matematik eldorado 3b kap 1

advertisement
Planering i matematik, åk 4, Eldorado kapitel 1 .
Syfte:
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
• föra och följa matematiska resonemang, och
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och
slutsatser.
.
Centralt innehåll:
Taluppfattning och tals användning
• Rationella tal och deras egenskaper.
• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal,
vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga
metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga
situationer.
• Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas
och uttryckas.
• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och
vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och
äldre metoder.
Problemlösning
• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
Planering i matematik,
åk 4, Eldorado kapitel 1
Innehåll och undervisning
(vad/hur?)
Arbetssätt:
Vi kommer att ha "matteprat"
spela flera spel, använda
praktiskt material arbeta i
Eldorado 3B,. Vi kommer även
göra en
elevutvädering/självskattning.
Samt utföra en diagnos över
arbetsområdet.
Taluppfattning 1-10000



Tiobassystemet,
Talsortsstäck
Positionen avgör värdet.
Tal i utvecklad form
Viktiga ord

Tallinje
Talsortsstäck
Utvecklad form
Area
Positionssystem
Det här ska du kunna/bedömning



Se lärandemål:

Jag kommer att bedöma din
förmåga att
Lösa problem.
Formulera räkne händelser i
multiplikation och division.
Använda och förstå
positionssystemet ( 110000)
Använda lämpliga strategier
inom de fyra räknesätten.
Målet är att du ska bli säker
på:
 Taluppfattning 1-10000
 ental, tiotal, hundratal,







Läsa och skriva
fyrsiffriga tal
Tallinje, 10-, 100-, och
1000-hopp.
Storleks ordna tal.
Skriva tal i intervaller.
Hantera tusental och
hundratal.
Generalisera, tänka med
tusental.
Överslagsräkning







Längd
 Jämföra km och mil med
meter
 Enhetetsrutor: m, km och
mil.
 Referenser till
längdenheter.
 Kilo betyder tusen.
 Hastighet i vardagen.
 Enhetstutor: m, dm, cm mm.



tusental tal
i utvecklad form.
läsa och skriva fyrsiffriga
tal
läsa av och markera tal på
olika tallinjer
överslagsräkning
Läng, jämföra km och mil
med
meter m, dm, cm, mm
uppskatta och mäta längd
välja lämplig längdenhet
km/h.
Area: begreppet area
storleksordna föremål
mäta area med hjälp av
rutor
 Uppskatta och mäta längd.
 Välja lämpliga längdenheter.
Area
 Begreppet area, rutenheter.
 Storleksordna föremål.
 Mäta med valfria enheter
 Mäta ”mattors” area i
rutenheter.
Så här visar du att det kan det här
 Arbetar på lektionerna.
 Att du är med på genomgångarna.
 Stort focus kommer att vara på dina
resonemang och kommunikation.
Förmågor
Ta ansvar:
 Göra arbetet på utsatt tid.
 Samt ditt prestation i grupp.
Download