av ett annat bestämt räkneord Räkneramsan
 Principen om godtycklig ordning – innebär förståelse för att
när vi räknar antalet föremål i en mängd så spelar det ingen
roll i vilken ordning uppräknandet sker eller hur föremålen
är grupperade. Det är viktigt att vi håller reda på vilka vi
räknat och vilka som återstår att räkna. Kommutativa lagen
Talraden
Antalskonstans – förståelse för att om vi sprider ut föremål
som från början ligger tätt samlade eller flyttar föremålen till
en annan plats så förändras inte antalet.
Subitisering – att i en blink uppfatta
antal, skapa en inre bild.
Hur många ser du?
Taluppfattning
• Innehåller en stabil räkneramsa. Innebär att man har
en upplevd bild av talen i sitt inre, förstår deras
storlek och inbördes relationer.
• Symbolförståelse, känner igen symbolen för siffran,
kan dess namn och kan kombinera räkneord – siffra.
• Kan räkna framåt och bakåt från vilket tal som helst.
• Förståelse för positionssystemet
• Ser helheten hos ett tal, kan dela upp på olika sätt
• Förstår innebörden av olika matematiska operationer
• Förstår sambanden mellan räknesätten
• Har strategier för antalsbedömning och mätning
Taluppfattning
Vad är god taluppfattning?
- Relationer inom tal
- Relationer mellan tal
- Relationer mellan tal och omvärld
God tabellkunskap
Effektiva räknestrategier
Informellt kunnande vid
skolstart
•
•
•
•
Jämföra och räkna mängder med föremål.
Ramsräkna framåt och bakåt från ett givet tal.
Känner igen siffror.
Utföra enkla muntliga additioner och subtraktioner med stöd av
fingrar eller föremål.
Denna typ av informellt kunnande samt
förmåga till uppmärksamhet har starka
samband med den senare
kunskapsutvecklingen i matematik.
(Duncan m fl, 2007)
Om materialet
Materialet innehåller flera delar:
•
•
•
•
Lärarinformation, handledning
Muntliga uppgifter
Skriftliga uppgifter
Exempel på elevsvar för skriftliga
uppgifter
• Facit till skriftliga uppgifter
• Sammanställningsblanketter
Uppdelat på tre nivåer:
• Lägre nivå (L)
• Mellannivå (M)
• Högre nivå (H)
Muntliga uppgifter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Talraden
Talens grannar
Namnge tal
Koppla antal till siffra
Minskning/skillnad
Uppdelning av tal
Fler/färre
Hälften/skillnad
Antalskonstans/godtycklig ordning
Uppskatta en mängd (subitisering)
Bedömningsstöd i taluppfattning, Skolverket 2015
Numeracitet
Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper, Skolverket 2016
Sammanställningsblankett muntliga uppgifter
Skriftliga uppgifter
•
•
•
•
•
•
Storleksordna tal
Fortsätta en talföljd
Sätta ut tal på en tallinje
Lösa uppgifter i addition och subtraktion
Lösa textproblem
Förstå likhetstecknets betydelse
Skriftliga uppgifter vt åk1 på L-nivå
Skriftliga uppgifter vt åk1 på M-nivå
Skriftliga uppgifter vt åk1 på H-nivå
Sammanställningsblankett skriftliga uppgifter M-nivå
Hur går vi vidare?
Vad gör vi?
Analyserar
Planering av
undervisningen
Vem tar
ansvaret?
Vem gör
vad?
Uppföljning
Litteratur
Download